ASO XI—2.a EPOCA-NUM. 471
ASO XI—2.a EPOCA-NUM. 471

SABADO II DE ABRIL'DE I89B

om ) \\

i T1

TPID
i P i n,

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y C.n—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Iiico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: f

REDACCION Y ADMINISTRACION:

Juan Marqués y Arbona.

•(. Calle áe San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: 0’50 pesetas al mes. \\ Francia- 0’75 francos id. id. (PAGO ADELANTADO América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—OTO pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS

FUNERALS
D*UN ilustre aygordenté (I)

A derrera Santa Eulari,
s’ajunta un famós congrés d’ilustres ayg’ordentés -que perden es calendari; allá ténen, dins s’ armari, botella propia es Yocals,
amb un arxiu de barráis
que perpetúa ses actes y conté es sagrats pactes
des bevedós in mortals.

Sa noblesa de tal junta pujant d’escaló á escaló,
de bevedó en bevedó.
fins á Noè se remunta;
diuen qu’en virtut despunta es qui fent licors s’engiña,
■. . (2) y tots amb cor vertadé
adoran baix de dossé
aquell qui planta la viña.

Juran per la santa tassa; de pámpols van coronats, professan sempre está gats y refermá si ’ls espassa; procuran no menjà massa
per ferhi québre més such, y si qualcun com un ruch s’ajéu que no pót di pruna,
cucare.din:—Beuné una,
perque es ventrey no.s'axuch.

Aquell pren fins á s’aucell

y s’en enverga tres dits; ■aquest altre amb molts de crits diu que vol negà es ramell;
tots fan rues de clotell

y sa cara de betzòl; tothom bey xerma com vol, fins que tots junts-, fent de sabis, •s’entiman un piscolabis

y no escupen es pifiol.

-.

-

(3) •

^

•

••

(1) Per complaure á uns quants suscriptors *que de temps enrera mos ho ténen molt y molt de¬ manat, publicara avuy aquesta poesia-, deguda (com -molts de voltros no ignorau)ásá llesta y etxerovi-
da plomad' un missè-poeta ciutadà, que en es séu temps adquirí juslissima fama de escriptor satírich y agut, (N. de sa II.)
(2) A sa copia que posseliim, bey ba aquí un vers que no fà sentit.
(3) Hem cregut convenient suprimí ses cinch dècimes que aquí seguexen, per varies rabons: pri¬ mera, per no ferí susceptibilidats amb cèrtes alu. sions personals un poeh massa transparents, que s'autor se va permetre; segona, porque aquestes cincli estrofes suprimides no li llevan á sa poesia gens do mèrit, tercera, per no allargà massa-sa ron-
daya.

Aquests cinch restauradós de la augusta moxería
nous honors fent cada día
á los séus progenitós,
com á consumats doctós
de P iglesia bevedora, crean Reyna y Gran Señora pera sempre inmaculada á s’ aygordent anissada que verge y pura s’ adora.
Quant se mor un venerable, li fan tal fúnebre pompa que de La Fama sa trompa el proclama inestimable; un túmulo respectable s’ eleva dins es séu temple; es filosóf que’l contempla
se sént tot arrebatat de morí emborratxat
per seguí tan noble exemple.
Quatre botes congreñades fan des túmulo sa basse;
altres sis de menor classe
demunt están colocados; pipes de cortí muntades fan qu’ aquesta obra s’en munta;
un corteró la remunta,
y per més honrà al difunt, s’embut girat cap-nmunt fa sa pirámide en punta
Quatre enormes alambins es quatre ángulos decoran y abaix es vocals deploran
sa mort des bevedós fins.
Tres mil botelles de,vins
en torn des féretro trist
prestan amb ardor may vist son esperit depurat, perque es cadáver gelat sa séua vida conquist.
Aquesta obra portentosa ostenta pompa bisarra.
rodada d’ una gran parra de molts de réins ufanosa:
mostra aquesta está gojosa
d’abrassáes monument
des mártir de s’aygordent y adorna s’ urna sagrada que té sa cenra gelada
des bevedó eminent
De tant famós funeral
p’es discurs han destinat
un docto molt abeurat
que fonch de la Catedral; sa pessa més magistral que may dins sellé s’lia dita compongué dins una ermita y la sellá amb son exemple, morint gat dins aquell temple; talis vita, finís ita.

Quant puja demunt sa trona, qu’era d’una mitja bota, al instant sa pessa tota la sénten ja que retrona de tothom qu’ escup y son a son ñas per no teñí espera, y calmant sa torrentera, persignantse amb un brocal, amb silenci sepulcral
comensa d’esta manera:
—-S’ autor des nostro rescate amb exactitud extrema
pareix que mos dona es tema
de bibite et mandúcate.
No diu que beguém sulfate sino aygordent ó vi; Bibite primé va di, perque es sa regla primera. Mandúcate vé derrera, y jo amb ell coméns axí:
Caríssims germans en fiasco,
res aumenta més la vida
qu’es beure molt, sense mida; es bevedó may té xasco. Per ell sempre es temps de Pasco; y quant té es fetje cremat tot groch y tot cotiflat,
arriba sa barca á port; llevó ja diuen qu’es mort amb oló de santedat.
D’ una santa borratxera
gosa el benaventurat, y de sa tranquilidat de s’existencia primera. Engrandeix sa séua esfera d’un espay inconcebible; un esperit invisible
li torba s’enteniment
y qual altre omnipotent, el fa de tot impatible.
Sa séua ánima gloriosa des mitx de tant d’esperit puja á l’espay infinit qual fum de mirra olorosa; allá contenta y gojosa dins una mar d’aygordent cristalina y trasparent,
néda en delicia inmensa, y aquesta es sa recompensa
que per ú mos dona cent.
Poch menjà á s’últim remate; sempre está ben abeurat, seguint es texto sagrat
de bibite el mandúcate.
Beure aygo amb so xocolate es beguda d’heregía; si voleu del cèl la via,
celebrau devotament
amb un bon macli d’aygordent sa venguda des nou dia.

Y tot aquest aparato de botelles resplandents de vins y licors ardents que mos recrean s’olfato, ¿pensau que sois per ornato han d’ está aquí posades? ¿com no les vetx destapades, honrant, sens que ningú escupa, sa victima que’ns ocupa fins que les hajau buydades?
¡Ah!... Ja vetx que inimitable era es qui devém plorá, sens podé ja recobrá pèrdua tan llamentable!
Un bevedó incansable la mort mos ha arrebatat,
puis son cadáver gelat quant sent de licors parlà, pareix qu’encara á brindà
se troba determinat.
De bevedó tench es visto
y voltros ja l’heu gofiat; qui està gat no té pecat, segons mos diu San Calisto; per més que sia de Cristo apostòlich y romà, quant veym que no’s pot servà, de3rm en sentit molt católicli: —<<¡Ell es un gat apostòlich que se bauría la mà!»—
S’urna's posa en moviment, es séus óssos fan renou, pareix que tot el con mou s’elogi de s‘aygordent; á mon parlà vehement repar queja axéca es cap;
dexà de beure no sap,
y fugint la mort esquiva, vos gos qu’encara reviva si li feys ensumà es tap.
Pipal urna aygordentera que contens ses séu es cènres., et dich amb llàgrimes tènres de s’amistat més sincera,
que conserves tota entera
relliquia tan respectable, y qu’es séu còs inflamable permanesca etèrnament per aná á beure aygordent á la vida perdurable.
¡Beguem tots sens teñí mira fins qu’el judici s’en vaji; beguèm, que tot es sufragi p’es difunt que no respira! Si ses antorxes ó pira
de mistos ó cera ardent
creman tan inútilment, ¿no será de més profit abrasà es nostro esperit amb un flascó d’aygordent?

