AflO Xll.—2.a EPOGA.--NUM. 546
AflO Xll.—2.a EPOGA.--NUM. 546

SÁBADO II DE SEPTIEMBRE DE 1897

mmmmmemaam

^

mmmmm

mmmmmm

MMHnn ncpBMb,

SÓLLER

V

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y C.a—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.)
Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Ï DIRECTOR-PROPIETARIO: f REDACCIÓN Ï ADMINISTRACION:

Juan Marqués y Arbona.

? Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
EspaSa.: Ó50 pesetas al mes. \\ Francia- 0’75 francos id. id. (PAGO ADELANTADO América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—O'IO pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS
LA LLEGENDA
DEL PUI& DE POLLENSA
I
LES ERMITANES
Altars son les montanyes De bon aroma ungits:
Com 1’águila s’hi posa La gloria de Deu viu. Parexen grans onades Qu’alsá al espay sens fí La terra conmoguda
Per un inmens desitx.
Bé están en la montanya Los cors mes escullits: Pregant s’ hi transfiguran,
Semblants á Jesucrist.
Montanya de Ca’n Sales, Tú bé ho podrías dir, Que de tres santes fores L’ estatg’e benehit! Tres dones que serablavan, Allá, dalt l’aspre cim, Present qu’á n’el cel feya La vall dels pollensins.
Una endolada viuda Com la violeta humil, Les altres dues verges Com lliris no cullits. Nomia una Simona, L’altre era Dolsa Albí Y l’altra de Floreta Portava ’l nom senzill. Del cel colomes castes Amunt feren el niu: Allá ’l mon no hi sabia,
Però los àngels sí.
De vida d’ermitanes
En lo rigor aspriu,
Trobavan la delicia
Del místich paradís. Bons eran tots sos dies,
D’hivern com en l’estiu.
Fruytant en bones obres
Y en bon amor florint.
Flors de tot l’any herraoses, Los pensaments senzills Al raig del sol obrian
Y á l’ombra de la nit.
De bàlsam y de llàgrimes
Lo cor tenian rich, Dolcíssim, cora la bresca De mel de romaní.
Pregaries: prenian De’la remor delsjpins, De les augustes penyes, Repòs contemplatiu.
D’allá, bé descubrían
Lo bó d’aquest país;
Sols lo millor no hu veyan,
Qu’eran les tres humils!
La costa de Ca’ n Sales
Pujau ¡oh pollensins!
Veuréu encara sen}res
Del ermitatge antich.

Passaren cinch centúries
Des que se va abolir,
Y encara hi ha l’aroma
D’aquells tres cors humils. La tórtora hi suspira Son cant suau y trist...
Y es veu de les ruines
Que parla al esperit.
II
LA VISIÓ
Es l’hora de la pau. Allá, sobre’l mar blau,
S’adorm el dia;
Y misteriós el vent
Escampa dolsament: ¡Ave, María!
Ja’l cel com un safir Comensa á descubrir
Sa pedreria;
Y exint l’estel brillant Saluda tremolant:
¡Ave, Maria!
Es l’hora en que’l catiu Anyora’l camp nadiu
Més que de dia;
Y l’ànima fehel
Suspira més pe ’l cel: ¡Ave, Maria!
Les dones del desert,
Ab lo seu cor obert
A l’harmonia,
Comensan l’oració...
Mes ¡ah! ¿quina visió
Les extasia?
El Puig. que just devant D’aquell paratge sant
Se descubría,
Floreix en viva llum
Y vessa rich perfum
De melodia.
Y es llum de tal claror, Que’l bell estel d’amor
S’hi eclipsaria;
Y es tan excels cantar,
Qu ’l temps per ascoltar
Ja no fa via.
La nit, del vel obscur, Degota un rou mes pur
Dolsa ambrosia, Encant de tal dolsor Qu’adorm, ab la dolor,
La malaltia.
¡Oh santa nit de Deu, Qui ’l nou misteri teu
Descubriría? Les dones d’oració No saben tal visió
Que’ls anuncia.
Si no’ls ho diu el cel Tal volta ’l cor fehel
Les ho diria...
¡Ah! ’l cor be les ho diu
Tot ressonant festiu: ¡Ave, Marial

Un dissapte bell d’Abril

—fou la nit clara

En que '1 Puig se coronà

—de Iluminaría.

Prou ne guardan dins el cor —la recordansa

Les tres dones penitents

—de la montanya,

Fentne festa tot seguit

—(ditxosa octava)

Fentne festa 'ls ba passat

—una setmana.

Ja dissapte torna esser, Ja s’en puja de la vall

—vé 1’ hora basa... —encatifada

Lluny y fondo lo ressò
Ja la nit reina de pau

—de la campana; —s‘ adorm en calma;

Ja es tot fosca, y dalt el Puig —ja trenca un1 auba!

iCors que veys la llum del cel —á la montanya,

Daune noves al poblat

—que no 1‘ alcansa!

Noves donan al confés

—les ermitanes,

Al confés noves han dat

—del bell miracle.

Ja pe *1 poble pollensí

—la veu s’ escampa,

¿Qué será, que no será?

—tothom demana;

Y se miran el bell Fuig

—que devant s' alsa,

Com un trono protector

—de 1* encontrada.

Diu que ja deis sarrahins

—1‘ antiga rassa

De Maria á n‘ aquest Puig

—1‘ anomenava.

III

INVENCIÓ DE LA SAGRADA IMATGE

Xalesta ’s desperta l’auba D’ una diada de Maig,
Les campanes de Pollensa L’escometen repicant; Y en processó jamay vista Del poble petits y grans, Tothom ab un cor, s’en pujan Cap á n’el Puig empinat. Aílá’ls sacerdots salmetjan
Ab la creu alta devant; Y ’s sent lo resar del poble
Com la remor d’un axam,
Que pe’l coster floridíssim
Molt bellament hi escau.
Si penosa es la pujada Sense camí ni tirany. L’esperansa es falaguera Y ’l fervor agoserat! Entre plantes atepides La gentada s’ obri pas, Y’ls peus dels devots perfuman Verges floretes del carap. Ja mes amunt sois trepitjan Blaves roques desiguals, Y ja escampan la mirada Tot al entorn: ja son dalt! Ravells y mates sols troban Deraunt aquell cim tot ras; Y la gent sois no hi descansa, Que no reposa l’afany. De sopte crida jmiracle! La veu pura d’ un infant;
Y tothom 8’arremolina
Prop d’ un ravell qu’es mes alt. Dins el ravell ¡oh prodigi! ¡Oh rich tresor afinat! Una imatge de Maria
Veuen los ulls assombrats.
Rompudes cauen en terra Les rames que hi ha devant; Les altres fan á l’imatge Dosser d’humil magestat. De jonolls devant la Verge
Tothora á tal vista cau,
Y dels cors brolla la Salve
Mes fervorosa que may.
¡Salve! ’ls sacerdots li diuen
Ab solemne magestat,

Lo poble ab suspirs confusos... Y ’ls cors mes dolsos plorant!
A la Reina de l’altura
Los peus li van á besar,
A dins son trono de rames
Tots son humils cortesans.
D’un en un, tothom l’adora; Y molts li donan, passant, En lloch d’ofrena piadosa, Un mot del cor inspirat. ¡Oh amorosa lletania. Qui te pogués conservar Per ferne un collar de perles A la Verge dels penyals!
«Dolsa gloria de Pollensa, Vos ne durem allá baix; Y honrada sereu del poble Sobre digníssim altar.» Axò diuen á la Verge Los sacerdots y jurats, Y prenen l’augusta Imatge
Per tornarsen á la vall.
La processó ja fa via, La figura axecan ja... Però ¡miracle! es tornada Tan faxuga per baxar, Que del cim no la mouria
Ni la forsa d’un gegant: Demunt el Puig l’ha fixada
La divina voluntat!
Prou que ho enten la fe viva Dels pollensins al instant,
Y del ravell en les rames
L’Imatge tornan posar. Per tenda y dosser hi dexan
La bandera de domàs,
Que’ls pelegrins venturosos
Coduhi fins allá dalt.
Poncella es allò d’un temple Qu’allà mateix alsaràn,
Castell excels de la Reina
Demunt son poble estimat. ¡Ahl’l Puig de Santa Maria
Ja n’es el trono real!...
Dins lo camaril de rames La Mare de Deu román:
Los que devallan s’hi giran Fins que la poden mirar;
Y un amorós à-reveure Dins cada mirada hi ha,
Cora l’á-reveure que donan Les flors á n’el sol de Maig.
Miraula... es dolsa l’Imatge antiga:
Sa cara afable tota son riu,
Y, essent de pedra, ’par que vos díga: «¡Som vostra mare; fillets, veniu!»
Dú vestidura llarg’a y folgada, Color del hàbit de la Mercè; Dihent qu’es ella qu’ ha rescatada
De la morisma la nostra fé.
En lloch de ceptre, té en la ma dreta Una senzilla mota de flors; Mostrant qu’estima tota floreta, Que reb 1’ ofrena de tots los cors.
Sobre’l cor porta son bras esquerra L’Infant dolcíssim: també riu ell;

Y en lloch del signe de cels y terra.
Dins ses manetes, mostra un aucelL Es que convida l’ánima pura
Perque se posi tota en ses mans, Y allá trega ales, volant segura
Ahont no arriban cruels milans.
Si al ull es tosca l’Imatge antiga, Bé es agradosa per l’esperit. Son encant místich no cal que’l diga! Lo cor del poble bé l’ha sentit!
IV
LO NOU TEMPLE
De nou s’en munta á n’el Puig Tota Pollensa devota,
Per l’ara santa posar
Sobre aquel altar de roca: Llecencia ha dat Berenguer, Bisbe volgut de Mallorca, Per fer capella en el lloch Que Deu ab prodigis mostra. ¡Quin aire pur, tot de cel, Los pits allá dalt conforta, Com á poblat d’esperits Que ’ls cors fehels agombolanl
Baix de la Mare de Deu
L’ara sagrada ja posan: Pareix que’l terme al entorn
Se vest de bellesa nova,
Y’l cel ab mes magestat Sublima l’inmensa volta.
Un sacerdot escullit, Cobert ab mística roba, Ple de misteri son cor, A l’ara santa s’acosta. Diu Missa... ja vé’l moment En que’l Rey d’eterna gloria, Anyell que lleva’l pecat. Víctima pura, s’inmola. Ja’l sacerdot alsa Deu; Tot calla, tothom se postra... De prest ab un crit confús Aquella altura ressona. De les mans del sacerdot
¡Oh miraclel es fuyta 1’Hostia, Y sobre’l poble assombrat, Sol de les ànimes, vola. Ab serena resplandor Senya per l’aire ampla volta, Y dins les mans del Ungút Altra vegada se posa, «L’espay del temple per fer Deu mateix aquí demostra: ¡Oh mil voltes benehit
Temple senyat ab un Hostia!» Axí esclama ’l sacerdot,
Axí ho repeteix el poble. ¿Quí dirá ’l fervor sagrat D’aquells cors en aquell’hora? ¡Àngels de llum, esperits Qui hi bategàreu de gloria, Digauho ab llengua del cel, Que la del mon no hu comporta?
Miquel Costa y Llobera.
(Acabarà.)

<») FOLLMÍK
EL PINTOR
pasar á la posteridad? Este mérito nadie
lo desconoce. Leonardo de Vinci vivió
siempre en los palacios y murió con la cabeza recostada sobre el pecho de un rey. El monarca más orgulloso y aristo¬ crático del mundo, Felipe II, honraba
con su amistad á Sánchez, Coello; los
principales señores de su corte no se
desdeñaban visitar el taller del artista,
y un noble de aquella época no osó re¬
husarle la mano de su hija. Si mi cua¬ dro fuese siquiera corno los de estos
hombres célebres, mi amor no sería en¬ tonces un delirio y podría unirme á Te¬
resa.
Y en seguida Raimundo cogia el pin¬ cel, iba delante de un lienzo,, donde te¬ nía pintada una virgen* retocaba sus
ropas, con una pincelada añadía nueva espresión á su rostro, y se quedaba pa¬
rado, inmóvil delante de ella, porque
había hecho todo lo que había concebi¬

do, porque había verdad en las facciones de aquella madona, porque se destaca¬
ban sus formas del cuadro como si fue¬
sen de una obra de escultura, porque era una figura vaga, angelical, aérea,
pura, como de la madre de Dios. Entonces las facciones del pintor se
reanimaban por un momento, porque
él creía que su amor no era un imposi¬ ble; pero luego sin saber por qué, y á pesar de sus ilusiones, y de la brillante obra que las había creado, doblaba la cabeza sobre su pecho, escuchaba silvar
el viento entre los viejos álamos, y vol¬ vía á participar de la tristeza común de
la tarde.
Así pasó algunos horas, hasta el mo¬ mento en que, abriendo su balcón para que se refrescase su frente, vió venir y entrar en su casa una persona harto co¬
nocida, y por lo común portadora de buenas nuevas para él. Abrió l!» puerta,
y se presento un hombre. —Entra, Francisco. ¿Qué traes? —Corno siempre, tina carta de la se¬
ñorita; le diré que queda e ntrega da r y que no faltarà Y,

Era una carta de Teresa; le decía que hacía algunos dias que su familia no la molestaba hablándola del enlace con su
tio, por lo que pensaba habrían desistido de su empeño. Que lo esperaba aquella
noche.
Raimundo no recibía nunca estos
mensajes sin esperiraentar la más viva emoción. Encendió luz, se puso á bos¬ quejar uu nuevo cuadro, tomó un libro, leyó, en fin, esperó con impaciencia la
hora de la cita.
Sonaron al fin las doce de la noche en
el reloj de la iglesia de San Márcos, to¬ mó su espada, y embozado en su capa fué por desiertas calles á buscar un pa¬ raje conocido con el nombre de la Ala¬ meda Vieja. Esta gran plaza estaba de¬ sierta. Las hojas de los árboles susurra¬
ban de un modo triste con el viento que
las raovia. A lo lejos sonaba el Guadal¬ quivir. y su voz continua é interrumpi¬ da solo por los silvidos del viento, se asemejaba al penoso estertor de un mo¬
ribundo.
Llegó1 Raimundo' á unas tapias desier¬ tas „ al leve impulso de su saano» se abrió-

una puerta habiendo penetrado en un jardín. Teresa lo esperaba; todo lo que tenia que decirle era favorable. El la habló1 también de su cuadro y de las brillantes esperanzas que había concebi¬ do. No había duda; los obstáculos que se habían opuesto á su amor iban á di¬
siparse. Todo les sonreía, y en adelante todo seria risueño para ellos,
A este tiempo-, la luna oculta basta aquel momento entre negruzcos celages, dejó ver en un despejado su reluciente
disco.
—Es hora de que te marches, le dijo Teresa. La luna esparce demasiada cla¬ ridad, y alguno podria notar tu salida.
—Déjame estar un momento más á tu
lado; ¡soy tan feliz cuando respiro el mismo aire que tú! Pero al fin. marcha¬ ré,- nunca seria para mí tiempo de sepa¬
rarnos.
—Dos adioses conmovieron el aire, y
un beso los separó. Teresa subió á su cuarto1 y desde su
ventana veia al jó1ven- pintor que se des¬ lizaba cwal una sombra por entre los ár¬ boles del jiardfn..

Iba ya á tocar á la puerta, cuando so-?
nó un tiro. La luna se ocultó de nuevo
entre nubes, y Teresa no pudo ver lo que había sucedido,
A los pocos minutos los largos corre¬
dores del palacio del marqués estaban
ocupados por sus criados. Uno de ellos había visto un hombre enel jardín, sin duda un malhechor, y lo había matado. Avisado el marqués hizo que se diese parte á la justicia; esta,, reconoció el de¬ recho del matador y el cadáver fué con-ducido al hospital de la sangre... No te-nía deudos ni amigos, por nadie fué re¬ conocido.., y se enterró.
Algunos años después los tribunales decidían en un juicio. Habiendo muerto el marqués de Qualrnellato y su hija la condesa viuda del Olmo, ponían en po-^ sesión de sus títulos y caudales á su pat¬
ríente colateral más cercano, un oficial
de marina, en virtud de que la legítima heredera, hija del difunto conde del Ol¬
mo. era incapaz-de heredar.
Estaba demente...

~2-

SÓLLER

Sección Científica í Ecos de Ultramar

celentísimo Sr. Conde de Liviana,'y-que

B Las decisiones del Jurado son ina¬ miento de dar á dicha fiesta variedad

este despacho fuese firmado por todos pelables.

con la introducción de un número en el

1MFICAD0 DE LOS TIEMPOS GRAMATICALES

GRATO RECUERDO

los concurrentes al banquete, lo que ftté aprobado por unanimidad. A instancia del Sr. Alvarez Perez se puso otro tele¬
grama á nuestra ¿primera y digna auto¬

C Se prohíbe penetrar en el sitio
destinado al Jurado á todas las .personas
que no desempeñen cargo alg-uno.
D Para tomar parte en las carreras

programa que por si solo demuestra el espíritu de progreso que á la sociedad anima y su estado de cultura.

Otro signo correlativo de la compara¬ ción de igualdad origina de la combina¬ ción de tal-cual para expresar conformi¬

(Conclusión.)
LOS BRINDIS

ridad local, ausente por asuntos de fami¬ 3.a y 5.a es preciso justificar ante el lia, expresándole él sentimiento de que Jurado llevar un año de residencia en

Ayer á cosa de las tres de la tarde

Desaparecieron paulatinamente los no hubiera podido acompañarnos, con lo Baleares.

después dé los relámpagos y truenos de

dad de relación hasta .identidad entre platos de la mesa y se sirvió, entre otras que se dió.por terminado el banquete.

E Si en alguna carrera hubiera nú¬ que suelen venir precedidas las prime¬

< dos términos.

muchas y deliciosas bebidas, -el espumo¬

VISITAS

mero crecido de corredores, aquella se ras lluvias del otoño, cayó sobre este

Caben entonces los siguientes . giros: a ./'tai se hermana intima meiYte con cual formando una agrupación eloenti-

so Champagne, iniciándose los brindis. Tomó la palabra nuestro estimado ami¬ go y compañero de armas D. Venancio

Muy obsequiados . fueron n uestros huéspedes por las familias de los seño¬ res Muxó y Caballero á las que tuvieron

correrá por séries. F El corredor que se presente con
traje incorrecto, será retirado de la pista.

valle fuerte aguacero, que por fortuna
duró algo más que el de que dimos cuen¬ ta en nuestro número anterior, aunque

va binaria de significado sintético que 'Aparicio, reputado comerciante de esta, la atención de saludar en sus respectivos G Las inscripciones podrán hacerse no lo necesario todavía para satisfacer

resulta á ser sinónimo de [asi) Gomo,— villa, hombre pundonoroso y honrado á domicilios que con suma deferencia les hasta el día 18 de Septiembre á las doce los deseos de los sedientos terratenientes

b., tal se calla y'cacillo lleva envuelto; carta cabal, muy apreciado en nuestra habían ofrecido sus dueños.

del día. Los ciclistas que no estén ins¬ de esta comarca. Una descarga eléctrica

—c., cual, sin que se suprima tal, se sociedad y sobremanera por el Comité del

SERENATAS

critos no podrán tomar parte en las ca¬ causó desperfectos en dos casas situadas

sustituye, ya por el pronombre relativo que, ya por la partícula anunciativa que, ó, pudiéndose suprimir tal, por como ó . por como el que;—d-, ó, en último .térmi¬ no, ¿^reduplicándose forma lafrase-co-

partido por ser aquel uno de los prime¬
ros en sacrificar no solo sus intereses sino
su vida, si necesario fuera, por la madre España, y eu breves y bien coordinadas frases ensalzó el patriotismo nunca des¬

A las 8 en punto de la noche la banda de Voluntarios obsequió á nuestros huéspedes con una brillante serenata en la plaza de armas, la que á pesar de lo

rreras. Las inscripciones deberán diri¬ girse á los propietarios del Volódromo.
H Si el número de corredores en
cualquier carrera fuera menor ó igual al de los premios ofrecidos, no se adju¬

á considerable distancia una de otra y en calles tan separadas como están la
de la Luna y la de Moragues, que si
bien no fueron de consideración tales

..rrelativa: tai-tal, mientras cual-cual lleva mentido del Sr. Rivero y de sus dignos muy recio del aguacero de la tarde estu¬ dicarán los últimos; ó lo que es lo mis¬ desperfectos, bastaron para alarmar al

un sentido .distributivo.

compañeros, dándole las gracias por la vo muy concurrida hasta las 10, hora mo, solo se adjudicarán tantos premios vecindario. El pánico de éste creció de

Por.ejemplo: narraremos los hechos brillante defensa que no solo en las co¬ en que aquella finalizó improvisándose á como corredores haya menos uno.

punto al saber que en una casa inmedia¬

¡tal cual (=(tal—corno) sucedieron; que .(—porque—clausular—) asi lo .pide la elevada misión del historiador;—lo dijo

lumnas del periódico de su dirección, sino
á costa de su vida, venia haciendo del Instituto de Voluntarios. Al terminar fijé

continuación en la espaciosa sala del Sr. Aparicio un
BAILE

ta á la que cruzó el rayo, en la calle de Moragues, y en la que dejó hecho añi¬ cos una viga del techo, había derribado

Crónica Local .tal come lo sentia; es un poeta clásico por
su adhesión casi supersticiosa á conven¬ ciones tales como la ley de las unidades dramáticas (^convenciones como las de la ley—); tal cual ó como es le ama¬ rremos siempre; les expliqué como me víué-posible lo que acababa de ocurrir; •esa ignorancia te retrata tal cual ó como ¿tu eres; tal amo, tal criado (tal lemaitre, í-tal le valet); cual suelen las ovejas, 4al niños y mujeres andan de en calle calle; tal vida tal muerte: cnal por el

extremadamente.aplaudido levantándo¬ se los Sres. Rivero y Alvarez Perez para
darle cordiales abrazos.
Le contestó el Sr. Alvarez Perez, fogo¬ so orador, quién, después de poner en parangón la política del fusionismo y
la de los incondicionales en esta Isla,
ensalzó las glorias de la madre pátria á la que siente profundo amor y expuso en sentidas frases que el partido incon¬ dicional es el único, es el mejor y más
sólido baluarte de nuestra administra¬

El Sr. Aparicio á instancias de algu¬ nas personas visibles de nuestra socie¬ dad cedió su casa para celebrar un baile con el solo objeto de proporcionar á nuestros amigos y correligionarios un rato más de expansión. Fugaces trans¬
currieron las horas en los salones del
Sr. Aparicio, quién hizo los honores de la casa con la distinción que le caracte¬ riza, sirviéndose luego á los invitados expléndido lunch y prolongándose la reunión hasta las dos de la madrugada.

(Nuestro particular y estimado amigo el profesor de instrucción primaria don Juan Torrens y Calafat, con los más aventajados de sus discípulos, verificó dias pasados la segunda excursión escolar, proyectada ya el año pasado al regresar de la primera. Dos reales sema¬ nales han depositado los alumnos duran¬ te todo el afío, y este capital en la ex¬

al suelo y dejado sin sentido á dos niñas de tierna edad que jugaban en el za¬
guán.
En efecto, así había sucedido; á los gritos de los atribulados padres de estas acudieron los vecinos, quienes prestaron auxilio como supieron y animaron con frases de consuelo á los que bien lo ne¬ cesitaban, abatidos como estaban por la doble desgracia de que se consideraban
víctimas.

aire claro va volando cual por el verde ción [aplausos atronadores) y el que está

DESPEDIDA

presada forma reunido ha sido suficiente No lo fueron, gracias á Dios, Poco

valle paciendo; el sol se extendió cual siempre dispuesto á cobijar bajo su Ala mañana siguiente reunidos en para realizar nn hermoso paseo, agrada¬ después volvió en si la menor de las ni¬

nina red de oro .por todas partes; (tal) co¬ ma o es-el orador, es también el literato.
Tal asociándose con el anunciativo
que no determina á analogía de tai-como
una circunstancia que tiene semejanza

manto á todos aquellos que arrepentidos de sus extravíos le pidan protección y amparo. (Prolongados aplausos).
Tomó la palabra el Sr. Rivero ¡Que expresión más dulce! ¡qué palabras más

casa del Sr. Aparicio el Sr. Rivero y de¬ más compañeros, regresaron á la ciudad de Ponce acompañados por los Sres. don Venancio Aparicio y D. Pedro Puig,
éste miembro del Comité local de esta

ble, higiénico y sobre manera instructi¬
vo. Salieron los excursionistas de este
pueblo en la tarde del dia 27 y después de extasiarse en. la contemplación de las hermosas vistas que desde la carretera

ñas, la que hemos visto ya esta mañana por la calle, y más tarde la mayor, que
sabemos se encuentra también fuera de
peligro, de lo que nos alegramos infinito.

6 analogía con otra sino sirve en pon¬ deraciones de lo suficiente y de lo insu¬ ficiente en una causa para producir un
efecto ó una consecuencia. La misma di¬
ferencia que se observa entre tai-como y dal-que, ostentan tanto-como y tanto-que.

cariñosas! ¡que lenguaje más expresivo! ¡qué amor patrio más elevado! Imposi¬
ble me es el describir como deseara su
poético discurso; mi mente se hallaba extasiada oyendo con que calor y fuer¬ za de argumentación defendió,- no solo

villa.Su partida dejó un gran vacío entre nosotros que sabemos apreciar en cuanto valen aquellos que sienten amor por núes tra madre España y por sus hijos insula¬ res y peninsulares que siendo leales á la
voz del deber, no la abandonan. Asi

de Deyá se descubren, visitaron este pueblo, las posesiones de Miramar, la ermita de Valldemosa, este pueblo, La
Granja, Esporlas, Raxa y Alfabia, es¬ tando de regreso en este pueblo el dia

De que urge una lluvia abundante que al mismo tiempo que riegue nuestros campos refresque la temperatura, no ca¬ be la menor duda. Asi lo creemos, y asi lo
han dicho estos dias cuantos han tenido

Por ejemplo: los afeó su mala inten¬ ción con tales palabras que (-^palabras de tal naturaleza que) les movió á que -les respondiesen con los puños; la me¬ moria de Beatrice idealizada por los cantos del Dante y por los colores de
Guido Reni hirió con tal ahinco nuestra
ífanta-sia,penetró de tal modo en nues¬ tra conciencia, aprisionó con tales cade¬ nas nuestro espíritu, que el recuerdo de .aquella mujer,indefinible vino á tornar¬ se en una pasión de nuestra vida.
*La agrupación conjuntiva de contal .•que se origina de la.frase: «con tal con¬
dición que.»
Por ejemplo: le -ofreció nada menos que medio millón, con tal que se¡casase
con ella.

el Instituto de Voluntarios que dijo ser el principal pedestal de nuestra sobera¬ nía en América, sino á nuestra metrópo¬ li, á nuestros hermanos de allende los
mares, y nuestros ideales, pues dijo: que no creía que el partido español incondi¬ cional cayera jamás; pero que si esto re¬ sultase. él, cual otro Pelayo, minaria la inmensa cordillera que divide en dos regiones la Isla y vendría junto á noso¬ tros á quienes consideraba el elemento más fuerte y unido del partido incondi¬
cional de Püérto-Rico. Enternecido y en¬
tusiasmado el sutorio, prorrumpió en vivas aclamaciones y atronadores aplau¬
sos al terminar su brillante discurso el
Sr. Rivero.
Le siguieron en el uso de la palabra

pues, que no se olviden jamás nuestros ilustres huéspedes que en este rincón de la Isla hay corazones verdaderamente españoles que como ellos están resueltos á dar sus intereses y sus vidas por aque¬ lla á quién todo se lo debemos: usos, costumbres, religión y prosperidad y
uniendo nuestros corazones á los suyos
nocesaremos de gritar con ellos ¡Viva Es¬ paña! ¡Viva Puerto-Rico siempre espa¬ ñola! ¡Viva el General Marín! ¡Viva don Angel Rivero! ¡Viva el Instituto de Vo¬
luntarios!
Un Voluntario.
Adjuntas Pto. Rico Julio 25 de 1897.

29 al anochecer.
Esta noticia debió ver la luz el sába¬
do pasado, pero por exceso de material filé retirada juntamente con otras va¬ rias; más como no creemos pierda la oportunidad por el retraso de una sema¬ na ei aplaudir una práctica tan útil y y recomendable como es la que en su escuela ha introducido nuestro amigo, la publicamos hoy, felicitándole por ello al aconsejarle no se canse y prepare en igual forma la tercera excursión escolar para el afío próximo.
El martes por la noche una anciana tuyo la desgracia de caerse en su propia casa, que la tiene en la calle del Mar.

noticia de dos riñas de las que tienen re¬ sonancia que han tenido lugar esta se¬ mana, una en las inmediaciones del
puente de la plaza, el miércoles por la tarde, y otra en la noche del jueves en el mismísimo portal del casino «La Unión». Ignoramos las causas que una y otra motivaran; solo sabemos que de las pala¬ bras se pasó á los hechos en la primera, y que los hechos vinieron, casi sin pala¬ bras, en la segunda, pues asi, sin más ni más, hablando en voz baja los jóvenes contendientes, sin que apenas los demás que tomaban el fresco se dieran cuenta, se vió volar una silla; que el agredido
volvióse furioso contra el agresor, y que

Y, por último, viene él -mismo grado sus dignos compañeros Sres. Acebedo y

A los gritos acudieron inmediatamen¬ como era natural, se interpusieron ios

Ecos regionales de comparación por excelencia, el deno¬ da ñor que supieron con sus palabras es¬

te un hijo suyo que en compañía de compañeros de ambos para impedirlo.

tin i nado comparativo, precedido de la tudiar al soldado español, lo que somos

aquella vive y gran número de vecinos. Lo dichopes preciso que llueva y que

anegación no y seguido del anunciativo y cuanto valemos y podemos todos aque¬ FERIAS Y

Llamado- el facultativo Sr. Mayol decla¬ refresque la temperatura...

FIESTASJN MANACOR que, el cual señala el extremo en que llos, tanto insulares como peninsulares,

ró haber fractura del cuello del fémur

termina una relación de comparación, á constituirse un recurso más para signi¬ ficar una analogía ó una igualdad idén¬ tica, cuyo último concepto puede enca¬ necerse aun mediante la agrupación
combinada nó óm más .ni menos en el
•sentido de «tanto-como igualmente que, do mismo .que», que suelen posponerse
-al término de su modificación.
Por ejemplo: ensanche vuesa merced -ese corazoncillo que le debe tener agora no mayor que una avellana (rztan gran¬ de ó tan pequeño como, 10 mismo que), estas montañas no son más altas que las otras (=las otras son tan altas como es¬ tas, ambas son de igual altura;; el no es más aplicado que tu (—tu eres tan apli¬ cado como él—sois aplicados en grado igual); es en su pasión (tan) ciego como su hermano, ó no es menos ciego que, ó es ciego, no menos que, ni más ni menos que, igualmenteque, lo mismo que
65.abuhermano(=ambossonciegos,óbien:

que en los dias aciagos porque ha pasa¬ do y atraviesa aún nuestra querida ma¬ dre España, no hemos dejado de oir sus quejas y hemos, sabido dejarlo todo por defender á aquella q,ue .jamás olvida á sus buenos hijos y que sabe dar el me¬ recido galardón á los que por sus espe¬
ciales méritos se han hecho acreedores á
él. (Repetidos aplausos.)
Hubo otros varios brindis, entre-ellos
el del Sr. Muxó Secretario del Juzgado
municipal, el de D. Juan G. González que lo es del Ayuntamiento y el del Sr. Millán, Cura Ecónomo de esta villa, todos los cuales rivalizaron en patrio¬ tismo, pero sobre todos resaltó el del Sr. Alvarez Perez y el del Sr. Rivero, éste por la expresión, dulzura y amor con que habla que cautiva á todo el que escucha, y aquel por su fogosidad en la expresión y del cual puede decirse que es un orador consumado y concienzudo y bien mereee un alto puesto en nues¬

FUNCIÓN INAUGURAL

DEL
VELÓDEOMO MANACOEENSE

Para el dia 19 de Septiembre de i897
k LAS 4 EN PUNTO DE LA TARDE

PROGRAMA

?.ft Gdrrera.—Mana-córense.—Distan¬

cia 1995 metros, 7 vueltas.

Premios.—1.° 30 pesetas, 2.° 20 idetn,

3.° 15 id.

2.a Carrera .—Pal mesan a.—Di sta n ci a

2565 metros, 9 vueltas.

Premios.—1.° 80 pesetas, 2.® 45 ídem,

3,° 25 id.

5.a Carrera.—Libre para todos los ciclistas de Mallorca excepto los de Pal¬

ma y Manacor.—Distancia 2565 metros,

9 vueltas.

•

Premios.—1.° 35 pesetas, 2,° 20 idem,
3.° 15 id.

DESCANSO

derecho y procedió acto seguido al ven¬ daje correspondiente. En el instante mismo de terminar la operación llegó á la casa de la paciente el facultativo se¬ ñor Pastor. Sabemos sigue esta relati¬ vamente bien á la hora en que escribi¬
mos.
* **
Un carro atropelló á una mujer, tam¬ bién en la calle del Mar, en las inmedia¬ ciones de la fábrica del gas, en la tarde del jueves, y del percance salió aquella con rotura del antebrazo izquierdo en su tercio medio. Efectuó la primera cura á la infeliz el médico Sr. Mayol, y según acaban de asegurarnos es satisfactorio el estado de la paciente á la hora de en¬ trar en piensa el presente número.
Sentimos estos desgraciados acciden¬
tes y deseamos lo mismo á una que á otra de las víctimas pronto y completo

Esta mañana ha sido paseado solemne¬ mente un corpulento buey, como anuncio de la fiesta popular que celebrarán ma¬ ñana los vecinos de la Alquería del Con¬ de. Dícennos que consistirá dicha fiesta, además de la parte religiosa que anun¬
ciamos en la sección de «Cultos sagra¬
dos» en baile al son de la gaita y tambo¬
ril. Esta fiesta solia ser la última del ve¬
rano; este año, á no haberse celebrado la
obligada de San Bartolomé y la de San Roque, hubiera sido la primera.
¿Es que á nuestros paisanos les falta buen humor, ó que se vuelven muy co. modones y dejando las iniciativas y los trabajos de organización para los demás, nos quedamos sin los de los unos y sin
los de los otros?
Averigüelo Vargas.
La semana próxima darán comienzo

ambos son ciegos en igual grado); hu¬ tro Gobierno.

restablecimiento. 4.a Carrera.— Nacional.— Distancia

algunas casas de esta á la confección de

bieras sido tan activo como tu hermano
y serias ahora no menos feliz ó feliz no menos que, igualmente que éfctan feliz como él: territorio portugués no es más ni menos que la prolongación del español; no es ni más ni menos que un simple aficionado.
Dr. Máximo Hersting.
(Se continuará).

TELEGRAMAS
Se recibieron dos: uno de nuestro dig¬
no primer Jefe Teniente coronel de Vo¬ luntarios á fin de que eu su nombre fe¬ licitasen á Rivero por sus defensas en favor del Instituto, y otro de nuestra pri¬ mera y digna autoridad D. José Garrigó
felicitando en su nombre á los valientes
patricios que sentía no acompañar.
Por fin á indicaciones del Sr. Rivero y
de acuerdo con todos los presentes se pusieron dos telegramas de felicitación: uno al Excmo. Sr. D. Sabas Marín, nuestro dignísimo Gobernador Gene¬ ral, y otro al igualmente digno Jefe del

2850 metros, 10 vueltas.
Premios.—1.°250 pesetas, 2.° 150idem,
3.° 75 id.
Carrera. —Regional.—Distancia
1995 metros, 7 vueltas.
Premios.—1.° 90 pesetas, 2.° 65 idem,
3 0 50 id.
Carrera.—Handicap Nacional.—
Distancia 2565 metros. 9 vueltas.
Premios.—1.° 25 pesetas 2.° Objeto de
arte 3.° id., id.
ADVERTENCIAS
A Los programas se regirán por las
carreras de la «Sociedad velocipedista de

La fiesta anual conmemorativa de la
instalación de la Sociedad Defensora, So¬ liéronse en el edificio de su propiedad, promete ser hogaño en extremo lucida.
Así á los menos hacenoslo suponer uno
de los festejos que sabemos han de constituirla: el examen y distribución de premios á los alumnos de la Escuela Mercantil y de primeras letras de dicha sociedad. Como nos falta espacio hoy para dar más detalles de dicha fiesta, prometemos publicarlos en uno de nues¬ tros próximos números.

cajones de higos, industria que, como sa¬ ben nuestros lectores, ocupa anualmente muchos brazos durante una temporada, dairdo pan á muchas familias y vida á otras industrias con aquella relacionadas.
Nos alegraremos sea larga la tempo¬ rada, lo cual será prueba de una buena
cosecha de higos en los pueblos del llano
de la isla y de fundadas esperanzas por
parte de los comerciantes que á la expor¬ tación de estos frutos pasos á Francia se
dedican.
En prensa y tirando la cuarta plana

partido incondicionalmente español Ex¬ Madrid.

Por de pronto aplaudimos el pensa¬ del presente número hemos recibido

SÓLLER

S

aviso de retirar el anuncio de la compa¬ nores y acto seguido la misa mayor con como padre de familia amante de la instrucción, ya que no á todos podía A los nombrados representantes del.

ñía Isleña Marítima, en razón de que el
viaje extraordinario del vapor Cataluña que se anuncia para el próximo dia 20, no podrá efectuarse. En la imposibilidad
de retirar dicho anuncio por lo adelan¬
tado de la tirada al recibir la orden, ha¬
cemos constar aquí para conocimiento
de nuestros lectores que el tal anuncio
■es como si no se hubiera publicado.

música y sermón por D. Ramón Colom Pbro. Por la tarde trisagio.
En la misa mayor y por la tarde es¬ tará expuesto S. D. M.
ISegistro Ovil
Nacimientos.
Varones 1.—Hembras 1.—Total 2.

moral, de la paz y del progreso, de un acuerdo del Ayuntamiento que adminis¬
tra actualmente nuestros comunales in¬
tereses. Le doy graciás anticipadas al ofrecerme de Vd. affino. y S. S. q. b. s.ín.
Bartolomé Busquets.
No cabe la menor duda, querido Di¬ rector, de que este siglo va á acabar con

aprovechar la diurna, acordó crear Una
escuela nocturna costeada de fondos mu¬
nicipales, á la cual pudieran asistir aque¬ llos muchachos desgraciados á quienes
antes me he referido. Escusado creo ha
de ser el mencionar aquí cuan del agra¬ do de los padres de estos fué esta medi¬ da; bastará decir que de ella apresurᬠronse á aprovecharse,, enviando á la es¬

pueblo he de dirigirme, antes de termi¬ nar este ya largo escrito, para recordar¬ les sus deberes, que al parecer con faci¬
lidad olvidan; para indicarles la sacratí¬
sima obligación que sobre de ellos pesa de vigilar por los intereses del Munici¬
pio, adoptando cuantas medidas tiendan
al fomento de la buena mora!, de la instrucción y del progreso; que deben

—¡¡

e

; o-

—

ÉN ÉL AYUNTAMIENTO

Sesión del dia 4 de Septiembre de 1897.

Matrimonios.
Dia 11.—D. Antonio Morell Reinés,
soltero, con D.a Catalina Mayol Bernat,
soltera. Defunciones
Dia o.—D.a Margarita Servera Bar-

la honra y mérito de haber conseguido los adelantos y descubrimientos más no¬ tables, que no solo causan la admiración
de los vivientes sino que están al pare¬
cer destinados á perpetuar á través de

cuela nocturna á sus hijos, y que es¬ tos esforzáronse también en adquirir
aquellas enseñanzas que de otro modo no hubieran jamás recibido.. A unos y
á otros sonreíala esperanza no solo de

amparar y defender á sus administrados en todos los peligros y contra toda clase de injusticias; que deben velar por el buen nombre del pueblo que los encum¬ bró; previniéndoles al mismo tiempo que

Reunidos los concejales Sres. Marqués,
Magraner (D. Damian), Palou, Morell, Arbona, Santandreu, Mayol (D. Pablo) Magraner (D. Jaime) y Mayol (D. Lo¬ renzo) bajo la presidencia del Sr. Alcal¬ de D. Juan Joy, celebraron la sesión ordinaria de la pasada semana el sába¬
do de la misma por la noche.
Después de la lectura del acta de la sesión anterior, que fué aprobada sin
alteración alguna, acordóse;

celó, de 45 años, viuda, Biniaraix.
Dia 6.—D.a Rosa Alcover Oliver, de 46 años, soltera, calle de la Luna.
Dia 6.—D.a Catalina Castañer Ber¬
nat, de 74 años, viuda, Manzana 59. Dia 10.—D. Bartolomé Seguí Rufián,
de 76 años, viudo, M.a 29.
MOVIMIENTO DEL PUERTO

las edades el glorioso título de siglo de las luces, que ha dado en llamarle la presente generación. Hemos llegado á unos tiempos en que más por necesidad que por moda es indispensable para la vida el saber leer y escribir, y así lo comprende todo el mundo; por esto afᬠnase en aprender todo el que quiere ser¬ vir de algo, el que quiere ser útil á la

conservar aquellos rudimentos de lec¬ tura, escritura y aritmética en sus primeros años aprendidos, sino que de ampliarlos lo suficiente para poder sacar de ellos gran provecho para el porvenir.
Ejemplos existen de que siendo úii joven instruido es más segura y más lucrativa su colocación en Francia, y
de que siempre son más solicitados y

si en vez de obrar así se dan el gusto, como ha sucedido últimamente, de ha¬ cerle víctima de sus odios personales, de sus mezquinas venganzas, abusando de la inagotable paciencia con que los su¬ fre, es muy posible que un dia, cansado
y aburrido, coja Una escoba y barra del Consistorio á quienes tan mal hayan sabido llevar la representación que un

Nombrar una comisión con objeto de
que estudie y resuelva la petición qite
formula el director de la banda de mú¬
sica de esta localidad D. Miguel Serra Cardona. Este, por medio de instancia que fué leida, solicita se le conceda la subvención que han venido disfrutando sus antecesores. Fueron nombrados el
Sr. Alcalde y los tenientes Sres. Mar¬ qués y Magraner.
Dar de alta en el padrón municipal á
solicitud propia á D. Nadal Rotger Ge¬ labert, antes vecino de Alaró, y comuni¬
carlo al Alcalde de dicho pueblo para
los efectos consiguientes. Quedar enterado el Ayuntamiento de
la comunicación del Sr. Gobernador ci¬
vil de esta provincia mediante la cual

Embarcaciones fondeadas
Dia 4.—De Palma, en 1 dia, laúd In¬
ternacional, de 27 ton., pat. D. E. Pujol, con 7 mar. y lastre.
Dia 6.—De Barcelona, en 10 horas, vapor Lulio, de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet, con 26 mar., pas. y efectos.
Dia 6.—Para Cette, en 1 dia, vapor-
isleño, de 314 ton., cap. D. R. Pilla, con 23 mar., pas. y efectos.
Dia 7.—De Barcelona, en 2 dias, pai¬ lebot Comercio, de 35 ton., patrón don M. Jasuet, con 5 mar. y efectos.
Dia 7.—De Cette y Barcelona, en 10 horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬ ladas, cap. D. G. Mora, con 15 marine¬
ros y efectos..

sociedad, el que quiere ser considerado por sus semejantes. Este pueblo, por su
aislamiento, situado como está en un rincón de la isla, está destinado al pare¬
cer á no ver aumentar en mucho su po¬
blación y consiguientemente á no tener en mucho tiempo otros centros docentes que los que tenga á bien costear el Mu¬
nicipio; y como por otra parte su térmi¬ no municipal es bastante accidentado, lo que no permite la introducción de ma¬ quinarias en los trabajos agrícolas, ca¬ reciendo de comercio y de industria, á la agricultura han de dedicarse muchos
brazos. A los nueve años los muchachos

mejor retribuidos los servicios en el comercio de todo aquel que está ador¬ nado de ilustración y educación bien ci¬
mentadas.
Las ventajas que ofrecía á los vecinos de este pueblo la bienhechora escuela nocturna, merecían, en mi humilde con¬ cepto, tenerse en consideración, y una vez visto su buen éxito, una vez cono¬ cido el excelente resultado que daba y lo mucho que de ella cabia esperar toda¬
vía, era lógico suponer habían de esfor¬ zarse en conservarla todos los Ayunta¬ mientos que al que la creó sucedieran; más aún cabia esperar: no solo que res¬

dia les confirió.
Sabedlo, pues: los odios y las vengan¬ zas, los caprichos estrambóticos, la pu¬
nible indiferencia cuando se vé obrar el
mal, la intencionada tolerancia cuando se insulta á personas respetabilísimas, todo esto, viniendo de arriba, produce el descontento en los de abajo, y al contri¬ buir á la impopularidad de los que man¬ dan, siembran discordias en el seno de la sociedad, que acaba por aborrecerlos. Si una Corporación, si una Autoridad obra mal por ignorancia, fácilmente los mismos perjudicados olvidan el desacier¬ to; si hombres de mal corazón y peor

manifiesta haber aprobado la transfe¬

embarcaciones despachadas

dejan de ir á la escuela para ayudar á petarían un acuerdo que honra al pueblo, voluntad, desde el poder, con sus carac¬

0

rencia de crédito votada por esta J unta
Municipal en sesión del dia 17 de Agos¬ to último, y desestimado por improce¬
dente el recurso de alzada interpuesto

Dia 4.—De Palma, laúd Internacio¬ nal, de 27 ton., pat. D. E. Pujol, con 7 mar. y lastre.
Dia 6.—Para Palma, vaporlslefío, de

sus padres ó para ocuparse en la reco¬ lección de aceitunas ú otros trabajos análogos, con objeto de ganar unos pocos

sino que, secundando la plausible idea de los iniciadores, crearían algo nuevo que estimulara á la juventud á asistir á

teres pendencieros y vengativos perju¬ dican al pueblo por malicia, robándolo la paz y el sosiego que tanto anhela, ra¬

contra la misma por el concejal D. Pe¬ 314 ton., cap. D. R. Pifia, con 23 mari¬ céntimos de peseta de jornal diario que clase, y aumentarían en algunos meses ras veces éste lo olvida y les perdona.

dro Antonio Martí.
Proceder al sorteo de un vocal para
la Junta Municipal, en sustitución de D. Pedro Alcover Maspons, que no pudo
aceptar el expresado cargo por ser in¬ compatible con el que desempeña. Desig¬
nó la suerte al vecino D. Jaime Borras

neros, pas. y efectos. Dia 6—Para Barcelona, vapor Lulio,
de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet, con 26 mar., pas. y efectos.
Dia 7.—Para Palma, pailebot goleta Ermesinda, de 97 ton., pat. D. F. Com-
pañy, con 7 mar. y efectos.

aumenten el reducido ingreso con que atienden los padres á la manutención de la familia; de modo que el pobre mucha¬ cho á los pocos años de haber empezado su trabajo, ha olvidado ya lo poco que en la escuela aprendió, viéndose obligado

cada año el tiempo fijado para permane¬ cer abierta la escuela, que hubiera podi¬ do empezar en Septiembre á fin de que
concurrieran tres meses todavía los que marchan á Fraucia anualmente á últimos
de Noviembre.

B. B.
Fornalutx, Septiembre 1897.
Compañía (fe Copropietarios

Oolom. Y se levantó la sesión.

Dia 10.—Para Alcudia, pailebot Co¬ mercio, de 35 ton., pat. D. M. Xamet,
con 5 mar. y lastre. Dia 10. —Para Barcelona y Cette, va¬

más tarde, cuando sea hombre, á servir¬ se del vecino aún para los apuntes me¬ nos importantes, pues que las más de

Pero por desgracia ha sucedido todo lo contrario: nuestra actual Corporación municipal, en sesión ordinaria del dia

DEL YAPOD
LEÓN DE ORO

CULTOS SAGRADOS

por León de Oro, de 278 ton., cap. don las veces acaba por ignorar hasta á cual 31 de Agosto próximo pasado, tuvo á

En la iglesia Parroquial.—Mañana, dia 12, á las 9 y media se cantará un
nocturno de maitines de difuntos y des¬
pués la misa mayor en sufragio de las Hijas de Maria asociadas, fallecidas desde el primero de Septiembre del año

G. Mora, con 15 mar., pasaje y efectos. Dia 10.—Para Malión, laúd Buena¬
ventura, de 39 ton., pat. D. A. Magraner, con 5 mar. y trigo.
COMUNICADO

de las letras del alfabeto se parece la
huella de un vaso redondo vuelto boca
abajo. Pues bien, hace algunos años tuvimos
la suerte de que un Ayuntamiento, ha¬ ciéndose bien cargo de las necesidades

bien acordar la. supresión de la escuela nocturna, de cuya desacertada medida me levanto á protestar en alta voz y tengo la completa seguridad de que á la mia han de unir su protesta todas las personas sensatas, patriotas y amantes

Importante. ¡S"
tiene anunciado este vapor, tocaría efec¬ tuar su última salida de este mes, de Cette, el sábado dia 25, con lo que obli¬
garía al pasaje á permanecer el domingo y lunes en Barcelona, por lio poder efec¬

pasado hasta igual fecha del actual.

del pueblo, tratara de satisfacerlas. Y he del progreso moral y material de este tuar en dia festivo las operaciones de

El jueves, dia 16, durante la celebra¬ ción de una misa tendrá lugar el ejerci¬
cio de costumbre dedicado á Nuestra
Señora del Carmen.
En el oratorio de la Alquería del Conde.

Sr. Director del Sóller.
Muy Sr. mió y de mi más distinguida consideración: Le suplico se sirva dar cabida en las columnas del periódico de

dicho que tuvimos la suerte, porque lo
es en verdad tener al frente déla cosa
pública hombres celosos de su deber y amantes del pueblo, buenos padres de

morigerado pueblo. Si bien presidió la sesión el Alcaide D. José Vicens y fue¬ ron asistentes los concejales D. Gabriel
Ballester, D. Pedro Juan Arbona, don

carga y descarga, ni quedar despachado el buque. Con el fin de evitar á los seño¬ res pasajeros las molestias y perjuicios que tal retraso les originaria, ha acor¬ dado la Junta que, en vez del expresado

■—Hoy, sábado, al anochecer, ejercicio su digna dirección á estas líneas, escri¬ esos menores, que no otra cosa son los Matías Mayol, D. Juan Colom y D. Jai¬ dia 25, salga el vapor de Cette el vier¬

en preparación á la fiesta que los devo¬
tos de dicho caserío dedican anualmente
al Dulce Nombre de María.
Mañana, dia 12, con motivo de dicha festividad, habrá á las 7 y cuarto comu¬

tas con el único objeto, no de exhibirme como escritor, que ya sé, y sabe quién me conoce en este pueblo y fuera, que con tan ricas plumas no puedo adornar¬

habitantes de una población, lo que por desgracia no es frecuente en Fornalutx. Aquel Ayuntamiento hízose intérprete de los deseos del público, y teniendo en cuen¬

me Vicens, debo hacer constar que no todos estuvieron conformes en suprimir la mencionada escuela, y que el tal acuer¬ do se tomó muy á disgusto del Sr. Al¬

nes dia 24 para Barcelona, y de Barce¬
lona para Sóller el sábado dia 25.
Esto por una sola vez, continuando
después el conocido itinerario, mientras
no se anuncie cosa en contrario.

nión general, á las 9 y media horas me¬ me, sino que para quejarme en público, ta que lo que más necesitaba éste era calde y del concejal Sr. Vicens.

27

AGRICULTURA

cíóli de óxido de cobre y si no se dispone de este recurso, no liay más remedio que quitar las ataduras, rasgar la piel muerta y buscarle en su guarida. La señal evidente que un injerto se ha¬ lla atacado es el serrín ó excremento que expele á fuera el gusano. Ei cubrir y cerrar hermética¬ mente el escudete por medio de la atadura, como
hemos indicado más arriba, es un medio de evi¬
tar la puesta de ios huevos á un insecto que dis¬ pone de medios tan eficaces para abrir paso al órgano que ha de deponer los huevos, que mu¬
chas veces hemos hallado la atadura cortada ó
agujereada. El practicar el injerto muy tempra¬ no lleva, además de- lo dicho, la ventaja de evi¬ tar las acometidas de la piral a, porque, no avi¬
vándose hasta mediados de Mayo, al ir á poner sus huevos, halla la herida completamente cica¬
trizada.
Otro insecto llamado polilla suele atacar al in¬ jerto ya crecido, alojándose en las uniones de la rama con el escudete, causándole un derrame considerable hasta ahogarle. Es muy visible por¬ que se abriga con un vellón algodonoso, que acusa su presencia: pasando el dedo por encima del vellón se le aplasta y mejor si para limpiar¬
lo se emplea una brocha. La constitución herbácea del nuevo pimpollo,
que tarda bastante en 1 i guiñearse, especialmente
en el nudo de su arranque, también ea un moti¬ vo de cuidado para que m> sea presa del vienta,
contra cuyo accidente no conocemos más remedio
que el de auxiliarle, .aplicándole un rodrigón.
Estos cuidados reclama el injerto el primer
año; al segundo las ramas han tomado ya la
constitución leñosa, la savia corre por los cauces

CULTIVO PRÁCTICO DEL ALGARROBO
que se abrió en las yemas del injerto, y, si se lia tenido la precaución de no dejarle sacar falsosbrotes, pueden cesar ya los cuidados, aunque no será tiempo perdido ei girar alguna visita á los jóvenes algarrobos. Cuanta mayor solicitud se haya desplegado el primer año, mejor será la
educación de la nueva planta.
Hasta el tercer año no deben cortarse las ramas
mal situadas, porqué él viento y el ganado, en sus acometidas, causan desgajes fatales y enton¬ ces los brotes que parecían superfinos prestan muy buen servicio para constituir la copa.
Caso de que falle el prendimiento de los escu¬ detes, cosa que raras Veces acontecerá' siguiendo nuestro sistema, se dejan crecer los renuevos que saca el patrón, extirpando solamente los de la parte baja, á fin de que al > desarrollo de la savia no sufra entorpecimiento y á los dos años ó tres podrán injertarse ya con más ventaja.
Cuando por una poda imprudente se corten ó ó extirpen las ramas macho hasta perecer,. cabe corregir la falta, dejando crecer un pimpollo do¬ los que nacen al pié de la planta y formar con él una nueva copa interior como la que se forma
con la rama ingerida.
X.
Poda
No es fácil dar regías generales para dirigir con todo acierto la poda del algarrobo,- porque no se sujeta á ellas. Según fuere el crecimiento, es¬

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO;
tado de vegetación y variedad á que pertenezca, . clima, altitud, terreno en que habite y cultivo que reciba, requiere conducta diferente; le será* tan beneficiosa para una fructificación abundante y amplio desarrollo una buena poda, como per¬ judicial, si está mal ejecutada, por haber pres¬ cindido de dichos principios.
Clima frió, altitud excesiva y terreno pobre, mantendrán la planta achaparrada* sin orden ni simetría en las ramas; terreno de mucho fondo, altitud proporcionada, que no pase de cuatrocien¬ tos metros, con clima templado, le pondrán lozano con ramas simétricas y copa tupida. En el pri¬ mer caso la poda debe ser muy parca; en el se¬ gundo podrá ser ya más potente.
La época de la poda, la elección de ramas, el lugar y modo de verificar los cortes, nada tienen
de indiferente: son los actos más vitales para su
desarrolló, fructificación y longevidad. De todo lo cual se infiere; que difícilmente será
buen podador el que á la teoría no reúna la prác¬ tica; y que no es el algarrobo tan rústico que permita ser tratado de cualquier manera respecto al corte de sus ramas, apesar del descuido en que se le tiene y sufre éu perjuicio de su amo: no es como el olivo que se repone y corrige los errores de la poda mal hecha, sacando nuevas rainal junto á las que no debieron cortarse.
Epoca de la poda.
La poda no debe verificarse ni en invierno',íii durante los calores, porque, a pesar de tener* el algarrobo dós épocas de máxima vegetación, que coinciden próximamente con los meses de

S OLL E 17

Los amancioi que se inserten en esta sección pagarán: Hasta ties inJbt cic res á razón de 0‘05 pesetas la linea; hasta cinco inserciones a IBxón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.
£1 valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de lineas
fle que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las lineas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se conta¬ rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del anoho da una columna T50 ptas., del de dos 3 ptas., y así en igual proporcióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘06 pesetas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
has inieriptores disfrutan*ti una rebaja de un as por
ciento.

OBRAS

EL RENOVADOR ALBRAND

DE
D, ANTONIO SOL Y ROSSELLÓ

Aparato para pulverizar los líquidos, claros ó espesos* destinado á combatir el mildew, la an-

FIEL CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS

tracnosis, el blank rot y otras enfermedades de la viña, así como la peronospora de las patatas, be-

DE ESTA PROVINCIA

rengenas, tomates, ALCACHOFAS, etc. El uso del renovador se ha generalizado contra todas las

enfermedades debidas á cualquier parásito, criptogama ó insecto que ataque los árboles frutales

Ptaa. Ota.

y requiera la pulverización de algún líquido específico.
Véndense más de 6.000 Renovadores cada año. Es considerado como el más sencillo, sólido,

Manual práctico de Aritmética del sistema métrico-decimal. . U00 Reducción completa de todas las pesas y medidas de Mallorca

práctico y espeditivo de todos los aparatos de este género. Ha obtenido grandes Diplomas de Honor

(en rústica)

175

y Primeros premios en todas las Exposiciones donde se ha presentado.

Reducción completa de quintales á kilógramos y vice-versa,

Es de forma elegante, muy ligero; el operador lo lleva á la espalda, como una mochila de sol¬

con el 4 p§ y sin él

075

dado, sugeto por medio de correas. Su capacidad es de 14, 16, 20 ó 25 litros. Sin embargo, no

Reducción completa de cuartines de vino á litros y vice-versa. 0’50

hay que llenarlos del todo, á fin de dejar el hueco de un par de litros para la presión del aire.

Catálogo que contiene las equivalencias de todas las unidades

Se compone de una bomba de aire comprimido puesta en movimiento por un volante al cual

de pesas y medidas de Mallorca al sistema métrico decimal

va adaptada una varilla terminada por un puño que baja á la altura de la mano del operador. À y vice-versa

0*25

Basta un simple movimiento de bajo arriba para hacer funcionar el pistón de la bomba; movi- ^ Libro de cuentas hechas por pesetas y céntimos de id. . . . 1’25

miento que no exige esfuerzo ni fatiga. La bomba, sumamente sencilla, no está expuesta á des- ~ De venta en la librería de «La Sinceridad», calle de San Bartolo¬

arreglo ninguno; únicamente sirve para aspirar y comprimir el aire en el recipiente, proporcio¬ mé, 17.—SOLLER.

nando de este modo la presión necesaria para la salida y dispersión del líquido, que es agitado

á cada golpe de pistón por el simple paso del aire. Muchas disoluciones requieren un agitador eficaz. Este llena todas las condiciones que requiere

EL MOSAICO

la constante homogeneidad del líquido.

A la derecha del recipiente, hacia abajo, hay una llave de paso á la cual se adapta un tubo

de goma provisto de una lanza que termina por el pulverizador que reduce los líquidos á una lluvia de finísimas gotas. Merced al funcionamiento de un desatascador instantáneo muy ingenioso este pulverizador no puede obstruirse nunca, lo cual permite servirse de disoluciones espesas, lo

COLECCION DE ESCRITOS LITERARIOS EN VERSO Y PROSA
DE

mismo que de disoluciones claras, sin que sea de temer ninguna interrupción en el trabajo. Una vez el aparato lleno del líquido que quiera emplearse, el operador se lo carga á la espalda

Pedro de Alcántara Pela y Mcclau

y da siete pistonazos á la bomba para la presión necesaria; abre luego la llave colocada á la de¬

recha del recipiente y dirige la lanza sobre los troncos ó las hojas destinadas á la aspersión. Du¬

rante los cinco ó seis minutos que dura la presión, no hay necesidad de reaccionar la bomba. Un

pistonazo de vez en cuando basta para mantener esta presión. La persona que hace funcionar este

aparato, puede moverse con todo desembarazo, y como lleva una mano completamente libre, puede

ocuparla en apartar obstáculos; así el trabajo resulta más fácil y expedito.

.

Con este aparato, un hombre puede fácilmente y casi sin fatiga irrigar 4 hectáreas al dia, si ♦

la hectárea comprende unos 4.500 piés. 150 litros de una disolución cualquiera bastan para irrigar 9

2.000 plantas por encima y por debajo.

^

.

Para mantener limpio el aparato, basta pasarle agua por la noche, después de cada operación. £

BASES PARA LA SUSCRIPCIÓN: La obra se publica por entregas semana¬ les ó bisemanales de treinta y dos páginas de texto, impresas esmerada¬ mente en buen papel y con su correspondiente cubierta.
Cada entrega vale veinte y cinco céntimos de peseta en Palma y treinta en los demás puntos; pudiendo los suscriptores, si así les conviniere, recibirlas por cuadernos de cuatro en cuatro entregas al precio de una
peseta el cuaderno en todos los pueblos de Mallorca.
Las entregas sueltas ó atrasadas valdrán cincuenta céntimos de peseta.

Untense con aceite ó con grasa sin sal los bordes de los cueros del pistón de la bomba, antes ^ Con una de las primeras entregas se regalará á cada suscriptor un

de proceder á la operación del dia, á fin de que los frotes sean mas suaves. Tenemos á disposición a retrato del autor en fototipia.

de nuestros clientes una grasa especial que evita las oxidaciones; precio 1 franco la caja.

J En el Establecimiento de Artículos de Escritorio, “La Sinceridad,,

Terminadas las operaciones del año, se untará de grasa todo el aparato para que no se oxide, y
se colocará en sitio que no sea húmedo.

calle de San Bartolomé n.° 17, Sóller, se admiten suscripciones.

del que

puno

L’ UNIÓN

aparato.

Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828

PRECIO DE LOS APARATOS COMPLETOS

Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬

SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTAN¬

Renovador completo n.° 1 de cobre rojo, pulimentado y laminado, de una capacidad de 14 litros: 60 francos

Id.

id.

n.° 2 de id. id.

id.

id.

de una

id. de 16 id. 65 id.

t

Id.

id.

n.° 3 de id. id.

id.

Id.

id.

n.° 4 de id. id.

id.

id.

de una

id.

de 13 id. 70 id.

id.

de una

id. de 20 id. 75 id.

t

Para el caso de desperfectos, tenemos piezas de cambio, cuyo precio varía entre 10 céntimos y

9 francos.

i

ÚNICO REPRESENTANTE DE LA CASA CONSTRUCTORA EN BALEARES:

♦

J. MARQUÉS ARBONA, SAN BARTOLOMÉ 17—SÓLLER.

CIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de
alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.

Capital social
Reservas
Primas á cobrar....

10.000,000 8.705,000
74.287,038

Francos
„ ,,

Total

92.992,038

Capitales asegurados . . 15.127.713,242

„

Sienestros pagados . . .

194.000,000

„

i

m:<¿ l ito BE COSECHAS Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los Je

MARÍTIMA

rttyol
FOTÓGRAFO

JOSÉ PONS
18 Route IVationale, 18
CETTE (Herault)

trigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
la era.
Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 24.—Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, Samari¬ tana, 16, Palma.—Agente en Sóller, Arnaldo Casellas, Luna, 17.

i® Palma.

-——<§%£$>-+—
ACADEMIA MERCANTIL Aduanas, transportes, comisión, con¬

EST LA EHÜTCA

Participa al público de Sóller, que en adelante pasará á domicilio

signación y tránsito
A PRECIOS MODERADOS

DE LA

Es Plá d‘ en Yielda

para los trabajos que tengan á bien

encargarle, como son: grupos de familias, retratos de enfermos, pa¬ ralíticos y difuntos, y toda clase de

trabajos en fotografía. Para consultas y encargos en la

con itinerario.
El 'magnificovvapor
T?

imprenta de este periódico, donde
también encontrarán una colección
completa de vistas de Mallorca. En Palma, Conquistador, 28.
Se retrata lo mismo de día que de noche.

saldrá de este .puerto directamente para
Cette y Marsella él lunes dia 20 á las
9 de la mafíaua.

■PRECIOS £¡C££ómicos
AL PÚBLICO

Admite carga y pasaje.

CONSIGNATARIOS:

El molino harinero con motor

En Sóller, D. Ramón Coll.—En Cette, hidráulico llamado de Can Gomila

D. Bartolomé Tous.—En Marsella, don vuelve á trabajar.

J. Mayol.

Muele y cierne una cuartera por

Naranjos limone- mventa cénümos de peseta.

y

Los que quieran utilizar sus ser¬

ros. Los hay de diferentes tama¬ vicios podrán dar aviso en el es¬

ños, hermosos, lozanos y de clases tablecimiento de Juan Cuart, calle

escrupulosamente escogidas, en el de Isabel II y en el de Francisco

vivero de Guillermo Rullan y Esta¬ Pomar (Pollensí), plaza de la Cons¬

des, Huerto del Convento.—Sóller. titución.

BAMÍIFfiÜTÜA
MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).
Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de los
principales mercados del mundo, renovados quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬ do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas en toda la Provincia.
LASOLLERENSE
DE
JOSÉ COLL
CERBER1 j PORT-BOB (Frontera franco-esparta) Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia, especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas
frescas y pescado

Bsftisora Solterease
DIRIGIDA POR
SALVADOR ELIAS CAPELLAS
TENEDOR DE LIBROS COLEGIADO
Enseñanza teórica y práctica de Cálculo Mercantil, Teneduría de Li¬ bros, Geografía comercial, Legisla¬ ción mercantil y todo lo referente al comercio según las vigentes leyes.
Clases diarias por la mañana y
por la noche. En las clases de noche también hay enseñanza primaria para los obreros idioma Francés y dibujo artístico é industrial.
Para más pormenores dirigirse al Director, plaza de la Constitución n.° 18, piso l.°—SOLLER.
Se alquila una casa y co-
rralito en punto muy céntrico de esta población. En esta imprenta
informarán.

PROPIEDAD
de B. Jaime Qreli
existe un extenso vivero, en el cual podrán escoger las personas que deseen hacer nuevas plantaciones en sus huertos, NARANJOS Y LI¬ MONEROS de clases superiores y
de todos tamaños.
Vencidas las dificultades que ha¬ bíanse presentado siempre para el transporte rápido y económico á
Francia de los naranjos de jardín, tan
solicitados por los sollerenses que quieren complacer á aquellos de sus parroquianos que desean ad¬ quirir esta clase de frutales de ador¬ no, en lo sucesivo por el insignifi¬ cante precio de 15 REALES uno, podrán tenerlos en el muelle de
Cette.
Diríjanse los pedidos á José Pizá (á) Parriñola, calle de la Rectoría, —SÓLLER.
SOLLEB.—Imp de «La Sinceridad»