ANO Xl--2.a EPOCA-NUM. 469
ANO Xl--2.a EPOCA-NUM. 469
q DvA) tI

j tI

SABADO 28 DE MARZO DE i896
tttd
i n i iv

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y C.a—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: f

REDACCION Y ADMINISTRACIÓN:

Juan Marqués y Arbona,

| Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España): 0’50 pesetas al mes. \\
Francia- 0’75 francos id. id. PAGO ADELANTADO
América: 0’20 pesos id. id. ) Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

-

-

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

”

"

““

—

1 ———=2

LITERATURA Y PASATIEMPOS
¡POBRE MARE1

Y María esmerrida, tota sola
Sempre estigué penant: Totes les horas les passava trista, En negre soledat.

I.
Jerusalem está de festa; ’1 poble Alegre porta rams; Jesús vé, li surt ell á 1- encuantra Cantant lohors sagrats.

¿No veis qu' ella té sempre, ajonollada
Un mocado en sa má?
¿No veis com li trosetjen set espasas
Son cor inmaculat?
Nicolau Dameto y Cotoner.

Tres añys ha predicada sa doctrina Fent bé per liont passá. Enseñant las virtuts, donant etxemple,
Obrant la caritat.

LES SET PARAULES DE JESUGR1ST
i

Jesús bé sab qu‘ el cant de la victoria Prest ja no* s sentirá; Que la befa, 1* escarni, la blesfemia
Per tot bremularán.
Bé sab que per descans el ferán correr
Ab la crea querregat,
Per Hit ley donarán, per coxí espinas,
Per cubertor sa sang.
Es la derrera volta ;qu‘ axis entra
Jesús en rnitx de cants.
Mira el seu poble, el beneyex y prega A Den perqué se salv.

... .Pater, climitte illis; non . eniin scinut quid faciunt
Luc. xxiii, 84.
Del mon la gran maldat ja s‘ es cumplida y clavat en la eren, casi sens vida per 1‘ homo está son Deu y Creador. Los sitgles no veurán mes gran vilesa; ¡oh rassa de Oain! la taca impresa ¿qui te vendrá á borrar si no es 1‘ amor?
L‘ amor de tot un Deu que quant se troba moribund en la creu, d‘ una lley nova P admirable llevó vol repartir y ab un exemple heróich de Deu sois digne prega ab afany p‘ el mateix homo indigne que com un malfactor lo fá morir!

Camina ab lo cor trist, la care alegre,
Hutnil com mes triunfant: Per tota la ciutat dona miradas.
jTal volta la veurá!
A un remolí de gent que canta y corre Hiladas ha donat; A María vol veure pera dirli:
«No me miren penar.»
II.
Mes.¡a.y! en mitx del truy y deis hos-
[sa nñ as
María no trobá.
Multas las mares son que sols se troben Quant tenen que plorar.
Y arrecoraada, en solitaria casa. No pogué contemplar La hullosa rebuda que lo poble
■ Ya fe al seu fill amat.
*
Los •cuntích d’alegría y de victoria 8’ ouen per totas parts;
Y sois María sent dios ses entrañes Lo fort beteg del plant.
Daveu gloria á.Jesú-s: Ell be volia
A ella fer n' hi part.
No va puré. Cuant baix la creu estava
Llevó la va afinar.
Cuant la gota de mel poria caurer
Dernunt sos llabis blancs. No s" hi trobá. Sois va essé á temps a
[beurér De fel lo glop amarg.

Prega al Etern y diuli;—Si 'm llagaren y á Vos en ma persona us enutjáren
¡oh Pare meul vostra clemencia es gran; no recordéu may mes sa fellonía;
sols de perdó lo,vostre cástich sia —perdónatelos, no saben lo que ‘s fan.
D‘ exemple tan sublim no fan memoria de ningún temps les gestes ni 1' historia, exemple gran y digne sois d‘ un Deu. ¿Y el foch d‘ aquell amor qu‘ els vicis mata y estima fins morir ¡oh gent ingrata!
no tendrá de ton cor la dura neu?
Perdó p‘ els qui passió tan dolorosa li donan y una mort tan afrentosa
al seu Pare Jesús ha demanat.
Miracle de 1‘ amor que 1‘ abrasava; d‘ un amor sens igual qu' ell sol bastava per omplir del espay 1' inmensitat.
II
.../¿odie mecum cris in Paradiso
Luc. xiii, 26.
Gestas el mal á Y esquerra de la santa Creu está,
y Di mas el bó á la dreta en creu, per lladres, clavats. —Perque no’ ns ajudas, diuli
á Jesús Gestas el mal; si ets lo fill de Deu que salva
salva 't y selva ’ns—Malvat li respon Di mas. si noltros are ab justicia pagám
els crims de la nostre vida
ell, ¿á ne qui va fer mal?
tu no creus,en Deu. donchs. calla.,.

y Vos, Senyor, recordan á Dimas quant á la gloria tornéu del vostre reynat.
La confessió del bon lladre del cel li dona les-claus.
Jesucrist llavors li deya:
—Jo te dicli en veritat
qw en el reyiie del meic Pare avuy ab mi tu hi serás.—
Penediment que salvares
á Dimas, salva á P esclau
que li pareix que la fosca llum viva no pod’tornar.
III
Mulier, eccefilius tuns—
Ecce Mater tua. Joan xix, 26
A n' el peu de la creu está María mare del Bedentor,
del Fill crucificat y en 1‘ agonía el sufriment per gran, inmens que sia
no es tant com son dolor.
Lo deixeble estimat que 1 ’acompanjra fins á 1‘ instant crudel,
en amagar sa pena prou s‘ afanya; mes es tan gran que á son eoratge guanya
y aixeca els ulls al Cel...
Jesús los vol parlar, los mira encare y axí los va dihent:
— Vat‘ aquí lo teu fill, muller, desde are; y tu, fill, mira aquí la teva mare:
¡oh sublim testament!
L'humanitat, febrosa y defallida, veurá jorns de dissort,
no la deixa Jesús sois redimida:
per vencer les tempestes de la vida li dona segur port,
María, dolç refugi de bonança te dalt la creu son far;
y qui á sa llum y á son calor s'atança
veurá sortir el sol de 1‘ esperança do lo mes fons del mar.
IV
.,,Detis meus, Deus meus, ¿ut quid dereliquísti me?
Matu xxvii, 46.
No li bastava el martiri
al Senyor de Terra y Cel
mes amarcli es son deliri
p’el be de Plioino, y son zel.
Tota la sanch derramada
per salvar P humanitat. Pha de veure profanada ab mes crims y mes maldat.
Tot el camí del Calvari
qu’lia seguit portant sa creu.
P oblidarà ab son desvarí el mortal, arreu, arreu.
Ha begut fins el solatje
tot el cálzer del dolor;
y son cor ja rfl es P estatje
d’un altre ab mes amargor.

Del fill, el Pare abandona
lo que té d’humanitat;
no á son Fill com á persona
de P augusta Trinitat.
Secrets del Senyor! Exemple
será en Phomo de virtut
si sa grandesa contempla sense ser may descregut.
Veuse el Fill del qui mes ama
en la creu abandonat
y—Deu meu! Deu meu\\ exclama ¿perque W has desamparad
Desconsol que no té mida, queixa que no té conhort;
la mes fonda de sa vida,
¡mes amarga que sa mort!
V
—Sitio
*
Joan xix, 28. Sabent Jesús que dels escrits profétichs
s'acosta el compliment, perque un salm de David tambe ‘s cumplosca (*)
diu en la creu, gement:
—Tench set—y sos botxins pera calmarla mes gran n‘ hi fan sontir
áb vinagre muyant sosresechs llabis...
¡tench set de mes patír!
Tench set de 1' etern be p‘ els fills de 1' homo
¡tench set de mes amor!
si mes n‘ era mesté pera salvarlos ¡tench set de mes dolor!
¡Tench set! ¡tench set!... maleyta descendencia de lo primer pecat,
el nombre del teus crims ¿qui '1 contaría? ¡y Deu t‘ ha perdonat!
No 1 deixes patir mes. En creu d‘ infamia mal ferit y desnú,
el fill de Deu la seua vida escola ¡mira com mor per tu!
VI
.... Cansumatum est Joan xix, 30,
Tot arriba á son fi. Les creatures
ja confirmarse han vist les escriptures,
tot lia acabat de dalt la creu se sent.
Ja l'obra del Senyor está cumplida, y la rassa de Phomo redimida ab la divina sanch d’ un ingnocent,
Tot está consumat y ja deslliga la nova lley el nuu de Paltre antiga, la nova lley d’ amor que salvará. Passarán de la térra los imperis, passarán los malvats y sos misteris... la paraul'a de Deu no passará.
Tot está consumat. Jesús sos bracos
estesos té en la creu, divináis llaços per lligá los mortals á lo seu cor. Las senes mans obertes y llagades,
(*) Et in siti mea potaveruut me aceto. PSALM. LXYIII.