Que diga tothom amb mí
amb un cor ben decidit:
¡Visca sempre s’esperit tant d’aygordent com de vi! ¡Visca sempre s’ alambí salvador d’aquesta junta! ¡Que visca es capell amb punta per colá es nostros licors, y honrém amb aquesta fervors
á sa víctima difunta!
Que diga tothom postrat com diu el just quant se mór: Em pésa de tot mon cor de tot es temps que clá he estat; no he.y ha res com morí gat; que sempre türbada sia d’aygordent ó malvasia sa nostra felis memoria» y que gosém á la gloria
d’ una eterna moxería.»—
Axí acaba es séu discurs
aquell famós oradó que deu part des séu fervó d’esperit al bon recurs. Quant es such ha fet son curs, amb sos pulmons inflamats, comensa á di desbarats; y no fent ja cosa bona, cau cap avall de sa trona y mor en mitx de cént gats»
Tal es es gran funerari qúe se presta á n’es vocals
de bevedós inmortals de derrera Santa Eulari.
Ja ’s més que passà el rosari just com qu’embolicà fil, cada tassa val per mil;
en aquest mon tothom passa uns es graus, s’altre sa tassa; cadascú té es séu estil.
t G. R.
(Solución al acertijo del núm. finíeriorR
Las Nueces
ENIGMA
Corona está en mi cabeza? Calzo espuela pavonada, Tengo barba colorada. Mi sueño muy pronto empieza Y madrugo á la alborada.
(La solusión en el número próximo);

(28) FOHHEXÍSi
POR UN PIOJO
—¿Sabes que se casa Pepito?... Teresa detuvo un momento la máqui¬ na. y contestó con su serena calma: —¡Vaya una noticia!... Ayer se lo di¬ jeron á Rosita Pifia en casa de Portazgo. El asombro dejó yerta á Pepita, y no pudiendo resistir á la curiosidad, pre¬ guntó al cabo dándose por vencida. —¿Pero con quien se casa? —Con la marquesa de la Rambla,— respondió fríamente Teresa. Y dando al manubrio de la máquina, la hizo prorrumpir en un rich, riel», es¬ tridente y metálico, que parecía la car¬ cajada del Destino, riéndose de Pepita. Esta registró de cabo á rabo la Guía oficial de aquel año, y no halló ninguna marquesa de la Rambla, ni aun entre los títulos pontificios. La Gacela del 29
de noviembre de 1875, vino tres días
después á sacarla de dudas: publicaba
una real orden declarando á doña Tere-
sa Ordóñcz y Santisteban. capaz de per¬ cibir la orfandad que, como hija del di¬ funto general de la armada D. José María Ordóñez, le correspondía, reinte¬
grándole en bonos del Tesoro las pen¬

siones atrasadas y declarándola en po¬ sesión. libre de gastos, del título de Mar¬ quesa de la Rambla, cuyo expediente de sucesión había presentado en el Minis¬ terio de Gracia y Justicia el difunto ge¬
neral, en Febrero de 1868. El Gobierno
de la Restauración que tan magnáni¬
mas condescendencias había tenido con
tantos de sus traidores, hacía al fin jus¬
ticia á uno de sus leales.
Publicóse el decreto de 29 de noviem¬
bre, súpose en Z. el 30. y aquel mismo
día recibió Teresa un oficio del Ministro
de Gracia y Justicia, poniendo oficial¬
mente en su conocimiento la real orden
de Alfonso XII. Díjose entonces que an¬ daba en todo aquello la mano del Condesito, y corroboróse este aserto cuando á los pocos días se presentó en casa de doña Angustias la Condesa de Pineda, á pedir para su hijo, con todo el ceremo¬
nial de costumbre, la mano de Teresa.
El pasmo de la viuda dura todavía: obli¬ gación de justicia es consignar al mis¬ mo tiempo, que su satisfacción tampoco
ha cesado.
Las visitas de enhorabuena comenza¬
ron á sucederse, sin que ninguna pu¬ diese ver á Pepita. Estaba constipada. Algunos días después, logró verla don Recarcdo en casa de Portazgo.

—¿Lo ve V., bella Pepita? le dijo.— ¿Lo ve V., como los lazos del compa¬ drazgo pueden estrecharse?...
—¿Y qué—replicó Pepita verde de ira. Don Recaredo miró al suelo, luego al techo después á los lados, é invocando á Himeneo y demás númenes tutelares, tartamudeó con el esfuerzo supremo de quien acomete un imposible: —Que lo mismo que Teresa y Pepito, podíamos nosotros estrechar los lazos
que nos unen...
—¡A mí no me une ningún lazo con V.!—replicó Pepita furiosa.—¿Se entera
V. bien, D. Recaredo?... El día en que
me ahorque, le cederé un extremo de la cuerda para que haga lo mismo... Ese
será el único lazo que nos una...
—¡Magnífico!... ¡Bellísimo!... ¡Subli¬
me!—exclamó D. Recaredo con acento
pindárico.—Moriremos juntos como los amantes de Teruel, D. Diego de Marcilla y D.il Isabel de Segura, nacidos en 119,2.
en dicha ciudad.
Y aquí relató el erudito de cabo á ra¬
bo la fé de bautismo de los famosos
amantes, sin omitir el nombre de los
padrinos, el del cura que los bautizó, y hasta el del monaguillo que hizo de
acólito en la ceremonia.
Rosita Pifia reventaba de satisfacción,

y acudió presurosa á dar la enhorabuena á Teresa. Al ver al Condesito, le amena¬
zó con el abanico diciendo:
— ¡Ah picaro!... Y me decía á mi que quería dotarla para que fuese Sa-
lesa!...
—Mire V., Rosita,—le dijo—si á Tere¬
sa la llamara Dios, no sería yo segura¬
mente quien se la disputase... Pero le voy á contar á V. un cuento popular, que me refirió á mi en el Tyrol un guía de los Alpes, y podrá quizá tranquili¬ zarla (1).
—Cuentan por allá que San Pedro tenía dos hermanas, una mayor que él, y otra más chica. Esta entró en un con¬ vento, y San Pedro muy satisfecho, qui¬ so convencer á la otra para que hiciese lo mismo; pero ella le contestaba:
—No: prefiero casarme. Todo el mundo sabe que, después de su martirio, quedó San Pedro nombrado portero del cielo. Un día le dijo el Señor: —Pedro: abre la puerta de par en par. porque debe de llegar hoy un alma muy grande. San Pedro l’ué á abrir muy contento,
diciendo para su capote:
(lj Recogido efectivamente en el Tyrol, cerca
do Suiza.

—Sin duda debe de ser mi hermana
la monja. Pero no fué el alma de la monja, sino
la de la casada, la que llegó aquel día al cielo. Dióle Dios un asiento muy alto, y San Pedro le dijo muy sorprendido:
—¿Qué guardará entonces para cuan-* do venga mi hermana la monja?.,,
Algún tiempo después le dijo el señor
de nuevo:
Pedro...—Abre la puerta.., Pero ño la
abras del todo: abre solo el postiguillo. —¿Quién llegará hoy?—pensó San
Pedro.
Y á poco llegó el alma de su hermana la monja, que entró apretándose como
pudo por aquellas estrechuras. Dios la colocó muy por debajo de su hermana la casada, y San Pedro se quedó muy es¬
tupefacto... Entonces comprendió lo que dice San Francisco de Sales, mi querida Rosita, que no consiste todo en el esta¬
do. sino en la perfección del estado, que, mediante siempre la gracia divina, de¬
pende únicamente de la voluntad del
que lo profesa.
—Y por aquí podrá V. sacar—prosi¬ guió el Condesito con su afable sonrisa,
algún tanto impertinente—que no liaido
á parar Teresa á tan malas manos. Su
futuro marido ha leído también los au¬
tores ascéticos.

SÓLLER

S

Ecos do Ultramar

grado salvarse en lanchas que fueron por enseñar francés á aquel ser que no 1 ¡Más de 8.000 lienzos como producto rán extraviar la opinión. Que se atreva

luego recogidos por un vapor aleman habla otra cosa que la gerga de la Gua- de doce meses de trabajo!

á declarar que hemos distraído un cén¬

que los llevó á Curaçao.

gira.

■ Citanse algunas abstenciones, entre timo de los fondos municipales, tanto

Sr. Br. dél -Sóller.

Emraénos de una singladura nos puso Después supimos que. estas ventas otras las del célebre Detaille; quién, no yo como cualquiera de los dignísimos

Dosde nnostras • ú1 ti ma s notas/querido
Director, no hemos hecliO'Otra cosa que
recorrerlas diferentes 'poblaciones im¬
portantes de esta República y delareci-
na Colombia.

el vapor Mérida'irente á la Guajira. Una mañana espléndida de estas que
únicamente se pueden presenciar en estas latitudes tropicales, nos hallába¬ mos á eso de las cinco esperando el

ocurren allí con frecuencia y por precios: obstante, piensa rehacerse con una

sumamente reducidos ó por cambios de obra maestra en el próximo Salón.

comestibles.

Din embargo, tendremos ocasión de

El gobierno lucha por efvitar esos mer¬ extasiarnos durante algunas semanas

cados de carne humana, sin que pueda ’en la contemplación de lo que más de¬

alcaldes que como yo han seguido el sistema de no hacer figurar en los pre¬ supuestos más que los ingresos necesa¬
rios para nivelarlos; que se atreva el Sr. Lanuza y no tardaré una hora en

Tal vez, ó sin tal vez, que asi ha sido, la manera precipitada con que hemos,
hecho nuestras escursiones no nos ha

práctico que debía entrar el Mérida al
gran lago de Maracaibo; en frente y en la propia boca del lago, teníamos el castillo de San Carlos, obra aun de los

-dejado espacio .para cumplir nuestra, españoles que álzase en medio como gi¬

promesa de describir nuestros viajes-de. gante centinela que vigila la entrada de
una manera simultánea conforme hu¬ señorial mansión.

biese sido nuestro deseo. Sin embargo, una vez de regreso y con algún tiempo
-disponible, pensamos poder dar cuenta

Cubiertas de frondosos y verdes árbo¬ les quepuriflean y perfuman el ambien¬ te, se levanta á uno y otro lado una ca¬

de algo referente-á-estos paises, y lo lia¬ dena de montañas que forman la embo¬ remos á grandes rasgos á fin de molestar cadura del lago; descienden hasta la

fio menosRosible á los buenos lectores
-con nuestra lata americana.

■propia orilla

espesos bosques de arbus¬

conseguirlo; á pesar de que nos asegu¬ ran que los mismos agentes encargados de impedirlo son los primeros en hacer compras cuando les hacen falta criados
en sus casas.
Hasta la otra, querido Director, me repito como siempre su affmo. amigo
M. Frontera.
Caracas, Marzo 96.
i·iin- Q<—i——
(¡BONICA PARISIÉN

leita el espíritu: la sublimidad del arte.
* **
Todos 'los parisienses amantes de las novedades exóticas se precipitan por irálaOlympia todas las noches para aplaudir La Gran Via.
Asi como suena.
¿Quién hubiera dicho á Chueca que su alegre música daría la vuelta al mundo?
Aun cuando novedad de hace diez
años, no importa; nos consideramos sa¬ tisfechos en nuestro orgullo patrio cada vez que sobre una escena extranjera ve¬

ponerlo en manos de los tribunales de justicia.
—¿Es cierto que se han encontrado en la Secretaría y entre los papeles particu¬ lares dejados alli olvidados por el señor Lanuza, libramientos en blanco firma¬
dos por un señor que fué apoderado del
Ayuntamiento en Palma-, y cartas que hablan de componendas y valores en¬
tendidos entre el mismo Sr. Lanuza y los abastecedores de material para las
oficinas del Ayuntamiento? —Esta pregunta es fuera de cuestión.

tos diferentes, naturales de estos climas

En los apuntes anteriores, ya decía¬ mos algo referente á la capital de‘Vene¬ zuela. Esta ciudad que á primera vista resulta hasta cierto punto bella lina vez

y manglares, que la blanca espuma de las olas cuando se en crespan salpican, como si fuese beso cariñoso que las aguas del lago dieran á la exuberante

duen conocida se observan grandes con¬ vegetación que lo rodea.

trastes que hacen desvanecer las prime¬ El-sol expléndido siempre, dora con n-as impresiones. No obstante el clima sus rayos de fuego las elevadas cimas de hace muy agradeble la estancia debvia- aquellas montañas, la brisa lleva á todas

jero en Caracas.
Una Humana del mes de Diciembre,
' Cuando habíamos ya terminado -nuesvtros quehaceres en la citada Capital de

partes-ios aromosos efluvios de aquellos Hondos arbustos, y las gaviotas aban¬ donan sus nidos como para saludar el día. Nosotros contemplábamos extasía-

Venezuela, mandamos á la Estación dos el amanecer de aquel día tan bello,

nuestros(1) y tomamos el ferro¬ desde en frente de una de las comarcas

carril camino de Valencia. Después de más bellas de la tierra.

diez ó doce horas de viaje en las cuales

No tardó en llegar á bordo el Práctico

travesamos‘©dienta y seis túneles, inti¬ midad de puentes-tendidos sobre cauda¬ losos rios, estensásHlanuras en lasque

y dos horas después daba el Mérida fondo en el puerto de Maracaibo. cuya
ciudad se extiende á orillas de una en¬

-sedivisan grandes rebaños y multitud senada distante ocho leg-uas de la boca

-de reses. espesos bosques vírgenes habi¬ del Gran Lago.

tados por grandes serpientes boas, y de

Maracaibo es sin disputa la población

■cascabel, feroces tigres y millares de comercia Lúas importante de Venezuela.

nitros incectos venenosos y una variedad Exporta anualmente medio millón de

páj . i n m e n sa TI e a ves y

aros

de

-beli fei uro

sacos'de cafe, aparte del cacao, campe¬

^plumaje,'que con sus armoniosos cánti¬ che, tagua, cueros y otros productos que

cos hacen delicioso el largo trayectoque en el momento no podernos precisar su

--separa á Caracas de Valencia.

cantidad y valor. Su comercio es nume¬

..Un grande y poético lago se halla en roso y sólido estando casi todo en manos

das inmediaciones de Valencia que el de alemanes.

No debemos empezar esta crónica sin dirigirá la florida Primavera nuestros más cariñosos saludos de bienvenida;
pués ha hecho prueba de la exactitud que, en otros tiempos, era la politesse de los reyes. El 21 de Marzo sin falta, se presentó en Paris la perfumada carroza de la bella estación precedida de un sol hermoso y vivificador y desparramando la plácida alegría por los faubourgs y jardines de las orillas del Sena.
El domingo, en el bosque de Meudon, hemos podido comprobar de visu que alli se cogían las violetas á plenas ma¬ nos; hemos tenido ocasión de notar de
audita que el ruiseñor lanzaba al aire alegres escalas capaces de causar celos al más afinado tenor de la Opera.
¡Cuántas alegrías siembra la Prima¬ vera en el corazón de los pobres obreros, ávidos de los favores que la Naturaleza les proporciona gratuitamente!
Porque esos paseantes domingueros que salen á respirar el aire puro de los alrededores de Paris, han pasado toda la semana en la atmósfera impura d-e la fábrica ó el restringido recinto del obra¬ dor, sus pulmones no conocen el oxíge¬
no más que una vez por semana, sus

mos una obra que seliace aplaudir por un público que, después de todo, es severo
y buen aficionado. Naturalmente que no es este el primer
escenario extranjero en que los ratas hicieron furor en unión de la Menegil¬ da. Un doctor griego, amigo nuestro,
conoce de memoria desde el vals del Ca¬
ballero de Gracia hasta el schottis de los
horteras; pero, todo en lengua helena, por haberlos oido muchas veces cu un
teatro de Atenas.
* **
En fa Comedia Francesa se prepara, como un acontecimiento, la vuelta de
la señorita Marsy. la célebre actriz, tan mimada del público parisién y de su marido in partióus el malogrado Max Leba ii dy.
Como el hijo pródigo vuelve á sus bastidores después de una fuga volun¬ taria y amorosa, en espera de recobrar el favor del público. De todas veras se lo
deseamos.
De) agua vertida algo recogida, dice el refrán y aquí en el agua van diluidos algunos millones. ¡Misterio!
* **
Muy en breve París, corno Londres y
New-York tendrá su ferrocarril aéreo.

Dispénseme que no la conteste. —¿Es cierto que muchos de -los libra¬
mientos extendidos por el Sr. Lanuza arrojan cantidades mayores que las par¬ tidas correspondientes inscritas en los libros de los interesados? *
—Tampoco he de contestar á esa otra
pregunta. Esas son cosas que, de ser ciertas, ó se denuncian á los ‘tribunales ó se callan por misericordia.
—¿Cómo contesta V., entonces, á la sobada pregunta de las M mil y pico?
—De puro nécia, hace reir. Es como sí
yo preguntara, por ejemplo, á D. Fran¬ cisco Pastor. donde fueron á pararlas 24 mil y pico de diferencia que existían entre los fondos que obrabau en poder del municipio al finalizar su alcaldía, y los que figuran en el último arqueo que firmó este señor alcalde. Los ingresos no consignados en presupuesto, han es¬ tado constantemente en depósito en las
sociedades de crédito de Sóller. El mu¬
nicipio tiene boy en fondo linas 66 mil pesetas, ó sean unas 30 mil inás que el diu en que me encargué de la Alcaldía. Y estos fondos, que no han dejado un momento de estar en poder «leí munici¬ pio. integramente, figuran en el presu¬ puesto extraordinario formado por la

ferrocarril recorre por espacio do once
•kilómetros.
Era de-noche cuando entramos en

La población asciende á cuarenta mil habitantes, alumbrada toda por magni ¬
fica luz eléctrica.

ojos no se extasían ante los verdes tonos de la campiña más que los domingos y
su corazón no late libre en la soledad

El proyecto, ya muy antiguo, acaba de
ser aprobado por el Consejo Municipal y, antes de 1.900. el Metropolitano ha¬

Comisión de Contabilidad y aprobado por el Ayuntamiento, para la construc¬
ción de un edificio destinado á escuelas,

■Valencia y á pesar de esto pudimos ob¬ servar que eirnada se parece estabilidad
4 la del Cid.
Población esta -de cuarenta -mil habi-
• tantes, importante por su irgricultura *,que produce en 'cantidad considerable

La plaza de Bolívar es buena; hay otras dos regulares, las casas son gene¬ ralmente bajas y de mal gusto, las calles son inmensos arenales, imposible de transitar por ellas.
El clima es «verdaderamente cálido,

tranquila del campo más que después de haber pasado seis dias amarrado al
duro yunque.
¡Bendita, pues, la primavera que nos ha proporcionado esta encantadora é inocente emancipación, librándonos del

brá celebrado su inauguración en la hermosa Villa, emporio de grandezas y
progresos.
*
Cerremos ya la crónica, y despidámo¬ nos de nuestros lectores hasta la pró¬

canalización de aguas potables en la población, conducción de aguas al Puer¬ to y otras reformas».
Hasta aquí el señor Alcalde; y si yo he de comentar,
le diré que razonar

- café y papelón. Hay grandes hatos, que -cuentan miles de cabezas de ganado va¬ cuno, y actualmente se están dedicando á la confección de tasajo, cuya industria

elevándose él termómetro centígrado muchas veces á 39 y hasta 40 grados.
La fiebre amarilla -es endémica en
-aquel lugar y raro es el extranjero que

invierno que nos aprisionaba en nues¬
tras celdas!
* **
Parece como si el arte germinase tam¬

xima. Antonio Ambroa.
París 30 de Marzo de 1896.

con usté es trabajo en balde.
Necio fuera discutir
con quién, en vez de razones,
acumula insinuaciones

«era hasta bacejiocos meses desconocida no le rinda tributo con el número uno bién bajo el influjo de los templados

que á nadie pueden herir.

-en el pais. Desde Valencia nos dejamos conducir
4>or un buen Yerro-carril que en dos

ó una temporada en la cama, es decir)
en el catre,que por razón de Ya tempe- ,
ratura no son allí conocidas otras camas j

rayos solares.
París vá á comenzar sus salones de
pintura; por último vez el Palacio de la

Tribuna Pública

Al perro que por tragar
amenaza con morder, se le dá un hueso á roer

di oras y medianos trasladó á Puerto-Ca¬ bello. El trayecto que separa á estas dos 'poblaciones es en estremo pintoresco y

que la hamaca, el catre y ¿pede de estera que se
suelo.

el petate, tiende en

es-’ el ¡

Industria de los Campos Elíseos y el de Bellas Artes del Campo de Marte cobija¬ rán bajo sus altas bóvedas de hierro y

• alegre.

Grandes plagas de mosquitos hacen cristalería -los efluvios de tantos y tantos

CARTA ABIERTA
á D. Miguel Lanuza.

y concluye de ladrar. Usted, incansable y fiero-, •
en vocear no pierde ripio, desde que este municipio

Puerto-Cabello, es, como-puerto, regu¬ de Maracaibo un eden.

cerebros en donde gestan las creaciones
;

Después de haber tenido el valor de

le ha limpiado el comedero.

lar; la población antigua \_y sucia, su «clima caluroso y mal samo, sin embar¬ go es comercialmente importante.

Sin embargo de todo, permanecimos ? pictóricas y escultóricas.

allí muchos dias, que tal vez sean los* Ambos palacios están condenados á

más divertidos de nuestra esenrsión.

desaparecer ;para dejar más espacio á la

echarme al coleto los dos artículos de
última necesidad que sirvió V. á los lec¬ tores del Sóller la semana pasada, he

Más yo no ke de averiguar cuestión de la que me aparto. Por mí, que le dejen harto,

El vapor Philadelphia se encargó de llevarnos á Curaçao. para de allí seguir viaje á Maracaibo y Colombia.
Después de larga permanencia en una República de estas (dicho sea con perdón República) es imposible significar la agradable impresión que causa á los eu¬ ropeos la llegada á una colonia como Curaçao. Esta pequeña isla, importante puerto franco, perteneciente á los Países Bajos, es. diremoslo así, el oasis para el -viajero. Centenares de casas, de mani¬

Nos hallábamos hospedados en el próxima Exposición Universal.

«Gran Hotel Europa», el mejor de la

Esas construcciones que les sistemáti¬

ciudad, livar, y

situado frente á la plaza de Do— teníamos de compañeras á Ma- :

cos se obstinan-en considerar come hí¬
bridas y «que á nosotros uos parecen mo¬

dame Gaudet y Madame Moreau, simpa¬
tiquísimas parisienses, á quienes había-j

delos arquitectónicos de su época^
volverán á ver desfilar ante ellas

no los

mos tenido el gusto de conocer dos me¬ grandes camiones en cuyo fondo dormía

ses antes, las cuales se hallaban de paseo
conociendo aquellos lugares. Dos muje¬

el pesado bloque de mármol rendido á la vida por una imaginación ardiente;

res de lo más chic de la capital de Fran¬ los ligeros carricoches en donde se ocul¬

cia, vestidas con toda elegancia, eran taba entre las oscuras telas, el cuadro

miradas en Maracaibo como dos curiosi¬ que había de ganar la medalla de honor

celebrado con el Sr. Alcalde una inter¬
view (como ahora se dice), á fin de de¬ purar los hechos en cuestión, y he reco¬ gido del Sr. Joy las declaraciones si¬
guientes:
«Al encargarme de la Alcaldía pedí al
Sr. Lanuza un estado de los fondos mu¬
nicipales. pues tenia entendido que el municipio poseía más de lo que figuraba en el último arqueo formado y firmado por dicho señor. Este fue demorando,
de dia en dia, con varios pretextos, el

si con eso ha de callar.
Pero oiga usted, señorito. ¿Qué es esa ocurrencia rara de quererme ver la cara para llamarme bonito?
¡Ay! sarasa! a ver si dorna
ese atan de los infiernos,
que aunque hay raros contubernios, no estamos aquí en Sodoma.
Razón tengo por demás para mostrarme prudente, que el que no hiere de frente

postería todas y generalmente elevadas, dades.

en buena y gloriosa lid.

cumplimiento de mi orden. Al cabo de suele atacar por detrás.

blanqueadas con un gusto nada común
«en América, constituyen la única po¬ blación de Curaçao, formando en con¬

Una mañana fuimos invitados por
Mme. Gaudet, para hacer un tourné por los alrededores de Maracaibo; era un

¡Cuántos artistas que alli entraron ro¬ deados de la oscuridad del incógnito, salieron cubiertos del nimbo de la glo¬

más de dos meses, conseguí de él un
estado que, redactado de su puño y letra
dice así:

Y si yo no me escudara como Dios me dá á entender,
fuera cosa de temer

junto un bello panorama que desde lejos se destaca, pareciendo algo así co¬ rno blanca gaviota dormida en el hueco
de una peña.

sábado á eso de las siete cuando salimos
sin dirección fija. Al poco tiempo nos
hallábamos en uno de los arrabales de
la ciudad. Un indio depur sang que ha¬

ria que abre el camino de la inmorta¬
lidad!.
El papel que ambos Palacios han de¬ sempeñado en la historia del arte du¬

Estado del municipio en 30 de Junio
de 1895.

Existencia en las Sociedades

\\

de crédito de Sóller. . . . 88.214‘89 \\

que otro gallo me cantara.
Un Contribuyente. Sóller 10 de Abril de 1896.

Un magnifico puente levadizo, movi¬ ólo por motor á vapor, abre y cierra la

blaba con gran dificultad el español se ha¬
llaba en el suelo sentado vendiendo ha¬

rante el último medio siglo es tan gran¬ de que debiera ser de necesidad el escri¬

Idem en las arcas municipa-
les
Cobrado por diferentes con-

J 11.694*60 f
>53.176^61

-entrada del puerto, que lo forma un brazo de mar ó canal que rodea la ciu¬
dad, y en el cual fondean á diario gran
-número de buques de todos calados. Dos dias permaneçknoB en aquella
pintoresca ciudad, durante los cuales
tuvimos sin embargo el sentimiento de
presenciar el arribo de los náufragos del vapor americano Nausemond, que había sido echado á pique el dia antes por el trasatlántico español México. Treinta y siete personas habían perecido en el desastre, entre ellas el capitán del

macas, admirablemente tejidas, abani¬ cos de palma, canasticas y otros objetos análogos, que nos ofreció enseguida; á su lado tenía dos niños, varón y hem¬ bra, de seis y siete años respectivamen¬ te, y como la señora Gaudet les dedica¬
ra una caricia, enseguida demostró el indio mayor interés por la venta de aquellas criaturas que por la desús mer¬ cancías. que le servían de pretexto. Al principio dudábamos de lo que veíamos; pero mas tarde convencidos del deseo verdadero del padre de aquellos mucha¬

bir su vida para perpetuarla como me¬
rece.
Pero París es voluble en sus ideas, las más pasionales sensaciones desaparecen sin que dejen tras sí apenas un recuerdo pasajero, que las nuevas impresiones borran para siempre.
* **
Aun no está abiertos los dos salones
y, sin embargo, ya se susurra que no habrá ni una sola obra capaz de asom¬ brarnos por su factura grandiosa.
Lo mismo que en el último año—di¬

ceptos pertenecientes al prosupuesto de 1894 á 95. . . Pendiente de cobro pertenecíente al citado presupuesto .
A DEDUCIR
Pagos verificados por cuenta del expresado presupuesto .
Pagos pendientes correspon-
dientes al mismo

í
2.976‘58 \\
¡ 290*64 '
\\
13.729*56 / > 11(6> .899 46
3.169*90)

Superabit.

. . 36.277*15

Una vez en posesión de este documen¬
to. propuse á los Sres. concejales que se le diese publicidad; pero mi proposición fué desechada por unanimidad á instan¬
cias reiteradas y enérgicas del Sr. Lanu¬

Crónica Local
A causa de una llovizna á penas per¬ ceptible, no salió de la iglesia la proce¬
sión de Páscua el próximo pasado do¬ mingo. Verificóse por dentro de la
parroquia, cantándose el Regina cali
frente á la capilla de la Virgen. Acto seguido salió en dirección al
Convento la otra procesión de costumbre, como siempre concurrida, á la que asis¬

vapor. Escusamos describir el cuadro chos, entramos en negocio, y mi com¬ cen—un buén término medio; pero na¬ za en quien todos en mal hora teníamos tieron un crecido número de jóvenes lle¬

que presenciamos de los que habían lo- pañera compró la hembra por ciento da de sobresaliente.

puesta entera confianza.

vando sendas hachas encendidas, los

(l) Caratos, nombre queso dá en Venezuela á toda clase de muebles, enseres, equipajes, etc.

veinte francos.
Madame Gaudet. prodiga hoy toda dase de cuidados á su protegida y lucha

El total de cuadros expuestos pasará de cinco mil en los Campos Elíseos y de tres mil en el Campo de Marte.

Ahora resulta que este señor denuncia
como pecaminoso un procedimiento que él dictó. Pero sus reticencias no logra¬

niños figurando los Apóstoles, y la ban¬
da del «Centro Filarmónico».

*

SÓLLER

En 21 del pasado mes fué nombrado
por el Excmo. Sr. Capitán General del
departamento marítimo de Cartagena
Asesor de Marina interino de este dis¬ trito nuestro estimado amigo- y compa¬ ñero de Redacción el joven letrado don Francisco Serra y Cañellas, pór cuya distinción le felicitamos cordialmente.
Después de larga y penosísima enferdad, falleció en la madrugada del martes nuestro buen amigo el anciano Notario D. Francisco Ferrer y Jaume. Llevaba

pico de naranja y algunas cajas de li¬ ñores Escribá. Guzman, Serrano y Gu-

mones.

mí. Réstame, en consecuencia, solamen¬

Dicho vapor «Isleño» ha anunciado

te darte á conocer á la señora Sánchez, á los señores Martí, Lligades y Roca, y

que tocará igualmente en este puerto el al maestro concertador D. Emilio Blay,

martes próximo, y que para Cette admite

joven pianista que desde el primer dia nos demostró que era de los de buena

pasajeros y carga.

cepa.

Con los elementos indicados, D. Juan
Mañana, según costumbre muy anti¬ Cañellas que acompaña en el arrnonium

gua en este pueblo se celebrará solemne
fiesta religiosa dedicada á san Raimun¬ do de Peñafort en el oratorio en que la imagen de dicho Santo se venera, en la

y un coro compuesto de ocho personas de ambos sexos, debutó la Compañía el
dia de Pascua con la zarzuela en tres
actos, «El Rey que rabió» letra de Vital Aza y Ramos Carrión, y música del

barriada del Puerto.

maestro Chapí.

nados, la asistencia numerosa de un pueblo inteligente como el de Sóller.
¿No es cierto, Julio amigo?
V Severo.
'
Sóller II de Abril de 1896.
EN EL AYUNTAMIENTO
Sesiones del dia 2 Abril de 1896.
Sesión extraordinaria

Registro Ovil
Nacimientos. Varones 1.—Hembras 2.—Total 3.
Matrimonios.
Ninguno.
Defunciones
Dia 4.—D.a Juana M.a Olfver y Miró
de 80 años, soltera. Dia 7.—Guillermo Rullan y Rullan,
de 2 años, Manzana 70. Dia 7.—D.a Antonia Rullan y Reinés
de 16 años, calle del mar. Dia 7.—D. Francisco Ferrer y Jaume

ya mas de veinte años de residencia en este pueblo y era de todos los solterea¬
ses'' conocido y estimado. La conducción del cadáver al cemen¬
terio se verificó por la nocbe, después de rezar en la casa mortuoria un rosario
en sufragio del alma del finado, y los funerales se celebraron en la parroquial
en la mañana siguiente, siendo en extre¬ mo concurridos tanto el uno como el
otro de dichos actos.
Reciba aquella descanso eterno, y las hermanas del Sr. Ferrer y Jaume, sus sobrinos, nuestros particulares ami¬

Como no amenaza el tiempo con la tan deseada lluvia, es probable vaya á la barriada marítima iodo Sóller, como
suelo decirse.
Las elecciones para diputados á Cor¬ tes, que han de verificarse mañana, pro¬ meten ser reñidas; así á lo menos lo creen los más, juzgando, por supuesto, por el movimiento que se nota y hasta por los aprietos en que se ven los que no teniendo opinión política alguna fue¬ ra su mayor deseo el conservar la amistad de todo el mundo, y no confian poderlo

No habian resonado jamás en la sala de la «Defensora» aplausos tan entusias¬ tas. ni exclamaciones de regocijo tan expontáneas, como los que se repitieron innúmeras veces durante la representa¬
ción de la lindísima obra. Los comenta¬
rios que se hicieron en los intermedios, fueron, como puedes colegir, ventajosí¬ simos y muy justos para los autores y
actores.
La trinidad creadora de «El Rey que rabió» ha hecho en nuestro público otra de sus brillantes conquistas; y la Com¬ pañía que dirige el Sr. Escribá se ha captado con la monísima obra las sim¬ patías de todos por el esmero y entu¬ siasmo con que trabaja.
Fuera interminable. Julio del alma,

C.m el objeto de acordar los medios de hacer efectivo el capo de consumos señalado á este pueblo, habian sido con¬
vocados á sesión extraordinaria para
las siete y media de la noche, el Ayun¬ tamiento con un número de contribuyen¬
tes igual al de concejales, sorteados estos entre varios grupos de individuos perte¬
necientes á las diversas clases sociales
de esta población. Con ejemplar puntualidad se reunie¬
ron, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Joy, los concejales D. Martin Marqués, D. Lorenzo Mayo), D. Amador Castañer, D. Miguel Arbona y D. Jaime Magraner, y los contribuyentes D. Da¬ mián Magraner y Morell, D. Ramón

de 73 años, calle del Mar. Dia 8.—Rosa Gamundí Pizá, de 2
años, calle de San Pedro.
Dia 9.—Bárbara Garau y Vicens, de 2 años, calle de Vives.
Dia 10.—1). José Vicens y Colom, do
70 años, calle de Vives.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
Embarcaciones fondeadas
Dia 8.—De Palma, en 5 horas, vapor Isleño, de 314 ton. cap. I). B. Pifia, con 21 mar. y efectos.
Dia 10.—De Cette y Barcelona^ en 10

gos D. Juan y D. Francisco Jaume y Ferrer, y la demás familia, nuestro más
sentido pésame.

conseguir. Daremos cuenta en nuestro próximo
número de los señores que hayan sido

esta carta, si detallara la ejecución que obtuvieron las obras puestas eu escena el domingo, lunes y jueves de esta se¬
mana.

Coll y Bisbal, D. Francisco Bernat y Casasnovas, D. Jaime Bullan y Bisbal, D. Damian Morell y Pons, D. Antonio Palou y Pastor, D. Juan Horrach y

horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬ ladas, cap. D. G. Mora.
Dia 10.—De Palma, en- 1 dia, laúd Porto-Pí, de 13 ton., pat. D. Mateo Fe-

votados, con expresión del número de En la primera se distinguieron mu¬ Rosselló, D. Pedro Antonio* Rallan y muido, con 5 mar. y lastre.

Algunos de los principales prohombres 4el partido fusionista de Palma, llega¬ ron á este pueblo al anochecer del mar¬ tes de esta semana, y con motivo de su venida reunióse por la noche el comité
local de dicho partido en casa de nues¬
tro particular amigo D. Jerónimo Esta¬
jes. La concurrencia fué extraordinaria,
tanto, que era insuficiente para conte¬ nerla el vasto zaguan y demás habita¬

votos que cada uno de ellos haya obte¬
nido.
DESDE LA BUTACA
A Julio Montes Estimado amigo: Yo que conozco tus aficiones y gustos, sé que has de leer estas mal pergañudas líneas que me veo precisado á publicar para dar cuenta de

chísimo: la Sra. Obregón que nos ofreció un lindísimo Rey y cantó su particella de una manera notable; Escribá que hizo un Jeremías delicioso, y Serrano que
desempeñó el General á la perfección. Las señoras Giralt, Vives y Sánchez y
los señores Gumí. Guzraán, Lligadas y Martí muy bien; de primera el coro de hombres, y el de señoras sin descompo¬ ner el bonito conjunto.
El Sr. Blay en el piano hecho un
maestrazo y el Sr. Cañellas muy bien en
el arrnonium.

D. Bartolomé Suau y Morell, quienes acordaron por unanimidad que se conti¬
nuase la recaudación de consumos por
administración municipal.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.
Sesión ordinaria.
Celebróse ésta á las ocho, bajo ig pre¬ sidencia del Sr. Alcalde D, Juan Joy,

embarcaciones despachadas
Dia 8.—Para Cette, vapor Isleño, de 314 ton., cap. D. R. Pilla, con 21 mari¬ neros y efectos.
Dia 9.—Para Barcelona, pailebot Co¬ mercio, de 38 ton., pat. D. Juan Merca¬ dal, con 4 mar. y efectos.
Dia 10.—Para Barcelona y Cette, va¬ por León de Oro, de 278 ton., cap. don G. Mora, con 15 mar., pas. y efectos.
Dia 10.—Para Palma, laúd Porto-Pí,

ciones de la planta baja de dicha casa. Hizo el Sr. Estades la presentación de 4os recien llegados, y seguidamente usa¬ ron de la palabra los afamados juriscon¬
sultos Excmo. Sr. D. Pedro Ripoll y Síes. D. Manuel Giíasp, D. José Aleo-
ver y D. Pascual Ribot, siendo todos
ellos con frecuencia interrumpidos por entusiastas muestras de aprobación, y
calurosamente aplaudidos al terminar
sus discursos.
La banda del «Oentro Filarmónico»
¡tocó después de la reunión, en el jardín de la mencionada casa por no haber ob¬
tenido autorización para tocar en la ca¬ lle, variadas piezas de su selecto reper¬
torio.
Sirvióse después á los ilustres hués¬ pedes una opípara cena, y después de un rato de sobremesa emprendieron de nue¬ vo su marcha hácia la capital.
Ayer llegó de Gette y Barcelona el vapor «León de Oro» y para dichos pun¬

las funciones celebradas en el teatro de
la «Defensora Sollerense» en las noches
del cinco, seis y nueve del corriente mes, y no vacilo en dedicártelas.
Pero antes de todo, dime: ¿Que es de tí. querido Julio, que no te vi en el tea¬ tro desde que comenzó la temporada de primavera'? ¿Te dedicas á la contempla¬
ción de los encantos de la naturaleza,
tan pródiga en ellos en nuestro queridí¬ simo valle, ó á la de una deesas pálidas caritas de ojos negros, que tanto te gus¬ tan? Porque, mira que es bien extraño
en tí esta ausencia del teatro en la pre¬
sente ocasión, en que, por muchos con¬ ceptos. todo sollerense con la más míni¬
ma dósis de afición, debe de verse atraí¬
do hácia la «Defensora» en las noches
de función. Bien pudiera ser. empero,
que no merecieras estas observaciones, por haberte ausentado de la villa sin despedirte de mí ^como es en tí costum¬ bre), y esto más que nada me ha Indu¬
cido á dirigirte esta carta.
Tu estás al corriente de la modifica¬
ción que ha sufrido el alumbrado del teatro durante el último interregno y sabes cuanto ha ganado en efecto la sala con la sencilla y elegante instalación del gas. Pues, entiende, amigo mió, que el escenario no parece el mismo.
Casi me veo dispensado de presentarte

Y cosa igual be de decirte, caro amigo,
respecto á la interpretación de las zar¬
zuelas «Como está la sociedad» «Las
Tentaciones de San Antonio» y «Los
aparecidos» que tuvo lugar el lunes y de «El mismo demonio» y «Las doce y media, y sereno» que se pusieron en es¬ cena el jueves. En todas se ha distingui¬ do especial y grandemente aquel par de Luises que nos presentaste tu, en este semanario, la pasada temporada, y que,
por sus méritos, se lia enseñoreado del público de Sóller.
Todas las mencionadas obras han sido
muy celebradas por la concurrencia. Esta que fué extraordinaria el domingo y bastante numerosa el lunes no pasó de regular el último dia.
Y á propósito, querido Julio, quiero antes de terminar preguntarte:
¿No opinas tu. por deducción de los datos que te facilito, que la Empresa Artística ha de ver recompensados sus
esfuerzos, asistiendo al teatro numeroso
público en las noches de función? ¿Se explicaría lo contrario, conside¬
rando que no habíamos tenido en Sóller una Compañía seria y teniendo en cuen¬ ta el grado de ilustración de los sollerenses en general y sus deseos de fo¬ mentar cuanto tienda al mayor presti¬ gio y adelanto de su dorada patria pe¬

asistiendo los Sres. concejales D. Martín Marqués, D. Lorenzo Mayol, D. Amador
Castañer, D. Miguel Arbona y D. Jaime Magraner.
Aprobada el acta de la sesión ante¬ rior, se procedió al despacho ordinario, acordándose que pasaran á informo de la Comisión de Obras, las instancias si¬
guientes: Una de D.a Margarita Vicens Mayol, de fecha 8 del actual, pidiendo
permiso para levantar un muro en su
finca «Can Seuve» lindante con el cami¬
no del «Murtera»; otra de D.a Margarita
Suau Morell, del dia de la fecha, pidien¬ do autorización para abrir una ventana, dar mayor abertura á otra y blanquear el frontis de su casa, calle de San Anto¬ nio n.° 10; y otra de D.a Antonia No¬ guera Pizá, de fecha 4 del actual, pidien¬ do permiso para ensanchar el portal de entrada y blanquear la fachada de su casa, n.° 33 de la calle de Moragues.
Aprobóse el presupuesto ordinario formado por la Comisión de Contabili¬ dad para el ejercicio económico de 1896 á 1897, acordándose que se expusiese al público por quince dias, y trascurridos,
se someta á la discusión y votación de¬
finitiva de la Junta Municipal.

de 13 ton., pat. D. Mateo Ferraudo, con 5 mar. y lastre.
La Junta de Gobierno de esta Socie¬ dad ha señalado los dias del 10 al 15 del
próximo Marzo de 10 á 12 de la mañana para el cobro del 29.° dividendo pasivo de 2‘50 pesetas por acción en el local que ocupan las oficinas de esta Compa¬ ñía, calle de Buen Año, 6.
Sóller 29 de Marzo de 1896.—El Pre¬ sidente, Jaime Colom.—P. A. de la Jun¬
ta de G., Mateo Colom, Srio.
Tres jóvenes de bue¬
nos antecedentes, que saben leer y conocen la contabilidad, desean encontrar colocación en alguna de
las casas comerciales de sollerenses establecidos en Francia ó en Puer¬ to-Rico.

tos volvió á salir al anochecer cargado la Compañía, porque son sus componen¬ queña?

Se acordaron varios pagos.

Darán de dichos jóvenes cuan¬

de naranja y otros efectos.
El miércoles, conforme habíamos anun¬

tes. en su mayoría amigos. Tu conoces.y sabes lo que vale cada
una de las actrices, señoras Obregón,

La Empresa, que no omite gastos para presentar las obras con toda la posible propiedad, y la Compañía, que trabaja

Se nombró una comisión que forme
un proyecto de festejos para la próxima
F aria.

tos informes se pidan en la sombre¬ rería de Francisca Bauzá, calle del

ciado entró y salió también el vapor «Is¬ leño» haciendo escala en este puerto en

Giralt y Vives: tu experiencia en asun¬ tos teatrales y tu sana afición, supieron
apreciar muy justamente, en la pasada

con el amore é inteligencia que se reco¬ nocen en la que actualmente tenemos,
se merecen además del entusiasmo con

Y se levantó la sesión.

P. Baró-5—SÓLLER.

su viaje de Palma á Cette; llevóse un temporada, el mérito artístico de los se¬ que les corresponden los buenos aficio¬

11

AGRICULTURA

nuda.=~D. Miguel Frontera, á últimos del siglo pasado, en su propiedad denominada Can Galserán, situada en la Alquería d’ es Compte, plantó un na¬ ranjal, enyos pies, al parecer, procedían" de un mismo plantel. De entre todos los allí cultivados se distinguía uno que, por su ramificación espe¬ sa, hoja diminuta, carencia de espinas y exce¬ lente fruto, no tardó en llamar la atención de los cosecheros, que no por esto se apresuraron á multiplicarlo por ingerto, porque este sistema era poco menos que desconocido. El primero que lo reprodujo por semilla, habrá unos treinta años,
fué D. Antonio Pons.
Su tronco llegó á medir cerca de dos metros de altura, con 74 céntímetros de circunferencia:
todavía vive aunque atrozmente mutilado, á cau¬
sa de la enfermedad reinante.
Este naranjo tiene la particularidad de brotar siempre en las últimas yemas terminales; arroja de 3-6 ramillas que crecen casi á la par, pobla¬ das de muchas hojas, aovado-oblongas, muy agudas, de nerviación espesa, de peciolo casi des¬ nudo y de color verde-oscuro, que mide de 6090 milímetros de largo por 30 á 40 de ancho, sin espinas axilares. Su copa, redondeada, más que tupida es compacta y de ella pocas veces
salen chuponas ó viciosas que tanto influyen en
el desarreglo de la savia. Su fruto, de corteza delgada adherente, color amarillo-dorado, contie¬ ne de 11 á 13 celdas llenas de pulpa compacta, abundante en jugo dulce y agradable; y mide
de 60 á 70 milímetros de diámetro.
Produce al año y vez, con la circunstancia que eu el año de huelga oculta el fruto en el inte¬
rior de la copa, ofreciendo todavía una cosecha

CULTIVO DEL NARANJO
regular. Como carece de espinas y abunda tanto en hojas, la naranja se guarece dentro de las ramas y se libra de las sacudidas del viento, sin rayarse ni caerse, cualidades apreciables que, me¬ joradas por el cultivo, podrían constituir una variedad importante.
Apesar de los muchos partidarios que cuenta ya dicha variedad, la afición sistemática de nues¬ tros cosecheros al cultivo del naranjo borde, ha hecho lo reprodujesen por semilla, obteniendo pies robustos, iguales al original; pero que dan fruto más pequeño. Los que comprenden la ne¬ cesidad de aumentar el volumen de la naranja para que sea solicitada en el embarque, lo re¬ producen por ingerto, escogiendo las yemas del primer patrón ó dé las clases que este ha produ-^ cido y no tienen motivo para arrepentirse.
3.a Naranjo Muntaner.=Este naranjo conta¬ rá unos treinta años de existencia. Apareció en el huerto del honor Pedro Colom, situado en las
inmediaciones del convento de Jesús. Las buenas
cualidades de su fruto pasaron desapercibidas has¬ ta hace uuos diez años, desde cuya época es ob¬ jeto de particular estudio por nuestro amigo don Antonio Morey, Monscrrat.
Sus ramas y hojas apenas se distinguen de las dril franco, si exceptuamos que estas son de color algo más decaído. Sn fruto, además de grande, redondeado, algo cónico, de pedúnculo grueso y muy adherente al cáliz, de piel delga¬ da, color amari lio-dorado muy subido, encierra de 12 á 13 celdas llenas de pulpa dura al par que abundante en jugo dulce y agradable, cua¬ lidades que lo hacen muy apropósito para el
embarque.

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO.
Esta variedad está llamada á promover una
revolución en nuestros huertos, porque el dia eu que sea conocida por los consumidores, ha de ser
buscada en los mercados.
Lo llamamos muntaner del apellido del presbí¬ tero D. Miguel Muntaner* Sastre, que poseyendo dicho campo, notó las buenas cualidades del fru¬ to y lo guardaba para su mesa. Se nos ha dicho que procedía del tallo de una raíz.
Dicho fruto generalmente mide unos 65 milí¬ metros en su eje y 67 de diámetro. (1).

VIII
Variedades acilim.a.ta.ca.as

1.a C. Melitensis.—«Riso.=Naranjo de Mal¬
ta,—/^ sancli.=zEsta variedad es conocida en Ma¬
llorca, si bien cultivada por mera curiosidad, desde muy antiguo. Es com in creencia la de que procede de ingerto sobre granado, error que no me¬
rece los honores de la refutación, siendo ya tan
sabido que los ingertos no prenden cuando no se hacen entre plantas congéneres: tal vez proceda de la hibridac ón del naranjo franco y de algu¬ na de las especies de pulpa vinosa de la India.
Sus ramas le dan un porte parecido al del franco; su fruto, de tamaño mediano, algo esfé-

(1) Tesado un ejemplar nos dió el resultado siguiente:

Corteza ......
Pulpa jugosa Pepitas

39!00 gramos
98‘ÜO » 3‘60 *

Total.

140‘50

•· ï;OS;-a'Eni:cI»3S que-so inserten on esta sección pag irán.- Hasta tres ins«Creicifs á razón de 0‘05 pesetas la linea; hásta <inco inserciones á
¿razón d6 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas. El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas
■ de que se componga,-será de 0‘50 pesetas. Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se conta-
- rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

SOLLEul

Los anuncios mortuorios por una sola ve* pagarán: Del ancho de

*

una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporción. En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda.

Anuncios

Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á ra*ón de 0‘05 pese¬ tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
lo» anicriptores disfrutarán nu rebaja de un 25 por

ciento.

CIRUJANO DENTISTA DE LA REAL CASA

A
PREMIADO CON VARIAS MEDALLAS

Miembro corresponsal de la Sociedad Odontológica de ^Francia

Dentista de los Hospitales y Establecimientos de Beneficencia de Palma,

—

-*>-«=®3cg=í»i

ǤǤ*

>*§«§=—=#>»£>

—=§*£*•

•§«$*

«t=§

4*—

Consulta y curación de todas las enfermedades de la boca. Extracción, empastes ú orificaciones de piezas cariadas por todos los sistemas modernos. Construcción garantizada de piezas aisladas y dentaduras completas, por todos los procedimientos conocidos, que facilitan una verdadera masticación y pronunciación, con una economía sin competencia.
Sin extraer los raigones se pueden colocar dientes y dentaduras. El gabinete está á la misma altura que el que tiene establecido en Palma, Sta. Eulalia, 20, con todos los aparatos é instrumentos necesarios para facilitar las operaciones y dar al paciente toda clase de alivio.—-Para las estracciones emplea sistemas enteramente nuevos.
A LOS POBRES SE LES OPERA GRATIS.
DIAS DE CONSULTA EN SÓLLER: los segundos domingos de cada mes, sin perjuicio de hacer las visitas más amenudo si así fuera necesario
^®®®@ HORAS DE CONSULTA: DE 9 A 1. ®®©®@®© CALLE DEL MAR-53-S0LLER. ©©0®^

VENTA DE SOLARES SERVICIO DECENAL

♦Tinta negra Siglo XIX^Tinta comunicativa^Tinta violeta^ ♦Tinta carmin♦Tinta para sellármete., ete.m

ENTRE

en elilNoguera,,

La hay en venta en el establecimiento M

BMCIRÏ0JtB-San Bartolomé-17-SOLLER.

Ultimados ya todos los trabajos

Life Assodatión,, preliminares se lia empezado la ven¬
ta de solares cuyos precios variarán

“Mutual Reserve Fund

entre docientos y quinientos duros SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA

por el magnifico y veloz vapo

LEÓN !)

O

-Salidas de Sóller para Barcelona los clias 10, 20 y último de cada mes. Salidas de Barcelona para .Cette, Jos dias 1, 11 y 21 de id. id. Salidas de Cette para Barcelona, los clias 5., 15 y 25 de id, id. Salidas de Barcelona para Sóller, los dias G, 16 y 26 de id. id.
EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del
Príncipe n.° 24,
EN BARCELONA.—Sres. Rosich Caries y

según el sitio que escojan. Los que deseen adquirirlos pue¬
den dirigirse en Palma á los pro¬ pietarios, calle de San Miguel, ó bien en Sóller, al Maestro Jaime Rullan y Bisbal (Ros).
VENTA DE SOLARES
en el “Setter,,

LA MAS PODEROSA DEL MUNDO
Cada 1000 pesetas de Seguros pueden obtenerse en menos de 5 céntimos de peseta diarios, según la edad del asociado.
Participación del “Fondo de Reserva„ á los diez años de obtener la póliza vigente.
Fondo de reserva según el último balance ptas. 18,254,130,65
Pídanse Prospectos y detalles al Agente en
SEBASTIÁN MA3ÏÓST
FONOLLAR, 5-2.o-Ó BROSSA 57 Y 59,

Comp.a, Paseo de la Aduana, 25. EN CETTE.—B. Guillermo Colom, Quai Com-
\\mandant Samary-5.
MARCAS REGISTRADAS: F©més.-JEstrella.-Agisi-
Iar.-Pei*(í.-íloSiibR.-|j}iiaiio concentra*!©.Cuerno.
Ventajas de los abonos químicos orgánicos de las marcas enumeradas: ■Permiten sembrar las tierras cada año si se hace el oportuno laboreo después de la cosecha. ■ No ensucian las tierras, ya que no llevan las semillas y gérmenes que contienen los estiércoles y letrinas. Aumentan notablemente las cosechas, tanto en grano como en .paja. Son fácilmente trasportables á cualquier punto, aun cuando no haya camino de carros, ahorrando el crecido gasto de acarreo de los estiércoles y letrinas, sobre los que tienen, además una grandí¬ sima economía en los gastos y tiempo de reportación, pudiendo escoger la época de abonar. No esterilizan las tierras, ni perjudican las plantas como las de otros fabricantes, que, á pesar de anunciarlas pomposamente, las elaboran con sustancias de mala calidad que producen defectos. Resultan más baratos porque se necesita menos cantidad para cada siembra que con los de los demás fabricantes. Tienen garantida su dosificación y la perfecta elaboración. Para pedidos y toda clase de informes dirigirse al único repre¬ sentante en las Baleares—P. Pons Cardell, Olmos 46, Palma.
El magnífico y voloz vapor ISLEÑO saldrá del puerto de Barcelona pora
¿ióller todos los domingos á las 7 de la tarde. De Sóller para Barcelona, todos les lunes á las 8 de la noche Admite carga y pasajeros á precios reducidos.
INFORMARÁN: EN PALMA.—«Isleña Marítima»—Pórticos de Santo Domingo. EN BARCELONA.—Sres. Sureda y Robirosa—Plaza de Palacio.
EN SÓLLER.—D. Ramón Coil- Calle del Mar n.° 50.

Todos los solares que en la pro¬ yectada calle que desde “Cas Ma¬ ño,, se comunica con la de San Jaime, podrán adquirirse al precio
de 150 duros uno.
VENTA A PLAZOS SIN INTERÉS
Se venden á plazos, los solares <de la misma manzana cuyas facha¬
das estén en la calle continuación
de la plaza de Estiradors, inmedia¬ tos á “Cas Maño,, á la izquierda de dicha via; dichos solares podrán adquirirse al precio de 200 duros uno ó mediante la obligación de satisfacer 50 duros anuales, siendo el primer plazo el dia que se firme
la escritura. Las condiciones de detalles y
formalización del compromiso se tratarán: D. Jaime Colom, calle de Moragues n.° 4—y en Palma, Zagranadá n.° 1.
Venta. Se vende tanto en
junto como en porciones el huer¬ to llamado “La Planesa,, sito en
esta villa.
Para informes dirigirse á don Guillermo Bernat (Fiol).
Naranjos y limone-
ros. Los hay de diferentes tama¬ ños, hermosos, lozanos y de clases escrupulosamente escogidas, en el vivero de Guillermo Rullan y Esta¬ des, Huerto del Convento.—Sójler.
Desea venderse una
casa espaciosa y de excelentes con¬ diciones, para almacén, taller, so¬ ciedad, etc. Está situada en la ca¬
lle de la Victoria de esta villa.
Para mas informes dirijirse á D. Pedro J. Colom, plaza de la
Constitución.—SOLLER.

FONDA M LA MARINA
DE
FRANCISCO CARCASONA y Hsrmano
PLAZA DE PALACIO, 1ü-BARGELflKA
El dueño de este establecimiento,
ex-dependiente de la fonda del Uni¬ verso, participa á los señores viaje¬
ros de toda la isla de Mallorca y en
especial á los sollerenses, la gran restauración que se ha hecho al ho¬ tel, en el que encontrarán en lo su¬ cesivo un esmerado servicio, lo mis¬ mo á la carta que por cl oiertos, con gran rebaja en los precios.
Con el mismo trato y en las mis¬ mas habitaciones que se pagaba 5 y 6 pesetas, se pagará en adelante so¬ lamente 4, agradecida la casa á la protección que de estos isleños re¬
cibe.
DAMIAN FRONTERA
MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).
Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de Jos
principales mercados del mundo, renovados quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬ do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas en toda la Provincia.
VENTAS AL POR MAYOR
LA SOLLERENSE
DE
JOSÉ €OLL CERBERA y PORT-BOU (Frontera franco-espaííola) Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados,

IS ICVIOIV

GOIPAKÍA rara CE SEMI CUBE MIDIOS

IHXTl<nDA.DA. HJÏST 1828

’
P'“?etaí.

Capital
Resera

lO.OlIol
TMMO'OJ

Primas í cote. .......... 69.244.^t3f00

Total de garantía
Recaudación del alio 1892

86.89013*00
Tíffi.ï91'(?0

Siniestros pagados el ano 1892. .. 7.846.023^25 Siniestros pagados desde su fundación. 176.900.000^00

SUB-DIRECTOR EN MALLORCA:

AGENTE EN SÓLLER:
Amálelo Gassllas.-iina, 17

Establecimiento comercial é industrial
DE
J. MARQUÈS ARB0NA
CALLE DE SAN BARTOLOMÉ N.° 17
En la sección de librería, de dicho establecimiento, además de toda cla¬ se de libros de primera enseñanza,
de texto en las escuelas de esta loca¬
lidad, hay en venta:
HISTORIA DE SuLLER en sus re¬
laciones con la general de Mallorca, por 1). José Rullán Pbro.
INUNDACIÓN DE SÓLLER Y
FORNALUTX, capítulo adicional á la Historia de Sóller, por I). José
Rallan Pbro.
LA ESCUELA POPULAR, méto¬
do razonado para la ampliación de la primera enseñanza y preparación para el ingreso á la segunda, por don Francisco Saltor y Montagut.
DOS Y DOS FAN CUATRE, ó sia primera tanda de veritats ditas á n’es vesins de sa populosa ciutat de S' Illol, per un tal P amo ’n Tòfol de sa Llana (molt conegut á ca-seua.)
SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad»