AÑO IX—2.5 EPOCA--NUM. 372
AÑO IX—2.5 EPOCA--NUM. 372
r
O k iifl/Ti

'
T i i

SABADO 19 DE MAYO DE 1894
lW i'lTn -?,

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóllkr: Administración. Fbancia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Sanmry-5-Cette (Herault.) Antillas: Sres. Pizá y C.a—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.) Méjico: D. Damián Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Ï DIRECTOR-PROPIETARIO: f

REDACCIÓN Ï ADMINISTRACIÓN:

Juan Marqués 7 Arbona.

4 Calis de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: 0’50 pesetas al mes. \\
Francia- 075 francos id. id. (PAGO ADELANTADO
América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS
MIRAMAR

—\\ Cáspi, caspü ¡Sent Perins! Deys veritat. Ab mon pare una vegada,
essent nin, hi som estat.

Deport segur dels qui del mon las penas Han vistflltrd en son cor de gola en gola.
Joaquín Jiubió.
Sent Perins!... ¿Quants d’anys teniu? —¿Quants d’anys tencha En vení ’1 batre ne feré jooranta y quatre, si Deu ho vol y som viu. —Mirau qu’es molt, jermanets, ab aquests oratjes frets veure’l sempre trahullar
tan etxarovit, tan fort.
tan generós y tan sa,... A n’ el pareixer la Mort
no ’us lia sabut afinar.
—¡Cáspi, caspi! L’ amo ’n Lluch; no tengueu por. Molts de jovens veitx qu’ encara finirán primers quejo.
—Teniu ralló... ¡Quina gloria poder veure edat tan rara per un jay com vos! ¿Y encara
no ’us ha afluxat la memoria?
—¡Quejo sápiga! Cap mica. —Per axó el Rector publica que sabeu molt... Ja que ’ns lleu aquesta llarga vetlada, al temps qu Tis escalfareu, contau qualca codolada de les moltes que sabeu.
—¡Cáspi, caspi\\ Si me feys lloch dins la llar,
vos diré una bóna nova
que crech que ’us ha d’ alegrar.
—Bernadet, du P estormia, y á demunt posahi la pell per seurer bé el pobre vell que es del Terme la alegría. ¡Sent Perins! Aquí teniu pipa, tabach, y caliu, per pegar qualca xuclada. Contau; que tots estarém entretonguent la ñamada, y ab tanta boca badada al temps que ’us escoltarém.
—¡Caspi, caspi! Bé anfrá si ho feis axí, que més se mereix lo qu’ ara pié de goitx vo* vaitx á dir.
Aquella muntanya blanca
com la meua cabellera
qu’ está pe ’l dret de la Tanca, se diu El Teix y á derrera
un rafal antich hi há
que té el nom de Miramar. ¡Si vésseu voltros qu’ hermós es aquell lloch! ¡Que tranquil! ¡Que rich, qu’ agré, que pompos!
De més treta n’ hi haurá mil
mas de tan bells no ’n sé dos.

—¡Essent nin, quant ja llegiu el llibre de V esperiencia! N’ hi ha molta de diferencia; més que d’ un mort á un viu, de lo qu’ era á lo qu’ ara es. L’ altra dia de pagés
era una bastida vella
ab una clastra esfondrada
que no podia alsar xella, al costat d’ una capella
casi del tot esbucada.
—¡ Cáspi, cáspü
—El Sent Perins té ralló.
Tothom que ’n passava deya. Aqueix lloch no té senyor.
—Ara ’n té. L’ altre setmana
dins Miramar vaitx esser;
y allà hi viuria jo á pler tot un any de bona gana. ¡Deu bo! No ’m deixeu morir que no n’ baja vist la fi de les millores que hi fà, ab tant d’ acert, ab fé tanta, el nou senyor qu’ ara hi há. Feys qu’ aquella terra santa puga jo tornà’ á besar.
—\\Càspi, cáspü Sent Perins. No estigueu trist. Deu vos dará llarga vida fins qu’ ho tengueu tot per vist.
—¡Ay! Aquesta orba ventura que té Miramar, tan gran; un present es que li fan una verge santa y pura qu’ anarlii á resar solia, y un sant mártir que hi vivia.
Tots dos han feta memoria
d’ aquest collegi eminent, honra de la nostra historia; y reviurer fan sa gloria ab un miracle patent.
—¡Cáspi, cáspü. ¡Sent Perins! Contaumos quand y com s’ es fet el miracle... ¡Miracle!... No será tant.
—¿No será tant?... ¡Quin jovent corre, Senyor, vuy en dia! Res vol que miracle sia. Ja no son Omnipotent... Si haguesseu, com jo, parlat un vespre dins Trinidat ab en Juan de Deu, pod ser que no hijfésseu tant d’ obstacle. ¡Quin prodigi mes sensè de sor Tomás! ¡Quin miracle!,.. Jo ho he vist. Ben cert y vé.
—¡Cáspi, cáspü
Si no ’us lia da sebrer greu
contaumos axó que véreu, Sent Perins, d’ en Juan de Deu.

—Jo ’l vaitx tractar que vivía
dins la contrada mateixa
de Miramar; y va neixa que els peus ben radons tenia. Quand els tres anys va cumplir dins Son Termens li sortí,
plena de gloria y en lá,
la beata Sor Catalina; els dos peus li va tocar, li digué: Juanet, camina; y en Juan, condret eaminá.
—¡Cáspi, cáspü ¡Sent Perins! ¿Y ho véreu vos? ¿Y els peus d’ aprop li mirareu?... Vos podeu clamar ditxós.
—Molts son que venen d’ enfora per admirar la riquesa, la bondad y gentilesa que Miramar atresora.
L’ altar de la Trinidat
está del tot renovat
ab bells retaulos, y á fé qu’ allá ’s veu un tabernacle tan rich que més no ho pod ser. Quand jo dich qu’ es un miracle
dels nostros sants vos dich vé.
—¡Cáspi, cáspü
Sent Perins. Vos dexondiu
les ganes que ja tenia de tornarhi aquest estiu.
—Anauhi... Cana Matjina pertany ara á Miramar, y un bon hostalatje hi há per aquell que hi peregrina. Oli, sal, y foch en gran sense paga ’us donarán, y bons llits hi trobareu.
Com á ca-vostra estareu,
ben tractats y ab bona amor. Llavors compendrer podreu lo bo qu’ es el seu senyor,
—¡Cáspi, cáspü
Sent Perins. Jo hi vull anar.
¿Si 1’ amo ’m dona llicencia, m’ hi voldreu acompanyar?
—De bona gana... Hi veureu un jardí plé de murtreres, floretes y alfabagueres y fruytes per tot arreu. Y una miranda á su allá; y un camí que baixa á mar. Miramar ja no té fites;
fins dalt la serra es de gran. S’ ha fet seu Son Galcerán
ab lo Bosch y les Hermites; y encara 1’ engrendirán.
—¡Cáspi, cáspü ¡Sent Perins! Tan gros y al uf ho pintan que juraría que feys el primer caduf.
—La coveta aliont oració
feya en Ramon Lull, objecte sempre fonch de gran respecte y santa veneració.

May á entrarhi s’ ha atrevit el bestiar gros ni petit, per fiblons ó temporal qu’ haga mogut el Mestral. Y axó que dos anys enrera
no hi havia la barrera
qu’ ara tanca son portal. —¡Cáspi, caspü
Si es cert axó, Sent Perins, jo hi faria una capella
ab una llántia do dins.
—Si á 1’ hora d’ ara no está
la capella y llántia Uestes, crech que quand hi fassen festes llántia y capella hi haurá. Per de prompte una gran creu
demunt la cova se veu
que diu á tot caminant qu’ aquell lloch de penitencia
es el lloch ahont nostro Sant
estava á Deu contemplant ab quietud y reverencia.
—¡ Cáspi, cáspü Sent Perins. ¿El nou senyor
ne deu esser del Beato
gran devot y protector?
Tan devot, que perqua fá sis sitgles, dia per dia, que ’l Sant Mestre ab alegría
dins Miramar vá funda
de màrtirs un seminari, vol celebrà aniversari
del Centenar, y ha de fer grans festes dins 1’ any qui vé, ab ball, ofici y revetla. Molts de menestrals jo sé que es posarán dins la metía.
—¡Cáspi, cáspü ¡Sent Perins! si es any de xexa,
hi aniré ab la meua atlota
á bailar qualca mateixa.
—Y una de les moltes coses
que m’ han dit, qu’ ha convidat els glosadors de ciutat perqua hi vajan á fer gloses. Sé cert que les que hi farán de pinyol vermell serán. Ja n’ hi haurá de gernació
el dia de la funció.
Bisbe y Capítol, Audiencia, General, Gobernador, y altra noble concurrencia.
—¡Cáspi, cáspü Sent Perins. A lo que veitx, Miramar, de Valldemosa s’ ea fet el millor passeítx.
—Un temps les parets ploravan, cayen podrides les bigues, els camps tornavan garrigues y els márgens s’ esbeldregavan. Mes ara no hi há cap trós que no estiga com les flors. Les terres totes marjades, com una rambla els camins,

les cases ben sotilades, ab les parets mostretjades, y ab richs mobles per dedins.
—¡Cáspi, cáspü ¡Sent Perins!... Vos ponderau. Per obres que hí bajan fetes,
no será tant com contau,
—Quand tota Mallorca ’n b-ull, no digueu, no será tant. Prou s’ ho té guanyat un sant tan gran com en Ramon Lull.
Si el mártir ressucitás
y á Miramar s’ en tornás, son cor tot s’ alegraria. ¡Ay! Sé cert que quand veuria allá tants d’ objectes richs á son senyor donaría una besada ab passichs.
—¡Cáspi, cáspü Sent Perins. ¿Qui ’s el senyor que pot fer tantes millores sense pansí ’l seu sarró?
—¡Qui ’s el senyor!... Tothom sab que es un homo tot de Deu. Que parlin d’ ell li sab greu. No vol que ningú 1’ ala-b. Es un senyor tan modest tan sabi en 1’ escriure y llest, com alts son els seus llinatjes.
Honrat á carta cabal.
Mol tractable, molt formal, y de tan bons arrambatjes que ni á les pedres fa mal.
—¡Cáspi, cáspü ¡Sent Perins!... Si ho safe tothom;
d’ aquesta noble persona
també volem sebre T noto.
—¡Son nom!... No ’l dich... Eli no vol que sápia s’ esquerra má el bé que sa dreta fá. —Digaulo ’m á mi tot sol á 1’ orella; y vos promet guardarvos un bon secret, —Perdonau. Dirlo no puch, —¿Y á mi me direu que no? —Vos m’ apurau, V amo ’n Lluch, —Feysho per Deu...
—L’ Arxiduch
d’ Austria, D. Lluis Salvador.
—¡Cáspi, cáspü
—Senyauvos... Per lo senyal... y oferirém la corona Perque Deu el guard de mal.
P. de A. PENYA.
Decembre de 18*76.

LA CASITA DE RANDA
aplazando sus insultos para la próxima mañana. Solo uno de ellos habia queda¬ do do centinela paseándose á largos pa¬ sos en un corto trecho, fijando la vista ora en el preso á quien vigilaba, ora en sus dormidos compañeros, cuyo tran¬ quilo reposo envidiaba, y de cuyo sue¬ ño apénas su obligación y sus paseos le impedían participar.
No tardó un hombre en acercarse al
centinela, quién sin dejarle llegar le
gritó: Quién vá?
—Amigo, contestó. ¿Eres tú uno d« los guardas del conde de Vallpina?
—El único por ahora, miéntras duer¬
men mis compañeros.
—Nuestro jefe Simón te llama para darte órdenes sobre el prisionero.
—Pero todos duermen, y.,.
—Pero yo velaré, y ocuparé tu puesto durante tu comisión. Simón es quién lo
manda.
La autoridad del nombre, y la con¬ fianza que inspiraron al centinela el trage y el continente resuelto del nuevo guarda, le decidieron á alejarse.

El conde sumido en sus pensamientos no había atendido á este breve diálogo ni al relevo del centinela. Poco después sintió un cuchillo que cortaba sus liga¬ duras, y una voz muy baja que le decía: Sígueme, conde de Vallpina.
Vióse el conde libre y le pareció que
soñaba. Penetrado de reconocimiento
quiso hablar, pero su libertador ponién¬ dole una mano en la boca y señalándole con la otra la horca para él preparada, le dió á entender que el peligro no ha¬ bía pasado todavía, y que la menor im¬ prudencia ó el más leve ruido podían perderlos á entrambos. Conoció el de Vallpina la fuerza de estas razones, y se limitó á obedecer ciegamente á su liber¬ tador, siguiéndole con docilidad por entre los grupos de los amotinados, que dormian en el suelo tan profundamente como pudieran hacerlo sobre los mejo¬ res colchones de pluma.
Iban ya á salir uel campo de los sitia¬ dores, cuando el sonoro «Quién va» de
un centinela les hizo detener su marcha.
—Amigo, se le contestó. — Atrás no hay paso. —Vamos con órdenes del jefe, replicó nuestro incógnito, para una partida de los nuestros que ha salido en persecu¬
ción de..,

—Mientes. Tus palabras te hacen sos¬ pechoso, pues la partida de que hablas está ya de regreso conduciendo al conde de Vallpina. Pero si efectivamente tienes alguna órden de Simón, enséñamela y
te creeré.
—Maldito!... murmuró entre dientes
su interlocutor, y luego levantando la voz—Hé aquí la órden, dijo; y acercán¬ dose al centinela ántes que este hubiera podido adivinar su intención, hundióle con la velocidad del rayo su cuchillo en el pecho. El infeliz cayó bañado en su sangre exhalando un sordo gemido, y espiró.
Contemplóle el desconocido por un momento, y luego dirijiéndose al conde:
—Era preciso; dijo, como queriendo justificar aquella acción. No tenia más
medio de salvarte.
—¿Quién eres, exclaiqó el de Vallpina en el mayor asombro. ¿Quién eres hom¬ bre incomprensible, que tanto te intere¬ sas por mí?
—Soy... pero, no debo decírtelo. Sabe únicamente que salvándote no he hecho más que cumplir con mi deber... y con
los impulsos de mi corazón^ añadió des¬
pués de un momento de impertidumbre.
—Pero...
—Nada me preguntes: pensemos tan

sólo en salir cuanto ántes del peligro que nos cerca, pues el centinela á quien desvié de tu lado con un engaño, al echarnos de ménos pondrá en movi¬ miento todo el campo de los sediciosos; y si ántes que esto suceda no hemos aprovechado el tiempo, caeremos otra
vez irremisiblemente en sus manos.
—¡Con qué no eres de ellos! replicó el
conde.
—De ellos! no; supe tu prisión y vino
á salvarte.
—Y qué causas...? —No me las pidas. Sígueme; no hay que perder un instante. Miróle el conde con interés, y en su semblante creyó descubrir una sombra de tristeza y de amargura. Calló sin em¬ bargo, puesto que parecía no querer contestar á ninguna de sus preguntas, y siguióle silencioso y lleno de admira¬ ción y de reconocimiento. El desconoci¬ do caminaba apresurado en dirección á la torre & en Pau, si bien apartándose todo lo posible del camino real, á fin de que pudiesen esconderse ó huir con más facilidad en caso de persecución. La luna, que pocas horas ántes. plateaba la espaciosa llanura que delante tenían, se habia ocultado ya. Todo reposaba en la naturaleza, y únicamente el débil ge¬

mido de las olas que dóciles se desvane¬ cían al llegar á la ribera, ó el murmullo triste de algunos cañaverales mecidos
por ligera brisa, venían á interrumpir por momentos el profundo letargo en que yacía la creación entera. De vez en
cuando una luz salida de la barca de al¬
gun pescador se mostraba á lo léjos en medio de las aguas, y luego desapare¬ ciendo de repente para salir de nuevo, parecía querer imitar á las brillantes estrellas que, retratándose en la superfi¬ cie azulada se mostraban y escondían
alternativamente obedeciendo al mo¬
vimiento de las olas quedas reflejaban.
Caminaban silenciosamente nuestros
fugitivos, y ya se acercaban á la torre
d'en Pan, cuando el desconocido salien¬
do de la profunda meditación en que hasta entonces pareciera sumido, y pa¬ rándose de pronto, dirigió bruscamente al conde esta pregunta:
—¿Maldijo á alguien tu padre á la
hora de su muerte?
Estremecióse el de Vallpina cual si un rayo acabase de caer á sus pies, y por única respuesta miró fijamente á su in¬ terlocutor. Nó, dijo al fin con voz som¬ bría, hó; á nadie maldijo. Debía, sí, ha¬
berlo hecho.
—Debía!... murmuró el otro con

SÓLLER

Editorial.

oculte, habiendo considerado sin duda
que ésta, como obra artística, merece se
la vea tal cual es.

DESPUES m LA HESTA

Las carreras resultaron lo que no po¬ dia menos, dadas las condiciones del lu¬

Suponemos seria interpretar los de¬
seos de nuestros lectores ausentes el de¬
dicar á la fiesta de la Victoria algunas
líneas; pero como ha de resultar la rese¬ ña una repetición del programa publi¬ cado en,>nu.estro penúltimo número y ampliado en el último, nos abstendre¬
mos de hacerla, diciendo únicamente
que fué cumplido aquel al pié de la letra. La plaza de la Constitución, la calle
-del Príncipe y la plaza del Arrabal, fué, puede decirse, el .real de la feria, si este nombre se nos permite usar siguiendo ia costumbre quemo ha olvidado toda¬ vía el vulgo, pues que feria continua lla¬ mando á lo que de tal no merece «1 nom¬
bre.
Tiendas ambulantes de platería, de bisutería, de quincalla, de hojalatería, de ferretería, de alfarería, etc., etc., hubo
en abundancia, siendo bastantes las
transacciones que se hicieron; pero más abundaron, y más vendieron las avella¬ neras que habían venido de fuera, las que, junto con las que ál mismo comer¬
cio se dedican en esta todos los domin¬
gos y fiestas del año, circuían por el ex¬

gar donde debían efectuarse; no tenien¬ do mejor sitio, sobre todo para las de velocípedos, es inútil pensar en que las haya, á menos que no se quiera divertir solo á los chiquillos y fastidiar á los de¬ más, á los que no puede ofrecérseles,, comodidad para verlas ni hasta evitarles las molestias del polvo, pisotones, em¬ pujones y demás que suele abundar en
todas las fiestas, mucho mas cuando han
de celebrarse en un espacio reducido y... carretera del Estado, por añadidura.
De la corrida habremos de decir, juz¬ gando más bien por las impresiones de los demás que por las nuestras propias, que no fué de primera, ni de segunda, ni... en fin, que eon grandes dificultades podía conocerse donde acababa lo serio
y empezaba la mojiganga; pero que, no obstante, el público lo tomó así y salió satisfecho. Blanquet estuvo acertado y trabajador; puso dos pares de banderillas com il faut y mató al toro (ó á la tora) de una sola estocada, por lo que fué aplaudido y... cortó la oreja, recogiendo del redondel sombreros y cigarros que habían volado al son de los nutridos pal¬
moteos. Ei resto de la cuadrilla mostró

terior, ocupando la peerá, la plaza de la
Constitución.
La Comisión de Festejos, y m parti¬
cular uno de sus miembros, nuestro
amigo D. Miguel Forteza, multiplicóse -en la dirección de los trabajos de ador¬ nos, iluminaciones y demás inherentes á la organización, tanto, que á pesar del corto espacio de tiempo que medió entre su nombramiento y la fiesta, ha podido conseguir el que lo poco que se ha he¬
cho fuera de besen efecto, como lo fué la
sencilla iluminación de la Plaza, á la

voluntad, y esto, para nosotros legos, es ya bastante.
En dos palabras: Caballos muertos, ninguno, aun cuando casi murió del susto el primero, que prescindiendo del ante que tonga, es en la actualidad todo un mal rocín; las vacas, buenas... en
estofado; Blanquet y la cuadrilla, lo dicho; la presidencia mucha y... hasta allá; el público sufrido y numeroso hasta llenar la plaza. ¿Que más?
Terminemos diciendo que la con¬
currencia de forasteros á la fiesta no ha

veneciana, y la de la fachada de la Casa sido tanta este año como suponíamos,

Consistorial, por medio del gas, aun juzgando por el movimiento que se ob¬

cuando lo hubiera sido más ésta si en el servaba el sábado último, lo cual prueba

dibujo se hubiera prescindido de las de¬ que en ello la supresión del simulacro

siguales ventanas del frontis y se hubie¬ influye muchísimo, por más que sea re¬

ra adoptado otro más simétrico. Creemos putado como una mamarrachada por los

no se hizo por falta de tiempo, como por de aquí y por los que vienen; ó en otros

falta de tiempo, (como si fuera poco el que términos: que el público quiere postres

media entre uno.y otro año) se desistió y muestra predilección por los buñuelos,

también de iluminar por gas el cuadri¬ por más que sea esta fruta mas propia

látero central de dicha plaza, formando del mes de Noviembre que del actual.

elevados arcos, como estaba en proyecto.

Estudiar más despacio y en serio la

El año que viene se nombrará también manera como es posible celebre Sóller

la Comisión quince dias antes de la fies¬ una fiesta digna en un todo del glorioso

ta... y tampoco habrá tiempo para nada; hecho que conmemora anualmente el

y asi todos los años. ¡Es tan antiguo ya segundo domingo de Mayo, es lo que

y hasta tan natural eso de pensárselo en nos proponemos, y con tiempo espon-

Santa Bárbara cuando truena!

rlremos nuestra opinión, por si merece

En las entradas de la plaza levantᬠtomarse en cuenta. Por hoy, un aplauso

banse arcos de arrayan fpassez le mol) ■ á la Comisión de festejos y á cuantos

sostenidos por largos postes cubier¬ han trabajado moral’ y materialmente

tos también de mirto, y rematados por para dar esplendor á la fiesta de este

gallardetes de los colores nacionales; año, y... hasta la del que viene, Dios

-en el cen tro de dichos arcos estaba el es¬ mediante.

cudo de armas del pueblo. Cubiertas de

-mirto veíanse además las cuerdas que.

formando ancha faja.y apoyadas en los árboles y en los .postes expresamente co¬

ENTB3 BARCELONA Y -SÓLLEE

locados, sostenían los farolillos de colo¬

res de la iluminación nocturna, y de
tiernas vainitas del "aromático arbusto
habíanse compuesto los marcos con que

En el periódico de Palma «La Ultima Hora» correspondiente al jueves de esta semana liemos leído las siguientes lí¬

estaban guarnecidas las anchas telas pin¬ neas, que trascribimos sin quitar ni aña¬ tadas, obra de no escaso mérito, por su dir punto ni coma, por el interés que

antigüedad, que hasta poco no ha sabi¬ tiene para este pueblo la noticia que

do apreciarse cual merece, que adorna¬ ban los-muros que circuyen la iglesia parroquial. De modo que, como queda dicho, el arrayan ha abundado, y en

contienen, seguro® han de leerlas con igual gusto que nosotros los lectores del
Sóller:
«En el ministerio de la Gobernación

esto.y en el retrato de nuestro paisano
‘ilustre. I). Bernardo Nadal, expuesto en él frontis de la Casa Consistorial, lian
consistido todos los adornos de la fiesta.

se ha recibido una solicitud firmada por
los principales industriales, comercian¬ tes y banqueros de Barcelona y de Sóller, pidiendo que se establezca entre ambos

Los fuegos artificiales fueron bastan¬ puertos un servicio semanal de correos

tes y bonitos; entretuvieron agradable¬ por ser una necesidad que se deja sentir mente él vecindario durante las tres hace muchísimo tiempo.

veladas, y hasta sirvieron de pretexto á Sóller es una población de nueve mil

no pocas parejas de enamorados que. gracias á ellos, pudieron conseguir de sus respetables acompañantes el perma¬ necer una liora más en el paseo. La ban¬

almas, que mantiene activo comercio
con la Península, con las Antillas y con Francia, manteniendo un vapor y ui:
considerable número de buques de vela,

da de la «Sociedad Filarmónica», reforza-
dapor un clarinete-director, unbombardino y un cornetín, tocó en todos los actos anunciados en ei programa, y hasta se

y donde varias industrias han adquirido extraordinario desarrollo, principalmen¬ te la de tejidos de algodón, que cuenta con grandes fábricas y ocupa muchos

excedió, obsequiando á los señores de 1?. Comisión de Festejos y á algún amigo particular, al terminar su cometido en la plaza, por medio de serenatas, hasta
altas horas de la noche.
La fiesta religiosa, si hiciéramos algu¬ nas excepciones, podríamos decir que fue incida. El orador sagrado señor Ventayol estuvo elocuente y dejó satisfecha la concurrencia que, emocionada, le escu¬

miles de operarios y obreras. La Administración de Correos de Só¬
ller, injustamente rebajada hace poco á simple cartería, cursa por sí sola más correspondencia que todos los demás pueblos juntos de la isla de Mallorca,
Esto da la medida de sus relaciones.
La distancia entre los puertos de Barcelona y Sóller la recorren en seis horas los vapores de mediano andar, y

chaba. La'procesión fué un acto solemne
y cíe los más concurridos, habiéndose
estrenado unas andas bonitas y elegan¬ tes para la Virgen de la Victoria, de buena escultura y en la que va la mia¬ ren al descubierto, sin dosel, m corona, ii obstáculo alguno que la sombree ú

liay establecido, entre Sóller y Palma, un servicio de diligencias que emplean tres horas en el trayecto. De manera que
el servicio de correos entre Barcelona y
Palma puede hacerse tanto ó más rápi¬ damente por Sóller que por la linea di¬
recta. ’

Dicha solicitud viene apoyada por las autoridades de ambas poblaciones, y bien informada por la Administración de Correos de Barcelona. Dices© que ha sido bien acogida por el ministro de la Gobernación, quien la lia transmitido sin demora á la Dirección general de correos para su informe; y se añade que está en el ánimo de ésta proponer el es¬
tablecimiento de la línea solicitada, tan
pronto como el Consejo de ministros apruebe el servicio d© correos entre Pal¬ ma y la Península, propuesto por la Di¬ rección general del ramo, favorable¬ mente informado por el Consejo de Es¬ tado. y esperado con impaciencia por el
comercio balear».
Variedades
CUATBO LIAS EH BOMA
II
León XIII, que tan señaladas muestras de estimación tiene dadas á los españoles, quiso reservar para nosotros la gran solemnidad de la beatificación de Fray Diego de Cádiz.
No necesita la grandiosa Basílica nin¬ gún adorno para que resulte admirable sobre toda ponderación; pero el día 22, que no se borrará jamás de nuestra me¬ moria, ofrecía especiales atractivos. Ador¬
naban el altar de la Confesión más de
350 arañas colocadas con admirable si¬
metría y lo iluminaban más de 4000 ci¬ rios. En el presbiterio estaba la corte pontificia y las tribunas, ocupadas por personas distinguidas; detrás de los ban¬ cos destinados á los Principes de la Igle¬ sia veíase el de los Prelados, siguiendo á estos los peregrinos á millares y perso¬ nas invitadas que llenaban la inmensa nave. Hubo alguien que hizo elevar á
la suma de 50,000 el número de los pre¬ sentes. Leído el decreto de beatificación,
se descorrió el velo que cubría el nuevo Beato, se cantó ©1 Te-Deum por la músi¬ ca de capilla y una misa solemne ofi¬
ciando uno de los Prelados.
Por la tarde, alas cuatro, según rezaba el programa, debía bajar el Santo Padre para venerar las reliquias del nuevo Beato y á esto acto estaban invitados los peregrinos. Antes de la hora indica¬ da. afluía la gente á S, Pedro con el único deseo de escoger buen puesto y poder contemplar más de cerca al que desde nuestra salida del hogar domés¬ tico había sido objeto de nuestras mira¬ das y término final de nuestras aspira¬
ciones.
Nuestros corazones saltaban de gozo,
siendo inútil advertir que tan luego apareció con. su brillantísimo cortejo de soldados, cardenales, arzobispos y obispos la venerable figura de León XIII, estallaron en todas partes de la gran Basílica gritos de amor y venera¬ ción, sobresaliendo entre todos los de
¡ Viva el Papa Pey\\ ¡ Vina León XIIIl ¡ Viva el Padre de los oórerosl derra¬ mando abundantes lágrimas los que por estar vivamente emocionados no pudie¬
ron vitorearle. León XIII bendecía go¬
zoso á todos y, no pareciéndole bastante, se levantaba sobre la silla gestatoria
donde le conducían ocho fieles servido¬
res, como si quisiera abrazarnos á todos. EL día siguiente, á las nueve de la
mañana, debia tener lugar la audiencia pública. A la hora indicada bajó el San¬
to Padre siendo recibido con las mismas
muestras da entusiasmo que el dia ante¬
rior. Cedebró el Santo Sacrificio de la
misa, que oimos todos con suma devo¬ ción, y celebrada otra por uno de sus camareros, que oyó también el Papa, después de orar breve rato sentado sobre el trono que se había colocado en medio del altar, escuchó ei mensaje que, con la magostad que suele hacerlo, leyó el Presidente de la peregrinación Sr. Sanz y Forés, miembro del Sacro Colegio y arzobispo de Sevilla.
No necesito encomiar el mérito de
este discurso, que tanto entusiasmó álos peregrinos y llenó de satisfacción á León XIII, porque es de todos conocida la justa fama de que goza el ilustre Pur¬ purado, como literato y orador.
Después de significar que la católica España, tan dignamente representada por los presentes se postraba á sus pies y manifestar el sentimiento que nos había causado el no habar podido tomar parte e,n las demostraciones de firme adhesión á la Cátedra de S. Pedro y de amor filial á su Augusta persona, que recibió durante Su Jubileo Episcopal,
cuando lo verificaron los católicos de
otras naciones; después de darle las gra¬ cias por la singularísima de reservar para nosotros la solemnidad de la beati¬

ficación de dos hijos ilustres de Anda- ! estaban allí presentes, porque á nadie

lucia y gloria de España, como también
por la cesión del Palacio Altemps á fin de que pueda tener estabilidad y pros¬
perar el colegio de clérigos españoles;
añadió: «venimos los últimos, pero á

más qu© á Dios es dado penetrar en el interior; pero como las mismas causas producen los misníos efectos, me atrevo á asegurar, fiado an este axioma, que lo que senti mod en el instante de recibir la

nadie cedemos la primacía en la fideli¬ bendición de León XIII, y el entusiasmo

dad, en la adhesión y en el amor á la
Sede Apostólica y á Vuestra Santidad.
La historia da testimonio de la fé de

que nos produjo aquel tan admirable y tan español himno Jlrme la voz, serena
la mirada, cantado por 50.000 persotfas

España, de sil acendrada devoción y no se puede esplicar, porque no ha in¬ amor al Supremo Pastor de la Iglesia, y ventado aun la lengua palabras conve¬

de su constancia en combatir á los ene¬ nientes para espresar todos los afectos

migos de la religión peleando por más del corazón.

de siete siglos contra los sectarios de Ma-

Un Peregrino.

homa basta arrojarles de su seno, por lo
cual mereció llamarse la nación católica.

{Se concluirá.)

La historia da testimonio también de

que por esto le concedió Dios ser patria de grandes héroes, de sábios célebres en el mundo entero y de admirables santos.

Ecos regionales

Hijos de aquellos son, Beatísimo Pa¬ dre, los que boy se postran ante Vuestra

IA CIRlfüR DEL SR. iOBERMDOI

Santidad. Heredaron su amor á la Igle¬

sia y su eolo por la religión y por la Por el interés que tienefia copiamos

patria.»

íntegra en esta sección. Hela aquí:

Continuó hablando de las admirables

Han llamado mi atención lo.? punibles

encíclicas publicadas por León XIII y abusos que se cometen por la ley de con tanta docilidad escuchada la doctri¬ caza. Todas las prescripciones referentes

na en ellas contenida por el pueblo es¬ á la caza de liebres y conejos, animales

pañol, principalmente la última que muy perjudiciales á la agricultura, se

empieza Rerum novarum, y termina de¬ cumplen con la mayor escrupulosidad y plorando la conculcación de los dere¬ la Guardia civil denuncia continuamen¬

chos de la Sede Apostólica, y pidiendo te sin contemplación de ningún género

abrevie los dias de amargura y prolon¬ todas las infracciones para que los se¬

gue dilatados años la vida de su Santi¬ ñores Jueces municipales impongan á

dad.

los infractores las penas á que según la

El Padre Santo pronunció algunas ley se han hecho acreedores. No sucede

palabras en italiano, ordenando á Mon¬ lo mismo con otras disposiciones, quizá señor Merry del Val hijo de nuestro em¬ las más importantes de la misma ley,

bajador acreditado cerca del Vaticano que se dejan absolutamente relegadas

leyera en su Augusto nombre el discur¬ al olvido.

so contestación.

El artículo 17 prohíbe terminante¬

Pertenecíamos nosotros á la segunda mente la caza de aves insectívoras en

sección de la. peregrinación y asi es qu@ cualquiera época del año, por el benefi¬

el Romano Pontífice en su discurso rei¬
teró los «sentimientos de benevolencia y
paternal amor que su corazón abriga Inicia España y hácia los peregrinos»,

cio que reportan á la agricultura, y sin
embargo, como si esta prescripción fue¬ se letra muerta, no sólo sg persiguen y cazan ios pájaros en todo tiempo, sino

(sentimientos manifestados en su dis¬ que los infractores cometen este abuso

curso leído en la audiencia concedida á en presencia de las autoridades y agen¬
los peregrinos de la primera sección);*^ tes encargados de hacer cumplir la ley,

hizo después un estracto de tan impor¬ y se ceban en la persecución,de las aves

tante documento y añadió: «La peregri¬ útiles con tal encarnizamiento que pare¬

nación española ha revestido una im¬ ce han resuelto y casi conseguido su

portancia que nadie podrá desconocer. completo exterminio.

Muy rara vez el Vicario de Jesucristo se De Palma como los demás pueblos de

lia visto rodeado en esta gloriosa Basí¬ la provincia salen, especialmente en los

lica por una multitud tan grande de pe¬ dias festivos, centenares de cazadores

regrinos de lina misma nación, portan- que con ligas, rede», lazos, reclamos y tos representantes de todas las clases de todo género de aparatos de destrucción,

la sociedad, y, sobre todo, por una fa¬ van acabando con los verdaderos aliados

lange tan numerosa de poderosos indus¬ del agricultor; completa este enjambre

triales, de modestos empleados y de devastador la travesura pueril que du¬

hombres de trabajo cuyos intereses es¬ rante la época de la cría destruye infini¬

pirituales y materiales preocupan mas dad de nidos con sus polladas ó huevos.

especialmente el ánimo del Pontífice.»

El artículo 25 de la citada ley prohíbe

Agradeciólos sentimientos de amor de la circulación y venta d© caza y de pá¬

los peregrinos y aludiendo á los tristes jaros muertos durante la -temporada de

sucesos de Valencia, dijo: «Pero como veda, y como lo, veda es ilimitada en

era de suponer, un testimonio tan bri¬ cuanto se refiere á los pájaros está siem¬

llante de fé y de acendrada devoción á pre prohibida su circulación y venta

la Cátedra de S. Pedro y que lia sido mientras no sean aves de paso; más no

cansa de regocijo y santo entusiasmo por aso deja de ser extraordinario el co¬

para los verdaderos católicos, no podia mercio que de ellos s@ hace en plazas,

pasar desapercibido por los sectarios de mercados y casas particulares, y sema¬

los diferentes países ni por los enemigos nal mente hay gran exportación para la

de nuestra Santa religión. En el seno península.

mismo de vuestra noble patria se lian

Es tanta y tan antigua en esta pro¬

levantado contra vosotros en nombre de vincia .la caza de lo* pájaros, obreros

lina falsa libertad de conciencia algunos económicos é irreemplazables de la agri¬

desdichados cometiendo actos indignos cultura que destruyen las numerosas

de vuestro decoro nacional; y si hemos colonias de insectos dañinos y voraces

de juzgar por estos lamentables sucesos, que poniendo á contribución toáoslos

lo que han buscado los autores de seme¬ frutos de la tierra arrebatan el diezmo,

jante maldad es renunciar, no solo el cuando no toda la cosecha, á las espe¬

glorioso título de hijos de la Iglesia, ranzas del Cultivador. El hombre es i¡n*

sinó que basta el derecho de llamarse potente para destruir los insectos por

españoles.»

presentarse éstos en número infinito, por

su pequeño volumen, por ocultarse bajo

España católica toda quedó herida é las hojas y cortezas de los árboles y ar¬

indignada, al presenciar los atropellos y bustos, en el interior de su tronco y

las coacciones de que fueron objeto los basta en los mismos frutos, ejerciendo

dignos representantes de sus provincias en todas partes su devastadora iuíiuen-

en el momento mismo en que, ejercien¬ cia; pero las aves por su instinto los do un derecho indiscutible, iban con persiguen en todos sus escondrijos, lo*

admirable piedad á ofrecer ante el trono descubren basta en las resquebrajaduras

del Vicario de Cristo la elocuente expre¬ délas cortezas, en las paredes, en la

sión de su fidelidad, adhesión y amor á tierra y en todas las trincheras inespug-

la sede Apostólica: es más, levantaron la nables para el hombre; los atacan J
voz en las Asambleas legislativas aque¬ destruyen en el estado de huevo, de lar-.l

c.iimpfion-j llos que el pais lia autorizado á hablar va, de crisálida y de insecto,
1 en su nombre y por unanimidad y con do de este modo I03 designios de la Puf

gran energía condenaron sin vacilar videncia que las lia dotado de instinto y*

aquellas escandalosas agresiones que organización especial para desempeñar)

mientras constituían un atentado á los tan importantes funciones y contribuir

derechos de la relig'ión acometían á la de este modo al equilibrio en.tre todos

vez la dignidad de España.»

los seres vivos de la creación.

Terminado el discurso recibió á las

Muchas de nuestras com&rcas empie¬

diferentes comisiones qrue se presentaron zan á, verse completamente privadas de

y dió la bendición, que recibimos de ro¬ la labor eficaz y diligente de estos screj

dillas, quedando también bendecidos los auxiliares del agricultor, y un clamoreuy
objetos piadosos que traíamos para los generál se levanta en muchas regiones! amigos, retirándose después en medio de osta isla al ver qué las innumerable]

de los aplausos de la multitud. Yo no sé que pensaría en aquel mo¬
mento cada uno de los peregrinos que

avecillas que llevaban á los campej
agradable esparcimiento al parque i03! beneficios de su trabajo, han sido rceiíjl

SOLLER

plagadas por miradas de insectos des¬
tructores que amenazan acabar con to¬ dos los elementos de la producción agrí¬
cola.
La p i rala de la vid, voraz colaborador

Crónica Balear
(OJEADA Á LA FH1HÏ3A BÏÏ ESTA PROVINCIA)

casa del Alcalde, y el martes estuvo en dicho pueblo el Juez del partido Sr. Escolano con objeto de conocer sobre el
terreno los hechos referentes á los pe¬ tardos mencionados.

do casi siempre encapotado, y las lluvias han sido abundantes, si bien han caido á
intervalos.
A la hora en que escribimos continúa
lloviendo.

Fue leída y aprobada el acta de la an
terior.
Se dió cuenta d© un oficio de la Ad¬
ministración de Hacienda mediante el
cual comunica que á los efectos del arti¬ culo 62 del Reglamento de Territorial

de la filoxera, lia tomado tal incremento La distribución de los fondos del pre¬

de 30 de Septiembre de 1885 remitía

en algunas comarcas y son tales sus es¬ tragos, que los desesperados viticultores

supuesto provincial para satisfacer las obligaciones del presente mes de Mayo

El dia 16 del próximo mes de Junio á
la una de la tarde en la Dirección Gene¬

La compañía de zarzuela que dirige el bajo cómico D. Ramón Alarcón dará dos

aprobado el apéndice al amiilaramiento de este pueblo, respectivo al próximo añ©

buscan y no encuentran decisivos me¬ dios para combatirla; asi como existe la
pirala de la vid, liay la de la encina, la
del ciruelo, del peral y del manzano y de casi todos los árboles y arbustos. La manutención de las larvas de tan terri¬
ble lepidóptero cuesta á la agricultura muchísimos millones que los pájaros le
hubiesen ahorrado.

asciende á la'canti'dad de 52.676 pesetas 13 céntimos, distribuidas en esta forma:

Administración provincial. . Servicios generales
Cargas • Instrucción pública Corrección pública. .... Imprevistos
Obras diversas

6558*59 1758-33 229‘08 4509-65 1594‘66 1208*33
3250‘00

ral de Obras Públicas, situada en el local que ocupa el Ministerio de Fomento, se celebrará pública subasta para la adju¬
dicación de las obras de modificación de
las cuestas de Llummayor en la carrete¬
ra de Palma á Porto-Colom, cuyo pre¬
supuesto es de 41.147 pesetas 73 cén¬
timos.

funciones, esta noche y mañana, en ei teatro de la Defensora Soliéronse, siendo
su intención la de continuar si la dis¬
pensa el público su protección. Las funciones que se anuncian son:
Ya somos tros, El dúo de la Africana, y ¡¡Quien fuera libre!! para hoy, y Los em¬ busteros, repetición de El dúo de la Afri¬

económico de 1894 á 95. Acordóse que¬
dar enterado.
Entró el concejal Sr. Forteza.
Se dió lectura á vorias instancias pre¬
sentadas por D. José Marqués y Mayol, D. Bartolomé Miró y Bauza, D.a Mag¬ dalena Vicens y Puig, y D. Damian Vi¬ cens y Mayol, en solicitud de permiso para hacer obras en los inmuebles qua en ellas se indican, sitos en la calle del

Cuando las naciones cultas s® impo¬ nen los mayores sacrificios para acli¬
Crónica Local matar y proteger la* aves insectívoras,
nosotros que nos vemos favorecidos por muchas é importantes especies, no de¬ bemos consentir su perniciosa é injusti¬ ficable destrucción. Atento por deber y
por vocación á todo cuanto s® refiere á la protección y fomento de la agricultu¬
ra, fuente primordial de todas la* rique¬ zas, no he de escasear mis medios de
acción para impedir un abuso que, á más de los inmensos perjuicios que causa, cede cu desprestigio de los pue¬
blos cultos.
Coa este objeto he creido conveniente recordar algunas disposiciones de la ley
de caza de 10 ue Enero de 1879 para que

Otros gastos

209P66

Movimiento de fondos ó su¬

plementos

31474-84

Bajo la presidencia del magistrado D. Eduardo de Angulo se constituirá el
día 21 á las diez de la mañana el tribu¬
nal correspondiente para celebrar exᬠmenes de los aspirantes ú procuradores.

La Comisión médica encargada en
Mahón de dictaminar sobro la muerte
del mayordomo del vapor noruego Álf, declaró que la muerte había sido ocasio¬ nada por la dolencia que el desgraciado venia padeciendo sin que presentara in¬ dicio alguno epidémico.
Eso no obstante dada la procedencia

Ha llamado la atención y ha aplaudi¬ do el público la ocurrencia de exponer en un cajón cerrado por medio de un cristal
el libro de sentencias de la Corte Real de
Sóller que abarca desde 1560 á 1562, abierto por la página que contiene la narración que copió en letra mas clara el empleado municipal encargado del Ar¬ chivo, D. Jaime Rallan y Frau, y que á
la letra dice:
«Diumenge a XI del mes de maig
MDLxi en lalba clare desembarcaren
1700 o 1800 moros y tursd ab xxm fus¬

cana y La Calandria para mañana. Segun rezan los programas, para la repre¬ sentación de la segunda de dichas zar¬ zuelas se ha pintado una bonita deco¬
ración.
De esperar es que el público aficiona¬
do muestre deseos de conocer obras nue¬
vas en este teatro y un personal' que en su totalidad, ó cuando menos en su gran mayoría, no ha pisado nunca las tablas
del mismo.
Se ha construido un pretil en el cami¬ no de S' Alborada, se ha hecho un des¬ monte en el que conduce al patio del Convento, y se lian limpiado y reparado
varias calles. Estas son las obras que se

Pastor núm. 20, en la calle de las Al¬ mas, en la barriada del Puerto y en la calle de la Victoria respectivamente. Acor¬ dóse pasaran á la Comisión de Obras.
Y por último se acordó satisfacer á D-. Jaime Valls, tendero, una cuenta im¬
portante 12’50 pesetas.
Y se levantó la sesión.

•

— -TT-SCSft

CULTOS SAGRADOS

En la iglesia Parroquial.—Mañana, dta 20, fiesta do conclusión del mes de
Mayo. A las sieto y media comunión ge¬ neral, á las nueve y media, horas y misa solemne, con música, y sermón por don
José Pastor Vicario; por la tarde se con¬ tinuará la devoción de las siete palabras

teniéndolas presentes la Guardia civil y todos los agentes de mi autoridad, de¬ nuncien y entreguen sin contemplación alguna á sus infractores á los respecti¬ vos Sres. Jueces municipales á quienes compete la aplicación de los debidos -correctivo* con arreglo á la propia ley; cuyas disposiciones Ion las siguientes:
•1.a Todo el que se encontrare cazan¬ do con liga, redes, reclamo ó cualquiera ■otro artificio, será castigado con la pér¬

del buque, dispuso el señor Gobernador que este quedara en observación y que
el cadáver fuese enterrado en el cemen¬ terio del Lazareto.
Por acuerdo de la Excma. Audiencia
ha sido puesto en libertad el médico don Jaime Comas, sujeto á procedimiento
con motivo de un hecho ocurrido hace
algún tiempo en La Puebla.

tes y galeras oxides de algar padar salt a sollar y anaren en ponens y tocaren enyvisay na dia abans vingue avis al virey y lo virey feu exir los capitans de fora y lo nostro capita m° Jot angelats
ab manco de dos oras ariba en sollar y
lo disapte en la nit o Diumenge demetinada ab obra de 500 Iiomens en que nia-
via 111 de buyola y de alaro del socorro
envestiren ab la mitat de dits tursd al
pont de la mar qui venia del coll de silla o de las puntas ab proposit de exir a la

han ejecutado por administración muni¬
cipal desde el dia 7 ai 12 del mes actual,
y en ellas se han invertido 117*08 pe¬
setas.
El dia 15 del actual dió principio la
Sociedad El Gas al cobro del 27.° divi¬
dendo pasivo de las acciones de la mis¬ ma, y, segun noticias, es ya el ultimo que piensa pedir, pues que, gracias á

de J. O. desde la Cruz y al anochecer el
Mes de María.
Dia 23 al anochecer completas so¬
lemnes en preparación de la festividad
del Corpus. Dia 24 á las seis y media de la maña¬
na la devoción mensual al Apóstol San
Bartolomé; á las nueve y media, expues¬ to el Santísimo., horas menores y misa so¬ lemne con sermón que dirá Ü. Juan Rie¬
ra Pbro.; por la tarde los actos de coro y solemne procesión que recorrerá las

dida délas armas ó aparato de que se vale, y la pérdida de la caza á tenor de lo prevenido en los artículos 44 y 47 de la ley; como también con la multa á que
234567..aserefiereelart.48.

Ha sido aprobado por el Sr. Goberna¬ dor de esta provincia el presupuesto carcelario de ingresos y gastos del par¬ tido de Manacor para el próximo ejerci¬ cio y el repartimiento formado por el

creu y venir lo carre nou avall y los cris¬ sil estado próspero, no tiene necesidad

tians valarosament envestiren dit escua¬ de molestar á los señores accionistas

dró á dit pont de la mar y romperenlos exigiéndoles más desembolsos, que mo¬

ahont mataren molts moros encalsanlos
fins al coll de silla y laltre escuadro de

lestos han llegado á hacerse

en

ver¬

moros prengue per casa Jot Palou y arr-i-, dad los que se han hecho, por la for¬

principales calles.
IteglstF© Civil

Cualquier infractor que no esté alcalde en la siguiente forma: Artá harén fins a la coma y encativaren mol- ma con que se han efectuado para mayor

Nacimientos.

provisto de la correspondiente licencia 611T2ptas. Campos 434*18 ptas. Capde¬ tas donas y capallans qui fugian y sagne- facilidad de los menos pudientes.

'de caza, será castigado con arreglo á la pera 273-18 ptas. Felanitx 1261*92 pese¬ jaren la vila y esglesia y ananssen ab

No tenemos necesidad de hacer comen¬

Varones 1.—Hembras 0.—Total L
Matrimonios.

ley, sin perjuicio de sufrir además las tas Manacor 1721‘65 ptas. Montuiri 285*99

p.enas señaladas en el artículo anterior. ptas. Petra 416*39 ptas. Porreras 555-23

El que destruya los nidos de las ptas. San Juan 227*36 ptas. S. Lorenzo

aves útiles, será castigado con las penas ' 234*10 ptas. Son Servera 286*14 pesetas

.a*quemarcaelárt.51?

Saníañy 218-56 ptas. Villafranca 173*93.

Los padres, tutores y amos de los

Total 7161-16 pesetas.

infractores serán responsables civil y

subsidiariamente de las infracciones que
■cometan los que estén bajo su poder. Está prohibida la venta de pája¬
ros vivos ó muertos emtodo tiempo, así en las plazas públicas como en las casas

En aguas del Lazareto sucio del puer¬
to de Mahón se encuentran actualmente
purgando cuarentena tres vapores y un bergantín goleta.

particulares. Si los pájaros estuviesen La velada poético-musical celebrada vivos se les dará libertad donde quiera el lunes en Palma, por la Asociación fie

dita presa los cristians feriren sobre ells
y llevaren los tota se presa y mataren molts moros y guant los cristians feri¬ ran sobre dits moros de dita presa los
moros colltegaren molts qui senaportavau axi donas com bornes y morirene
molts de ditas nafras entre los altres
mo Gaspar Miró y dits moros segons la resanya de las Fustas los mataran 213 moros entre los altres capitans y axir ali capita de ditas xxnr fustas siera viu
dona L catius cristians y nol pogue
aver per eser mort en la batalla no sen portaren sino un cris tía quis deya Jua-
not Arbona mamajayes».

tarios; la noticia que damos los lleva en sí mejores de los (pe pudiéramos añadir.
Los grandes almacenes de El Siglo, acaban de publicar el catálago de la próxima temporada de verano, ilustrado con profusión de grabados y figurines de la última moda para señoras y caballeros y niños.
El catálogo y muestras se remiten gratis á quien lo solicite, dirigiéndose por correo á los propietarios de los cita¬
dos almacenes, Sres. Conde, Puerto, y

Ninguno.
Defunciones
Dia 12.—D. Antonio Mayol y Arbona,.
de 59 años, casado, Manzana 51 n:° 16. Dia 14 —D.a Margarita Bernat y Mh\\
de 56 años, casada, calle de la Jama 132. Dia 14.—Jaime Ant.° Mayol y Trias
de 5 años, calle de San Bartolomé 21. Dia 17.—D.a Margarita Vives y Deyá
de 82' años, soltera, calle de la Alquería
del conde 43.
Dia Ï8—D. Pedro Juan Arbona y Mo¬
rell, de 51 años, casado, calle de la Rec¬
toría 8.

que se les eucuentre y si estuviesen muertos ó imposibilitados para el vuelo, se repartirán del modo que previene el art. 44 de la ley.
Se prohíbe la exportación de pᬠjaros para la península, á cuyo fin lo& •Sres. Jefes de Aduanas, Empresas de
aconsumos, ferro-carrilesy otro* traspor¬

Seglares Católicos, resultó en extremo
lucida.
Estaban iluminados á la veneciana el
zaguan y la escalera principal, converti¬ da en jardín la antesala, y se destacaba en el salón principal la estatua de San
José dentro un nimbo de nubes, qu«
causaban una ilusión perfecta.

El limes fué llamado á la Oasa Consis¬
torial un hombre á quien se acusaba de
haber maltratado bárbaramente á un hijo
suyo. Según dijeron, oidos al padre y al hijo resultó que solo trataba de ame¬
drentar aquel á éste á fia de que confe¬ sara la verdad, pues que lo creía autor

Oomp.a Rambla de los Estudios, 5, y 7,
Barcelona.
Anoche, ya muy tarde, ó mejor dicho esta madrugada hubo una riña á bofeto¬
nes en la calle de la Luna entre dos
jóvenes, que tuvo su origen, segun se

MOVIMIENTO DEL PUSRTO
Embarcaciones fondead as
Dia 14.—Da Cette, en 2 dias, laúd Es¬
peranza, de 41 ton., pat. 1). G. Castañer,
con 6 mar. y lastre.

tes cuidarán de denunciar toda infrac¬

del hurto de un anillo que faltaba á la nos ha dicho, por habar reclamado lino Dia 17.—De Cette y Barcelona, vapor

ción.
Se esceptuan de las disposiciones anteriores, los tordos, estorninos y de¬ más aves de paso, cuya caza y comercio se haga con arreglo á las disposiciones que marca la ley.
Recomiendo muy especialmente al be¬ nemérito cuerpo de la G. C. que es la encargada de ejercer vigilancia en los campos y despoblado y cuyo celo es tan generalmente reconocido, que lo redoble si es preciso para conseguir que la cita¬ da ley sea respetada y cumplida con igual rigor en todas las disposiciones que de @lla emanan.
Los Alcaldes darán la mayor publici¬ dad á las precedentes disposiciones, es¬ perando de su ilustración y celo coope¬ rarán al mismo beneficioso «bjeto, co¬

El alcalde del pueblo de Andraitx ha rogado M Isleño que rectifique el suelto que publicó ei día 12 dando la noticia de que existía la epedémia variolosa en al¬ gunos ganados de aquel distrito, por
cuanto es inexacta esta afirmación.
En el número 4,256 del Boletín Oficial de esta provincia se publica una circular del ministerio de Hacienda en la cual se
notifica al público que han sido remiti¬ das á los representantes de la compañía Arrendataria de Tabacos y del timbre dsl Estado, las patentes para la expendieión al pormenor de los alcoholes, aguardientes y licores.
Añado ei propio documento que los
industriales incluidos en la tarifa con¬
signada en el artículo l.° del real decreto

niña de su principal. Convencido sin duda el Alcalde acci¬
dental, Sr. Frontera, de la poca importan¬ cia del hecho, ó de lo infundado de la acusación, dejó en libertad al padre, quien salió avergonzado, según el misino nos manifestó, de ver como habíase querido llamar la atención del público abultando lo que no era mas que el cumplimiento del deber paternal, hasta convertirlo en lección inmoral para el muchacho, que ha visto, con gran satisfacción de seguro, comparecer ante la Autoridad al autor de sus días por haber tratado de corre¬ girle una falta á todas laces punible.
Nuestro estimado amigo el médico don Jaime Antonio Mayol, concejal del

de ellos una cuenta al otro. De los dos
uno es forastero, de Bañóla, y éste fué quien habiéndose dado por ofendido pegó el primero; el otro llamó en su auxilio á
la guardia municipal nocturna, la que, aunque parezca raro, compareció en el acto, conduciendo al primero á la Casa Consistorial, y no sin grandes dificulta¬ des, pues que se resistió cuanto pudo.
Esto, y el espectáculo no menos triste que se dió en el zaguau de la Casa Con¬ sistorial, al decir de los espectadores, para lograr subiera el detenido al cuarto de corrección, dan una idea exacta de la
fuerza moral y física de nuestros sere¬ nos, á pesar de ser fuerza armada, del Municipio.

León de Oro, de 278 ton., cap. D. Gui¬ llermo Mora, con 18 mar., pas. y efectos
E M B ARC ACION ES DESP ÁCH AD AS
Día 17.—Para Ciudadela, vapor León
de Oro, de 278 ton., cap. D. G. Mora,
con 18 mar., pas. y efectos.
La Junta de Gobierno de festa So¬ ciedad lia señalado los dias 15, 16, i 7,
18, 19, 20, 21 y 22 del actual, de diez á
doce de la mañana, para el pago del 27.» dividendo pasivo de 2‘50 pesetas por ac¬ ción, en el local que ocupan las oficinas
de esta Compañía, cálle de Buen Año
atm. 6.
Sóller 7 Mayo de 1894.—El Presi¬ dente, José Rallan.—P. A. de la J. d«

municando á los dependientes de su de 8 de Febrero último, están en el deber Ayuntamiento de esta villa, llora la pér¬ Habiendo sufrido durante toda la se¬ G., Francisco Serra, Srio.

autoridad las órdenes más enérgicas pa¬ de adquirir las patentes antes del dia dida de su hijo mayor, precioso niño de mana las inclemencias de la lluvia el ca

ra qus impidan por todos los medios la I.0 de Junio próxino, las cuales se ha¬ cinco años que era el encanto de la fa¬ tafalco en que tocó la música en los pasa¬

persecución y caza de los pájaros y en¬ treguen á los infractores á los señores Jueces municipales; teniendo presente que si llevados de su amor á la agricul¬ tura contribuyen á estipar de raiz tan antiguo como pernicioso abuso, les ca¬ brá la satisfacción de haber prestado un importantísimo servicio á este país, que hoy más que nunca necesita del concur¬ so de todos los buenos patricios.
Palma 8 de May© d@ 1884.

llan de venta en todas las expendedu¬ rías de efectos timbrados de esta provin¬
cia y cu la representación de la compa¬
ñía arrendataria de tabacos de Palma.
Van acudiendo á la plaza cantidades de cereza para la venta al menudeo; pe¬ ro el precio subido á que so cotizaron las primerizas hace diez ó doce dias, se sos¬ tiene firme todavía hoy. siendo debida esta firmeza á la extracción que se hace

milia. Murió en la madrugada del lunes, después de uua cruel enfermedad que le ha tenido postrado en cama ocho dias.
La extraordinaria concurrencia que
fué por la tardo á dar el pésame al atri¬ bulado padre, es la mejor prueba de las simpatías de que en todas las clases de la sociedad soliéronse y fornalugense
goza nuestro amigo. Deseárnosle á él y distinguida familia

dos dias de fiesta, suponíamos se dejaba para que continuara tocando en los do¬ mingos y dias festivos del próximo ve¬ rano; pero nos hemos convencido de lo contrario esta mañana, que hemos visto se quitaba el mencionado tablado.
-*-»=«sbE2SE>@<5HBE3»»*—-
m EL AYUNTAMIENTO.

tfliTIMA M9S4

Palma 19, á la» 3 tarde.

Banco d© España. . . .

4 p § interior. . . fin. 4 pg exterior. . . - fin.
4 p g amortiza-ble . . .

Cubas.

.

.

. ■' v

.

.

Coloniales

581‘00
68'40 78‘37 77'95
110‘12
OO’OO

Victoriano Griizmcui.

de esta fruta.

la resignación necesaria para que se cicatrice muy en breve la profunda heri¬

Bajo la presidencia del Alcalde acci¬
dental D. Podro Antonio Rullan y es¬

Cambios.
París 8 días vista. . .

.

21/4.0

Han sido entregados al Juzgado de da que na dejado abierta en sus cora¬ tando presentes los concejales D. Anto¬ Londres 30 días vista . . 30 00

Instrucción por la guardia civil, los cua¬ zones tan sensible desgracia.

nio Arbona y D. Cristóbal Pizá, se de¬

tro detenidos en la villa de Buüola pre¬

claró abierta la sesión ordinaria, que se

P.

suntos autores ó complicados en la cau¬ La presente semana ha sido muy va¬ celebró por segunda convocatoria en la

sa sobro petardos que se arrojaron á la riable; el cielo, desde el martes, ha esta¬ noche del jueves último.

4

SÓLLER

Ferias de Mallorca
ABRIL. -Domingo, 23, Sta. María.— MAYO, Domingo, 7, Sineu. (Fira de
Maig). Miércoles, 10, Inca (Dijous bóf.
El Jueves, 11, es el dia de la Ascensión, Domingo, 14, Sóller y Felanitx.—Id., 21, Sanadlas.—Id., 23, Manacor y Binisa¬ lem.—JULIO, Martes, 18, Felanitx.— Martes, 25, Manacor.—AGOSTO, Do¬ mingo, 13, Sineu.—Lúnes, 28, Felanitx, —SEPTIEMBRE, Domingo, 17, Manacor.—Id., 24, Felanitx,—OCTUBRE.— Domingo, l.°, Llmnmayor.—Lúnes, 2,
id., (firó).—Domingo, -8 y 15, Llummayor.—Id., 22, Inca y Felanitx.—Id., 29,
Inca.—NOVIEMBRE, Domingo, 5, In¬ ca.—Viernes, 10, La Puebla.—Sábado, 11, Alcudia.—Domingo, 12, Pollensa y Muro.—Jueves, 10, Inca, (Dijous bó).— Domingos, 19 y 26, Binisalem.
Mercados de Mallorca
Dos lúnes, en Manacor: los mártes, en

Montuiri: los miércoles, en Sineu: los
jueves, en Inca: los sábados, en Palma: los domingos, en Binisalem, Pollensa y
Sansellas.—En Inca siendo fiesta mayor el dia de mercado, se traslada al miérco¬ les anterior, lo mismo que el del Jueves
Santo. Además los jueves anteriores, intermedios y posteriores á las férias no se celebra mercado. En Binisalem hay mercado de ganado lanar el mártes de
la semana santa.
Ferro-Carriles de Mallorca.
Servicio de trenes que regirá desde 1.°
de Abril de 189,1
De Palma á Manacor y la Puebla, á las 7’50 ma¬ ñana, 15 y 8‘40 (mixto) tarde
De Manacor á Palma, á las 3 (mixto), 7 mañana y 5’30 tarde.
De La Puebla á Palma, á las 7‘25 m. y 5‘40 tarde. De Manacor á La Puebla, á las 7 mañana y
5'30 tarde. De la Puebla á Manacor á las 7’25 mañana, 2’30
y ñ'40 (mixto) tarde. Tren periódico, dias do mercado en Inca:
De Inca á Palma, á la 1 tarde.

CORREOS
Salidas de Palma.
Todos los martes para Barcelona á las cinco de la
tarde.
Todos los jueves para Valencia á las cinco déla
tarde.
Todos los viernes para Barcelona á las cinco de
la tarde.
Todos los domingos para Ibiza y Alicante á las ocho de la mañana, y á las siete cincuenta para
Barcelona.
Todos los miércoles á las dos quince de la tar¬ de para Mahón (Vía de Alcudia)
Todos los sábados á las cinco de la tarde tam¬ bién para Mahón.
Salidas de Barcelona.—Todos los lunes y jueves ó
las cinco de la tarde. Salidas de Valencia.—Todos los viernes á las tres
de la tarde.
Salidas de Alicante para Ibiza y Palma.—Todos
los martes á las doce de la mañana.
Salidas de Ibiza.—Para Alicante todos los domin¬
gos por la tarde.—Para Palma: todos los miércoles á la madrugada.
Salidas de Mahón.—Para Barcelona todos los do¬
mingos á las ocho de la mañana (Vía de Alcudia). Todos los miércoles á las cinco de la tarde para
Palma.
SALIDAS DE SÓLLER Los domingos á las 2 de la mañana y los demás
dias á las 4.
LLEGADAS Á SÓLLER
Todos los dias á las 6 de la tarde.

ULTIMAS COTIZACIONES

/La Solidez: Valor nominal 100
»/ —Desembolsado 100
SL.27 Gas: Valor nominal 20—Deo\\ sembolsado 13’50
S ) Compañía de Navegación de Sóller:
\\ Valor nominal 100—Desem-

gl bolsado 99 Compañía de Diligencias: Va-
>1 lor nominal 40. — Desem-

\\ bolsado 40

....

DUROS
OO’OO 00‘00
00‘00
00‘00

Cambio Mallorquín

56‘50

¡CréditoBalear 104‘50 FomentoAgrícola

63‘00

Ferro-carriles de Mallorca .... 57‘25

Alumbrado por Gas
Salinas de Ibiza

120‘00
200‘00

Sociedad General Mallorquina . . 74‘00

\\La Isleña Marítima

48’25

(4 p§ perpétuo interior 4 pg exterior 4 pg amortizable

68’5078’40
78‘15

3\\
sI

Billetes hipotecarios
Banco de España

de

Cuba.

.

.

ÍIO'OO
380’75

V Tabacos

nominal. 168’50

¡ 4 pg perpétuo interior . . . fin • 68’52 4 pS perpétuo exterior . . . id. • 78’37

O

4 p2 amortizable, . . . .

.

.

,

.

OO’OO

hJ H

Billetes hipotecarios áe Cuba.

. • HO’12

O1
531

Banco

Hispano-Colonial

.

.

fin.

.

OO’OO

í Ferro-carriles del Norte. . id. . 2640

V Francos

MERCADO DE INCA

Precios corrientes el 17 de Mayo.

Almendrón. . . ptas.

Trigo

Candeal ....

Cebada del pais . • ,

Id. forastera. .

.

o

•

Avena del pais. . , .
Id. forastera. . .

Garbanzos . . ,

Maiz

Habichuelas blancas. ,

Id. negras . . . « .

Frijoles . , . . •
Habas para cocer. • . Id. ordinarias . .

Id. para ganados. •

Higos pasos. . .
Cerdos cebados. . .

00‘0Q 42 kls.

17‘00 70 lit,

17‘50 » »

10*50 » »

10‘00 » »

9‘50 » »

9*00 » »

22‘00

»

»

»

20*00

24‘00 22‘0Q 19‘00 17‘00 15‘00 00‘00 00-00

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

qq. aja

METEOROLOGIA

OBSERVATORIO DE D. JOSÉ BULLAN FBRQ.—GALLE DE S. PEDRO

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»

TERMOMETROS

I MIADA I

AMENTO Atmósfera Plyio.

TERMÓMETROS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

Atmósfera Plyio.

Ma ian Ta

? a

K

H

5*

?* H

Mañana Tarde Seco. Há Seco

j Ter.

Tcr-

del Bar.

Bar.

Dirección I

Fuerza

Bar. Mil.B Bar. G.°a

M.a Tii |M.a Trd. Mam Tarde Milis.

OBSERVACIONES

Termó¬

Termó¬

Anemó¬

tí Mañana.
5*
cc

Tarde.

metro del
Baró¬

Baró¬ metro.

metro del
Baró¬

Baró¬ metro

Dirección

metro. n.° de vueltas

durante

Mna. Tde. M,a Tarde Milis, Máxi¬ ma.

Míni¬
ma,

Máxi¬
ma.

Míni¬ metro. Milí¬ metro. Milí¬ ma. Grados metros Grados metros

las 24 horas.

11 23 12 24 24’0 I3’0 24’2

18 758 18 758

12 24 ii 24 23'0 12*0 23’0

¡19 758

756

13 25 12 24 24Ú 18*0 25’O

19 756

755

14 25 13 25 25’2 16’0 24’4

19 756:

756

15 24 12 24 13(25*0 15’0 24Ú

¡18 757

756

16 23 11 24 12|19’0¡ 14’0 20’O

18 755], 755

754¡ 17 20 13 23 12 19'0 15*0 20’2 14L 18

755

S.j ON.! o.
o. s. o. N. s. O. N. o. O. s.

D. D. D. D. D. D. D. D. C. Ll. 17 D. Ll. 3 C. Ll. 2

11 23-0 12*5 22‘8 16‘4 19*2 760*0 20‘5 760‘0 so. so. 9.620 D. D.

12 23‘7 12*7 25‘5 18*0 20‘0 759-5 21‘0 758*2 so. so. 20.358 D. D.

13 25-5 13‘9 21‘7 15‘0 19-5 756‘7 20‘2 756-4 NE. NE. 32.862 D. D.

14 21 ‘3 10‘9 21‘3 15‘4 19‘1 754‘5 20‘0 753‘6 NE. NE. 4.480 D. D.

15 21‘4 11‘0 20‘0 13*0 18‘3 751‘7 20‘0 751‘7 NE. NE. 28.165 Ll. D. 5

16 21‘5 13‘0 21‘0 14‘1 L9‘2 752*0 19*0 752‘4 O. 0. 13.085 C. Ll. P5

17 21‘5 13‘0 21‘3 14‘0 18‘7 753‘0¡19‘7 753‘4 N. N. 4.140 D. D.

•

FIOTA.
oíale»: D. que indica despejado y C. cubierto.—Las horas de observación son: á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde.—Los termómetros están á la sembra.
OTRA. En ol observactorio del «Faro de la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros 620 milímetros sobre el nivel del mar.

OBSERVACIONES
Tempestad del SO. al l

Sección de Anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pagarán: dos céntimos de peseta por palabra, siempre que el tipo de letra no eseeda del cuerpo 20;—4 céntimos, siendo e1 20 al 32;—10 céntimos del 32 al 48; y del 48 arriba á precios convencionales.
COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN BE SÓLLER

En la finca $£ Oliva dc es Fenás,

pago los Moneadas, propiedad de

herederos de D. Antonio Bernat-

Plaza de Palacio-3-BARCELONA

Verí y Ripoll.

EnJ venta dicha finca olivar y

Treinta y tres años de existencia, siempre regentada por sn actual algarrobos, en] parcelas la parte
propietario D. JOSÉ SERRA, es una de sus principales recomenda¬ superior y en solares económicos

NUEVO Y RÁPIDO SERVICIO ENTRE

ciones.
Precios de hospedaje: desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones, comiendo á la carta, desde una peseta en adelante. Servicio á la carta á todas horas del dia, á precios módicos. Para que este establecimiento esté á la altura de todas las fortu¬ nas y deseoso su propietario de corresponder á la distinción y favor que el público le ha venido dispensando durante largos años, ha es¬

la inferior, se anuncia al público, siendo los precios de las parcelas convencionales y los de los solares comprendidos entre 66 y 33 du¬ ros, advirtiendo que tiene cada uno
de estos de extensión 8 metros de

CIUDADELA, SÓLLIB, DABflLOftA, C1TT1
Y ?I0Í-fI!SA.
EL MACOÓFIC© Y YEIjOZ YAPO®

tablecido un nuevo servicio de hospedaje cuyo precio es tas por dia comprendida la manutención y habitación.

de 4 pese¬

ancho por 30 de largo. Para mas informes dirigirse al
Agrimensor D. Jaime Rullan (Ros)

Saldrá en lo sucesivo del puerto
de Ciudadela para Sóller, Barcelona y Cette los dias 9, 19 y 29 de cada mes. Del de Sóller para Barcelona y Cette, los dias 10, 20 y 30 de id. id.

quien esta autorizado para las ven¬ Del de Barcelona para Cette, los dias 1, 11 y 21 de id. id.

tas.

Del de Cette para Barcelona, Sóller y Ciudadela, los dias 5, 15, y 25 de id.

Del de Barcelona para Sóller y Ciudadela, los dias 6, 16 y 26 de id. id.

Del de Sóller para Ciudadela, los dias 7, 17 y 27 de id. id.
Desea darse en ar- AD VERTENCIA.—En los meses de mas de 30 dias, la salida de Barcelo¬

COMÍA TRASATLANTICA DE BARCELONA

riendo Sa Taulera, de Matías Es¬ tades, con tierra de rueda dentro de la misma propiedad.
Existe además una espaciosa sa¬ la cubierta para poder secar en
caso de lluvia.
Para mas informes diríjanse á

na para Cette será el dia 31, en vez del l.° como se ha expresado.
CONSIGNATARIOS
EN CETTE.-D. Guillermo Colom, Quai Commandant Samary-5. EN BARCELONA.-Sres. Moll y Corominas, Plaza de Palacio letra B.r EN SÓLLER.-D. Jerónimo Estades, calle de la Luna n.° 12. EN CIUDABELA.-D. Bartolomé Fiol, calle de Isabel f!.

su propietario, que vive calle de

Servicio fijo y periódico por los vapores de esta compadia

las Almas.—SÓLLER.

MES DE MAYO DEL AÑO 1894
Línea de las Antillas, New-York y Veracruz.—El 10, de Cádiz, vapor CIU¬
DAD DE SANTANDER, para Puerto-Rico, Habana y Veracruz.
El 20.—De Santander, vapor ALFONSO XIII, para Puerto-Rico, Habana y
Veracruz.
30,—pie Cádiz, vapor BUENOS AIRES, para las Palmas, Puerto-Rico,
Habana y Veracruz.
Línea de Filipinas.—El 25 de Barcelona, vapor ISLA DE PANAY, para Port-
Saind, Aden, Colombo Singapore y Manila. Línea de Buenos Aires—El 2 de Barcelona, y el 7 de Cádiz, vapor CIUDAD
DE CADIZ, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires.
Línea de Marruecos.—El 18 do Barcelona, vapor RABAT, para Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Mogador.
Servicio de Tánger.—El vapor JOAQUIN DEL PIELAGO, saldrá de Cádiz
los lunes, miércoles y viernes para Tánger, Algeciras y Gibraltar retornando á
Cádiz los martes, jueves y sábados.
En Sóller se admite el despacho de carga y pasajeros hasta s-u destino. Al tomar los pasajes se abonará el de Sóller á Barcelona. También se abonará á los cargadores de esta Isla, una bonificaoión de 10 p§ sobre el importe del flete.

iv usriéw

H
Y❖

t COHPASÍA FRANCESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

inxJ3srDA.3DA. Husr isas

f

'

Pesetas.

f

Capital

lO.OlIoi t

Reservas

f 7.650.000^00

Primas á eolrar.

69,244.813*00

t t

Total de garantía.

86.894.813*00

t t

Recaudación del año 1892

f 14-444.791*60

Siniestros pagados el alio 1892. . .

7.846.023*26

Y
f

t Siniestros pagados desde sn fundación. 176.000.000*00

SUB-DIRECTOR EN MALLORCA:

♦J*

Rebajas á familias y por pasajes de ida y vuelta.

Para más informes, en Sóller, el representante de la Compañía, D. Jerónimo

ll :1 ^

~ ‘¿ ♦

ULAN REVISTA PARISIENSE DE LITERATURA Y MODAS

♦

♦í«

5-HUE DE LA PERLE-5-PARIS

Edición española de La Famille que cuenta hoy 15 años de existencia y 150.000 suscriptoros.

♦ ❖

Magníficamente ilustrada por los primeros artistas de Paris

contiene siempre interesantes grabados de modas, cuadros los mas

notables de la pintura moderna, copia de las obras maestras del arle antiguo y por último un ameno y variado texto de literatura y conocimientos útiles, redactados por los más distinguidos

# ♦

literatos de España, Francia y America.

Precio de suscripción por un año para España 8 francos y

America 12 francos, pagaderos en sellos de franqueo de todos

los países.

5-Bue ele la Perle-5-París

<í

Estades.

SQLLER,—Imp, de »La Sinceridad»