encare que sens força y enclavades
tenen de ditxes abundós tresor.
Del arbre de la creu fruyta de vida brostará tots los sigles, benehida per Aquell qu’ ab sa sanch la va nodrir. Tot está consumat. Ja l’home es lliure; perque en la seua gloria pogués viure
tot un Deu en la Terra vé á morir!
VII
...Pater, in manus tuas commendo spirítum meum...
Luc. xiii, 46.
L' hora suprema y trista del temps es arribada; el qui quant deyajwií creava tot uu raon, en lo mes vil suplici, sa vida inmaculada, d‘ exemples sants cadena, sois á n‘ el bé endressada acaba com candela que cap avall se fon.
Y ja 1‘ instant s‘ acosta que sentirá la Terra, vestida de tenebres, d‘ un Deu lo derrer çri t; lo crit qu‘ ensenya á 1‘ homo á quin illot s‘ aferra lo náufrech que confía y á qui la mort no aterra: —Jo, Pare, en les mans teus pos el meu esperit.
L' obra d' amor exelsa de redanció finía d' Adam borrant la culpa causa de sa dissort... el Cel negre ‘s tornava, de dol el mon vestía, y feya terratrèmol; semblava que venía
per T hom qu' al Just matava flagell d‘ eterna mort,
Mes, no, d‘ eterna vida, va comensar 1‘ aurora; mirauhv: la creu santa, Jesús, María y Juan; ¡coin brilla y may s‘ acaba sa llum encisadora ¡ah! ¡venturosa 1‘ anima que d‘ ella s‘ enamora! ¡ditxosos d‘ aquells pobles que sa claror veurán!
'Sois ella pod fer corre les boyres de la vida, il·luminar la fosca, del dupte fondre ‘1 gol; sois ella al creent dona la pau que no té mida, y el mon quant abandona plascévola li crida:
—¡Encare es molt mes bella la meua llum al Cel!
Sois ella del qui plora les llàgrimes axuga y al perseguit li envia Justicia y Veritat, rompent de ses cadenes la càrrega fexuga perque dexant ses penes alçar les ales puga qu‘ amunt, amunt li mostran de Deu la magestat.
Antoni M.a Peña,
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Traducido del italiano
Si. amoroso, Jesús ha permitido Que hierro agudo le traspase el pecho, Es para darte en él un blando lecho; ¡Tortolita doliente! al nido, al nido.
Si ves su seno por la lanza abierto, Abrigo en.él seguro se presenta Del proceloso mundo en la tormenta; ¡Navecilla agitada! al puerto, al puerto,
Si te abrasas de sed. el dardo impío Abrió raudal de gusto regalado Del piadoso Jesús en el costado; ¡Cervatilla sedienta! al río, al rio.
Ese nido, ese puerto, ese arroyuelo En su seno tu Dios mostrarte quiso; Y. pues también encierra un paraíso; ¡Alma! ¿bacía dónde vas? al cielo, al cielo,
J. P. S.

(26) F#JLS,ETÍW

recrudeciéronse todas las sospechas y resa vestirse de sedas, para salir de la forma de una gorrita de jockey. El con¬ imaginación, con esa tenaz persistencia
temores que Pepita Ordóñez abrigaba. categoría de aquellas monas pretencio¬ vite llegó al fin. ¡pero en qué forma!... con que el espíritu del mal aprovecha

Celebrábase aquel día el Santo de Mer¬ sas en que había querido ella colocarla. Mercedes escribía á Teresa una esquelita las tempestades del alma, para presen¬

POR UN PIOJO

cedes Pineda, y la tarde antes vino ésta

La condesa, mujer discreta y muy ofreciéndole en nombre de su madre un tar la tentación dé la culpa, desde la be¬

da del Condesito, que la sola vista de su en compañía de su madre á suplicar á afable, prodigó á Teresa cariñosas aten¬ asiento en el coche, y suplicándole hi¬ llaquería hasta el crimen; desde la mez¬

carta bastaba para hacerle perder su ha¬ doña Angustias permitiese á Pepita á ciones. habló á solas con ella largo rato, ciese á Pepita igual ofrecimiento...

quindad hasta la infamia; desde rasgar¬

bitual calma.

comer al día siguiente con ellas, y tam¬ sentóla en la comida á su derecha, y al

¡Aquello no podía tolerarse!... ¿Convi¬ le á Teresa el único traje decente que

—¿Qué tal la santita?—decíase con re¬ bién... á Teresa!

ne-j doblado encono? ¿Si creerá la muy

Enfurruñóse la niña al oir la segunda

cía que le va á hacer tragar el anzuelo, parte del convite, y con inconcebible y

porque salió con él de comadre y le dijo grosera ligereza, apresuróse á contestar

cuatro flores de cumplimiento?... ¡Menti¬ que con mil amores iría ella, pero que

despedir a las dos primas, ya muy en¬ trada la noche, cogióla ambas manos, y
la besó cariñosamente en la. frente, como
hubiera podido hacerlo una madre. Pepita Ordóñez no se murió de repen¬

darla á ella por medio de Teresa? ¿Rele¬ garia al piso bajo de una postdata, en una carta dirigida á la santurrona? ¡Y esto lo hacía Mercedes, sñ amiga del
alma!... Ganas le hubieran dado de ti¬

tenía, basta levantarle una calumnia; desde tirarle al-pozo sus únicas botas, hasta cortarle el cabello ó sacarle los
ojos! ..
Por la ventana de su cuarto, atiabando

ra parece que quepan ciertas ideas en alg’unas cabezas!... Pues i® aseguio que he de estar al acecho, y como la co¬ ja en algo, se ha de reir a su costa el
mundo entero.
Muchas cosas, sin embargo, se esca¬
paron al ojo avizor de Pepita ürdónez: escápesele primero que a la mañana siguiente. tuvo Teresa una larga confe¬
rencia con el P. Rodríguez en el couie-
sonario; escapósele después que aquella
misma noche escribió una carta, que si
no fué larga, debió de ser difícil, pues
rompió tres ó cuatro borradores que pa¬
ra ella hizo: escapósele. finalmente, que
aquella carta fué remitida abierta á la
Condesa de Pineda, para que la hiciese
llegar á manos de su hijo. El día de la Virgen de las Mercedes

dudaba mucho aceptase su prima. Su te, porque la envidia envenena y no rarse por la ventana, si no las tuviera

sorpresa y su indignación fueron, pol¬ mata; pero sintió varias veces que el lo tanto, grandes, al ver que sin perder .ataque de nervios le amagaba. El ins¬ un punto de su habitual calma, aceptó tinto de esta mezquina pasión, exagera¬

mayores de lucir en las carreras su go¬ rrita de jockey! Por esto, y sólo por esto, ocultó Pepita sus rencores esperando

Teresa el convite como la cosa más na¬ do. pero certero siempre, le decí.a á vo¬ que Teresa se quedaría en casa como de

tural del mundo.

ces que allí había algo grave que troca¬ costumbre, dejándole á ella todo el cam¬

—¿Pero con qué vestido vas á ir, cria¬ ba dentro de su corazón en rabiosa saña, po libre. Pero, con gran sorpresa suya,

tura?—exclamó Pepita ahogándole de esa tristeza del bien ajeno, en que con¬ la santurrona, impávida siempre y sin

ira. ¿No ves que estará allí todo Z.. y te
presentarás hecha una facha?... Echóse á reir Teresa, y con su ai recito

siste á la vez el tormento y la culpa de la envidia. La berlina de la Condesa condujo á las dos primas á su casa, y en

dar razón alguna de su conducta, acep¬ tó el convite. El furor de Pepita sedesbordó entonces; insultó á su prima, fal¬

zumbón, contestó encogiéndose de hom¬ todo el largo trayecto no se cruzó entre tó al respeto á doña Angustias, y

bros:

ellas una sola palabra.

diciendo que por nada del mundo se pre¬

—¡Bah!... No me faltarán cuatro tra¬
pitos que ponerme...
Y con tan buen gusto supo combinar

A pocos días hubo carreras de caballos sentaría jamás en público con una cur¬ en el Hipódromo, y Pepita esperaba que silona que mantenía su madre de limos¬
Mercedes la convidase: había preparado na, se encerró en su cuarto, dando un

sus cuatro trapitos, que al verla ya ves¬ tida su prima, tuvo que confesarse, con impotente rabia, que no necesitaba Tc-

un vestido muy elegante, y hecho ve¬ nir de Madrid un sotnbrerito á propósito
y muy nuevo, que tenía la caprichosa

tremendo portazo. Allí se arañó la cara y se tiró de los pelos. Sosegóse un poco, y comenzaron á pasar entonces por su

detrás de las persianas entreabiertas, vió Pepita llegar el magnífico lando de la
Condesa, con cuatro caballos á la D* Au-
mont; vió después salir á su prima y su¬ bir al carruaje, sentándose á la derecha de la dama, que abrazó cariñosamente.,, Pepita estaba estupefacta. ¿Cómodiablos había arreglado la malvada aquel trajecilio blanco de alpaca, tan usado, casi harapiento, que.parecía ahora tan fla¬ mante. tan de moda, como si acabase de
salir de los talleres mismos de Lafer-
niérs ó de Worth?... ¿De dónde había sacado la ladrona, sí. la ladrona, que le robaba sus amigos, su importancia, sus triunfos, su asiento en el coche.v ¿De
dónde había sacado aquella seguridad, aquel aire de duquesa, aquella dulce majestad de reina dando limosna, feliz

S O LL ER

2

«mrn. .r.! -

* —¡

*

Actualidades

pesar de constar en la declaración que el barco se dirig’e á la de méjico. Tal

vez sea esa expedición la sorprendida el

LA SEMANA.

18 cerca de Cárdenas por un destaca¬ mento de infantería de Marina, auxiliado

por el cañonero Caridad, y tal vez los
Ños htiUanves en pleno periodo elec¬ 150 bultos de fusiles y municiones, re¬

toral; el famoso encasillado, terminado cogidos por el destacamento y conduci¬

casi, si es^ue el Ministerio no se decide dos al cuartel, sean los que conducía

¡á borrar de él los nombres de los conce¬ el Bermuda. Aún no se ha averiguado

jales madrileños procesados y que á tí¬
tulo de ministeriales buscan un acta de
diputado y con ella un escudo contraías persecuciones de la justicia; los liberales

cuál es el nombre del buque y quiénes ios que en él han llegado al litoral de la Isla; lo que no cabe negar es la posi¬ bilidad de que eviten desembarcos nues¬

y silvelistas están á punto de concertar¬ tros soldados y nuestros buques de gue¬

se para luchar juntos y dar apariencias rra, y que merecen plácemes los prime¬ de batalla a úna contienda en que los ros que han sorprendido un elijo en

partidos saben ya de antemano cuál lia Cuba desde que comenzó la insurrec¬
- de ser el resultado de la lucha y en que ción.

solamente toman parte los políticos, ca¬

*

ciques. agentes y electores que aspiran . á obtener-algún provecho-; los republica¬

■jf *
Ayer tarde se reunieron los Ministros

nos. subdivididos en grupos y pandillas de Hacienda y Ultramar y la comisión

v
por

mezquinas

competencias,

que ni

aun figura de cuestiones políticas ofre¬

cen. se-retraerán en casi todas las pro¬

vincias. porque solamente algunos can¬

didatos cuentan con la tolerancia del

ejecutiva del Banco de España para ocuparse en la operación relativa á los billetes hipotecarios de Cuba.
Se acordó que sólo se acepten propo¬ siciones para adquirir en compra dichos

Ministerio, y el cuerpo electoral, cada valores por todo el día de hoy y que el vez más escéptico, sobre todo desde que resto de los billetes se destine á pigno¬

los romeristas se apresuraron hace un raciones.

año á ahorrar á casi todos los vecinos de

Los billetes se cederán al precio de

IMadrid la molestia emitir el sufragio cotización en la fecha indicada y se pa¬

. para designar concejales, observa indife¬ garán en cuatro plazos, que serán en rente los preparativos de los vividores l.° de Abril, l.° de Mayo, l.° de Junio y

para la batalla, y lamentando su impo¬ l.° de Julio, descontándose en este últi¬

tencia. se resigna á que las gentes que mo el importe del cupón que vence en

flotan sobre la superficie elijan unas Cor¬ ese día.

etes llamadas á resolver los más graves Las pignoraciones se liarán al interés

problemas que desde los comienzos del del 6 por 100, sin comisión alguna ni

siglo ha encontrado planteados la nación otros gastos, por el importe del 80 por

‘ española.

100 del valor nominal de las Cubas. To¬

Es de advertir que no solamente está das las disponibles (excepto, una peque¬

¿pendiente sobre nuestras cabezas la ña partida que guardará el Ministro de

•cuestión de Cuba, agravada por la inge¬ Ultramar en cartera para hacer frente á

rencia de los yankées, sino también la cualquiera eventualidad imprevista) han

cuestión de moralidad, la planteada en sido colocadas, excediendo los pedidos

■el mes de Noviembre último por el Mar¬ á las disponibles. Atendidas, en primer

qués de Cabriñana intérprete fiel de las término, las peticiones de compra, el ;aspiraciones de todas las personas hon- resto de los billetes se destinará á la

v radas.

pignoración, dando preferencia á los

El nuevo cañón dispuesto para el uso parece un telescopio de bronce, con una culata de pistola en lugar del orificio.

El aaul y los microbios

Que la luz mata á los microbios es ya

cosa olvidada de puro sabida.

¿

Pero faltaba determinar de una ma¬

nera cierta qué rayos del espectro son los que producen acción tan benéfica. A esta tarea se ha dedicado el profesor Marshall
Ward, del Real Instituto de Londres,

con los resultados siguientes:

Los rayos rojos, anaranjados, amari¬ llos y verdes no produjeron la menor impresión sobre los microbios. Con los
violáceos ocurrió otro tanto. Pero al lle¬

gar el turno á los azules la cosa varió de aspecto: bajo su influencia no murierou todos los microbios, pero los po¬ cos que quedaron daban señales del más profundo disgusto, como saben darlos en-el microscopio.

El profesor hizo pasar entonces la luz
blanca al través de una disolución de

bicromato de potasa, que absorbia los

rayos azules. ¡Qué más quisieron los mi¬
crobios! Los que momentos antes pare¬ cían tan disgustados y á punto de mo¬ rir ó poco menos, dieron las mayores muestras de júbilo, y á poco nos hace creer el profesor que empezaron á bailar de gusto un zapateado.
Con que ya se sabe: contra los micró-
bios, azul.

Planta eléctrica
Hace algunos años que se descubrió en uno de los bosques de la India cierta planta maravillosa que posee en alto grado una gran fuerza magnética.
Los estudios recientemente hechos en
ésta planta por el físico Bordat, revelan nuevos misterios é influencias podero¬
sas.
La mano que le arranca una hoja,

primeras horas de anoche me arrebató
la última esperanza.
El cariño que profesaba á mi jefe y compañero se había parapetado en la
última trinchera.
La noticia no era oficial. ¿Quien sabe?
Los cablegramas de Cuba se redactan siempre con gran confusión, me decía.
¡Se ha desmentido tantas veces la
muerte de Maceo!
La desgracia inmensa se confirmó.
Manolo ha muerto al frente de sus
bravos cazadores de las Navas.
¡Cuantas honradas ambiciones corta¬ das por dos balas que salieron de nues¬ tro campo!
Cesó de latir su corazón animoso y se
disiparon los delirios de su fantasía que en arranque noble y varonil habíanle llevado á la manigua á combatir por la patria, dejando las comodidades de la vida de guarnición.
*
Manuel de Fuenmayor y Sánchez era un jefe de campaña.
Amante de todo lo grande, sentia odio instintivo á las ruines mezquindades que se mueven en la reducida órbita de la vida tranquila y sosegada, y su ima¬ ginación sólo veíase colmada cuando desaparecía la rutina y monotonía de la lucha por vida y se lanzaba á campo atraviesa en busca de sueños de gloria que forjaba su calenturienta imagina¬
ción.
Su historia militar es una página gloriosa.
Su bautismo de sangre lo recibió en San Gil, el 66. cuando apenas había col¬ gado en su levita los cordones de cadete
Desde el 66 al 76 tomó parte en todas nuestras revueltas políticas con las ar¬
mas en la mano. Estuvo en Cataluña,
en Aragón, en el Norte, en Cuba con cazadores de Vergara y en todas partes se batió siempre bien, conquistando con su espada y su esforzado corazón, siendo casi un niño, el empleo de comandante.
Terminada la guerra buscó en la plu¬ ma algo con que saciar su afan constan¬

La envidia infirióle en más de una
ocasión heridas que despreció. De tal polilla jamás se ven libres los
que valen.
21.°Y Manuel Fuenmayor valía mucho. Filemón
Tribuna Pública
CARTA ABIERTA
Sr. D. Miguel Lanuza:
Alarmado por el escrito de Y. inserto
en el último número del Sóller, he pro¬ curado investigar, por lo que me inte¬ resa en calidad de contribuyente, como se administran Los intereses de este Mu¬
nicipio y he averiguado, por de pronto,
entre otras cosas:
Que en el dia de hoy existen en las arcas municipales 59.804 pesetas 74 céntimos más que el día en que Y. firmó el último arqueo como Secretario del Ayuntamiento.
Que en 30.de Junio último (pocos dias antes de que se encargase de la Al¬ caldía el Sr. Joy y cesase el Sr. Pastor), formó Y. de su puño y letra un Estado de cuentas que arroja un superábit de 36.277 pesetas 15 céntimos, y el mismo dia firmó V. un arqueo que únicamente arroja una existencia de 11.694 pesetas
50 céntimos.
¿Quiere V. decirme. Sr. Lanuza. con¬ tador que era entonces de este Ayunta¬ miento, dónde lian ido á parar las 24.582 pesetas 65 céntimos de diferencia?
Quedan muchas otras preguntas que hacer á V., Sr. Lanuza; pero vamos por partes.
Un Contribuyente.
Sóller 27 de Marzo de 1896.

* **
Y en verdad que la insurrección de • Cuba, donde se juzgó patriótico apoyar ■A los-lobos que se disfrazaban con piel
íde cordero, envuelve una lección y un
aviso que deben aprovechar todos los apolíticos españoles. La situación de la (Iránde Antilla es tal, que parecen justi¬ ficados todos los recelos y verosímiles
'las noticias más alarmantes, sobre todo
- desde'que los diputados y senadores de
los Estados Unidos han tomado cartas
-en el asunto. Aun cuando las columnas
- se imreveneon mayor actividad que du¬
rante el mando del General Martínez
^'Campos, *y aun cuando se sostienen
combates como el de Candelaria, en que (la columna del coronel Suárez Inclán,
rodeada y acometida por las gentes de ¿Maceo, -dirigidas .por éste, logró el 16 ¡«rechazar al enemigo y desalojarle de sus aposiciones, auxiliada por otras fuerzas ále la brigada Linares, haciéndole 300 bajas á costa de seis muertos, entre ellos un capitán, y 56 heridos, las suspicacias ‘de la opinión llegan á tal punto, vista
'la tardanza en escarmentar duramente
á Maceo y á Máximo Gómez, que nadie
ha tomado en serio las tardías rectifica¬
ciones de la prensa oficiosa al afirmar que no ha pensado en dimitir el Gene¬ ral Weyler y que carecen de fundamen¬ to las noticias trasmitidas á El Imparcial el dia 17 en un extenso telegrama repro¬ ducido por toda la prensa diaria.
* **
¿Por fortuna, tampoco es en los Esta¬
dos Unidos el león tan bravo como la
gente le pinta. La larga discusión sos¬ tenida en el Senado va poniendo en cla¬ ro muchos puntos: por 42 votos contra 22 fué desechada, ayer 20. una proposi¬

Bancos. Sociedades y particulares que han hecho proposiciones, y el resto se dará al Banco de España.
Se ha acordado también que el Banco de España sea el que se ponga al frente de la negociación para recoger los pe¬ didos de los demás que se interesen en
ella, entenderse con el Ministro de-Ul-
trarnar y convenir todos los demás pormenores que sean necesarios para ulti¬
mar el contrato. terminada esta reunión, estuvo en el
Ministerio de Hacienda el Sr. Girona
(í). Jaime), para enterarse de detalles de la operación.
Después hizo análoga visita el señor Baüer, manifestando que la casa Rotschild se interesará en las pignoraciones de Cuba por una cantidad parecida á la de la Compañía Tabacalera, ó sea por seis ó siete millones de pesetas.
Y añadió el Sr. Baüer que la casa pa¬ risién que representa desea interesarse en las demás operaciones que haga el Gobierno español con motivo de la cam¬ paña de Cuba ó de cualquier eventuali¬ dad que pueda surgir.
* * Ü¡
Paulatinamente se van reponiendo los valores públicos del golpe que su¬
frieron el dia 9. Madrid 21 Marzo de 1896.
B. de T. y T.
Variedades
Un cañón portátil
La última invención de Mr. Hiran

recibe en ei acto una conmoción igual á la que produciría el conductor de una
bobina de inducción. A la distancia de seis metros dicha
planta afecta á una aguja magnética, y la descompone enteramente si se acerca más, y la energía de tan extraña in¬
fluencia varia con la hora del día. Es
poderosísima hacia las dos de la tarde, pero es ineficaz por la noche. Durante
los huracanes, su intensidad aumenta
hasta revestir proporciones alarmantes. En tiempo de lluvia, la planta parece
que desfallece, é inclina la cabeza du¬ rante una fuerte tronada, quedando sin
fuerza ni virtud aun cuando se la gua¬
rezca bajo un paraguas. En este momen¬ to pueden romperse sus hojas, seguros de que no se experimentará la menor incomodidad; por lo que hace á la aguja magnética, también resulta que no se afecta ni poco ni mucho, si se coloca á
su lado.
El instinto de los pájaros é. insectos es tan grande, que jamás se ve á ninguno de ellos parado en la planta eléctrica.
El primer periódico
En Heidelberg se ha celebrado un congreso (le periodistas, los cuales han recibido un «facsímile» del primer pe¬
riódico conocido.
Es una gaceta publicada en Strasbur¬ go en 1609, por Johara Carolus, bajo el siguiente título:
«Relación de todas las cosas notables
y memorables ocurran en la alta y baja Gemianía ó en Francia, Italia, Escocia, Inglaterra, España, Hungría, Polonia. Transílvania. Valaquiu y Turquía, du¬
rante este año de 1609. Todas las noti¬

te de lucha, y escribió mucho y acreditó en la prensa militar su firma.

Crónica Local

La ironía, amarga á veces, zumbona

siempre, era la nota de sus trabajos pe¬

El acontecimiento de la semana ha

riodísticos escritos con frescura y fluidez. Con A de Ele. Rutusoff, Olararria. Ibañez Marín. Lapoulide y todo el brillante contingente de jefes y oficiales que al
calor del casolismo encarnaron las ideas
del malogrado general en la prensa, contribuyó Caspitina á derrocar los odiosos privilegios que dividían en cas¬ tas la gran familia militar.
Con la cantidad de ingenio que pródi¬

sido el concierto sacro-clásico dado en el
salón de espectáculos de la «Defensora Sollerense» el jueves por la noche por el célebre violinista Mr. Paul Viardot, ex-direetor de orquesta de la Academia Nacional de Música de París, y el exi¬ mio pianista D. Vicente Llorca, primer premio del Conservatorio de Madrid.
El público colmó de aplausos á ambos

go derrochó Fuenmayor y que desper¬ artistas, rindiendo así un justo tributo á

digado queda en las columnas de la su talento verdaderamente extraordi¬

prensa militar podría formarse un libro nario.

de amena literatura en que aprendería

muchas cosas más de un pedante que por esos mundos van dándose tono de
literatazos.

Procedente de Cette y Barcelona llegó ayer mañana á este puerto "el vapor de

Los trabajos de Fuenmayor no necesi¬ esta matrícula «León de Oro» siendo

taban retoques ni afeites para ser leídos portador de algún pasaje y variada carga.

con verdadera fruición.

Salvo fuerza mayor saldrá de nuevo

No pertenecían á esa rama híbrida de para dichos puntos el dia de itinerario

los literatos que no dejan rastro. De los trabajos de Fuenmayor queda¬
ba siempre algo para castigo de los que

que lo es el próximo martes, último dia
del corriente mes.

caían bajo su crítica.
Era á más de escritor orador muy no¬ table.

Leemos en la prensa nacional y fran¬ cesa que en el teatro Olimpia de París

Su palabra fácil llevaba el sello de su se ha extrenado con ruidoso éxito la

calenturienta i rn agi n a ció n. Si un dia hubiera ocupado un escaño
en el Congreso hubiera brillado más. mucho más, en las rectificaciones que
en los discursos.
Todo era en él expontáneo. Como hombre era un niño, apesar de sus cuarenta y pico de años.
Noble en sus afectos, era tan buen pa¬
dre como excelente jefe y amigo. No tenia odio á nadie ni á nada, más

Gran Vía adaptada al francés por nues¬ tro paisano y distinguido amigo D. Juan
B. Enseñat en colaboración con el repu¬ tado autor dramático Mr. Ordonneau.
A cuantos conocen la competencia del Sr. Enseñat, que con igual perfección posee el idioma español que el que so
habla allende el Pirineo, no ha sorpren¬ dido, en verdad, el éxito que tan favora¬
bles comentarios ha inspirado á los prin¬

ción apadrinada por Sherman comba¬ tiendo el aplazamiento del debate sobre
la cuestión cubana hasta el 23. Mr. Cle¬
veland, al enviar á Cuba al capitán Bourke para que estudie la situación de la Isla, ha demostrado que no piensa
proceder de ligero, y rectificados los ab¬ surdos propalados por los periódicas de
los Estados Unidos, es de esperar que el -Gabinete de Washington se resista á re¬
conocer á los separatistas cubanos como ‘beligerantes, principalmente si el Gene¬ ral Weyler consigue algún triunfo midi tur de importancia.
Es de advertir además que el Gobier¬
no federal de la Unión acaba de ordenar
que sean detenidos todos los barcos fili¬ busteros en los puertos norteamericanos
y que un buque de guerra dé caza al vapor Bermuda, cargado de municiones y arreas, y al cual trasbordaron en alta mar, no lejos de Cayo Hue-so, Calixto
García y 62 compañeros suyos con el intento de abordar á la costa cubana, á

Maxim es un cañón portátil que puede llevarse á espaldas de un hombre y po¬ nerse para dispararlo en un pie muy pa¬ recido al de una máquina fotográfica. El equipo completo solo pesa 45 libras y puede desembalarse y colocarse dispues¬ to para el uso en cincuenta y ocho se¬ gundos.
La boca, de la cual sale un «rio» cons¬
tante de balas, á razón de 600 por mi¬ nutos puede manipularse como la bo¬ quilla de una manga de riego.
Se dice, además, que debido á la fir¬ meza del pié, la línea de fuego es más exacta que con ningún fusil que se tie¬
ne al hombro.
La nueva arma está construida en el
mismo sistema que el cañón de tiro rá¬
pido Maxim. Tiene un alcance de 3.200 metros y disparà una bala á una velo¬ cidad de 1.850 pies por segundo.
Una bala disparada por él penetrará una profundidad de 40 pulgadas en una
tabla de encina.

cias que se reciban serán impresas con el mayor esmero posible.»
Entre otras cosas curiosas, esta gace¬ ta contiene una carta de Venecia, fecha
4 de septiembre de 1609, y en la cual se
anuncia el descubrimiento hecho por
Galileo. del anteojo que lleva sil nombre: «El gobierno—dice—ha aumentado la
pensión del Sr. Galileo Galilei, de Flo¬ rencia, profesor en Pádua, porque ha
inventado un instrumento con el cual
se puede ver los lugares lejanos como si estuvieran próximos; mientras los ob¬ jetos inmediatos aparecen más grandes que á simple vista.»
Sección Biográfica
MANUEL BE FUENMAYOR
El telegrama oficial recibido en las

que á Iqs papeles, como el decía.
Al frente de un batallón, con las ar¬
mas en la mano era un militar de cuer¬
po entero, detrás de una mesa del Detall le anonadaba cualquier asunto que fue¬ se acompañado de las indispensables tripas.
En sus dilatadas compañas las balas del enemigo respetaron su vida.
En los mil rasgos de valor temerario que enaltecen su hermosa hoja de ser¬
vicio. no consta ni una herida, ni un
rasguño, ni una leve contusión.
La fatalidad nos arrebató á Manuel
Fuenmayor. El que era por todos conceptos acree¬
dor á los halagos de la fortuna, ha sido
víctima de la más desconsoladora de las
desgracias.
Ha muerto como mueren los militares
al grito de: Viva España\\ ¡Pobre Manolo! Los que le conocíamos sabemos*lo
mucho que valía.

cipales periódicos, sobre todo á los que se publican en la capital de la república
vecina.
Por nuestra parte damos con satisfac¬
ción la noticia al enviar á nuestro que¬
rido compañero la mas entusiasta felici¬
tación.
Entre las escuelas de niñas vacantes
en esta provincia que han de proveerse
por concurso vemos anunciada la de Biniaraix, dotada con el haber anaal de
825 pesetas.
Según hemos leido en los periódicos
de Madrid, falleció el dia 11 de los co¬
rrientes en dicha capital el Excmo. é limo. Sr. D. Juan Sumí y Rail, Vice¬ presidente del Consejo de Filipinas, ex¬ diputado á Cortes, ex-consejero de Esta¬ do, caballero gran cruz de Isabel la

'Cacica, comendador de número de Car¬ io?III y del Cristo de Portugal, etc.
Enviamos al director de la Banda So-
I¡rente de esta villa, D. Eladio Goñi grácil, pariente del finado, y á su demás
amilia, sentido pésame.
D. Luis Escribá, Director de la Com¬

En vez de ayer, como anunciamos el
sábado último, ha llegado en la madru¬ gada de hoy á este puerto, haciendo es¬ cala en su viaje de Palma á Cette, el va¬ por Isleño; y después de embarcar algu¬ nas pequeñas partidas de naranjas ha salido para su destino á las cinco de la
tarde.

pañía cómico-lírica que durante la tem¬
porada del invierno próximo pasado ac¬
tuó en el teatro de la «Defensora Solle-
rense», se encuentra actualmente en Bar¬ celona al objeto de pasar á esta la pró¬ xima semana con el cuadro de Compañía lírico-dramática que ha de trabajar en el
mismo coliseo en la próxima temporada
de Páscua. Tenemos buenos informes de
algunos de los artistas contratados, pero no podemos hoy aun dar al público la lista del personal por no haber llegado á

Sin otra enfermedad que el peso de sus nóvenla y ocho años, ha fallecido esta mañana en este pueblo, en la barriada de «Ga ’s Panarós», una mujer natural de
Fornalutx.
Pocas, como ella, nacidas el pasado siglo se encontrarán de seguro en Ma¬ llorca, y aun fuera, pues que estos casos de longevidad suelen ser bastante raros.
Descanse en paz el alma de la finada.

estas horas á nuestro poder. Debutará la Compañía el dia de Pás¬
cua con la celebrada zarzuela «El Rey

EN EL AYUNTAMIENTO

que rabió» que será puesta, según nos dicen, con todo el aparato posible en
este teatro. La masa coral la compon¬ drán cuatro coristas de cada sexo.
Eelicitamos á los aficionados de Só¬
ller.
¡Lástima que con los elementos de esta villa y algunos de fuera no se forme una orquestital

Sesión ordinaria del dia 26 Marzo de
1896.
Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde D. Juan Joy y con asistencia de los Sres. concejales D. Martín Mar¬ qués, D. Lorenzo Mayol, 1). Amador Castañer, D. Jaime Magraner, D. Miguel Arbona y D. José Morell.

El precio de los limones no ha sufri¬ do alteración desdo que últimamente del
mismo dimos cuenta á nuestros lectores; continua á 12 pesetas la carga.
El de las naranjas es en la actualidad de 35 reales, si bien se han pagado al¬ gunas partidas á 40, y probablemente á este último precio se exportarán las que quedan en los árboles, cuyo número se
ha reducido bastante estas últimas se¬
manas.
Esta mañana en la parroquial iglesia
de esta villa se ha verificado la ceremo¬
nia de primera comunión, habiéndose
acercado á la Mesa eucarística 83 niños
y 97 niñas, total 180. Después, siguiendo la costumbre de
todos los años, los curiosos se han agol¬ pado en la plaza de la Constitución y calles de Bauza y Rectoría, para ver pasar á aquellos, que se han dirigido á la casa-rectoral, en donde han sido ob¬ sequiados con el proverbial rollo y una estampa alusiva al acto religioso que
acababa de celebrarse.

Aprobada el acta de la sesión anterior el Sr. Presidente dijo: que vistas algunas observaciones hechas públicamente sobre la Memoria de la gestión económica del Ayuntamiento durante el año de 1894 á 95, habia de manifestar que en dicha Memoria figuran los ingresos ’á tenor del presupuesto, y las cantidades cobra¬ das por cualquier concepto mayores que las presupuestadas, en cuanto al exceso solo pueden aplicarse en el presupuesto nuevo que se forme, y en el mismo, por lo tanto, han de figurar como ingreso, con expresión de su procedencia, y ser¬ vir para cubrir gastos del propio presu¬ puesto. El Sr. Joy añadió que, por lo demás, todo, absolutamente todo lo re¬ caudado y no aplicado todavía en presu¬ puesto, obra y ha obrado constantemen¬ te desde su recaudación, hasta el último
céntimo, en poder del Municipio, como plieden comprobarlo el Ayuntamiento y el público, examinando los libros y do¬ cumentos que obran sobre la mesa, del mismo modo que pueden enterarse á to¬ das horas y en cualquier momento de las cuentas que con toda exactitud y cla-

La

brigada

de

peones

municipales,

|
¡

ridad se llevan por
rosamente ajustadas

partida doble, rigu.
á las prescripciones

que trabajaba en las aceras y afirmado | de la ley.

de la calle de Batach, ha empezado á | Manifestó luego el Sr. Presidente, se¬

quitar el empedrado de la de Cocheras, ñor Joy, que habiéndose encontrado en

ignoramos si para arreglar el piso como Secretaría los arqueos de Agosto y Sep¬

el de aquella ó si para reconstruir dicho tiembre últimos, redactados por el ex-se-

empedrado. De todos modos será mejora, pues que
como estaba había llegado ya á ser in¬
transitable.

cretario Sr. Lanuza, pero sin su firma, ordenó ai oficial sache que avisara á dicho señor para que pasase por las ofi¬ cinas del Municipio á subsanar aquellas

faltas, sin que el oficial consiguiese dar

con él, á pesar de haberse presentado en su domicilio innumerables veces, á horas hábiles, durante varios dias; y añadió el Sr. Alcalde que habiéndole invitado de oficio á personarse en la Alcaldia para aclarar ciertas cuentas municipales en que intervino dicho Sr. Lanuza como Secretario Contador, nadie, en su casa, quiso recibir el oficio, teniéndose que depositar sobre una mesa ante testigos que firmaron acta del hecho con el ac¬ tuario del Municipio, en presencia de D.a Catalina Mayol, esposa del Sr. La¬ nuza, la cual declaraba que éste se halla¬ ba enfermo, aunque consta que se le vió en la calle aquel mismo dia.
Enteróse luego el Ayuntamiento de
una comunicación de la Excma. Comi¬
sión Provincial acompañando el proyec¬ to de edificio para la segunda escuela de niños en solar procedente de la finca El Setter, y se acordó que se pusiera en co>
nocimiento de la Junta de 1.a enseñanza.
Lióse cuenta, acordándose que pasa¬ ran á informe de la Comisión de Obras, las siguientes instancias: una de D. Pe¬
dro Juan Oliver para agrandar una ventana y enlucir el frontis de su casa n.o 7 de la calle de Ozonas; otra de don Jaime Llaneras Caparó para edificar una
vertiente en la casa n.o 4 y otra anexa sin número que posee en la barriada del Puerto; otra de D. Pedro Juan Mora Arbona para enlucir el frontis, agrandar
una ventana y transformar otra en bal¬ cón, en su casa n.° 55 de la calle de la
Luna.
Acordóse luego la distribución de fon¬ dos; y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia Parroquial.—Mañana, á las nueve de la misma, bendición de ramos y la misa mayor con canto del Passio y por la tarde el Via-crusis pre¬
dicado.
Dia 30, al anochecer se empezará el
Triduo á Jesús Crucificado que se con¬
tinuará en los dias siguientes. Dia l.o Abril, por la tarde maitines
de tinieblas.
Dia 2, á las diez de la mañana horas
y la misa mayor, por la tarde maitines y al anochecer procesión de la Sangre de
Jesucristo.
Dia 3, al anochecer el descendimiento de J. C. de la Cruz, procesión y la Sole¬ dad de la Virgen Santísima.
■«TTgag3BB»«<eBa¡Srrn»
Registro O vil
Nacimientos.
Varones 0.—Hembras 0.—Total 0.
Matrimonios.
Dia 26.—D. Pedro Sampol y Bernat,

soltero, con D.a Francisca Pizá y Mayol,
soltera.
Defunciones
Dia 20.—D. Gabriel Enseñat y Mir, de 30 años, casado, calle de Rallan.
Dia 21.—Juan Montaner y Mairata,
de 9 meses, Manzana 62.
Dia 21.—Onofre Mayol y Vallori, de 1 año,* M.a 62.
Dia 23.—Jaime Servera y Alcover, de 2 años, calle de la Romaguera.
Dia 23.—Margarita Serra y Pons, de 19 meses, M.a 62.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
E M B ARC ACIONES FONDEAD AS
Dia 23.—De Barcelona, en 10 horas, vapor Lulio, de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet, con 27 mar., la balija, pas. y
efectos.
Dia 24.—De Cette, en 2 dias, laúd
San Bartolomé, de 32 ton., pat. D. G. Va¬ lent, con 5 mar. y lastre.
Dia 25.—De Marsella, en 2 dias, ja¬ beque Antonieta, de 64 ton., pat. don Juan Vicens, con 7 mar. y lastre.
Dia 25.—De Palma, en 1 dia, laúd San José, de 19 ton., pat. D. Pedro José Pujol, con 7 mar. y lastre.
Dia 26.—De Alcudia en 1 dia, paile¬ bot Dolores, de 41 ton., pat. D. Francis¬ co Riera, con 4 mar. y efectos.
Dia 27.—De Cette y Barcelona, en 10 horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬ ladas, cap. D. G. Mora, con 15 mar. y
efectos.
E M B ARC ACIO N ES D ES l> AC MA D AS
Dia 23—Para Barcelona, vapor Lulio, de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet con 27 mar., pas., la balija y efectos.
Dia 26.—Para Cette, laúd San Barto¬ lomé, de 32 ton., pat. D. G. Valent, con 5 mar. y frutas.
Dia 26.—Para Gandía, jabeque Anto¬ nieta, de 64 ton., pat. D. Juan Vicens, con 7 mar. y lastre.
Dia 26.—Para Alcudia, laúd S. José, de 19 ton., pat. D. Pedro J. Pujol, con 7 mar. y cemento.
Dia 27.—Para Valencia, pailebot, Do¬ lores, de 41 ton., pat. D. Francisco Ríe ra, con 4 mar. y cemento.
VESTÍ de solares
en el “Setter„
Todos los solares que en la pro¬ yectada calle que desde “Cas Ma¬ ño,, se comunica con la de San Jaime, podrán adquirirse al precio
de 150 duros uno.
Se venden á plazos, los solares

de la misma manzana cuyas facha*
das estén en la calle continuación
de la plaza de Estiradors, inmedia¬ tos á “Cas Maño,, á la izquierda de dicha via; dichos solares podrán adquirirse al precio de 200 duros uno ó mediante la obligación de satisfacer 50 duros anuales, siendo el primer plazo el dia que se firme
la escritura. Las condiciones de detalles y
formalización del compromiso se tratarán: I). Jaime Colom, calle de
Moragues n.° 4—y en Palma, Zagranada n.° 1.
Venta. Se vende tanto en
junto como en porciones el huer¬ to llamado “La Pianesa,, sito en
esta villa.
Para informes dirigirse á don Guillermo Bernat (Fiol).

Naranjos y limone-
ros. Los hay de diferentes tama¬
ños, hermosos, lozanos y de clases escrupulosamente escogidas, en el vivero de Guillermo Bullan y Esta¬ des, Huerto del Convento.—Sóller.

ÚLTIMAS COTIZACIONES

Palma

DINERO

Crédito Balear. .... . . 68‘00

Cambio Mallorquín . . . . .

7‘00

Fomento Agrícola . . . . . 67‘00

Ferro carriles de Mallorca. . . 32‘50

Alumbrado por Gas. . . . . 115*15
Salinas de Ibiza .... . . 190T0

Bonos Municipales . . . . . 33‘50
La Isleña Marítima. . . . . 49*00

Banco de Préstamos. . . . .

0‘00

Madrid

4 pg perpetuo interior. . . . 4 pg perpetuo exterior. . . . 4 pg amortizable. . . . . . Billetes hipotecarios de Cuba

63'25 7445 75‘20

(1890)

. . 85‘50

Id.

id.

(1886). . . . 73l00

Banco de España. . . . . . 364‘50

Tabacos

. . 19P50

París á la vista .... . . 18T0

Londres, á la vista . . . . . 29‘63

Barcelona

4 pg perpetuo interior. . 4 pg exterior
Amortizable

Ferro-carriles del Norte. .

Francias

París.

.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

6447 7440 00‘00 26‘35 2140 6248

9

AGRICULTURA

Su tallo, por lo común, no se eleva mis allá de cinco metros; es recto, de ramificación corta,
espesa y confusa; sus hojas elíptico-agudas ó acu¬ minadas, con peciolo acuneado por sus alas anchas, contribuyen a que la copa sea muy tupida, irre¬ gular y casi emisférica.
C. Bigarada coronata. Risso.—Naranjo agrio
con corona. — Este naranjo eleva su copa á unos tres metros de altura. Sus ramas <son largas y
delgadas, con ramificación escasa y sin espinas. Sus hojas, claras, oblongas, muy agudas, con el peciolo largo y desnudo, color verde-p'ilido-ceniciento, miden de 15-25 milímetros de ancho por
40-70 de largo y se paree en mucho á las del mandarino. S i fruto, de forma algo cónica, muy deprimido en su base donde mide unos 70 milí¬ metros de diámetro, presenta en la parte superior un círculo á modo de estrella, cuyos radios, vis¬ to el fruto en la planta, son mis largos y abul¬ tados en la parte que mira al N. O. que en la opuesta; es de corteza delgada, poco rugosa, color
rojo-subido y á penas adhiere á la pulpa. Esta se
divide en 10-11 celdas llenas de zumo abundante
ácido, algo amargo, pero agradable. Da muy
poca Semilla.
Este naranjo se cultiva desde hace pocos años en Mallorca por mera curiosidad y es más propio para jardines que para huertas, puesto que nin¬ gún interés ha de ofrecer al comercio. De lejos
se parece á un olivo. En Son Berga Nou puede verse un pié de esta planta que es joven todavía. Es probable que por ingerto proceda del que existe en el Campo de prácticas del Instituto de Valencia. Es muy temprano.

CULTIVO DEL NARANJO
V* ebriedades
I
En Son berga Vey, término de Palma, existe un pié de esta variedad, que carece de espinas. Las hojas son de un verde muy subido, aromᬠticas, miden 30-50 milímetros de ancho por 70-100 de largo, y su peciolo es largo, alado cuando tierno y casi desnudo cuando viejo.
Da fruto abundante, de tamaño regular y liso, que termina con un pezoácito, á manera de li¬ món, cuando verde y maduro se convierte en
dos cuernécillos más ó menos abultados. Tiene
de 7-8 carpelos repletos de jugo abundante, áci¬ do y amargo. La pulpa blanca es escasa y el pedúnculo adhiere tanto á la corteza que, con dificultad, pueden separarse sin rasgarla.
II
C. Aurantiüm myrteis foliis Símense, Ferraris. = Bnjo este nombre y más vulgarmente cono¬ cido con el de Naranjo de hoja de mirto, prope¬ dente de la China, se introdujo, poco ha, en
Mallorca, una variedad, cuyo cultivo sólo puede ser objeto de especulación en el ramo de jardi¬
nería.
Su tallo corto; sus ramas confusas y pobladas de hojas parecidas á las del mirto, con un verde subido; s.is ñores casi microscópicas y su fruto

POR D. JOSB RULLAN PBRO.
que no alcanza veinte milímetros de diámetro, color amarillo-rojizo, pulpa dividida en seis ú ocho celdas, con escaso zumo dulzaico, lo con¬ vierten en un arbusto gracioso y apropósito para adorno de habitaciones y jardines.
Se da mejor en macetas que en el suelo y se ingerta sobre limonero y mejor sobre naranjo agrio. Los chinos sacan de este naranjo el mis¬ mo partido que nosotros sacamos del boj y del mirto para cerrar con elegantes cordones los ma¬ cizos de flores ó arbustos de sus jardines, á cuyo fin siembran las semillas á surco y recortan las ramas, dándoles figuras caprichosas y de bello efecto. También aprovechan el fruto puesto en almíbar dentro de botes que expenden para Fran¬ cia y otros mercados.

ÍII

Pamplemüsa.=Tiene el porte del naranjo agrio,

sus hojas muy parecidas al mismo. Son acerra¬

das y coriáceas. Carece de espinas. Su fruto mide de 10 á 12 centímetros en su eje y de 12 á 13

de diámetro. Es algo aplanado en los polos pero más en el ápice. Es de corteza lisa con un olor

parecido al de la naranja agria aunque su co¬

lor es de limón amarillo. Abunda en pulpa blan¬

ca que mide 8 centímetros de diámetro, tiene

de 14 á 16 celdas y poco jugo que es de sabor

de limón muy ácido. Abunda mucho su semi¬

lla, dos ó tres en cada celdilla.

Su pulpa es muy jugosa con el color y jugo

parecido al limón, muy ácido.

4

^ÒLLEu

METEOROLOGÍA.--1.a quincena de Marzo.

OBSERVATORIO DE D. JOSÉ EULLÁN PBRO.—CALLE DE S. PEDRO

OBSERVATORIO DEL PARO DE «PUNTA GROSSA»

j TERMÓMETROS

SiSAM TARDE VIENTO Atmósfera Pili#.

Manan Tarde Mar ana

Tarde

Ter.

Ter.

¡ del Bar. del Bar.

Dirección! Fuerza

U
8

g

&

* 3* *

E?
a

Seco.

lo.

Seco

Hd. Bar- Mil.8 Bar. Mil»

G.üa

G.os

M.a Trd.

Ia Trd. Mafia. Tarde

OBSERVACIONES

1 15 5 18 11 12'0 9*4 15*8 13*4 11 757 12 755 O. 0. » » D. D.

2 15 5 18 13 13'0 9*8 15*8 12*8 11 753 11 751 N. 0. » » I). D.

3 16 6 18 11 1P8 9*8 16’6 13*8 11 752 11 752 O. s. » s D. D.

4 17 9 18 12 13-2 ll’O •16’4 12’2 12 751 12 749 O. E. » T Ll. D.

5 16 10 14 12 12*0 ÍO’O 13*2 10*8 12 755 15 753 0. O. s » D. D.

6 13 8 18 14 14*4 1P4 15’4 12*4 13 761 13 763 0. Ü.

» D. I).

> 7 15 6 19 13 14’4 11*8 17*8 12*6 13 765 13 764 0. O. »

D. D.

: 8 17 6 21 12 13*8 10*4 18*6 13*6 13 764 13 761

0.

N.

»

» ■

:

1).

1).

9 17 7 20 16 16*8 12’4 18*8 13*8 13 759 13 758 0. O. » » ü. 1).

rio 18 7 21 14 14*4- 10*8 17*6 14*6 13 758 13 758 0. O. » » I). I).

u 20 8 21 16 19*8 15’0 47*4 13*6 13 757 13 758 0. O. s » I). D.

12 17 '7 20 14 15*4 12*4 18*0 14*8 13 757 14 756 0. 0. ■» » D. D.

13 13 7 19 16 16*4 13*8 16*8 14*4 14 754 14 752 s. 0. » » í). C.

14 17 9 17 43 14*4 12*6 16*6 14*4 14 753 14 749 s. 0. >> » C. D.

15 12 H 20 12 18’4 16*4 19?4 16’4 14 759 14 752 0. 0.

» 1). D.

j Continuando la persis¬
tente sequía bajo un sol ¡primaveral, ha elevado la
| temperatura de un modo anormal, dando lugar á
¡que la savia activase su
¡movimiento.
El cerezo, el albarico
quero y melocotonero tem pranos se han cubierto de flor y los tardios empie¬ zan á abrirla. El naranjo
ostenta ya los botoncitos de la flor que no tardará en desplegar sus pétalos, si no se experimenta al¬ gún retroceso en la tem¬
peratura. La higuera, el membrillero y el ciruelo tempranos, apuntan ya
sus brotes.

TERMÓMETROS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

Atmósfera Pifio.

u Mañana.

Tarde.

Termó¬

-Termó¬

metro Baró¬ metro Baró¬

del metro ‘del metro

8 Anemó¬
Dirección metro. n.° de vueltas

09

Baró¬

Baró¬

áiliuu Lt:

Mna. lie. I:a Tarde Milis. Máxi¬ ma.

Míni¬
ma.

Máxi¬
ma.

Míni¬ metro. Milí¬ metro. Milí¬ ma. Grados metros Grados metros

las 24 horas.

1 17-0 9-0 16-5 8*0 14*0 757*0 15-0 755*7 0. O. 15.417 D. D.
2 16‘5 9-5 18-0 13*7 14*5 752*5 16*0 751*8 so. so. 13.914 D. D.
3 18-0 8-2 20*0 13*0 14*0 750*0 174) 751*6 so. so. 19.794 D. D.
4 16-0 7-0 17-0 13-0 15*0 750*0 16-0 750*0 so. so. 48.141 D. D. 5 17*0 7*0 18*0 12*0 15*0 750 *'5 16-0 752*0 NO. NO. 97.419 Ll. D. 6 15*0 7*0 17*0 12*0 15*0 760*0 16-0 762*0 NO. NO. 34.414 D. D. 7 17-0 9*5 18*8 14-0 15-2 766*2 17-0 766*2 NO. NO. 27.491 D. D. 8 18-8 10-0 21*0 16*0 16*0 764 *'5 17*8 761-8 SO. SO. 29.714 D. D. 9 2P0 12-0 2P0 15*0 16*7 760-0 19*5 759-5 so. SO. 13.49-1 D. D. 10 2P0 11*0 19-0 13-0 17*0 758-0 18*0 757-0 NO. NO. 22.714 D. D. 11 19-0 11*0 19*5 14-4 17*0 759-0 17*5 759*2 NE. NE. 47.141 D. D.
12 19-5 10*0 19-0 14*0 16*5 758*3 18*0 "757*0 NO.. NO, 22.980 D. D.
13 19*8 10-0 19*8 14-0 16-8 756*4 17*3 753*0 O. O. 20.491 D. D. 14 19*5 10-0 17*8 12-5 16-0 748*4 16*0 748*5 NE. NE. 17.947 D. C. 15 17-8 12*0 19*7 14*7 16*0 750-0 16*0 752*9 NE. NE. 31.417 LL C.

P5
-
1

■
OBSERVACIONES

•

«iaies:

NOTA..
D. que OTILA.

Cuando la casilla de la fuerza de
indica despejado y C. cubierto.
En el observactorio del «Faro de

los vientos está en blanco indica que la corriente era Las horas de observación son: á las 9 de la mañana la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros

apenas perceptible, la y á las 3 de la tarde. 620 milímetros sobre

S. indica que es suave, Los termómetros están
el nivel del mar.

la E. fuerte,
á la sombra.

la

T.

tempestuoso

y

la U.

uracanado.

El estado del cielo, en la casilla Atmósfera, se señala por las ini-

Les anuncies que se inserten en esta sección pagarán: Hasta tres inséfeicrís á íazón xle 0‘05 pesetas la línea; hasta tinco inserciones á raann de 0‘03 pesotas, y de cinco en adelante á razón do 0‘02 pesetas.
El valor irhiimo de un anuncio, sea cual fuere si número de línetis de que se componga, será de 0‘5() pesetas.
Las lineas, de cualquiera tipo sea la letra', y los gratados, se conta¬ rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

Sección

de

Anuncios

pese¬ unLELaoonsscloacalonutmuemrnucncneaiiorca1sa'5pd0m loasponíaryatuslao.on,sruidponerscel iocdpiseoosrodfuosicsnoinaa3ledpssotoablpaslea.,svg,eyazyraásptnríaipáeglnaerarsiázgnóeu:nnaDlldapeerlsoe0ap‘gn0ou5crnchdioóan.d. e
tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.

Los gnscriptorcs
ciento.

disfrutarán

una rebuja

de

un

25

nMr

i

EL RENOVADOR ALBRAND

SERVICIO DECENAL
ENTRE

s

jjjgi

Aparato para pulverizar los líquidos, claro3 ó espesos, desí i nado á combatir el mildeio, la an-

•m lracnosis, el blarik rol y otras enfermedades de la viña, así como la peronospora de las patatas, be-

I*
#

rengenas, tomates, alcachofas, etc. El uso ,del renovador se lia
enfermedades debidas á cualquier parásito, criptogama ó insecto que y requiera la pulverización de algún líquido específico.

generalizado • contra ataque los árboles

todas las
frutales

m ❖

Véndense más de 6.000 Renovadores cada año. Es considerado como el más sencillo, sólido, práctico y expeditivo de todos los aparatos de este género. Ha obtenido grandes Diplomas de Honor y Primeros premios en todas las Exposiciones donde se lia presentado.

^¡Ütb
por el magnifico y veloz vapor
LEÓN DE ORO

©

Es de forma elegante, muy ligero; el operador lo lleva á la espalda, como una mochila de sol- 9

♦ dado, sugeto por medio de correas. Su capacidad es de 14, 16, 20 ó 25 litros. Sin embargo, no ^

❖ m
im

hay que llenarlos del todo, á fin de dejar el hueco de un par de litros para la presión del aire.

Se compone de una bomba de aire comprimido puesta en movimiento por un volante al cual

va adaptada una varilla terminada por un puño que baja á. la altura de la Basta un simple movimiento de bajo arriba para hacer funcionar el pistón miento que no exige esfuerzo ni fatiga. La bomba, sumamente sencilla, no

mano del operador. do la bomba; moviestá expuesta á des¬

arreglo ninguno; únicamente sirve para aspirar y comprimir el aire nando de este modo la presión necesaria para la salida y dispersión á cada golpe de pistón por el simple paso del aire.

en
del

el recipiente, líquido, que

proporcio¬ es agitado

@
^
|¡|
^
@
♦

i Muchas disoluciones requieren un agitador i la constante homogeneidad del líquido.

eficaz.

Eñe llena

todas

las

condiciones

que requiere

Salidas de Sóller para Barcelona los dias 10, 20 y ultimo de cada mes. Salidas de Barcelona para Cette, los dias 1, 11 y 21 de id. id.
Salidas de Cette para Barcelona, los dias 5, 15 y 25 de id. id.
Salidas de Barcelona para Sóller, los dias 6, 16 y 26 de id. id. EN SÓLLER.—D, Guillermo Bernat, calle del
Príncipe n.° 24,
EN BARCELONA.—Sres. Rosich Cárles y
Comp.a, Paseo de la Aduana, 25.
EN CETTE.—D. Guillermo Colom, Quai Com-

4>♦
©

de

A la derecha del recipiente, hacia goma provisto de una lanza que

ahajo, hay una termina por el

llave de paso á la cual pulverizador que reduce

se adapta un tubo los líquidos á una

lluvia de finísimas gotas. Merced al funcionamiento de un desatascado!* instantáneo muy ingenioso

\\mandant Samary-5.

m esitsemUpnoualqvvueeerzizdaeedl odaripsaonrlouatcopiounleleedsneocolabdrseatlrsu,liírqssuienidnoquuneqcuaese, qaulodieercatueamelmeppr leenramirnsigeteu, nesaleroivnpirteseerrardudopercisódenislooelunccaioergnl aetsraábelasajpoee.ssaps,aldloa

y da siete pistonazos á la bomba para la presión necesaria; abre luego la llave colocada á, la de¬

recha del recipiente y dirige la lanza sobre los troncos ó las hojas destinadas á la aspersión. Du¬

♦

rante los
pistonazo

cinco ó seis minutos que dura la presión, no hay necesidad de reaccionar de vez en cuando basta para mantener esta presión. La persona que hace

la bomba. Un funcionar este

aparato, puede moverse con todo desembarazo, y como lleva una mano completamente
ocuparla en apartar obstáculos; así el trabajo resulta más fácil y expedito.

libre,

puede

#

Con este aparato, un hombre puede fácilmente y
la hectárea comprende unos 4.500 piés. 150 litros cíe 2 .000 plantas por encima y por debajo.

casi sin fatiga irrigar 4 hectáreas al una disolución cualquiera bastan para

dia, si
irrigar

El magnífico y veloz vapor ISLEÑO saldrá del
Sóller todos les domingos á las 7 de la tarde.

puerto do Barcelona .para

De Sóller para Barcelona, todos los lunes á las 8 de la noche

Admite carga y pasajeros á precios reducidos.

Jr^
a
Z

de de
se

Para mantener limpio el
Untense con aceite ó con

aparato, basta pasarle agua grasa sin sal los bordes de

por la noche, los queros del

después de cada operación. pistón de la bomba, antes

proceder á la operación del dia, á fin de que nuestros clientes una grasa especial que evita Terminadas las operaciones del año. se. untará
colocará en sitio que no sea húmedo.

los frotes sean mas suaves. Tenemos á disposición las oxidaciones; precio 1 franco la caja. de grasa todo el aparato para que no se oxide, y

Para limpiar las válvulas, del recipiente, se secarán bien

se
las

destornillarán las dos válvulas sin untarlas

tuercas del de grasa y

tubo agitador que baja dentro volverán á colocarse en su sitio.

La varilla que va articulada al volante de la bomba ha de ir con el puño vuelto hácia el

aparato.

x

INFORMARÁN:
EN PALMA.—«Isleña Marítima»—Pórticos de Santo Domingo. EN BARCELONA.—Sres. Sureda y Robirosa—Plaza de Palacio. EN SÓLLER.—D. Ramón Coll—Calle del Mar n.G 50.

M UMI0M
CHIPIÉ FRANCESA DE SEOUÜGS C9IÏM IICEM
F’XJISTIDZAXDZX EUST 1828 Poetas.

LA SOLLERENSE
DE
COMi

PRECIO DE LOS APARATOS COMPLETOS

</ CERRERA y PORT-BOÜ (Frontera franenspañá)

Renovador completo n.° 1 de cobre rojo, pulimentado y laminado, de una capacidad de 14 litros: 60 francos

Id.

id.

n.° 2 de id. id.

id.

id.

de una

id. de 16 id. 65 id.

Id.

id.

n.° 3 de id. id.

id.

id.

de una

id.

de 18 id. 70 id.

Id.

id.

n.° 4 de id. id.

id.

id.

de una

id.

de 20 id. 75 id.

Para el caso de desperfectos, tenemos piezas de cambio, cuyo precio varía entre 10 céntimos y
9 francos.

Reservas Primas á cobrar. .

7.650.000"00 69,244.81310

Total tic mntía

86.894.81310

1892. .... 14.444.79110

pagados el año 1892. . . 7.846.02315 Siniestros pagados desde so fundación. 176.000,00010

Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas. frutas frescas y pescados

UNICO REPRESENTANTE DE LA CASA CONSTRUCTORA EN BALEARES:
J. MARQUÉS ARBONA, SAN BARTOLOMÉ 17—SÓLLER. ❖

luirán SUB-DIRECT0R EN MALLORCA:

DAMIAN IBOifiBÁ

1.

DE im HALE MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).

AGENTE EN SÓLLER:

,
ársaldp Oaiellag.-Liaa, 11 Almacén de calzado de todas

clases y objetos de peletería.

Tinta

negra Siglo XIX#Tinta comunicativa#Tinta violeta# ♦Tinta carmin#Tinta para sellármete, etc.#

Desea venderse una
casa espaciosa y de excelentes con¬ diciones, para almacén, taller, so¬ ciedad, etc. Está situada en la ca¬

Importaciones directas de los
principales mercados del mundo, renovados quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬
do ventajosamente conocidas, por

hay venta el establecimiento La

en

en

«La Sinceridad»— lle de la Victoria de esta villa.

la excelencia de sus manufacturas

Para mas informes dirijirse á en toda la Provincia.

San Bartolomé 17.—SÓLLER.

D. Pedro J. Colom, plaza de la VENTAS AL POR MAYOR

Constitución.—SOLLER.

SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad»