ASIO Xll-2.« EPOCA—NUIVk S(9
ASIO Xll-2.« EPOCA—NUIVk S(9
r
\_\_\_
Qf^T
/I

J TI

SABADO i3 DE MARZO DE 1887
TPTD
J Pl IV

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
SólLKR: Administración.
Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-SCette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y 0.*—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Kico.) Mí JICO: D. Damian Canals—ConstituciónT9-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Ï DIRECTOR-PROPIETARIO: f

REDACCION Ï ADMINISTRACION:

Juan Marqués y Arbona.

¿ Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
EspaSa: 0’50 pesetas al mes. ,
| Francia: 0’75 francos id. id. PAGO ADELANTADO
Amírica: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—O’IO pesetas. Id. atrasados 0*20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS
LLUMMAJOR
I
AI trench de deraatinada. Cuant la llura tot eu despert, Hom la baula lia repicada
Del palau d' en Gilabert.
Du la faç tota polsosa Y cansat porta el cavall,
La suor del front febrosa
Li degota rostre avall.
El servent ja se desperta, Dins el pany roda la clau, Per la porta mitx oberta El inissatje entra á palau.
Tant bon punt dexa la brida
De son corser volador,
Girantse ais patjes, els crida: —¿Hont es el governador?—
Ja s’en puja per Péscala. Ja las cuadres ha passat,
Y al entrar sos ulls acala,
Corn qui preveu un mal fat.
En cadira envellutada En Sentelles s’ ha assegut;
La má sobre el front posada, Escolta á l’hom qtt’ ha vengut:
—Desset naus han arribadas,
Diu seguit el raissatjer, Las senyeras qu’han portadas Be serán del Montpeller.
Diuhen que dins exa terra
Han dexat vint mil peons, Si venen en só de guerra
Be eu diuhen els seus guions.
Servidor del Rey en Pere No’n portan cap cavaller;
Y estesa va la senyera
Del rey en Jaume tercer.—
Foch Hansant per sas parpellas
Y revinclantse ab furor, —Prou, diu levantse en Sentelles,
No ’n va soch governador.
El qui ab tanta fellonia Dins mos estats m’ha sorprés Sia rey, sia el que sin, A más lleys está sotsmés.
Per tot poble y tot paratje Yes cridant «¡guerra!» seguit, Que no ro manga un vilatje Qu’avuy no liaos aquest crit.—
Axi diu y surt defora

Ab la ma al puny del acer Tot cridant—¡ja ha arribat l’hora! ¡Deu te salv Jaume tercer!—
Per damunt la nuvolada
El sol sa llum ha escampat Y ab la nova qu’ha arribada S’es desperta la ciutat.
Els cavallers compareixen Dins el pati del palau Y ab llurs patjes qu’ els segueixen Compareix també’n Rambau.
Quiscun se dona el bon dia Y de las novas parlant,
Acoblantse ab cortesía.
Per Péscala van pujant.
En Sentelles qu’ els espera Tot playent los veu entrar: Y esguardant tot hom qu’hi era Axi comensa á parlar.
—El valor qu’ us recomana Per ma boca avuy la lley, Cora ojuda el vos demana En nom de Deu y del rey.
El donzell que vulla gloria Embrás la llansa y l’escut, Qu’el llorer de la victoria Al mes brau sempre es degut.
De las naus qu’han arribadas
N’hem de fer tronchs per cremar Las nits de las Invernadas Dins el foch de nostre llar.
De las maynadas sotsmesas Triarém nostres esclaus, Y ab llurs presents y riquesas Guarnirém nostres palaus.
Que negó romanga enrera, Ni patje ni cavaller; ¡Que visca io rey en Pere! ¡Que muyra en Jaume tercer!
Cuant la fosca enterbolia
L’ ampla vesta del cel blau,
Demunt son cavall sortia
En Sentelles de palau.
Vint mil peons Pacompanyan Y mil y nou cents corsers, Qu’á n’el vent á correr guanyan Per lo forts y lo lleugers.
Talment sembla sa sortida El exèrcit de la inort:
A jugar s’en van la vida
Llansant els daus de la sort.
Tots corren á la lleugera

Y un èco ’s sent volander
—¡Que visca lo rey en Pere! —¡Que muyra en Jaume tercer!
Dins la Seu s’ouen pregarías, Y las campanas al vol Llansan sas veus funerarias, Tant bon punt se pon el Sol.
II
Fa poch temps qu’ es arribada L’host d’en Jaume á Llummajor Y ja’s troba aparelleda Per morir per son Senyor.
Feels, valents y vistosos
Cavalcant en llurs corsers
Ençà y enllà coratjosos S’aplegan els cavallers.
Sois disputan plens de gloria Qui durá el penó mes alt; Qui mes parla de victoria
Es en Caries de Grimalt.
Eli capdilla la maynada
Y el mes noble es de tots ells,
De falcó te la mirada
Y es lleuger com els dardells.
Els plomalls volan estesos Sobre els elms purs y brillants, Ferits p’el sol els arnesos
Semblan fets de diamants.
May s’ ha vist host mes guarnida Dins els camps de Llummajor, De mes feel y enfortida No’n té cap rey ni señor.
Tots son braus y per la guerra No ’ls dona el coratje esper, De cap á peus tot es ferre, De puDy avant tot es cer.
¿Y qui sab sa sort futura? ¿Y qui sab si de tots ells No ’n romandrà ni escriptura En el llibre dels sapells?...
Mentres que 1’ host axi espera Riuen patjes y peons Motetjant al rey en Pere Ab glosadas y cansons.
Y el rey en Jaume qu’estava Dins sa tenda reposant, Tan bon punt axí parlava Ab la regina Violant.
—De vostre mant feysne benas Que prest n’hauré menesté’,
La sanch que corre en mas venas
Vull veure quin color té.
Casi á punt d’ hora de nona
L’host d’en Pere ha de arribar, Are, si vol ma corona, L’haurà de vení’á cercar.

¡Prou d’oferirlhi els meus pobles! ¡Prou d’humillarme á sos peus! ¡Prou de tractar als meus nobles De vilans y de juheus!

En Pagá du ma bandera,
Y en Jaume á n’el meu costat
No tornará passa enrera,
Si no’ s per caure nafrat.

Cerdenya P hi he dat, senyora, Li he dat també el Roselló;
Mes ma derrera penyora,
Aquexa, madona, nó.
Si vol posehir la terra Qu’em dexá el Conquistador, M’ ha de vence’avuy en guerra Dins el plá de Llummajor.
Y de mon cap la corona Caurá primer que pactar. Si es Mallorca qui l’hem dona
A ella sois la dech tornar.
De ma deshonra la llaga Vull axugarla ab excés, Vull esquinçar ab ma daga Las fulles d’aquell procés.
Y encar que p’el meu damnatje Torta baja feta la lley, No 1* hi puch deure homenatje
Si tota l’illa’m diu rey.
Madona, feys ampias benas, Que prest n’ hauré menesté'; La sanch que corre en más venas Vull veure quin color té.

Tendí vuyt naus dins la badia Y d’ellas os don Pempriu, Si en Pere ’m guanyás, feys via, Allá son las naus, fugiu....
Porta, mon patje, la llansa; Porta, mon patje, el cavall; ¿Sentiu? el renou s’atança Y tots corren cap-avall.
L’ host d’ en Pere es arribada
Ab sos duchs y sos barons Entre raunts de polsegada... Pórtam, patje, els esperons.
Madona, feys ampias benas, Que prest n’hauré menesté’; La sanch que corre en más venas Vull veure quin color té.—.,.
Respirant foch y venjança Exas paraulas ha dit, Y cap al combat se llanca Com un brau que’s sent ferit.

Un fill os deix en la terra,
Y ab un fill prou en tendreu,
Per testament dexli guerra,
De res mes el puch fé’hereu.
La batallo comensada, Al costat m’ ha de venir;
Vull qu’aprenga exa jornada, Els reys com saben morir.

Francgsch Casasnovas t Mir.
(Se concluirá.)
FLOR DE ALMENDRO

Vull que ab la sanch enemiga Ensulli son pulchre acer, Cuant caigut en terra siga
Son Pare en Jaume tercer.
Axis ardit per la guerra No haurá menester capdills, Qu’el lleó d’ urpes de ferre Axis ensenya á sos filis.
A lluytar m’en vatx, madona, Plorau mentres tant, plorau: Perque Deu me dó sort bona Resau, madona, resau.
Embolcallat mon cadavre
Ab vels negres prest veureu; Dins el vas ahont pug-a cabre També, madona, hi cabreu.

Ampo de nieve con matiz de aurora como preludio audaz de primavera,
luce el almendro en flor cuando aun im-
[pera del cano invierno la vejez traidora.
¡Como realza el manto que decora de esperanza y verdor la sementera, tan virginal blancura, que doquiera por estos campos se prodiga ahora!
Brota ya, flor del alma ¡oh poesía! y ante el senil positivismo helado, di que fruto sin flor nunca se cría.
Di que Dios aun la flor ha prodigado más que el fruto... y que torpe economía no es la espléndida ley de lo creado.

Si mon cunyat no m' escolta Per la justicia guerretx, Ma gent es prou brau y molta
Y avesada á n’el carnetx.

Miguel Costa, Pbro.

W

FOLLETO

UNA CARTA
activo sol primaveral brilló en todo su espíen dor.
A las nueve de la mañana, salió la
marquesa de su casa. Necesitaba aire que respirar. Sentía una opresión y un desaliento extraños, que excitaban sus
nervios, con violentas sacudidas, Co¬ menzó á andar inconscientemente y sin darse cuenta se encaminó hacia El
Aranal.
Antes de llegar advirtió la dirección
que llevaba, y detúvose vacilante, pero suponiendo que en el tiempo trascurri¬
do, el misterioso escritor en la arena, habría desistido de su tarea inútil, de¬
terminó dirigirse á aquel sitio, que siempre había sido de su predilección.
Llegó Al Arenal que estaba hermosí¬
simo. El sol teñía de vistosos cambiantes las ramas de los grandes olmos, qqe
despedían la§ frescas emanaciones dtí las
recientes lluvias. Bandadas de gorriones
y de pavd^llOA revoloteaban por todas partes, con estrépito de alas y batahola de gritos y gorjeos. Las abejas del col¬ menar del próximo molino remqlinea-

ban entre las ramas ó se pegaban á los troncos como puntos brillantes sobre un fondo oscuro. Algunas hojas desprendi¬ das de los árboles, resbalaban por el suelo llevadas por la brisa de la maña¬ na. La corriente del Henares, crecida
por las lluvias, era más rápida quede ordinario; y en resolución todo en aquel sitio respiraba felicidad y movimiento.
Antes de sentarse Soledad en la pie¬ dra miró al arenal, por si 1rabia algo escrito. No había nada, pero en cambio vio allí una golondrina muerta. Este encuentro la entristeció. ¿De qué había muerto aquel pájaro, siempre respetado por los cazadores?
Ocultó al ave tras de un tronco de ár¬
bol, empujándola con la sombrilla, y dejóse caer Soledad en el asiento de
piedra. Llevaba un libro, pero no le abrió. Miró distraídamente hacia todas par¬
tes, Sin explicarse el por qué, la alegría de aquel sitio la oprimia el corazón.
Inclinó la cabeza, y mientras trazaba rayas en el arenal en que apoyaba los pies, pensaba,
Sus pensamientos no se basaban co¬
mo otras veces en su existencia actual, en la tristeza de no ser madre, que es la
que más aflige á la mayoría de las rnu-

jeres que se hallan en este caso. No re¬ pasaba en su memoria, como otras ve¬ ces, los corteses desaires que había re¬
cibí Jo en el mundo de su marido', no.
sus recuerdos eran más lejanos, remon¬
tábanse á su infancia, cuando vivía con
sus padres en el cortijo de Coria del Rio, cuando jugueteaba en un sitio pa¬ recido al en que entonces se hallaba,
cuando Pablo la traía caracoles ó la ape¬
dreaba con majuelas... ¡Pablo! ¿Qué habría sido de Pablo?
Aquel chico tan alegre y que la quería tanto. Cuando ambos eran ya mocitos habían jugado á los novios, pero Pablo cayó soldado y tuvo que ausentarse del pueblo. Soledad recordó que hubia reci¬ bido dos cartas cuyas; pero desde que ella se había casado con el marqués, no había vuelto á saber de aquél.
Quizás habría muerto. Había habido desde entonces tantas guerras y revolu¬
ciones!
Al fija rse en esta idea Soledad sintió humedecerse de lágrimas sus ojos. Pa¬ blo representaba para ella los dias di¬ chosos de su niñez, y si le recordaba
ahora con más insistencia que otras ve¬
ces, era porque Pablo, al separarse de
ella, habíase llevado su felicidad...
De repente sintió Soledad voces y ri¬

sas infantiles. Provenían de los hijos del
molinero, que con otros chicuelos de su edad j ugaban d las cuatro esquinas. La marquesa amaba á los niños, y en otras
ocasiones habíase entretenido presen¬
ciando aquellos alegres juegos; pero al presente la expansión de aquellos seres en que .desbordaba la vida, excitó sus
nervios.
Púsose en pie nerviosa y contrariada, y dejó el Arenal.
Vacilaba al andar y á veces tenia que apoyarse en la sombrilla. Sentia escalo¬ fríos. Marchaba maquinalmente á cam¬ po traviesa. Oía quizás una de esas voces interiores que revelan los grandes acon¬
tecimientos de la existencia.
Después de dar un largo rodeo, llegó, á la quinta, y apenas hubo entrado, su doncella la entregó una carta que ha¬
blan traído una hora antes. La marque¬
sa supuso que seria de su marido; pero
no conoció la letra del sobre.
Dirigióse á su gabinete, dejó el som¬ brero y la sombrilla, aproximó una silla mecedora á una ventana abierta que da¬ ba al río, se sentó y abrió la carta que
era bastante abultada.
Antes de leer sintió un nuevo escalo¬
frío. Cerró la ventana, volvió á sentarse,
y leyó.

IV.
Ln carta decía así:
«Soledad: no puedo más; harto he re¬ primido los impulsos de mi corazón, en estos dias de amor y de desesperación, de sueños irrealizables, de proyectos in¬ sensatos. Yo no exijo, no puedo exigir nada de tí; pero en nombre de lo que más ames ó hayas amado te ruego que leas hasta el fin estos reglones empapa¬ dos en mis lágrimas último desahogo de un dolor inexplicable, postrera voz del pasado, que nunca más llegará hasta tí.
No creas que he sucumbido fácilmen¬ te; no. be luchado contra una inaudita fatalidad, con la energía de la juventud que repele el padecimiento con los sofis¬ mas halagüeños de la pasión que tiende á ahogar la voz de la conciencia; pero
hubiera sucumbido si no existiera en
mi otra cosa más grande, más noble» más llena de esfuerzos generosos: mi
amor.
Sí. mi amor por tí. que tal vez rao pierda; pero que quizás me salve.
Si yo no estuviera persuadido de que los años y la nueva posición social, ha¬ bían desvanecido tus recuerdos y tus impresiones, no evocada el fantasma de
un amor pasado é imposible en tí te¬ miendo turbar tu tranquilidad; pero co-

S O L L ER

2

Sección Científica

Lo regular es que tal construcción noubia en da rada de Jacmel. En vano El vapor «León de Oro», á pesar del la casa mortuoria el santo rosario, y fué
condicionante lleva un sentido metaló-, buscaba en-el fondo de la pequeña ense- fuerte viento.y gruesa mar, salió el do¬ de los mas lúcidos y concurridos que

rico de negación implícita, pero no es nada, la población que hace dos años mingo á las siete de la mañana de Bar¬ desde mucho tiempo á esta parte se han

siempre asi; de estas construcciones habíamos conocido. Jacmel había desa¬ celona, llegando sin novedad á este verificado en esta población. Las amigas

MlflCADO M m TIEMPOS (MATEALES provienen número de frases verbales. parecido, y no se la había tragado la puerto el mismo dia á las cuatro de la de la finada, que habían depositado so¬

‘Por ejemplo: de no haber tropezado tierra ni se la había llevado el viento. tarde. A la mañana siguiente echó á tie¬ bre el féretro hermosísima corona de

• Otros Medios y Canstrnciones Condicionante,$
ó sea
Cláusulas Afectadas por el Sentido Condicional,

conmigo en el momento más crítico de su vida, ¿que le esperaba? la deshoura
(=r¿que le habría esperado?) á no apo¬ yarse con ambas manos en la mesa, caía
ó hubiera, habría caido al suelo; medi¬

A la muerte del Presidente Hipólito los haitianos, para divertirse unos, y para robar y asesinar otros, le pegaron fuego, y las llamas devoraron en menos de seis
horas una de las poblaciones más im¬

rra la mucha carga que traía y volvió á cargar ya por la tarde y al día siguiente,
quedando listo al anochecer para salir poco después, conforme lo hizo, para Barcelona y Cette.

flores naturales, quisieron acompañarle]
cadáver al cementerio, -sosteniendo seis
de ellas las cintas que de dicha corona partían, llevando otras seis sendas ha¬ chas encendidas, y siguiendo detrás mu¬

Fuera de las construcciones anteriores
-expresivas de un significado recto ó metafórico hay todavía otras accidenta¬ les, aunque fundadas no menos q-ue las primeras en los principios een anterio¬ ridad explicados.
Gran parte de estas cláusulas afecta¬ das por el sentido condicional son cons¬ trucciones elípticas.
Seria prolijo ó, por mejor decir, im¬ posible enumerarlas todas; por tanto -uqui solamente lia de hacerse mención de algunas de "las más relevantes, ya .que lleven un concepto recto o uno ine¬
pta fórico.
1.—Elverbodelahipótesis puede
aparecer ó en el imperativo propio y
Ecos de Ultramar metafórico ó en el subjuntivo imperativo
-ú optativo suprimiéndose el adverbio

taba otro proyecto más grande que, á
tener resultado, cambiara, hubiera ha¬
bría cambiado sin duda la faz de los ne¬
gocios del mundo; á serlo ó á ser esto asi la cuestión asume un aspecto dife¬ rente; entrar (=:si entrásemos) en más pormenores seria perder tiempo; el ge¬ neral declaró que de no reconocerse la
línea de demarcación se reanudarían inmediatamente las hostilidades.
Dr. Máximo Herttingk
(Se continuará).

portantes de la República. El fuego en estos países causa rápidamente grandes estragos; la generalidad de las casas son de madera, tostadas por los fuertes rayos solares, queman como yesca, y jamás se les ocurre á estas gentes orga¬ nizar un cuerpo de bomberos porque consideran supérfluo lo que se invierte en preservativos para los siniestros.
Afortunadamente el artículo 7.® de la
Constitución de Haití prohíbe á los ex¬
tranjeros la propiedad en el pais, de suerte que los que pierden son los ne¬ gros; los extranjeros aseguran contra incendios sus mercancías y enseres y si hay fuego hacen una breve realización
de las existencias.
* -t:
En veinticuatro horas hicimos la tra¬

* **
El «Cataluña» no llegó el lunes con la
correspondencia, perdiendo (si esta no¬
ticia la escribiera la «Isleña Marítima»
de seguro diría ganando) una vez más el viaje semanal de dicho vapor-correo á este puerto. La causa fué porque al amainar el temporal no hubo en Barce¬ lona vapor alguno de dicha compañía, amarrados todos ellos, según informes,
en el puerto de Palma.
* **
El «Isleño» salió de Palma á las nueve
y media de la mañana del lunes, llegan¬ do á este puerto á las primeras horas de la tarde. Después de cargar un pico de naranjas salió al día siguiente para Cette y Marsella.

chísimas mas, todas ellas cabizbajas y acongojadas, que continuaron forman¬ do parte de la fúnebre comitiva hasta la
misma sala de depósito en que debía quedar la que había sido su mas leal
compañera y cariñosa y estimadísima amiga. Esta mañana se han celebrado en la Parroquial suntuosos funerales en sufragio del alma de la molograda jó¬ ven, y á ellos ha asistido, como era de
esperar, extraordinaria concurrencia. Al pedir al Cielo descanso eterno para
aquella, y resignación y consuelo para los justamente atribulados padres, her¬ manos y demás familia de la finada, á cuyas lágrimas unimos las nuestras,
enviárnosles desde estas columnas la
expresión de nuestro más sentido pé¬
same.

« condicional si, sin que el concepto de ■condición ó premisa condicional desva¬ nezca bajo la imagen metafórica de tal imperativo hipotético.
En esta construcción la hipótesis im¬ perativa principia la cláusula condicio¬ nal en construcción inversa del suje¬ to, si hay uno expreso, contraponiéndo¬ se en sucesión inmediata la apodosis precedida de y, al que enfáticamente pueden agregarse entonces, ya, al paso qué-estos adverbios pueden sustituirse
■al (y.
Por ejemplo', añádase á esta sofiste¬
ría intrínseca la violación continua y
monstruosa do la historia y se compren¬
derá por qué este teatro no se represen¬ ta ya=si se añade—se comprenderá; hágase abstracción de la parte arqueoló¬ gica .y esta novela habrá perdido como por eñe-anto toda su belleza y grandeza, quedando reducida, salvo los esplendo¬
res dél estilo, á un cuento extravagante
y absurdo (—si se hace abstracción—es¬ ta novela habrá perdido) cumple con tu deber y serás estimado de todos; no ten¬ cas talento y entonces te odiarán
menos.
Si ahora á una hipótesis imperativa se contrapone la apodosis mediante la conjunción disyuntiva ó á la que se pue¬ den sustituir ó agregar las frases elípti¬
cas': donde nó, sí no, de lo contrario; tal cláusula es una construcción elíptica, la que cabe asimismo aunque no sea
imperativa la construcción. Por ejemplo: aplícate ó (adonde no,
si no) te castigarán; le perdonaré, don¬ de nó, si nó, de lo contrario {=ó si no le perdono) podria ser que niegue todo; tiene razón ó mucho me equivoco (=si no tiene razón); sé amable ó te servirán mal; no trate Vd. á probarle nada ó na¬ da alcanzafá^ry con paciencia obtendrá
32.—UTnatodeéltodo. la apodosis que entonces
Crónica Local sigue la hipótesis como ésta misma pue¬
den convertirse en una construcción in¬

Apreciable Director: Con sumo placer cumplo con estas lineas la promesa que á usted hiciera al despedirme para dejar ese pintoresco valle por mi tan querido. Nada escribí desde Puerto-Rico, porque aquella isla se halla tejida de compatriotas y cada
uno de estos se convierte en correspon¬
sal para trasmitir noticias y comunicar impresiones; por ende nada, pues, po¬ dria haber dicho que resultase curioso ó de interés, para su Semanario.
De Ponce en el vapor francés Manou¬ bia, embarqué con dirección á Port-auPrince (Haití). La residencia á bordo tie¬ ne algo de peculiar y característico que la distingue de todas las demás mani¬
festaciones de la vida social.
Reunidos los pasajeros en un mismo
local, alimentados en una misma mesa,
expuestos en caso de peligro á iguales accidentes, y sometidos todos á un ré¬ gimen de gobierno ó disciplina común, siéntense poderosamente aclimatados al trato familiar y recíproco, surge entre
ellos casi instantáneamente la intimi¬
dad y bien pronto se nota el extraño fe¬ nómeno de que todos se conocen* se co¬ munican y hasta se tutean en menos tiempo del que se necesitaría en otra parte para cambiar un saludo seco, re¬ servado y de pura etiqueta conven¬
cional.
Pocos momentos después de haber llegado á bordo del Manoubia recibí yo gratas impresiones, causadas por el co¬ nocimiento de varios compañeros de viaje; figuraba entre ellos Mr. Trivié, el célebre esplorador francés que hace al¬ gunos años atravesó el Africa á pié. Mr. Trivié es un viejo simpático, de
vastísima ilustración, habla distintos
idiomas entre ellos el español perfecta¬ mente; regenta actualmente el impor¬ tante ingenio «La Francia» en Santo Domingo, allí se dirigia para disponer
en su finca la zafra del azúcar.

❖

terrogativa, en cuyo caso, si es la hipó¬

**

tesis que asume el carácter de una cons¬

Dos días nos quedamos en el puerto

trucción interrogativa, ésta principia de Santo Domingo.

cláusula callándose si: Por ejemplo:

Ésta capital, lo mismo que toda la

¿eres tu de veras mi amigo? entonces no República ha prosperado notablemente

Bibliografía me abandones.

en estos dos últimos años. La guerra de

concepto análogo á una ora¬ Cuba ha contribuido bastante al pro¬ ción condicionante negativa de sentido greso de San;to Dominga, pues gran

ya recto ya metafórico se expresa me¬ número de trabajadores pacíficos han

diante la preposición sin. asi como las ido trasladándose en el periodo de la

conjunciones sin que y sin seguido de revolución de nuestra Antilla, á Santo

infinitivo que como la preposición sin Domingo, y estos naturalmente ha dado

entrañan un concepto negativo se pue¬ cierto influjo á la agricultura dominica¬

de n s u s ti t u i r á u n a o ració n co n d icio n a n te na. que estaba por cierto muy necesita¬

negativa que sea ésta introducida por si da de brazos. La paz de trece años que

ó por otra-eonjunción de valor condi¬ el gobierno del General Heureaux, ac¬

cional ó bien por el pronombre relativo. tual Presidente, llamado familiarmente

Por ejemplo: sin que la orden venga Lilis, ha proporcionado á aquel pais, es

autorizada con el sello del juez, me re¬ también un factor importantísimo para

sistiré {—si la orden no viene ó como •el progTeso acelerado de aquel pueblo.

no venga) á esta ilegal exacción; el cielo El dia de nuestra llegada á Santo Do¬

sabe á donde las cosas hubieran llegado mingo, un poeta criollo lanzaba al pú¬ sin la mediación de un hombre genero¬ blico una hoja de versos sin metro ni

so y liberal; sin los auxilios de sus ami¬ gos no hubiera podido realizar sus pro¬
4.—Lapósitos,nadieseráadmitidosinque

sentido común. La inspiración era ne¬ gra., tan negra como el poeta, que lo era en verdad; el texto principiaba di¬

vesía de Jacmel á Port-au-Prince. A las
diez de la mañana de un dia espléndi¬
do, daba el Manoubia fondo en la mag¬
nifica y pintoresca bahía de la Capital
de Haití.
El doctor Buenaventura no se hizo
esperar tanto como de costumbre, á pe¬ sar de ser aquel dia domingo, que los haitianos dedican al descanso, á la fuer¬ za soñolienta, después de una sema¬ na de completo ociosidad. El doctor Buenaventura es aquel estrafalario médico de puerto que á grandes rasgos describimos cuando por aquí pasamos hace dos años, con su larga levita cru¬ zada, ya muy vieja, y su sombrero de copa alta y espejuelos verdes; se nos pre¬ sentó ese adel'ésio negro á la una de la tarde para darnos entrada; una vez á bordo se dejó caer sobre el primer sillón que encontró libre en cubierta y toman¬ do una perezosa postura se dirigió al sobrecargo del barco y en muy mal hablado francés le dijo: y bien, ¿no se toma nada? y al momento se le sirvió un vaso con ron, que el galeno se tragó de un sorbo y sin pestañear; y limpián¬ dose luego la boca con la manga de la levita, le dijo al Capitán, con cierto aire de autoridad: ahora voy á darles entra¬ da; y tomando, como acostumbra gene¬ ralmente, los papeles al revés, estampó en ellos su rúbrica, que es cuanto sabe hacer en materia de escritura el pri¬ mer médico de sanidad de Haití, reflejo de la ciencia en esta República negra.
Hasta nuestros próximos apuntes, que seguirán por el primer correo, nos reite¬ ramos su atento affino. amigo.
Justo.
Haití Enero 97.
En la plaza de toros de esta villa ve¬ rificóse el domingo último por la tarde la anunciada función gimnástico-cómica á la que fuimos atentamente invitados por el director de la compañía, Sr. Lla¬ ve, y cuya atención en el alma agrade¬
cemos.
Fueron notables los trabajos de El Diablo verde (Sr. Llave hijo), verdade¬ ro muñeco de goma, á quién aplaudió entusiasmado el público, y de Mr. Guillermó Pupím célebre equilibrista, que hace en el alambre y en la barra col¬ gante habilidades que á ninguno de los artistas de este género venidos á ésta
hasta la fecha habíamos visto hacer. La banda de música de la localidad
amenizó la función. Para mañana á las cuatro de la tarde
se ha anunciado otra función, nueva y variada, á 4a que de seguro concurrirá mayor número de personas que á la an¬
terior, de la que apenas había tenido noticia el público.

Son de «La Última Hora» del dia 9
del actual las siguientes lineas: «La Junta organizadora de las Ferias
y Fiestas de la Victoria ha de reunirse esta noche para ocuparse en la forma¬
ción del programa.
Aunque ningún acuerdo se haya to¬ mado acerca del particular, algo se ha dicho extra-oficialmente de lo que la comisión especial piensa proponer á la
Junta.
Sin perjuicio de rectificar el proyecto en lo que no resulte conforme con el definitivo, adelantaremos lo que ha lle¬ gado á nuestra noticia.
Se proyecta una Exposición mallor¬ quina de Agricultura, Industria y Bellas Artes, que se instalará en el ex-eonven-
to de Franciscanos. Serán admitidos en
ella los productos agrícolas é industria¬ les de la isla y las obras de nuestros artistas. Únicamente permanecerá abier¬ ta un par de semanas, distribuyéndose los premios el tercer día de fiesta.
Otro de los números en proyecto es una cabalgata histórica, compuesta de las autoridades de la época en que los
Sollerenses alcanzaron la victoria que
se conmemora; el Virrey de Mallorca, el capitán Angelats, los héroes de la glo¬ riosa jornada, el sargento Soler, las Va¬ lerlas donas de Can Tamany, los com¬ batientes cristianos y moros, las corpo¬ raciones populares, y una carroza ale¬ górica de la Victoria.
También se proyecta una batalla de flores con premios para los balcones, los carruajes y las bicicletas mejor adorna¬
das con flores naturales.
Finalmente, se piensa organizar un concurso de bandas de música y otro de bailes populares de Mallorca con acom¬ pañamiento de instrumentos populares también, debiendo los concurrentes ves¬ tir los trajes auténticos de payeses, que desaparecen de nuestras costumbres.»
Digna de aplauso es la hermosa idea de querer modernizar la popular fiesta de la Victoria, y no lo escatimaremos nosotros por cierto á quien la concibió ni á la Junta que intenta realizarla. Mas todavía: si para conseguirlo cree ésta pueda serle de alguna utilidad nuestro débilísimo apoyo, cuente desde luego con él, y á este fin ponemos las colum¬
nas del Sóller incondicionalmente á su
disposición.
Con objeto de instalar en la Dirección de Sanidad Marítima de este puerto el laboratorio para el análisis de las sus¬ tancias alimenticias que se importen, lia tenido el Ayuntamiento que quitar de aquella oficina el aparato telefónico de la línea que une á esta población la barriada marítima. Dicho aparato fué colocado el miércoles en la casa que ha¬ bita el fiel de Consumos, que es la pri¬ mera que se encuentra al llegar á aquel caserío, y en dicho sitio continuará Ín¬ terin construya el Municipio la casa en proyecto para Fielato.

Esta mañana en una cantera situada
en las inmediaciones del predio Sa Coma varios trabajadores han encendido la mecha de un barreno, y como éste no ha explosionado á su debido tiempo, se han acercado luego para descargarlo cre¬ yendo habíase apagado. En el instante de mirarlo ha hecho la explosión, dejan¬ do muy mal parado á uno de ellos, con la cara chamuscada, herido en diferen¬ tes partes y con un brazo dislocado.
Llamado el facultativo Sr. Mayol ha practicado al paciente la primera cura, siguiendo éste relativamente bien á la hora en que escribimos.
Sentimos en el alma esta desgracia y
deseamos al infortunado bracero pronto
y completo restablecimiento.
La viruela no quiere desaparecer, si
bien tampoco ha tomado incremento. Desde el anterior verano se registran de tanto en cuanto nuevos casos, pero afor¬ tunadamente, gracias á la extremada
vigilancia con que el Municipio man¬
tiene aisladas las casas de los atacados, raras veces el mal se propaga en la mis¬
ma familia ni hasta en el mismo barrio.
Los enfermos quedan dados de alta á las
pocas semanas, salvo contadísimas ex¬ cepciones en que ha sobrevenido un fatal desenlace, y en estas vá compren¬
dida una mujer, joven y robusta, en es¬ tado interesante, domiciliada en las inmediaciones de S' Albufera que, ata¬
cada hace unos cuatro dias, ha fallecido esta mañana, siendo conducida poco
después al cementerio, y con grandes dificultades, porque el peso del cadáver era enorme y no había mas asistencia
que unos pocos mercenarios que había logrado encontrar el Municipal después de muchas idas y venidas.
¡Cuanto se ha echado de menos un carruaje fúnebre, esta mañana!
De esta mejora, sumamente necesaria-, nos ocuparemos de nuevo, con mas es¬ pacio, otro día.
Hemos recibido el núui, 7.° de la im¬
portante revista La Avicultura Práctica, cuyo sumario en el siguiente:
Parte oficial: Real Escuela de Avicul¬ tura de Arenys de Mar. Exposición Aví¬ cola, efectuada en Barcelona del 21 al 27 Diciembre de 1896, á beneficio de los enfermos y heridos de Cuba y Fi¬
lipinas.—Exposición Internacional Aví¬
cola, efectuada en el Palacio de la In¬ dustria de París, del 12 al 15 Diciembre de 1896.—Sección doctrinal: Avicultura
práctica, por Salvador Castelló.—Los pavos reales en Cataluña, por F. de Sagarra.—El conejo negro y fuego, tradu¬
cido por Eugene Meslay.
La Avicultura Práctica, única revista ilustrada española dedicada especial¬

(r=que) no venga vestido de rigor (=si ciendo que Maceo había sido traidora¬ El fuerte temporal que reinó en el

mente al fomento de la gallinocultura

no viene ó como no venga). hipótesis puede ser significada
por una construcción infinitiva de bas¬
tante uso en cláusulas condicionales,
principalmente en las metafóricas de negación implícita; es el caso donde las preposiciones conjuncionales á y de se¬ guidas de infinitivo comunican á la

mente asesinado por nuestro ejército, y luego continuaba echando piropos á nuestra nación de la manera que saben hacerlo estas gentes; pero no había ter¬ minado de circular la hoja suelta, cuan¬ do por órden del Presidente ingresaba
en la cárcel el vate dominicano en don¬
de es posible que veranée por mucho

mar á últimos de la pasada .semana, y
del cual tienen noticia nuestros lectores,
no amainó hasta el martes, en cuyo día salieron los buques que estaban carga¬ dos de naranja y despachados para di¬ ferentes puertos franceses del golfo de
León. Los restantes días de esta semana
han sido verdaderamente primaverales,

Ayer á las seis de la mañana falleció
casi repentinamente, víctima de una
afección cardiaca, la Srita. D.a Francisca
Arbona y Morey, robusta y agraciada jóven de 17 años, hija de nuestro esti¬ mado amigo el piloto D. Antonio árbona y Bauza y sobrina de otro amigo nuestro distinguido, D. Luis Arbona,

industrias, que bajo la dirección de don Salvador Castelló y Carreras publica
mensualmente la «Real Escuela de Avi¬
cultura de Arenys de Mar», acaba de
obtener un señalado triunfo en la Expo¬ sición Internacional de Avicultura cele¬ brada recientemente en Bruselas, en la

construcción infinitiva el valor y con¬ tiempo porque Lilis no se anda con chi¬ de esplendente sol, cuyos ardientes ra¬ Depositario que fué largos años de los que, además de merecer calurosos pláce¬

cepto condicionante de una hipótesis; á quitas.

yos ha templado el fresco airecillo que fondos municipales de esta villa.

mes del Jurado, ha sido agraciada con

veces tal infinitivo hipotético aparece

* **

ha soplado casi sin interrupción.

Verificóse el entierro de la Srita. Ar¬ Diploma de Honor, distinción tanto más

*olo sin conjunción.

En diez y ocho horas nos puso el Ma-

* **

bona por la noche, después de rezar en importante si se considera el gran nú-

$

SÓLLER

silero de revistas similares que se pu¬ pesetas y que el numero de imponentes

Dia 20, al anochecer se dará principio D. M. P. que ni es absurdo ni erróneo fueron las que dicta una conciencia libre

blican en el extranjero.

en la Caja de ahorros era de 141, que al quinario de San Joaquín.

su contenido. Es la historia fiel de lo de ciertas miserias y debilidades que la

La Avicultura Práctica, cuya utilidad por capital é intereses acumulados acredi¬

que pasó en el baile de referencia y prudencia me obliga á callar en gracia

no dejarán de apreciar nuestros lectores, taban 73.884‘22 pesetas, tendrán nuestros

Unicamente una persona alusionada pue¬ á los delicados oídos de los lectores de

trata cuanto pueda interesar á los avi¬ lectores una idea clara del estado flore¬

Registro Ovil

de desmentir hechos que tuvieron lugar este semario.

cultores, agricultores y aficionados al ciente de la caritativa asociación, funda¬

ante un público numeroso, el cual, mal

Al terminar estas líneas, lo hago

cultivo de las gallinas y otras aves y da en l.o de Julio de 1885. Como es

NaCIjÚIENTOS.

que pese á dicho señor censuró y repro¬ agradeciendo la recomendación del nom¬

animales de producto, de lujo y de sport; muy natural, la vida holgada de la So¬ Varones 0.—Hembras .2.—Total 2. bó de un modo bien patente el fallo dado brado señor, asegurándole que cualquie¬

publica observaciones, estadísticas y da¬
tos oficiales de la «Real Escuela de Avi¬
cultura de Arenys de Mar»; inserta
cuantos comunicados se le remitan; cuyo
contenido sea útil ó de interés general; contesta á las consultas quo le dirigen
sus suscriptores y anuncia, finalmente, la venta de artículos y productos útiles
4 los avicultores y agricultores.
A pesar de estar lujosamente editada
’é insertar numerosos grabados, La Avi¬ cultura Práctica sólo cuesta 5 pesetas al
afio para España, y 6 para el extranjero y Ultramar, y su Administración, que
se -halla establecida en la «Granja Pa¬
raíso», en Arenys de Mar (Barcelona), remite prospectos y números de mues¬
tra á cuantos lo solicitan. Dada la ver¬ dadera utilidad práctica de la publica¬
ción, la recomendamos con gusto á nues¬ tros lectores y á cuantos se interesen
por el fomento de una de las más impor¬
tantes ramas de la agricultura.
* **
Igualmente hemos recibido el número
de Marzo del Resumen de Agricultura,
que contiene los siguientes artículos: Cuestión agraria, Filoxera y carburo de calcio, La enseñanza agrícola en Barce¬ lona, Ingerto sostenido por el corcho, El -estiércol y las bacterias desnitriftcadoras, Cocedero-bodega de «La Noria,» La in¬
dustria lechera en Suiza, Conservación
dél nitrógeno del estiércol. Contiene además este número nutri¬
das secciones de Bibliografía, Casos
agrícolas, Problemas agrícolas, Crónica agrícola y Revista comercial, contestando
en la de Problemas agrícolas la Redac¬

ciedad satisface á la Junta Protectora y
á todos los socios, puesto que de esta
manera podrá cumplir aquella Gada día mejor el noble fin que la inspira; tal es:
perseguir la usura y enjugar muchas
VS'3-2lágrimas,muchas,lasmásposibles. ¡Lástima grande es que no tenga mu¬ chos imitadores, uno en cada uno de los pueblos de esta provincia por lo menos,
la benéfica institución manacorensel La Memoria de referencia es además
un esmerado trabajo á tres tintas, im¬ preso en el establecimiento tipográfico
de D. B. Frau de Manacor. Al desear á la asociación de benefi¬
cencia de Manacor una existencia larga y cada día más próspera, agradecérnosla en el alma la atención que la hemos me¬
recido.
EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del dia 11 de Marzo de 1897.
Celebróse bajo la presidencia del se¬ ñor Alcalde D. Juan Joy y en ella no se tomaron más acuerdos que el de pasar á
informe de la Comisión de Obras las si.
guientes instancias: Una de D. Bartolomé Pons Martí pi¬
diendo como encargado de D. Pedro Pa¬ lou y Ripoll, permiso para abrir una
ventana en la casa núm. 2 de la calle de San Bartolomé.
Otra de D. Lorenzo Bauza Castañer
pidiendo su correspondiente autorización para abrir una ventana en la casa nú¬
mero 34 de la misma calle.

Matrimonios.
Ninguno.
Defunciones
Dia 6.—D. José Colom Mayol, de 64 años, viudo, calle de la Romaguera.
Dia 10.—-D. Jaime Servera Garau, de 60 años, casado, calle de-San-José.
Dia 11.—D.a Margarita Bauzá Mayol, de 80 años, viuda, * calle de San Barto¬
lomé. Dia 12.—D4 Francisca Arbona Mo-
rey, de 17 años, soltera, calle del Mar.
MOVIMIENTO DEL, PUERTO
Embarcaciones fonoeadas
Dia 6.—De Agde, en 3 dias, laúd Es¬ peranza, de 32 ton., pat. D. Juan Vicens con 5 mar. y lastre.
Dia 7.—De Cette y Barcelona, en 10 horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬ ladas, cap. D. G. Mora, con 15 marine¬ ros y efectos.
Dia 8—De Palma, en 5 horas, vapor Isleño, de 314 ton., cap. I). R. Piña, con 25 mar., pas. y efectos.
Dia 10.—De Marsella, en 3 dias, laúd San José, de 38 ton., pat. D. Cristóbal Vicens, con 6 mar. y lastre.
Dia 10.—De Palma, en 1 dia, laúd San Miguel, de 17 ton., pat. D. Miguel Pons, con 5 mar. y lastre.
Dia 11.--De Cindadela, en 1 dia, pai¬ lebot Galatea, de 30 ton., pat. D. Bar¬ tolomé Pons, con 5 mar. y efectos.
EMBARCACIONES DESPACHADAS
Dia 9.—Para Cette, vapor Isleño, de 314 ton., cap. D. R. Piña, con 25 ma¬ rineros y efectos.

por la Comisión calificadora.
Es completamente falso que varias de las máscaras por mi defendidas, to¬ masen parte en el certamen de la «De¬ fensora Sollerense», como lo es también
el que en el salón de «El Buen Retiro» no hubiese máscara alguna digna de formar parangón con la premiada, pues las había que vestían con suma soltura
y elegancia trajes dignos de ser juzga¬ dos por un criterio más sano, menos
apasionado y algo más inteligente en materia de buen gusto, tanto, que no le permitiese confundir lo bello con lo ri¬ dículo y estúpido.
Continuaría refutando todo lo que
sustenta D. M. P. en su comunicado, pero creo por demás hacerlo, toda vez que el público no ignora las poderosas razones que indignaron el ánimo del Ju¬ rado calificador, y que por desgracia no

ra sea su actitud guardaré silencio, pues

me veo impotente para sostener polémi¬

ca alguna con personas cuya ridiculez

les impide ver mas allá de lo que .per-gjk,

ten sus conveniencias.
*

C. R.

Sóller 12 Marzo de 1897.

La Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad ha acordado señalar los días del 10
al 30 del próximo Marzo de 10 á 12 de la mañana todos los días laborables, para el pago del dividendo activo de 4 pesetas por acción, fijado en la reunión
General ordinaria celebrada el día 21
del actual
Sóller 26 Febrero de 1897.—El Pre¬
sidente, Jaime Colom.—P. A. de la J. G., El Secretario, Mateo Colora.

ción de la Revista á muchas consultas

Y otra de D. Francisco Forleza Po.

Dia 9.—Para Barcelona y Cette, va¬

hechas por los subscriptores. Estas con¬ mar, pidiendo permiso para modificar el por León de Oro, de 278 ton., cap. don

testaciones son siempre gratuitas.

balcón de la casa núm. 2 de la calle de G. Mora, con 15 mar., pasaje y efectos.

El Resumen de Agricultura se publica la Luna.

Dia 10.—Para Marsella, laúd Espe¬

una vez al mes en forma de grueso cua¬

Y se levantó la sesión.

ranza, de 32 toneladas, pat. D. Juan

derno adórnalo con grabados, y al fin

gf

Vicens, con 5 mar. y naranjas.

de! año forma un hermoso tomo en que

está resumido lo más importante que so¬
bre Agricultura se ha escrito en este pe¬

CULTOS SAGRADOS

REMITIDO

ríodo.
Se subscribe por 10 pesetas al año en la Administración, Pino, 5, Barcelona.
+**
Nos ha obsequiado la asociación de beneficencia «Caja de ahorros y Monte¬ pío de Manacor» con un ejemplar da la
Memoria leída á la Junta General que celebró el día 14 de! pasado Febrero, bajo
la presidencia del Rdo. Sr. D. Rafael Ig¬

En la iglesia Parroquial.—Mañana, dia 14, después de vísperas se continua¬
rá la novena del Patriarca S. José y
luego después el Yia-crucis. Dia 18, al anochecer, completas so¬
lemnes en preparación de la festividad
de San José.
Dia 19, á las nueve y media horas menores cantadas, misa mayor con mú¬ sica y sermón por D. Gabriel Coll; por

Sr. Director del Sóller
Muy Sr. mió y de mi más distinguida consideración: Suplicóle la inserción de las siguientes líneas en las columnas de su apreciable periódico, por cuya aten¬ ción le dá anticipadas gracias sil afectí¬ simo amigo y S. S. q. b. s. m.
C. R.
De absurdo, ridiculo y erróneo fué ca¬

participan á sus numerosos amigos tan infausta nueva y les ruegan se
sirvan tener á la finada presente en
sus oraciones.

nacio Rubí cura-arcipreste de dicha villa. la tarde completas y procesión, y al ano¬ lificado el escrito que en forma de comu¬

Con solo decir que los préstamos ve¬ checer el devoto ejercicio mensual á nicado publicó este periódico con fecha

rificados hasta 31 de Diciembre del año honra del que fué digno esposo de la 27 de Febrero, y como autor de él me

1896 eran 1664, importando 129.703‘32 Virgen y custodio de Jesús.

i permito estas líneas, para demostrar á

6

AGRICULTURA

por esterilizar el objeto de sus afanes, cuando del •algarrobo se trata; pues entonces el árbol se cu¬
bre de odoríferas ñores y, por falta de fecunda¬
ción, no da fruto y, si lo da, es desmedrado.
Atiendan nuestros propietarios y colonos, fí¬
jense bien en lo que vamos á repetir y no des¬ precien los consejos hijos de la experiencia.
A tres se reducen los grupos ó especies bien
definidas del algarrobo: de flor masculina, de floi" femenina y de flor hennafrodita; aunque ésta últi¬ ma no presenta caracteres bastantes para cons¬ tituir verdadera especie, como las dos primeras*

llí
Especie MáScülína.
Si en nuestros campos escasean los pies de al¬
garrobo de flor masculina no es porque la natu¬ raleza deje de proveer á su multiplicación en términos proporcionales á la necesidad (1): es porque la persecución obliga á este benéfico ser á vivir retirado en los bosques y matorrales en cuya soledad, sin preocuparse por la ingrata correspondencia del hombre, mejor dicho: igno¬ rancia y torpeza, continúa elaborando el pre¬ cioso polvillo fecundante que, en alas del céfiro,
envia á raudales sobre las ñores femeninas de
sus queridos líennos, que se lo demandan para fecundarse y engalanarse después con abundan¬ tes ramos do algarrobas.
(1) Niiostrns observaciones nos inducen á creer que de cada cien semillas, noventa y nueve pertenecen á la especie macho.

CULTIVO PRÁCTICO DEL ALGARROBO
No hay que hacer grandes esfuerzos para re¬
conocerlo: entre nosotros lleva el nombre de bo-
rrer, bort y juheu, por alusión á que no da fru¬ to. ¡Como si no hubiese de mantenerse caballo en las yeguadas, carnero en las manadas, verra¬ co en las piaras etc. porque no dan cria!
No es de gran corpulencia; sus ramas, nudo¬ sas, delgadas y cortas, son blanquecinas, sus brotes rojizos, sus linjas cortas y sus hojuelas más pequeñas que las de los piés de flor feme¬ nina y algo redondeadas. Se anticipa á los de¬ más grupos ó especies en florecer y es el último un cerrar las operaciones de fecundación. En
Mallorca sólo conocemos dos variedades: La una
da flores de color blanco amarillo, y de color rojizo la otra. La primera adquiero gran desa¬ rrollo y sus flores son más tempranas y resis¬
tentes á la acción destructora de los fríos, pro¬ piedad que la hace estimable en ciertas locali¬
dades. La segunda, cuando vegeta en terrenos pobres, presenta la copa raquítica y achaparra¬ da: cuando dispone de buen terreno se eleva á bastante altura y, con sus amas arqueadas y compactas, forma entonces una copa de bello
aspecto. Sus flores son mis tardías, mayores en
número, más abundantes en polen, mis fecun¬ dantes y más odoríferas; pero no tan resistentes á las bajas temperaturas. La primera es la que mis abunda en Mallorca y de mejor resultado,
porque, en la época en que florece, que es entre
Agosto, Septiembre y Octubre, según se adelan¬
te ó retarde el otoño, aquellos cambios ño son
frecuentes.
Como el perfecto conocimiento de los órganos que constituyen la flor masculina del algarrobo

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO.
puede ser de grande influencia para llevar al
ánimo de los más obcecados la convicción de que
es preciso proteger al árbol que la produce, si por falta de fecundación no quieren verse priva¬ dos de fruto, continuaremos la descripción algo
detallada de la misma.
Alrededor de un pedúnculo rojo-morado ó blanco-amarillento, según la clase, cónico y do longitud variable (si procede de ingerto á veces alcanza de setenta á noventa milímetros) se ar¬ ticulan en espiral una multitud de peduneulillos cortos, del mismo color. La espansión de estos peduneulillos forma un pequeño cáliz con cinco cepalillos, enteros, de ápice redondeado y algo encorvados. Sobre este cáliz hay un disco for¬ mado por una rocela con cinco piezas ó sépalos
cubiertos de multitud de pelillos blancos y de una miel do la cual se muestran muy codiciosas las abejas. Sobre los sépalos del cáliz y de la
parte inferior del disco, nacen cinco estambres adelgazados en su ápice, que sostienen por su dorso una antera rojiza, llena de polen, polvo tan sumamente diminuto que, al escaparse, pue¬ de ser llevado á largas distancias por la brisa más suave. Esta antera es versátil, y está for¬ mada por dos celdillas unidas y prolongadas que se abren por la cara exterior. Después de expe¬ lido el polen presenta tres aberturas de las cua¬ les, la de enmedio procede del desdoblamiento de los tabiques. El pistilo rudimentario se halla sustituido por un pezoncito que ocupa el centro
del disco. El total de la flor forma un hermoso
racimo. Cumplida su misión, se soca y cae. El que no haya visto y observado el sorpren¬
dente fenómeno que presenta la salida del polvi-

4

Los mlvkcíoi qne se inserten en esta sección pagarán: Hasta tres in-

Uereicres á razón de G‘05 pesetas la línea; hasta tinco inserciones a raaún de 0*03 pesetas, y de cinco en adelante á razia de 0'02 pesetas.
B1 ralor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de lineas

ále que ae componga, será de 0‘50 pesetas. Las lineas, de cualquiera tipo sea la letra,

y

los

grabad.os,

so conta¬

ran por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina¬

ria del periódico.

*7

SOLLEÜ

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho de
una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y así en igual proporcióon. En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pese¬
tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
lo* tumíptore* disfrutarán ana rebaja de un SB por ciento.

CIRUJANO DENTISTA DE LA REAL CASA

PREMIADO CON VARIAS MEDALLAS

Miembro corresponsal de la Sociedad Odontológica de Francia
Dentista ele los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia de Palma

Consulta y curación de todas las enfermedades de la boca. Extracción, empastes ú orificaciones de piezas cariadas por todos los sistemas modernos.

Construcción garantizada de piezas aisladas y dentaduras completas, por todos los procedimientos conocidos, que facilitan una verdadera masticación

y pronunciación, con una economía sin competencia.

Sin extraer los raigones se pueden colocar dientes y dentaduras.

El gabinete está á la misma altura que el que tiene establecido en Palma, Sta. Eulalia, 20, con todos los aparatos é instrumentos necesarios para

facilitar las operaciones y dar al paciente toda clase de alivio.—Para las estracciones emplea sistemas enteramente nuevos.

A LOS POBRES SE LES OPERA GRATIS.
DIAS DE CONSULTA EN SÓLLER: los segundos domingos de cada mes, sin perjuicio de hacer las visitas más amenudo si así fuera necesario.

4¡gg¡j|k

~^©©©@ HORAS DE CONSULTA: DE 9 A 1. ®©©®@®© CALLE DEL MAR-53-S0LLER.

NfffffïïïW

SERVICIO DECENAL ISLEÑA MARÍTIMA
ENTRE

L’ UNIÓN
Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828

Esta Compañía, LA PRIMERA LE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬

SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTAN¬

CIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los

daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de

por el magnífico y veloz vapor

alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.

Capital social .

10.000,000 Francos

LEÓN DE ORO

Reservas

.

.

.

Primas á cobrar .

8.705,000

*

74.287,038

„

"olidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes. Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id. Gañidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. Salidas de Barcelona para Sóller: los dias G, 16 y 26 de id. id.
EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del

Viajes extraordinarios
con itinerario.
El veloz baque á vapor

Oonslguat&rtos.

Príncipe nfi 24.
EN BARCELONA.—Sres. Rosicli Caries y
Comp.a, Paseo de la Aduana, 25. EN CETTE.—D. Guillermo Cotona, Quai Com-
\\mandant Samary-5.

saldrá del puerto de Sóller para
Cette y Marsella
el sábado dia 20, á las 2 de la tarde.
CONSIGNATARIOS:

EL MOSAICO

En Sóller, D. Ramón Coll.—En Cette, D. Bartolomé Tous.—En Marsella, don
J. Mayol.

Total . .

92.992,038

„

Capitales asegurados Sienestros pagados .

15.127.713,242 194.000,000

SECÍÜBO DE COiECHAS

Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los de trigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
la era.

Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 24.—Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, Samari¬ tana, 16, Palma.-—Agente en Sóller, Arnaldo Casellas, Luna, 17.

♦Tinta negra Siglo XIX^Tinta comunicativa^Tinta violeta^

COLECCIÓN DE ESCRITOS LITERARIOS EN VERSO ¥ PROSA
33E

LASOLLERENSE
DE
JO§É €OLL

♦Tinta carmin^Tinta para sellármete., ete.m
]ja hay en venta en el establecimiento LA gmeiEXDAB-San Bartolomé-I7-S0LLER.

AMstam Peña, j Mcelai

JOSÉ PONS I En CERBERÀ y PORT-BOU (Frontera franco-espalioia)
Aduanas, transportes, comisión,

la calle
naranjos y palmeras en macetas para

BASES PARA LA SUSCRIPCIÓN: La obra se publica por entregas semana-

consignación y tránsito

18 Route Va tí onale, 18 vender; también los hay de plantel.

es ó bisemanales de treinta y dos páginas de texto, impresas esmerada¬
mente en buen papel y con su correspondiente cubierta. Cada entrega vale veinte y cinco céntimos de peseta en Palma y treinta
m los demás puntos; pudienclo los suscriptores, si así les conviniere, recibirlas por cuadernos de cuatro en cuatro entregas al precio de una
jeseta el cuaderno en todos los pueblos de Mallorca.

Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas. frutas frescas y pescados,

CETTE (Herault)

T-LV/UpocUjpcob

alquilarse una casa nue-
ya y espaciosa, situada en

la calle del Mar, de esta villa, y lo mis¬

Aduanas, transportes, comisión,

con¬

mo se alquila amueblada que sin mue¬
bles.

signación y tránsito

Informarán en esta imprenta.

ACADEMIA MUSICAL Las entregas sueltas ó atrasadas valdrán cincuenta céntimos de peseta.
Con una de Tas primeras entregas se regalará á cada suscriptor un

A PRECIOS MODERADOS
Eltf IiA FIWCA

LA SQTCIBISAD

retrato del autor en fototipia.

Establecimiento comercial é industrial

En el Establecimiento de Artículos de Escritorio, “La Sinceridad,, CALLE DE SAN JUAN-14-SOLLER Es Piel eV en Bieleta

o
BE

calle de San Bartolomé n.° 17, Sóller, se admiten suscripciones.

El profesor de música y director de la

PROPIEDAD

J. MARQUÉS ARROMA

banda de esta localidad, José Rotger y

mmk si la ha

F1QÜTI1A Vidal, dará lecciones de solfeo, de piano,

CALLE DE SAN BARTOLOMÉ X.° 17

DE

y de instrumentos para la banda, á laf

mu ciMif

MAYAGUEZ.-CPaerto-Rico).

horas y por los precios siguientes:
HORAS DE CLASE

existe un extenso vivero, en el cual

En la sección de librería, de dicln

j podrán escoger las personas que establecimiento, además de toda cla¬

mil DE PILICIO, 18—BM

Por la mañana: para niños, de once á • deseen hacer nuevas plantaciones se de libros de primera enseñanza

Almacén de calzado de todas una.

en sus huertos, NARANJOS Y LI¬ de texto en las escuelas de esta loca

clases y objetos de peletería. El dueño de este establecimiento, Importaciones directas de los ex-dependiente de la fonda del Uni¬ principales mercados del mundo,

Por la tarde: para niñas, de cuatro á
seis.
Por la noche: para jóvenes trabajado¬ res, de siete y media á ocho y media.

MONEROS de clases superiores y lidad, hay en venta:

de todos tamaños.

• HISTORIA DE SuLLER en sus re

Vencidas las dificultados que ha¬ I lacio Lies con la general do Mallorca

verso, participa á los señores viaje¬ renovados quincenalmente.

PRECIOS

Mesetas bíanse presentado siempre para el ¡ por 1). José Rullán Pbro.

ros de toda la isla de Mallorca y en
especial á los sollerenses, la gran restauración que se ha hecho al ho¬

Fábricas de curtidos y de calza¬
do ventajosamente -conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas

Clases de solfeo, al mes .... Id. de solfeo y piano, id. . . Id. de solfeo é instrumento, id.

2‘GO
5‘GO 2‘50

transporto rápido y económico á Francia de los naranjos de jardín, tan solicitados por los sollerenses que

INUNDACIÓN DE SÓLLER 5 FORNALUTX, capítulo adicional ; la Historia de Sóller, por D. Jos<

tel, en el que encontrarán en lo su¬ en toda la Provincia.

Las clases serán diarias exceptuán¬ quieren complacer á aquellos de Riilián Pbro.

cesivo un esmerado servicio, lo mis¬ VENTAS AL POR MAYOR dose los jueves para las de día, y los sus parroquianos que desean ad¬

LA ESCUELA POPULAR, méto

mo á la carta que por cubiertos, con

gran rebaja en los precios.
Con el mismo trato y en las mis¬
mas habitaciones que se pagaba 5 y
6 pesetas, se pagará en adelante so¬
lamente 4, agradecida la casa á la

Naranjos y limone-
ros. Los hay de diferentes tama¬
ños, hermosos, lozanos y de clases
escrupulosamente escogidas, en el

protección que de estos isleños re¬ vivero de Guillermo Rullan y Esta-

cibe.

I des, Huerto del Convento—Sóller.

días en que tenga ensayo la banda para
las nocturnas.
Los pobres de solemnidad, que prue¬ ben serlo mediante certificado expedido
por la Alcaldía, podrán asistir gratuita¬
mente á clase.
En las horas que queden libres al pro¬ fesor, dará lecciones en el domicilio de los alumnos que lo soliciten, á precios
convencionales.

quirir esta clase de frutales de ador¬ no, en lo sucesivo por el insignifi¬ cante precio de 15 REALES uno, podrán tenerlos en el muelle de
Cette.
Diríjanse los pedidos á José Pizá (á) Parriñola, calle de la Rectoría, —SÓLLER.

do razonado para la ampliación de h primera enseñanza y preparaciór para el ingreso á la segunda, pordoi Francisco Saltar y Montagut.
CONCHA Y CATALINA, novel: de costumbres sollerenses, por doi:
Juan B. Enseñat.
SOLLER.—Imp. derflúa Sinceridad»