ARO XI l--2.a.EPOCA-MU M» 509
ARO XI l--2.a.EPOCA-MU M» 509

SABADO 2 DE ENERO DE 1897

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
'Sóller: Administración.
¡Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-6-Cette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y C.a—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Pico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Ï DISECTOR-PROPIETARIO: Juan Marqués y Arbona.

if

REDACCION T ADMINISTRACION:
Calle de San Bartolomé n.° 17

SOLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: 0’50 pesetas al mes. ,
Francia- O’76 francos id. id. tPAGO ADELANTADO América: 0’20 pesos id. id.)
Números sueltos—O’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, seráD responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS
SA COLCADA
—¡Ja no sap ningú s’història Del nòstro gran Rey En Jaume! ¡Mostía está ja sa pauma Que mos dona la victòria! ¡Tot s’es perdut! Sa Coleada Ben pòchs la recórdan já. D’aquella hermosa diada Dins breu témps ningú hey haurá Que’n puga contá cap mot. ¡Ay! Jó encara era fadrina...
—Contaumoshó tot, padrina.
Contaumoshó tot.
Amb ■ — tants d’añs cóm han passat,
- Sa méua memòria flaca,
• D’ aquella fésta tan maca No ’n treurá cap ni trellat. Ja no veitx rés que’m recórt D’aquell témps ses alegries: Tothòm, tothòm ja s’ es mórt; Y cóm més|trascorren dies
Més se torna el Cèl funest,
Més y més mon cós s’inclina. —Digaumoshó prest, padrina. Digaumoshó prest.
—¡Quin dia aquell! Alimares,
Tamborinos, xeremies,
Balls por tot y galanies, Y alhaques riques y rares.
Retaulos. domas, festés,
Draps-rasos y branques d’om, Murta p’es tiiitx des carrés, Y sa gent d’en gom en gom! ¡Quin dia aquell de més truy! ¡Y era avuy mateix, mesquina!
—¿Tal dia còm’vuy, padrina? ¿Tal dia còm ’vuy?
—Es pòbre amb so ricb mesclat,
Ets amos amb sos missatges, Confusos tots es llinatges, Passetjavan la ciutat. Y es menestrals més antichs
Amb sos penons del Ofici Duyan còm à bóns amiebs,
Sense rencor ni malici, Per conservà més ses paus, Ets esclaus à la marina.
—¿Qu’hey havia esclaus, padrina? ¿Qu’hey havia esclaus?
—Callan, y teniu paciènci Que tot. tot vos lio diré;
Y rés més vos contaré Si no escoltau amb silénci. Y sabreu còm en memoria
Des dia de la conquista Feyan funció de tal gloria Qu’era una cósa rnay vista,

Y admiració d’ets estrañs
Que en venían... de la Xina. —¿Que ja fá molts d’ añs, padrina? ¿Que ja fá molts d’ añs?
—Ja’n fá molts. Y s’aplegaran
Devant Cort es cavallés, Y à cavall molts de carrés
En processó transitavan. A la mòda antiga armats, De cap à pèus brufats d’ ó, Amb richs mantells abrigats
De lama ò tissú des bò,
Per aquí anavan passant Cap à Santa Catalina.
—¿Per aquí devant, padrina? ¿Per aquí devant?
—Per aquí mateix. Y amb ells Anavan vestits de gala
Es tamborés de La Sala,
Méstres, massés y virells. Hey anavan es Jurats Amb ses gramalles y rissos Curials y sobreposats, Es Retgiment des Soissos, Y el Duch vestit de Virrey
Amb señós de s’ oficina.
—¿Vestit cóm el Rey, padrina? ¿Vestit cóm el Rey?
—Tots es frares, es mossons, Capellans, inquisidós, Tots es pífol.s y tambós, Es Retgiment des Dragóns, Y després amb creu alsada Es canònges de la Séu, Y él Bisbe, mitra posada, Qu’ aquest dia anava à péu. Y à la fí per més honó
Una música divina.
—¡Quina processó, padrina! ¡Quina processó!
—Y p’es mitx de sa Coleada
Llibrèas molt ben vestides
Des cavalls duyan ses brides Qu’eran de plata daurada.
Ses dames amb ciutes d’ó
Y guatlaretos, estavan Esperant es còps, amb pó D’ets óus noscats que tiravan
Tots es séus enamorats Còm à cortesia fina
—¿Ous noscats heu dit, padrina? ¿Que son óus noscats?
—Capsetes de cera fina Ben clóses perque no’n surta De dedins s’aygo de murta
O de rósa alexandrina. Quant ses carròses passa van
Amb ses dones, es señós
Tirantloshi les bañavan
D’aygos de bònes olós. Y ets òus noscats de picat

Estavan plens de farina. —¿Que’n vereu may cap, padrina,
D’enfarinolat?
—Encara ricb d’ un señó:
Tanta’n duya que rabia va, Es vespre quant me’n anava
A devant can Rosselló
Per veure fermat p’ es còs Penjat còm una railòca Un animalòt molt gròs Que’s deya Es Drach de na còque Amb un barram d’aquí à allá Y una llengo serpentina.
—¡Quina pò que’m fá, padrina! ¡Quina pò que’m fá!
—Y sa processó sortia A. rodà per devés l’Hòrta; Y quant tornava à sa Pòrta Amb tres còps de creu la obria. Voltava rau ran murada, Y amb una cara xerèca,
Devant sa Pòrta Pintada
Ei señó Lluch de la Mèca
Entregava al señó Duch
Ses claus dins una bassina.
—¿Qui era el señó Lluch, padrina? ¿Qui era el señó Lluch?
—El señó Llueb era un véy Des més fassetos y vius. Cap de guayta des catius. Còm si diguessem son rey. Més titerero qu’ un llòro Amb so cap ben empolvat, Representava al Rey Mòro Quant entrega la Ciutat A n’ el gran Conquistadó De sa pérla mallorquina.
—¿Y es botifarró, padrina? ¿Y es botifarró?
—Axí es cetro anomenavan
Que duya en ses séues mans Tots ets atlòts ignorants
Que sòls de riure ’s cuidavan.
Amb ell feya postissures Betlendines y falets A ses nines, y elles, pures, Reyan còm à babaluets
Al veure es bastó broñit
Qu’era un tronch redó d’ausina.
—Jò hauria esclafit, padrina:
Jò hauria esclafit.
—Ja la Ciutat entregada Pujava sa processó
Per sa còsta des Bastió Fins essè à sa Reconada.
Llavó entrava per devall Es mateix ardí qu’ bey ha allá, Per hont diueu que à cavall El Rey En Jaume en passà, Qu’era es portal principal
De la ciutat sarruhina.

—¿Es mateix portal, padrina? ¿Es mateix portal?
—Es mateix. Y à Sant Miquèl
Sa Coleada s’aturava Y una missa allá’s cantava
Dant gràcies al Déu del Cèl. Mentres tant es majordòms
Es mercadés, es notaris,
Es penons amb ios prohóms, Sobreposats y clavaris,
Y dèu cavalls cotonés
Seguian per can Molina. —¿Y llavó que més. padrina? ¿Y llavó que més?
—Corria tot es séu curs \\
Sa solemne processó
Y acabada, en es baleó D’Almoyna feya un discurs Un Retgidó des més sávis,
Amb el qual feya memòria ^
Des valor des nóstros ávis; Benehint cént nòms de glòria, Bòns llinatges. ¡Ay! Jò’n sé Qu’are passan fam canina.
—¡Qu’heu sabeu de bé, padrinal ¡Qu’heu sabeu de bé!
—Y el señó Lluch, tot encés
Ben vestit de cap à pèus, Mentres treyan ets arréus Del Rey y son cap d’arnés, A Cort feya reverències Capades y cortesies, Y tot eran vosceléncies, Vòces-mercès, señoríes... Y feya per cobrà nóm Salts y bots de pantomina,
—¿A devant tothòm, padrina? ¿A devant tothòm?
—¡Oh, Señó! ¡Quantes families
Mòrtes sense successió!
Can Net el Comanadó, Es Sales, es Santacilies, Can Torrella de Borneta, Can Ferrandell, Can Pujades, Can Morauta, Can Dureta, Bergas, Serraltes, Zanglades, Suñés, D’Oras y Desclapers;
Tots señós de bandolina.
—¡Que de cavallés, padrina! ¡Que de cavallés!
—¡Ay! Tot passa. ¡Oh! Quina próva Qu’en el mon rés es etérn.
Tot heu vòl à lo rnodérn
D’aquest siglo sa gent nóva. Cadufos des véys passats Son y féstes de mal tó Aquelles solemnidats Que parlavan à u’es có. Pòcli à pòch el mon novell
Al mon anticli assessina.
—¡Quin témps era aquell, padrina! ¡Quin témps era aquell!

—Are amb quatre rembumbòris Que no cóstan una maya, Honran cóm si fós rondaya La més gran de ses históris. Lo que més llament encara No es es pèrdre lo passat, Es es veure es jovent d’ara Que no respècta s’ edat. ¡Ay! Que may tornará já Es témps de quant era nina!
—Si que tornará, padrina, Si que tornará.
Pere d’Alcántara Peñya.
i LA SEÑORITA D.a I. DÜVAL
Sumido en delicioso
Tranquilo sueño, Mi pecho respiraba
De encanto lleno.
Ay! mi alma errante,
Feliz en el insomnio No era bastante...
Que atrevida cruzando Ficticia esfera
De febril fantasía
Suave y ligera, En lontananza,
Hallar la flor creia
De su esperanza!...
Súbita imagen bella, (Toda tu imagen,)
De un semblante divino
(Cual tu semblante,)
Mi ánima ansiosa Envolvió en su carrera
Voluptuosa.
Ojos de azul de cielo (Cual son tus ojos,)
Era su talle esbelto Tu talle airoso. Su frente pura
Cual do un ángel, risueña. Era la tuya...
En sus labios de rosa
Leve vagaba
Una ténue sonrisa
Que enviaba su alma... De amor henchida,
El rubor asomaba
Por sus mejillas.
Entonce el alma mía
Tierna y dichosa, Del placer apuraba
La dulce copa.
Tanto gozára... Que al despertar, el llanto
Mi tez surcaba!...
Vamos á ver, preciosa,
Cara doncella, La imagen de mi sueño
Díme, quien era?... Anda, adivínalo, (Si era tu fiel imagen!) Quién era? Dilo!...
J. AquenZa.

(1-8)

FOMjEjraW

LA TEAPA DE AOTEAIG
blo donda vivirá rica, amada y tran¬
quila. —V. lo tiene todo previsto, hágase
pues según su voluntad, y quiera el
cielo...
—El corazón me dice que es también la de Dios, que me ha traído aquí para labrar la dicha de toda esta familia.
—¿Y V. sacrifica la suya?' —¿No le lia sucedido á V. algunas veces tener que velar á un enfermo bas¬ ta muy entrada la noche, y volverse á la rectoría precedido de un mozo con un
hachón ó linterna encendida?
—Bastantes.
—Pues, ¿el que le alumbraba á Y. no
se alumbraba también á sí mismo? Cree
Y. que no se puede ser infeliz haciendo fe¬
lices á nuestros hermanos? Temerlo ¿no seria desconfiar de la Providencia divi¬
na, dudar de su previsión ó de su jus¬
ticia?
—V. me pasma al mismo tiempo que me edifica. Estoy á sus órdenes, sea que Y. obre así por sentimientos humanos ó por inspiraciones del cielo.—

Y cogiendo el bastón y el sombrero se fueron ambos á la pobre casa de la viu¬ da Capdevila, que sorprendida de la vi¬ sita lo quedó cien veces más de su obje¬ to. No era de esperar que en medio de su asombro se le escapasen palabras de consentimiento á tan imprevista de¬
manda; pero la resistencia no podía ser ni empeñada, ni duradera, cuando el interés mismo de las hijas obligaba á la madre á no rehusar aquel bien que se le entraba por sus puertas. Federico guar¬ dó perfectamente el secreto que podia
considerarse móvil de su conducta, y luchó varonilmente con los extremeci-
mientos de su corazón, sin que nunca
ni la más ligera frase, ni la más furtiva
mirada hiciesen traición á sus generosas resoluciones. Estaba decidido á veocer-
se á sí mismo, y la victoria no podia
ménos de coronar sus esfuerzos.
Supérfluo es continuar. A los pocos meses se efectuó aquel extraño matri¬ monio con la bendición del digno cura que había intervenido en sus prelimina¬ res. Obligáronle los desposados á parti¬ cipar de un opíparo almuerzo, y con¬
cluido éste marchó toda la familia á vi¬
vir en Barcelona, donde Federico no tu¬
vo ocasión ni motivo de arrepentirse de su noble corazonada. Teníase por más

que medianamente dichoso, y de vez en cuando exclamaba á sus solas: ¡Pobre Romualdo mió! á tus locuras y á tu ejemplo debo el seguir por el camino de la virtud, rodeado de tranquilos afectos y de legítimas complacencias.

do vacuno, como las gordas ye¬ guas y borricas de cría; el esquilón de las ovejas anunciaba su recogida desde los cercados del monte y las majadas, á los apriscos y rediles; las aves de corral montadas en los barrotes do los galline¬

Tomás Aguiló.

ros empezaban á acurrucarse y dormi¬ tar, los gorriones buscaban, gorjeando,

abrigo en donde pasar la noche y los

LA NOCHE SANTA

discretos estorninos se guarecían bajo las densas ramas de los añejos lentiscos

y de los tupidos algarrobos.

El honorable Aniel rao Cardell. anda¬

Todo estaba en orden: cada cosa en

ba solicito y cuidadoso á las primeras su sitio y atendidos todos los ramos y
horas de la noche del día 24 de Diciem¬ todas las necesidades de la casa de labor.

bre del año 177..., registrando una por

El amo Antelmo, de pié sobre el por¬

una todas las dependencias de la alque¬ tal de la casa, echó la última mirada á ría denominada Vallgornera, situada en su alrededor y halló que no se había co¬

lu llanura inmensa que en Mallorca se metido ningún descuido. Receloso, no-

conoce con la designación de Marina de obstante, de que hubiese quedado reza¬

Llura mayor.

gada alguna res, se dirigió á la torre,

Cubierto el cielo con densas masas de maciza construcción de piedra sillería,

nubes, cenicientas por la tarde, arrebo¬ ladas á la puesta del sol y negruzcas al desaparecer el último fulgor del crepús¬ culo vespertino, prometía una noche fría y borrascosa, según lo indicaba el

adosada á la habitación principal, que
hacía las veces de fortaleza en donde po¬
dría guarecerse la gente de la alquería en el caso de un ataque y defenderse en la casi seguridad de ser aquella obra

viento mistral que lanzaba heladas ráfa¬ inexpugnable.

gas de impetuoso viento.

Una vez llegado á la plataforma, apro¬

Habían entrado en las cuadras y -bo¬ vechando la última y débil claridad del
yales, así las reses mansas del gana- 'dia, miró en torno, abarcando una ex-

tensión considerable de terreno, y nada observó que llamara su atención, más que una viva llamarada que hirió su vista repentinamente, que desapareció al poco rato y volviendo á aparecer por dos veces consecutivas, se ocultó otras
tantas.
Este singular fenómeno impresionó al colono y por de pronto no pudo darse una explicación satisfactoria de él. Ob¬ servando. sin embargo, con mayor atención y llevando su mirada de uno á
otro punto del horizonte, vió que en di¬ rección casi contraria, á lo lejos y per¬
diéndose entre la bruma, otra llamara¬
da menos viva, por lo lejano, brillando y desapareciendo por tres veces, parecía contestar ó corresponder á la primera.
Entonces cayó en la cuenta el amo Antelmo de que aquellas luces primeras que había visto, eran señales que hacía la torre-vigía de Cala-Pí, las cuales eran recogidas ó corroboradas por la torre del
Estanyol y también por la del Cabo Blanco, pues que desde su observatorio podía verlas á todas tres sin trabajo.
Este hecho preocupó grandemente al
colono.
—¿Qué podrán significar estas seña¬
les?—deciase al descender por la escale¬ ra de caracol desde la plataforma al se-

SÓLLER

2

Sección Científica
MIMÍO BE LOS TIEMPOS GRAMATICALES

ba. Hoy, por el contrario, ol mensaje se ocupa más estensamente de la guerra de Cuba, que de cualquiera otra cues¬
tión que este anual documento trata. La siempre fiel Isla de Cuba, como es
oficialmente llamada, se halla pasando

de ambas partes prevenirlo y fuera practicable. Pero aunque esto parece ser la del Gobierno español, ahora aparen¬ temente la ha abandonado y está proce¬ diendo según la misma teoria de los in¬
surgentes, á saber: que las exigencias

todos estos medios no fueran suficientes
para estinguir esta destructora guerra, que los Estados Unidos intervengan aunque esto nos cueste una guerra con España, guerra que los que la nombran vaticinan que ni seria de larga dura¬

diferente que, desde algun tiempo á esta parte, es costumbre cometer en dicha ca¬ lle; diremos algo más el sábado próximo, pues que creemos no pasa la oportunidad siempre que de cortar abusos se trata.

Eso ocurre en dos casos: a., cuando
ol presente viene á significar metafórica¬ mente el concepto de futurición;—b., -cuando el verbo clausular significa un presente iterativo, el que abraza con¬ densada» en su concepto de actualidad la relación de posterioridad á la par con
la de anterioridad.
En estos dos casos ambos verbos, el clausular asi como el oracional, van en indicativo de presente, si la relación que
entre si tienen es la de coexistencia ó
de anterioridad y no la de posterioridad; pues si es esta, forzoso es el subjuntivo en la oración, porque esta va introdu¬ cida por la frase conjuntiva antes de que, la que, sea el que fuere el concepto ó bien el tiempo del verbo clausular re¬ quiere siempre el subjuntivo, aunque se trate de cosas pasadas y, de consi¬ guiente, seguras, con cuanto más mo¬ tivo entonces cuando hay un concepto
fie futuro.
Esta particularidad de antes [de) que proviene de una silepsis de lo intelec¬ tual y de lo gramatical; pues el concep¬ to de posterioridad que intrínsecamente ■lleva consigo respecto asi de lo presente como de lo pasado, hasta de lo mismo futuro (futurición conceptuada como perfecta) esta frase conjuntiva, es la

por una crisis histórica, y por lo tanto muy difícil es conocer la verdad en la actualidad, debido en una parte á la rí¬ gida censura militar, y por otra á las exageradas y bombásticas proezas de los mambises y sus simpatizadores, por cierto muy grandes en esta ciudad.
Sin embargo de lo dicho, no por esto se deja de saber, que en Cuba se está derramando copioso raudal de sangre española, y que en menos de dos años que lleva esta última contienda se han hecho más sacrificios que durante toda la pasada insurrección; sacrificios que nada han adelantado para la pacifica¬ ción de la Isla, pues que hoy se mandan más recursos por todos conceptos, y los
laborantes no han disminuido sino al
contrario, ellos saben, como muy bien dice Cleveland, que no pueden ser ven¬ cidos por la fuerza de las armas, por su peculiar modo de guerrear.
¿Que hacer bajo estas circunstancias? Averiguar la verdad, buscar buenos consejeros y tratar de hacer la paz con
honra.
Por esto, es que le mando esta copia,
la cual debería ser, no tan sólo leída por
todo español, sino que también estudia¬ da y analizada.
A. Arbona.

del litigio requieren la completa des¬ trucción de la propiedad para que ésta no pueda ser beneficiosa al enemigo.
La Isla se está arruinando.
Con este objeto las guarniciones esta¬ blecidas por los españoles en las hacien¬ das é ingenios so mandan retirar, y se obliga á la población rural á reconcen¬ trarse en los pueblos.
El resultado seguro do esta política, es que el valor industrial de la Isla rá¬
pidamente se vá extinguiendo y que pronto desaparecerá por completo.
El espectáculo de ver á un pais vecino hundiéndose de esta manera, un pais que por su naturaleza es de los más fértiles
y hermosos del mundo, ocuparia la se¬ ria atención del Gobierno y pueblo de los Estados Unidos en cualquiera cir¬
cunstancia. Pero en verdad ellos tienen
otro interés que no es el sentimental ó filantrópico.
Cuba está situada tan cerca de noso¬
tros, que escasamente está separada de
nuestro territorio.
Nuestros intereses en Cuba.
Nuestro actual interés pecuniario, es mayor que el de ninguna otra nación
que no sea España. De 30 á 50 millones de pesos se calcula el capital america¬ no, invertido en ingenios, ferro-carriles,

ción, ni de dudosos resultados.
La veracidad de esta profesia no se necesita afirmar ni negar. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una reputa¬ ción que mantener entre las naciones
civilizadas, y ésta señala obligaciones de las que se desprende claramente que la justicia y no la fuerza debe ser la
norma de su conducta.
Más aun, aunque los Estados Unidos no es una nación para la cual la paz es
una necesidad, es en realidad una de
las más pacíficas naciones, y su más
bella ambición es la de vivir en amistad
con todas las naciones de la tierra. Sus
propios, ámplios y diversos dominios, satisfacen todos los posibles deseos de otros territorios, haciendo, por lo mismo,
desvanecer toda clase de sueños de con¬
quista por los de su alrededor, por atrac¬
tivos que estos sean.
Que nuestra conducta hacia España y sus dominios no han sido una excepción, por lo que hace á nuestro estado de áni¬ mo nacional, pónelo de manifiesto el pro¬ ceder de nuestro Gobierno, no tau solo durante esta insurrección, sino que también durante la pasada, la cual du¬ ro diez años, y tuvo principio en Yara
en 1868.
[Se concluirá.)

Tiempo ha tenían en proyecto los pro¬ pietarios de «Balitx d’Amunt», de «Balitx d’ en Mitx» y de «Moncaire» la cons¬ trucción de una carretera que uniera á esta población los mencionados prédios; más, como la obra es magna, grandes
habían de ser también las dificultades
con que habían de tropezar para reali¬
zarla.
La constancia todo lo vence, y á las acertadas gestiones que practicaron di¬ chos señores debióse el que los vecinos de las diferentes propiedades á las que dicha carretera ha de dar vida é impor¬ tancia, lo hayan comprendido y les fa¬ ciliten el paso. Faltábales únicamente la extensa finca conocida por «S’Olivá
d’esFanás», de la herencia del difunto
D. Antonio Bernat-Verí y Ripoll, y úl¬ timamente la han adquirido en propie¬ dad los mencionados señores; así es que la carretera se ha empezado yá y debe
quedar terminada el 15 de Octubre pró¬ ximo; arrancará del camino de «Bini-
bassí» por «Sa Robería» y tendrá de la¬ titud 21 palmos, debiendo tener una
pendiente que no exceda del 6 por cien¬ to en toda su longitud, salvo pequeñas
excepciones.
¡Adelante! Y como nos es siempre grato podercontinuar en nuestra crónica

causa de que inconscientemente el con¬

MENSAGE

minas y otras empresas en la Isla. El

noticias como ésta, por más que sea la

cepto de seguridad en cosas pasadas ha

del Presidente Mr. Cleveland,

comercio entre los Estados Unidos y

mejora de que se trata de interés parti¬

tenido que capitular con la atracción al Congreso de los Estados Unidos, Cuba ascendió el año en que principió

gramatical de este qso subjuntivo, por

referente á la rebelión en Cuba.

la insurrección á 96 millones de pesos.

Crónica Local

cular, daremos cuenta del estado de las
obras á medida que se vayan realizando.

decirlo asi, cristalizado, por falta de Adaptación en la inteligencia de apli¬
carla al indicativo.
Por ejemplo: asi que me levanto, to¬ mo mi baño (presente iterativo): asi que vuelvo, tomo un vaso de viuo (presente metafóricamente futuro); las golondri¬ nas vuelven no bien entra la primavera (presente iterativo); á veces no se reco¬
noce el verdadero valor de un bien has¬
ta que se pierde; cuando haya pagado todas las deudas le queda ó quedará aun bastante para vivir; cuando (=todas las veces) me voy á Madrid, nunca dejo de
visitar los museos; le matará antes de
que nadie lo sospeche: le mató antes de que nadie lo esperase.
Cabe asimismo que el verbo oracional,

«La insurrección en Cuba continua
aún con todas sus perplejidades. Difícil es de percibir que se haya he¬
cho ningún progreso hacia la pacifica¬ ción de la Isla, ó que la situación des¬ crita en mi último mensaje anual, se haya mejorado en lo más mínimo. Si España aun conserva la Habana, los puertos de mar y todas las poblaciones importantes, los insurrectos recorren á
su antojo lo ménos dos terceras partes
del interior.
Si la determinación de España de so¬
focar la insurrección se demuestra por
los nuevos esfuerzos y aumentos de fuerzas de mar y tierra, también hay razón para creer que los insurrectos han

Además de en la parte pecuniaria, los
Estados Unidos se encuentran inextrica¬ blemente enredados en esta contienda
en otras formas enojosas y costosas á la
vez.
Muchos cubanos residen en este pais é
indirectamente promueven la insurrec¬ ción por medio de la prensa, reuniones públicas, compra de armas, expediciones
y por otros medios que el espíritu de nuestras instituciones y el tenor de nuestras leyes no permite perseguir
como criminales.
Ciudadanos Cubanos.
Algunos de aquellos, aunque cuba¬ nos de corazón, han tomado carta de na¬ turaleza aquí, con el objeto de obtener la

El jueves de la anterior semana ex¬
plicó el jóven aspirante al sacerdocio5
D. Andrés Bisbal y Deyá, desde el pul¬ pito de nuestra parroquial, ante nume¬ roso público que á la Calenda habia asis¬
tido, las maravillas que precedieron y siguieron al cumplimiento de las profe¬ cías con el nacimiento en Belén del Sal¬ vador de la humanidad.
Hízolo con frase segura y ameno esti¬
lo, lo que le valió los plácemes de sus compañeros y del público inteligente que
había ido á escucharle.
A dichos plácemes unimos también
los nuestros.

Ayer celebró la sociedad recreativa «La Unión» Junta General ordinaria, y en ella se procedió á la elección regla¬ mentaria de los cinco socios que dorante el presente año han de componer la
Jnnta Directiva de dicha sociedad.
Por nnanimidad de votos resultaron
elegidos nuestros particulares amigos D. Antonio Alemafly Oliver, D. Ber¬ nardo Mayol Simonet, D. Bartolomé Miró Oliver, D. Bartolomé Joy Joy, y D. Juan Morell Coll, todos ellos proce¬ dentes de la extinguida sociedad «Cír¬ culo Recreativo» y cuya elección es una prueba manifiesta de la buena harmonía

sin que el clausular lleve un concepto aumentado en número, carácter y re¬ protección de este Gobierno.

que entra todos los actualmente asocia¬

de futurición, aparezca sin embargo en cursos, y que están resueltos á no su¬

Los insurrectos no hay duda de que

Como todos los años, la concurrencia dos reina, ya procedan de la una ya de

subjuntivo en razón á la idea de contin¬ gencia que implica, asi como hay com¬
binaciones de ideas donde no habiendo
lugar á la idea de contingencia en el
hecho oracional el verbo de este va con
indicativo aunque el clausular se halle en futuro; pues en tal concepto, tan solo parcialmente contingente ya en el uno ya en el otro dé los dos componentes que integran la cláusula combinada, todo depende de la.realidad de los con¬ ceptos y no de meras relaciones ni exi¬ gencias gramaticales.
Por ejemplo: yo me callaré en tanto ó callaria en tanto él sigue callando ó bien: siga callando (cuando se infiere que no se puede calcular el tiempo qne se prolongará este silencio en el futuro): callo mientras él siga ó sigue callando; las golondrinas no se irán mientras es verano; ahora que ven que han tenido sinrazón lo haré ó lo hago: en tanto qne no vean que han tenido sinrazón, no lo haré ó no lo hago; en tanto tu no faltes á tu obligación, puedes contar conmigo.

cumbir sin haber obtenido el objeto por
el cual se levantaron en armas.
Si España aún no ha restablecido su
autoridad en la isla, no es ménos cierto
que los insurrectos no han adelantado lo suficiente para que se les pueda re¬ conocer como gobierno independiente.'
La anarquía es completa.
Fuera de las escepciones enumeradas, el país se halla en estado de anarquía ó sometido á ocupación militar por uno ú
otro bando.
Se me ha asegurado por una autori¬ dad fidedigna, que en virtud de una or¬ den del General en Jefe, el putativo go¬ bierno civil de la República Cubana, ha abandonado yo. toda tentativa de ejercer sus funciones, pasando á ser un mero gobierno nominal.
Si las armas españolas tuvieran oca¬ siones de batirse con los insurrectos, prontos y decisivos resultados pudieran esperarse, y debido á la inmensa supe¬ rioridad de fuerza en número, disciplina y armamentos, seria muy probable que la ventaja pronto estuviera de su parte.

están ayudados moral y materialmente por la gente de los Estados Unidos, y las simpatías del pueblo de este pais son á favor de los que pelean por su inde¬ pendencia y libertad; tomando mu¬
chas veces los más aventureros parte ac¬ tiva y personal en la contienda.
El resultado es, que este Gobierno es¬
ta continuamente llamado á protejer ciudadanos americanos, á presentar re¬ clamaciones por perjuicios á personas y propiedades valoradas ya en muchos millones de pesos y á pedir esplieaciones y satisfacciones por actos de funcio¬ narios españoles á quienes su celo por sofocar la rebelión algunas veces induce á obrar en contra de ciudadanos pacífi¬ cos de una nación amiga.
Los quo piden la intervención
Por las causas mencionadas, los Es¬
tados Unidos se ven obligados á guar¬ dar sus costas para que de ellas no sal¬
gan expediciones filibusteras, las cuales muchas veces la más extrenada vigilan¬ cia no es suficiente para impedir.
Estas inevitables complicaciones de

que al templo parroquial asistió, poco después de entrar en prensa nuestro nú¬
mero anterior, para presenciar la solem¬
ne festividad de las maitines con que se celebra eu todo el orbe católico el au¬
gusto misterio de la venida del Mesías, fué extraordinaria, convidando aun mu¬
cho más á los veciuos de las afueras una
hermosa noche de luna. A las doce, so¬ bre todo, la gente rebosaba del templo, y fuera del mismo tuvieron que quedar por falta de espacio, á pesar del relente, ma¬
chos de los asistentes á la misa del
Gallo.
Cantóse é3ta con acompañamiento de una nutrida orquesta de aficionados ba¬ jo la dirección del organista parroquial
Sr. Albertí Pbro.
Fué el celebrante el Sr. Cura-párroco, quien estuvo por vez primera asistido por los jóvenes recientemente elevados al diaconado y subdiaconado, nuestros pai¬ sanos y distinguidos amigos D. José Marqués y Colom y D. Antonio Juan

la otra de las sociedades que se unieron
no ha mucho y cuya unión aplaudimos
nosotros en su día.
Los cargos de Presidente, Depositario y Secretario de la Asociación deberán desempeñarlos los que al efecto nombren los cinco elegidos, en la primera reunión que celebren, quedando de vocales los
dos restantes.
De estos nombramientos daremos
cuenta en nuestro próximo número, limi¬ tándonos hoy á dar la noticia y á enviar á los qne han merecido de sus consocios
tan señalada distinción nuestra felicita¬ ción más sincera.
El movimiento de vapores durante la semana que fine hoy queda reducido á la entrada y salida del «León de Oro» ayer, pues que tampoco vino el lunes el vaporcorreo á causa del temporal que, según dicen, reinaba en la costa catalana en
dicho día.
Mañana es esperado el «Isleño» pro¬

A poco que se reflexione, se echa de Pero ellos tienen que pelear con gente los Estados Unidos en la rebelión en Garau y Serra, respectivamente.

cedente de Palma y para Cette y Marse¬

ver que en las dos relaciones de anterio¬ ridad y de simultaneidad en que se ha¬ llan dos hechos futuros, temporalmente determinado el uno por el otro, va in¬
trínsecamente envuelta una relación de condicionado á condicionante en el sen¬
tido de que se significa por el verbo clausular un hecho que es un futuro de¬ pendiente de la eventualidad del hecho contingente en la oración.
Dr. Máximo Hertting.
(Se continuard).

que rehúsa batallas generales, que pue¬ de elegir y elige los mejores terrenos, que por la naturaleza de estos se hacen visible ó invisible á su antojo, y que pelea solo en emboscada, ó cuando las ventajas de posición ó el número están de su parte.
Fuego y acero.
En un pais donde todo lo indispensa¬ ble para la vida se puede obtener con faciiidad, especialmente por los nativos, es obvio creer que difícilmente se puede señalar límite al tiempo que puedan du¬
rar esta clase de hostilidades. Mientras
tanto, como en todos los casos de guerras
civiles sucede, las pasiones de los com¬ batientes se enardecen más y más y los

Cuba, loa grandes intereses americanos que están afectados, y las consideracio¬ nes de filantropía y humanidad en ge¬ neral. ha sido la causa de que se haya manifestado un vehemente deseo en va¬
rios lugares, de la intervención activa de los Estados Unidos. Fué propuesto al principio que se concedieran á los insur¬ gentes los derechos de beligerancia, (proposición considerada como fuera de lugar al presente, y que hubiera sido no tan solo peligrosa, sino que injuriosa á nuestros intereses). Desde entonces, y aun hoy, hay quien quiere que la inde¬ pendencia de los insurrectos sea reco¬
nocida.
España aun gobierna

A estos, y á D. Bernardo Oliver y Deyá, otro amigo nuestro á quien confi¬
rió S. E. I. el Obispo de esta diócesis la primera clerical tonsura, la penúltima
semana, enviamos cordial felicitación.
El miércoles tres individuos vistié¬
ronse de faldas, y al salir las operarías de una de las fábricas de tejidos que existen en la calle de la Cruz, mezclᬠronse con estas, atropellándolas, en la más usual y en otras varias acepciones de esta palabra.
Una de dichas jóvenes, ignoramos si del susto ó de un fuerte golpe que reci¬ bió en la boca del estómago, cayó desva¬

lla tiene anunciada la salida, á las dos
de la tarde.
Después de algunos dias hermosos, en los que ni una pequeña nubecilla empa¬ ñaba el brillo del sol, hoy ha amanecido nublado y por la tarde ha caído menuda
llovizna.
Suponemos habrá sido nieve en los
vecinos montes.
«La Almudaina» nos ha regalado un bonito calendario americano, «El Felanigense» un precioso almanaque de nu¬ trida lectura, «El A acora», «El Diario de Palma» y otros colegas, también al¬

Nueva York Diciembre 9 de 1886.

escesos por ambas partes son más fre¬ cuentes y deplorables.

Por muy imperfecto y restringido que sea, el Gobierno español y no otro existe

necida, teniendo que ser auxiliada por sus compañeras y vecinos, que la entraron

manaques qne no por no ser literarios apreciamos menos, y bastantes más, han

Sr. Director del Sóller
Querido amigo: Adjunto le incluyo una traducción literal del mensaje del Presidente, al Congreso de los Estados
Unidos.
En el anual mensaje del año pasado, Mr. Cleveland dedicó algunos párrafos

También hay bandadas de merodea¬ dores, quienes, unas veces en nombre de un partido y otras en nombre del
otro, según convenga á sus intereses
particulares, saquean y destruyen por doquiera pasan.
Tai estado de cosas inevitablemente
entraña una inmensa destrucción de

allí (á no ser que las órdenes de los funcionarios militares, temporalmente
en el mando de determinados distritos,
sea llamado Gobierno. También se ha
indicado que los Estados Unidos com¬ pren la Isla, que pudiera tomarse en consideración si hubiese alguna eviden¬ cia ó deseos por parte de España.

de nuevo en la fábrica, y no pudo ser llevada á su casa, que la tiene en el ca¬ mino del Murtará, hasta algunas horas después dei accidente, por disposición
facultativa.
Si pudiéramos disponer de más espa¬ cio hoy daríamos cuenta de otras fecho¬

saludado á esta Redacción por medio de atentas tarjetas de visita.
A todos, agradecidos, damos expresi¬ vas gracias, como las damos á ios mu¬ chos amigos particulares, presentes y ausentes, á quienes hemos merecido igual atención.

á la cuestión de la insurrección de Cu¬ propiedades, aunque quisiera la política Se ha indicado finalmente que si rías por el estilo y de otras de género

TEATRALES

pañía, deja en cambio entre los verda¬ y que condensándose en ocasiones escoje rándose de un oficio de la Exenta. Di¬ horas; exposición á la misma hora; á las

Esto se vá, se vá sin remedio. ¿Quare causa? No es de hoy, no es de ayer, viene de antiguo, la llevamos envuelta en nuestro carácter, flota en la atmósfe¬
ra que nos rodea y penetra con ésta dó quiera halle resquicio para introducirse. Si, lectores míos, hallan ciertas manifes¬
taciones del arte entre nosotros terreno
tan poco apropósito para su desarrollo, que preciso es suponer la existencia de
ciertas larvas destructoras que influyen¬
do por modo notable en nuestro ser, ma¬ tan lentamente el gusto artístico que á
no ser por ellas brotaría lozano como

deros amantes del arte escénico muy
señaladas huellas de agradable remem¬ branza, que si hoy algunos no presienten, no se halla sin embargo muy lejano el día en que principiarán á sentir sus
efectos.
Con igual fé, con mayor entusiasmo si cabe que al principio, ha venido tra¬ bajando la compañía dramática en los dias que han mediado desde mi última crónica, «El Ejemplo», «Zaragüeta» y «El cura de aldea», á pesar de su mé¬ rito respectivo y de representarse en los días de Páscua, no lograron ni por lino ni por otro motivo llenar como era de¬

víctimas á quienes embriaga con su hᬠlito envenenador. Los papeles de Teodo¬ ra, D. Julián y Ernesto tuvieron muy atinada interpretación en la Mayorga, Puchol y Serrano, respectivamente. Los elógios que anoche se tributaron á dichos apreciables artistas fueron espontáneos y unánimes y no puedo ménos de en¬
viarles desde estas columnas mi sincera
felicitación por el triunfo que obtuvie¬ ron y al que cooperaron la Sra. Giralt y los Sres. Roussét y Núñez, jóven este último de señaladas prendas y de cuyas excelentes facultades mucho se puede
esperar.

putación Provincial, relativa á una sub¬ vención de 300 pesetas que se conceden á este Municipio para la conservación de sus caminos vecinales, y de una co¬
municación del Sr. Gobernador civil de
la Provincia notificando la sentencia del
Tribunal Supremo en el pleito conten¬ cioso administrativo promovido por don Andrés Oliver contra el Ayuntamiento,
relativo á la alineación de la calle de
Buen Año, en cuya sentencia se revoca la providencia del Gobierno de la pro¬ vincia por la cual se confirmó el acuerdo de esta corporación municipal conce¬ diendo autorización á D.a Margarita Morell y Bullan y D. Salvador Col! pa¬ ra reedificar las casas números 2 y 4 y 34 de dicha calle, declarando que debe

nueve y media horas menores y misa so¬ lemne con sermón por D. Bartolomé Coll. Por la tarde, después de vísperas,
se empezará la novena de San Antonio
Abad, con sermón que dirá D. Antonio Deyá, Cura-Ecónomo de Calviá, y al
anochecer maitines solemnes. Dia 7, conclusión de las cuarenta-ho¬
ras, siendo la exposición á la misma ho¬ ra; á las nueve y media horas y misa cantada; por la tarde los actos de coro y al anochecer novena, estación, procesión Te-Deum y la reserva.
i ~t)i> rVi han i
M.eglsÉF© Ovil

una de tantas emanaciones de la vida humana.
Destruirlas en su esencia, despojarnos de ese marasmo, de esa indiferencia, en

bido el salón de la «Defensora». La eje¬ cución de dichas obras fuó esmerada y á descomponer su buen resultado no al¬ canzó el trabajo de alguno que parece

La zarzuela «Con permiso del mari¬ do» salió bastante bien ajustada, á pesar del natural cansancio de los que en ella
tomaron parte después de haber traba¬

sujetarse para la alineación al plano
aprobado en 2 de Mayo de 1891. Se desestimó, por improcedente, una
instancia de D.a Margarita Morell y de D. Salvador Coll, en que se pide autori¬

Nacimientos. Varones 2.—Hembras 0.---Total 2.
Matrimonios.
Ninguno.

que nos sumen, no es obra de poco tiempo: tiene formal empeño en crear escuela, jado tarde y noche.

zación para continuar las obras empeza¬

Defunciones

es empresa magna, colosal, y que por su misma importancia no basta el esfuerzo de algunos para llevarla á cabo, sinó que es preciso que todos á ella concurramos, como concurre el paciente con su buena voluntad á los esfuerzos del médico para
destruir en aquel los gérmenes de trai¬

partidarios de la cual solo podrán en
todo caso contarse los duros de oido y
el público menor de edad. La Sra. Mayorga, actriz de indiscuti¬
ble talento, y los Sres. Serrano y Puchol, muy discretos los tres y muy en carác¬ ter en sus respectivos papeles y sobre

Amenizó uno de los intermedios el no¬
table violinista Sr. Cela, conocido ya de este público, quién tocó con admirable precisión unas variaciones sobre el «Tro¬ vador» y una pieza musical, composi¬ ción del mismo señor, en la que imita con el violín el canto de una porción de

das en sus respectivas casas de la calle de Buen Año con arreglo á la alineación del plano de 1889.
Se acordaron varios pagos. Y se levantó la sesión.
* **
Sesión del dia 31 de Diciembre.

Día 24 Diciembre.—José Valladolid Bonnin, de 2 años, calle de San Pedro.
Dia 29.—D.a Margarita Rullán Oli¬ ver, de 17 años, soltera, calle del Padre
Baró.
Dia 30.—D. Joaquín Forteza Bonnin, de 65 años, soltero, calle de San Jaime,

dora enfermedad.
¿Cabe pués aquí señalar los focos de donde proviene esa melifica corriente que nos envenena en parte moralmente?
Todos los conocemos y sin embargo á ellos volamos atraidos por pueriles en¬
tretenimientos y pequeños azares que,
trás atormentar y poner en tensión con¬ tinua á nuestro espíritu, nos cuestan al
fin y al cabo el dinero que rehusamos al pasatiempo que ilustra y dignifica.

todo el último en la otra de Perez Es-
crich en la que nos presentó un perfecto y acabado tipo del Padre Juan verdade¬
ra encarnación del cura de almas que
se inspira tan solo en las doctrinas evangélicas. Los demás actores giraron
con metódico movimiento al rededor de
aquellas tres órbitas y el público tribu¬ tó á todos constantes aplausos, de los que participó también el de la nueva es¬
cuela no obstante el destrozo ináudito

pájaros. Esta noche ván «El preceptor y su
mujer» y la zarzuela «Picio, Adán y Compañía»; mañana por la tarde se re¬ petirán estas dos obras y por la noche «Lo que vale el talento» y «Lo somni de la Ignocencia, tomando parte en to¬
das ellas el citado violinista Sr. Cela.
Con la función de mañana se despide de nosotros la compañía, pues como he dicho al principio se hallan en trato para

Celebróse bajo la presidencia del se¬ ñor Alcalde D. Juan Joy y con asisten¬ cia de los Sres. concejales D. Martín
Marqués y D. Jaime Magraner. Leída y aprobada el acta de la sesión
anterior, se eordó que pasara á informe
del Sr. Ingeniero encargado de la carre¬ tera de Palma á este puerto, una instan¬ cia de D. Antonio Casasnovas y Magra¬
ner, pidiendo como encargado de don Bartolomé Bibiloni Sampol, permiso pa¬ ra cercar de pared una finca de éste,
lindante con dicha carretera en el kiló¬

RESÚMEN DEL ANO 1896
Nacimientos Niños 142.—Niñas 105.—Total 247
Defunciones
Hombres 66.—Mujeres 69.—Total 135
Niños 42.—Niñas 48.—Total 90

Suman las defunciones,

225

RESULTADO

Nacidos. Fallecidos.

Agonice, repitámoslo una vez más, agonice entre tanto el teatro, ciérrense apresuradamente y trás nuevo desen¬ canto las puertas del templo dó resue¬

de algunos versos. EL lunes dia de Inocentes, y siguiendo
la costumbre establecida en casi todos
los teatros, se dió una función adecuada

trabajar en el Principal de Mahón, toda vez que no es suficiente el concurso que aquí le viene prestando el póblico para
terminar el número de funciones que se

metro 34; y que quedase sobre la mesa
otra instancia de D. Antonio Vicens y
Gallart, del dia de la fecha, pidiendo línea para edificar en un solar del
puerto.

Varones 142.—108.—-

Aumento 34

Hembras 105.—117.— Disminución 12

Aumento, hombres. 22

nan los ecos de las hermosas creaciones á la festividad, en la cual se representa¬ anunciaron al principio. Lo deploro en

Se acordó en principio subvencionar

Matrimonios 76

que produce el inspirado ingenio de los vates y artistas españoles, vayan los que interpretan aquellas á otros paises en busca de mejor acogida llevándose de aquí la triste impresión de haber visto nuestra inmensa apatía, y quedémonos nosotros ocupando en nuestra vida so¬ cial un puesto de menor categoría al que corresponde á una villa que como

ron el «Chateaux Margaux» y «Lo som¬ ni de la Ignocencia» trocando en ambas hombres y mujeres sus respectivos pa¬ peles. La broma resultó algo pesada para toda una noche á pesar de los chistes y ocurrencias de buen género que se pro¬ digaron. Alguna monotonía hubiera qui¬ tado á la velada la representación de la
pieza que habíase anunciado se pondría

el alma y conmigo bastantes de sus ad¬ miradores que por desgracia no forma¬ mos número suficiente para sostenerla. Llévense la expresión de nuestra simpa¬ tía y crean que no por haber sido corta y accidentada su estancia entra nosotros, será menos cariñoso el recuerdo que de todos conservemos, especialmente de la
simpática y distinguida primera actriz

con una cantidad que se determinará ulteriormente, para ser invertida en ma¬ terial de enseñanza, el curso gratuito para muchachas organizado en el Cole¬ gio de Escolápias por algunas Sras. de esta localidad; y asistir á la inaugura¬ ción de dicho curso, fijada para el dia 3
de Enero.
Se acordó asistir á la misa mayor el
dia l.o de año.
Se acordó plantar árboles en las in¬

•

i—i I —

MOVIMIENTO DEL PUERTO

Embarcaciones fondeadas
Dia 25 Diciembre 1896.—De Agde, en 2 días, laúd Esperanza, de 32 tone¬ ladas, pat. D. Juan Vicens, con 5 mari¬ neros y lastre,
Dia 25.—De Cette, en 2 dias, laúd

esta cuenta con elementos que envidia¬ rían hasta algunas capitales.
Pero... veo que me voy extendiendo en consideraciones que se han de perder en el vacío y retraso el dar á mis lecto¬
res la suscinta reseña semanal de las

en escena con formalidad, y que no sabe¬ mos por qué motivo se suprimió.
«El Gran Galeoto», ese drama entre ios dramas que constituyen otros tantos pilares sobre los cuales se levanta la eminente figura del gran filósofo señor

Sra Mayorga y de los inteligentes seño¬ res Serrano y Puchol, quienes con sin¬ gular acierto han dirigido y ejecutado las funciones que mañana finalizan.
Recarbdo,

mediaciones del Convento, en la calle del Príncipe, en las plazas del Arrabal y de Es tiradors, en Biniaraix y en el
Pont Nou.
Y se levantó la sesión.

La Esperanza, de 41 ton., pat. D. Ga¬ briel Castafíer, con 6 mar. y lastre.
Dia l.o Enero 1897.--De Oette, en 2 dias, laúd San Bartolomé, de 32 ton., pa¬ trón D. G. Valent, con 5 mar. lastre.
Dia l.o—De Cette y Barcelona, en 10 horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬

funciones en nuestro teatro. Perdonád¬
melo, mi impresión es dolorosa y ade¬ más quizá sea esta la ultima vez que me permita ocupar vuestra atención, pues convencida la compañía dramática del ningún provecho que en esta ha de ob¬ tener, se marcha en breve unida con al¬

Echegaray, fuó la obra escogida para la función de anoche. ¿Quién no conoce dicha obra? Debería figurar en toda li¬ brería particular, no solo por ser una joya de inmenso valor artístico, sinó también por el asunto que entraña con¬ cebido y desarrollado de una manera tan

—. 1 ■rciWiilw iímuméwh
m EL AYUNTAMIENTO
Sesión del dia 24 de Diciembre 1896.
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Joy y con asistencia de los seño¬

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia Parroquial.—Mañana, dia 3, ai anochecer, el ejercicio mensual al Sagrado Corazón de Jesús.
Dia 5, se empezarán cuarenta-horas dedicadas al Dulcísimo Nombre de Je¬ sús, á intención de devota persona; sien¬

ladas, cap. D. G. Mora, con 15 mar., pa¬
saje y efectos.
Dia 2.—De Cindadela, en 1 dia, pai¬ lebot Galatea, de 30 ton., pat. D. B,
Amengual, con 5 mar. y trigo. Dia 2.—De Cindadela, en í dia, pai¬
lebot Comercio, de 36 tou., pat. D. José
Parnés, con 5 mar. y trigo.

gunos elementos del Principal de Palma á trabajar en el de igual categoría de
Málióvi,
Si de no muy grata memoria es el re¬

magistral. En él. mal que nos pese, que¬ damos todos retratados, pues somos, aún
á veces sin querer, otros tantos genera¬ dores de esa atmósfera do maledicencia

res concejales D. Martín Marqués, don Lorenzo Mayo!, D. José Morell, D. Mi¬
guel Arbona y D. Jaime Magraner, el Ayuntamiento celebró en el expresado
dia la sesión ordinaria de la semana,

do la exposición á las seis de la mañana
con misa cantada; á las nueve y media horas menores y la misa mayor. Por la tarde vísperas y al anochecer completas solemnes y estación.

EMBARCACIONES DESPACHADAS
Dia l.o—Para Barcelona y Cette, va¬ por León de Oro, de 278 ton., cap. don G. Mora, con 15 mar. pas., y efectos.

cuerdo que de aquí se lleva dicha com¬ que ficta constantemente en la sociedad aprobando el acta de la anterior, ente¬ Dia 6, se continuarán las cuarenta-

48

AGRICULTURA

esta y de las demás flores por un procedimiento
muy sencillo.
Introduce las flores en un aparato de lixivia¬ ción y las cubre de éter: al cabo de 10 á 15 mi¬ nutos deja salir el liquido y hace pasar una
nueva cantidad de éter sobre las mismas para
lavarlas y agotarlas por completo. El éter di¬ suelve' de esta manera todo el perfume y lo aban¬ dona enseguida por la destilación, bajo la forma de una materia mantecosa, diversamente colora¬
da, bastante parecida á la esencia de rosa de los
orientales. Esta materia se extiende en capas
delgadas y se mantiene en fusión á una suave
temperatura hasta que las últimas porciones de éter hayan desaparecido, y el residuo que queda, reproduce, en toda su. pureza é intensidad, el olor primitivo de la planta ó de la flor.»
«El perfums de las flores asi obtenido, es inal¬
terable al aire y se conserva años enteros en tu¬ bos abiertos sin perder nada de sus propiedades
especiales, siendo por consiguiente bien diferente
de los aceites asenciales. Se disuelve perfecta¬
mente en el alcohol, en los aceites y en las
grasas». (1)

V.
Ecexcia de Portugal.
Lleva el nombre*de esencia de Portugal, en el comercio, la esencia ó producto obtenido del
(1) Del Sr. Bou Gaseó.

CULTIVO DEL NARANJO
flavedo, epicarpio ó corteza amarilla de la na¬ ranja dulce; y se le llama así, tal vez, por ha¬ berse explotado en un principio en dicha nación.
Puede obtenerse por destilación y por exprimimiento: por uno y otro sistema se raspa primero y se reduce á pulpa la película amarilla ó epicar¬ pio de la naranja y se opera con ella. Por el primer método da un producto claro, casi blanco y de olor menor suave; por el segundo lo dá amarillo. La cortez- de 100 naranjas puede dar
80 gramos de esencia.
Este producto puede obtenerse igualmente por maceradon en alcohol, cuyo sistema de extrac¬ ción lleva ventajas al licorista y perfumista, que son ios que suelen emplearlo en sus laborato¬
rios.

1

VL

Nerolí. .
Se da el nombre de nerolí al aceite esencial
que, al destilar la flor del naranjo con agua,
sobrenada en el agua de azahar. Cuando se des¬ tilan las hojas y frutos verdes del naranjo y del limonero se obtiene un nerolí de inferior, calidad.
Para obtener este producto no hay más que destilar la flor de naranjo con agua, retirando después la esencia, y repetir la operación con la misma agua y nuevas ñores.
De lo dicho se infiere que el neroli puede ob¬ tenerse al propio tiempo que se fabrica el agua
de azahar.

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO.

Puede operarse con:

Flores recientes ..... 1 kilógramo.

Agua común

3 litros.

Sal común.

0;400 kilogramos.

Estos productos esenciales que, en las ciudades

de Gressej Hyeres, Cannes y otras, situadas al

pió de ios Alpes marítimos del Var, departamen¬

to de Francia, desarrollan una riqueza conside¬

rable, entre nosotros son á penas conocidos, por¬

que, ni la industria, ni el comercio se han fija¬

do en estos géneros, y nuestros agricultores son

demasiado apáticos para tomar la iniciativa. En

Gretese y sus pueblos limítrofes anualmente se

rjeojen 1.800.000 kilogramos de flor de naranjo

que se destinan á la producción de esencias.

¿Cuántos podrían cosecharse en -Mallorca si se

establecieran industrias de destilerías esenciales?

VIL
Pomada.
Durante la época de las flores, puede cualquie¬
ra fabricarse una pomada excelente y económica sin aparatos costosos.
En un cajoncito que tenga diez ó doce centí¬ metros en cuadro é igual altura se coloca un vi¬
drio en su base. Sobre este vidrio se pone una
capa de grasa formada con sebo de carnero ó de buey y manteca de cerdo, cuya masa no despi¬ da olor alguno. Esta capa puede tener tres ó cuatro centímetros de espesor. Con una espátula

4

solíde; n

boa «araste» qrte se inserten on este sección jjagu-án: Hasta tre3 in-
etítttenixdea0á‘OmSjapetaeedtaea,Gy‘05depecsientcaos elna alídneelaan; tehaástraasóciancdoe 0in‘0s2erpceiosenteass. a £3 veior ndwn-0 de nn annació, sea cual fuere el número de líneas (o Q®e se componga, será de 0‘50 pesetas.
jjpp üneae, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se oontoj$b pBjfrffpos del euarpo 12 y el ancho seta el de una columna ordina¬
ria del periódico.

Sección

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola ves pagarán.- D«1 ancho de una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporeióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesotas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la linea del tipo en queso
compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Los snscriptorcs disfrutarán una rol»aja de un 85 por
ciento.

ISLEÑA MARÍTIMA ALQUILER
Desea alquilarse una casa situa¬

®ar la FiarcA
Es Pié d‘ en Bieleta

da en la Alquería del Conde, de¬

PROPIEDAD

VINOS FINOS DE ESPAÑA GRAN DESTILERÍA Á VAPOR
Cognac puro de vino, Ojen perfeccionado, Anisados y Ron de todas clases,
Ginebra, Vermouth, Champagne y Licores de todas clases
Adolfo do ïtets y Sn&uo,—HALABA
i premiada con grandes diplomas de honor, ocho medallas de oro
y otras de plata.
REPRESENTANTE EN SÓLLER:
SAJLVAOOK ©LÍAS-~Príncipe, 1®
NOTÀ.—Los pedidos son bajo muestras que posee el Re presentante y se sirven por pequeños que sean.
SERVICIÓ DECENAL
Ï
el magnifico y veloz vapor
LEÓN DE ORO

nominada "Can Galserán,,. Dicha casa reúne muy buenas comodida¬
des. Para más informes avistarse con
su dueño D. Bernardo Colom (á)
Milá.
VENTA
Desea venderse la casa n.° 26 de la calle de San. Bartolomé de
esta villa.
Avístese el que quiera comprar¬ la con su dueño D. Miguel Mun¬ taner (Jnrat), que vive en la calle
de Gater n.° 10.—PALMA.
LASOLLERENSE
DE
JOSÉ COXíIí CIBERA y PORT-BOU (Froatera franco-espallola) Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y
reexpedición de naranjas, frutas
frescas y peseddos.

Viajes exlraoráíB&rjos con itinerario.
El veloz buque á vapor
saldrá del puerto de Sóller para
Cette y Marsella
el domingo, dia 10, á las 2 de la tarde.
CONSIGNATARIOS:
En Sóller, D. Ramón Coll.—En Cette, D. Bartolomé Tous.—En Marsella, don J. Mayol.
ACADEMIA MUSICAL
CALLE DE SAN J UAN- 14-SÓLLER
El profesor de música y director de la banda de esta localidad, José Rotger y Vidal, dará lecciones de solfeo, de piano, y de instrumentos para la banda, á las horas y por los precios siguientes:
HORAS DE CLASE
Por la, mañana: para niños, de once á
una.
Por la tarde: para niñas, de cuatro á
seis.
Por la noche: para jóvenes trabajado¬ res, de siete y media á ocho y media.

de D. Jalma Oiell
existe un extenso vivero, en el cual podrán escoger las personas que deseen hacer nuevas plantaciones en sus huertos, NARANJOS Y LI¬ MONEROS de clases superiores y
de todos tamaños.
Vencidas las dificultades qne ha¬ bíanse presentado siempre para el transporte rápido y económico á Francia de los naranjos de jardín, tan solicitados por los sollerenses que quieren complacer á aquellos de sus parroquianos que desean ad¬ quirir esta clase de frutales de ador¬ no, en lo sucesivo por el insignifi¬ cante precio de 15 REALES uno, podrán tenerlos en el muelle de
Cette.
Diríjanse los pedidos á José Pizá (á) Parriñola, calle de la Rectoría, —SÓLLER.
Naranjos y limone-
ros. Los hay de diferentes tama¬ ños, hermosos, lozanos y de clases escrupulosamente escogidas, en el vivero de Guillermo Rullan y Esta¬ des, Huerto del Convento.—Sóller.
ARAMIA MERIMII.
DIRIGIDA POR
SALVADOR ELÍAS CAPELLAS
TENEDOR DE LIBROS COLEGIADO
Enseñanza teórica y práctica de Cálculo Mercantil, Teneduría de Li¬ bros, Geografía comercial, Legisla¬

Tejidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes. Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id. Salidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. Salidas de Barcelona para Sóller: los clias 6, 16 y 26 de id. id.
EN SÓLLER.—D. Guillermo Bemat, calle del

(kaslpatatóos.

Príncipe n.° 24. EN BARCELONA.—Sres. Rosich Caries y
|Oomp.a, Paseo de la Aduana, 25.
EN CETTE.—D. Guillermo Oolom, Quai Com\\mandant Samary-5.

L’ UNIÓN

PRECIOS

Poetas

Clases de solfeo, al mes .... Id. de solfea y piaiio, id. . . Id. de solfeo é instrumento, id.

2‘00 5‘00 2‘50

Las clases serán diarias exceptuán¬ dose los jueves para las de día, y los días en que tenga ensayo la banda para
las nocturnas.
Los pobres de solemnidad, que prue¬ ben serlo mediante certificado expedido por la Alcaldía, podrán asistir gratuita¬
mente á clase.
En las horas que queden libres al pro¬ fesor, dará lecciones en el domicilio de
los alumnos que lo soliciten, á precios
convencionales.

ción mercantil y todo lo referente al comercio según las vigentes le¬
yes.
Clases diarias por la mañana y por la noche. En las clases de noche también hay enseñanza primaria para los obreros idioma Francés y dibujo artístico é industrial.
Para más pormenores dirigirse al Director, calle del Príncipe n.° 13, (Castellet)—SOLLER.
LA S1I0I1IMB

Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828

VENTA DE SOLARES Establecimiento comercial é industrial DE

Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬
SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTAN-

CIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los

daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de

alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.

Capital social .....

10.000,000 Francos

Reservas

8.705,000

Primas á cobrar .

74.287,038

Total .

92.992,038

Capitales asegurados Sienestros pagados .

15.127.713,242 194.000,000

SECÍSJM® ©E €@«HM

Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los de rigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
la era.

Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22
y 24.—Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, Samari¬
tana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ArnaMo Casellas, Luna, 17.

Á los Sres. fabri- BáMIAI FRONTESA

cantes de tejidos ofrece toda cla¬ MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).

se de trabajos de su oficio el tor¬

-<b*9*&m**—

nero GABRIEL VALLS; que vive
en la calle de la Luna n.° 27.—-
SÓLLEB.

Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de los

Manetas variadas; á 0‘40 pese¬ principales mercados del mundo,

tas cada una.

renovados quincenalmente.

Espadas para telares; á 0‘30 pe¬
setas id. id.

Fábricas de curtidos y de calza¬ do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas

Y los demás objetas á precios j en toda la Provincia.

sumamente módicos.

VENTAS AL POR MAYOR

I012A SE M MálllA
DE
FRANCISCO CARCÁSONÁ j Isimaao
PLAZA DE PALACIO, 1fl—BARCELOSA
E1 dueño de este establecimiento,
ex-dependiente de la fonda del Uni¬ verso, participa á los señores viaje¬
ros de toda la isla de Mallorca y én
especial á los sollerenses, la gran restauración que se ha hecho al ho¬ tel, en el que encontrarán en lo su¬ cesivo un esmerado servicio, lo mis¬ mo á la carta que por ci.uiertos, con gran rebaja en los precios.
Con el mismo trato y en las mis¬ mas habitaciones que se pagaba 5 y 6 pesetas, se pagará en adelante so¬ lamente 4, agradecida la casa á la protección que de estos isleños re¬
cibe.

en el “Noguera,,
Ultimados ya todos los trabajos preliminares se ha empezado la ven¬ ta de solares cuyos precios valuarán entre docientos y quinientos duros según el sitio qne escojan.
Los que deseen adquirirlos pue¬ den dirigirse en Palma á los pro¬ pietarios, calle de San Miguel, ó bien en Sóller, al Maestro Jaime Rullan y Bisbal (Ros).
En la calle “ “
naranjos y palmeras en macetas par vender; también los hay de plantel.
Desea venderse una
pieza de tierra huerto naranjal y otros frutales, situada en la Alque¬ ría del Conde, calle de Ozonas, n.° 15, en la que tiene algunos solares, y es dé extensión la finca
de 40 áreas ó sea 225 destres
aproximadamente. Para facilitar al que quiera com¬
prar esta finca la operación, lo
mismo se aviene su dueño á co¬
brar al contado el total importe de aquella que una mitad sola¬ mente y la otro á plazos, según
convenio.
Para más informes diríjanse á la imprenta de este periódico.

J. MARQUÉS ARB0NA
CALLE DE SAN BARTOLOMÉ N.® 17
En la sección de librería, de dicho establecimiento, además de toda cla¬ se de libros de primera enseñanza,
de texto eri las escuelas de esta loca¬
lidad, hay en venta:
HISTORIA DE SuLLER en sus re¬
laciones con la general de Mallorca, por D. José Rullán Pbro.
INUNDACIÓN DE SÓLLER Y
FORNALUTX, capítulo adicional á la Historia de Só^er, por D. José
Rullán Pbro.
LA ESCUELA POPULAR, méto¬
do razonado para la ampliación de la primera enseñanza y preparación para el ingreso á la segunda, por don Francisco Saltor y Montagut.
DOS Y DOS FÀN CUATRE, ó sia
primera tanda de veritats ditas á n’es vesins de sa populosa ciutat de S’ Illot, per un tal V amo ’n Tòfol de sa Llana (molt conegut á ca-seua.)
CONCHA Y CATALINA, novela
de costumbres sollerenses, por don.
Juan B. Enseñat.
POESIAS, por D. Juan Alcover y Maspons.
AYGO-FORTS, colección de artí¬ culos en mallorquín, por D. Gabriel
Maura.
SQLLER.—Tmp. de «La Sinowidad»