AÑO VIII—2.a EPOCA-NUM. 343
AÑO VIII—2.a EPOCA-NUM. 343
qAt qUJ

T
jJ

i

Li1
Pi

SABADO 29 DE OCTUBRE DE 1893
lLv \_>

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:

Sóí-XiE •

Q-uiHermo Colora—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.

* ttTA8‘ Sres. Pizá yC.tt—General Pim'a-7-Arecibo (Puerto-Rico.)

JLÉ CO' D Damian Canals—Constitucióu-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO:

Y

Juan Marqués y Arbona.

£ Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

L, Btttoedto unlcmente se to «oli.W de lo, escrito, que se pabm„en sin te,., «mOMmo, l„:cM, 6 sIsM determinado. De lo,

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Espa&á: 0*50 pesetas al mes.

Fkancia- 0’75 francos América: 0’20 pesos

id. id.

id. PAGO ADELANTADO id.,

Números sueltos—0'10 pesetas. Id. atrasados 0*20 pesetas.

—

LITERATURA Y PASATIEMPOS va, encara que trista, demostra un cor I gran, un eor fort y pié d’ amor!

Observaulé,. pasant com si tal no fos,

iREPÓS ETERN PER ELLL abitlada com vá, y hey lletgireu els dis-

guts y sas pena» qu’ha sofridas la seua

Réquiem ceternam dona «i Domine.

ánima, sens retrersé; veureu per liont passaren tantas llàgrimes calentas y

No mes té vint ycuatre anys, yfacosa d’un mes que vá perde aquell que tant
estimava.
¡Ha quedada tota sola! Orfe de pare y
de mare, sois li queda un ninet d’on¬ ce mesos, que comensa á caminar.
*
¡Pobre atlota! ¡tant jove y ja ’s viuda!
No sé com sa pena y es dolor no 1’ lian aufegada mil vegades, tantas sotbatudas
se n’ ha duytas. Yat-let-allá: Certes estones cuant se
contempla en miU de tanta buydor, sen s’ una persona á ne qui podé aixam-
plar enconfiansa ets plechs d’es seu cor, rornp anfb plorar, com una nina petita,

resplandents com s’amor vertadera qu’es tenían ella y el seu espós.
Desde aqui, eneara qu’enforet d’ella,
m’ asembla endevinar lo que pasa, ara
mateix, dins son cor y enteniment: pensa amb ell, se creu teñirlo devant. qu’ ara va á n’es seu costat, que su-ara s’atura, y se g-ira per dirli: fè via, qiï arribarem tart] peró s’ilusió li fuitx, y sent mes fonda sa tristó buyda de sa
seua soledat. Y ses ales d’es cor li bate-
gan tan fort, que de tant en tant s’ha d’ aturar á prende alé y donar sortida á un aplech de gemeclis y suspirs, que se barayan dins lo seu pit.

y queda mitx desmayada y perdudas ses
torcas y sa color de sa cara, jast cora torsuda y mustia queda sa floreta cuant tot amb ú 1’atupan y la raalmenan sas
bufadas d’es mestral.
Peró ella es dóna forta y te un cor
gran.
En mitx de ses sempentas qué li dona es contratemps, aixeca sa vista al cel, alça es cor á Deu. fá un alé llarch, y altra volta se revesteix de coratje amb
sa fortaleza y sa resignació, que de non
li entran.
* **
Es dia de Tols Sants. cap-vespre, miraula, camina carré d’es Cementen, costa
amunt, vestida de tot dol.
Jo que la conexia. creysmé, y la vaitx veure es dia qa ’»s va casá, amb tots ets
adornos do novia, tan ben vestida com

Entra á n’es Cementen; ja m’bo pen¬ sava, á jonoyarse va de seguida damunt sa tomba que guarda es eos d’es qui era s’alegria de la sena vida. Aqui son cor fa s’esclat, y duas fontetas de llágrimas surten de sos ulls, y com que vulgan
anar á regar es rosers que crexan en toril de sa llosa freda.
¡No bey lia que demanarlió, sil’esti¬
ra a va!
Mirau sino, amb’ quina devoció prega per la seua ánima.
Tant fora de si mateixa está, que ni sols pensa en so liinet que juga devora
ella.
¡Oh! si son pare el ves, quegoijós es¬
taria! S’entreten cubint roses, lesdesflo-
ra y escampa sas fuyas per demunt sa tomba. ¡Quina mostra d’amor mes fina

anava, no feya tanta planta com ara. Es mes Hermosa encara, que com era fadri na; perque no s’es desfetafgens de eos ni de cara y conserva tota sa galania d’es devuitanys, y. sobre tot ¿quina cosa hoy ha mes hermosa qu’ una inare amb un infant á n’ es pit, que su-aradeixa de mamá per caminar un’estona, y des¬ pués el torna á prende en sos brassos elsa menja á besades de tendresa
(T amor?
Llavonses era una brosta tendré, que
no mes havia rebud sa roada d'es ’Bril,
que no mes havia vist es sol d’es Maitx, y que solament s’ era ballngada amb sas besades de su a u ventitjol: ara es una branca forta y acabada, que no li lia fet
res sa calitja de s’estiu, ni es gel de
s’ivern, ni sas ventadas de mitjorn.
Miraula, sino, vestida de negre, tan
bentayada, tan rumbosa, amb aquell eos qu’ès gipó li treu, amb aquells brassos y aquella' cara... ¡Si! ¡La sena cara, vi¬

y cariñosa que, sense donarsen conta,
dona aqueix iiífantó á son pare!
Pero, ¿qu’es lo que sent?... aturem tnos
un pocíi... sentiu?... ¡Ah! es ella que ge-
mega y conversa tota-sola: «Ja no't veix pus. li din, dulçura d’ es ineu cor, acostarté á miamb aquellas finesas que sem¬ pre’m feyus; cuant vé s’horabaixa, ja no ’t pucli contar sas cosas que m’hau passadas en so dia, ni dirté ets secrets de ilion cor. ¡ay! ni tenir aquellas conversas tan amables y cariñosas fins á n’es punt de que á n’es teu costat era feliz... ¿Com podré viure sensata, vida mena?... ¡Bon Deu, cousólaumé!... repòs etern per olí: réquiem ceternam dona ei Domine... Sem¬ pre, sempre, estimat de mon cor, aqui, dins mon pit. cretnerá viva aquella flamadeta qu’un dia hev encengueras, y que sols tu pots atiar desda ’1 cel... Réquiem ceternam... Deu meu, descans etern per
la seua ánima...
S’Aüba.

LOS MISSATGERS DE LA MORT
Un honrat fadri,. artigayre, treballedor com ell sol, va comprar una garriga que hi havia un’talayot, sepulcre ó tut’antiquíasim, construitçde grossos rocha com los clapers*que á Mallorca Heli gegants han pres el nom.
ComencáSsa rota ó'artiga y axiixi en els primera¡cops
arrancá ab lo bech del cávech
descarnat un cap de mort. Consirós romangué ’l jove, cavant més á poch ájpoch
á fl de traure ’n sencera la carcanada os per os.
Com los tengué á terra estesos pregant s’espassá/1 maldol,
demanant á Deu do á 1’anima
si no ’l té ja, un bon repós. Desitjava que'la tuta li servis per un redós, mes digné|comtemplant l’ossa: «Primer qué ’ls vius son els morts. Quant jo puga, una cabana
me tendí de fé’á millor lloch.»
Y resant estojá ’ls ossos dins el claper ben composts. Ab unes quantes llosanes son portaló dexá clós y arborà una ercu d’ alzina part demunt del talayot, perque’ls pelegrins en véurela pregassen per aquell mort, Ell jamay s’en oblidava; cada vespre, exiut del troc,
li resava un Pare nostre
fonQsa via ab l’eyna al coll.
Una vegada, al anarsen; una'hora apfés“de sol post, li va semblar que sentía p’ el claper estrany renou. Guaytá. y veu la calavera dreta arran del talayot. que ventant.sa má. signava que s’hi acostás més aprop. Sobtat d’esglay li caiguéreu del muscle, axada y picot, y esferehit reculava tot esborronat yjgroch;
quant olií que ab sa veu fosca
y cridantío peí seu nom la calavera li deja:
—«Acosta ’t, no'tengues por.
Des que mis bandolers m’-occiren y ’m dexaren en eix clot, mancat de terra sagrada y abandonat de tothom, penava en el Purgatori de qu ’era'merexedor; rnercé á les teues pregaries

del descans etern ja gos y he sortit per agrahirte part del meu sobirá goitx. Si nostra Senyor m’ escolta, veuràs millorar ta sort; digasme lo que desitjas y ’s fará si Deu lio vol.» Tornant en si P artigayre esperançat li respón:
—«En aquest erm solitari m’hi voldria fer un hort,
mes la tasca es'tan fexuga y’l profit es tan remot,
que si tench de morir jove no m’hi cal tudarhi sforç. ¿No podríau avisarme tres anys abans de ma mort, per fer á temps los meus comptes y trobarme axí dispot?» —«Treballa, minyó, y conrea, »tu alcançaràs lo que vols, »y no ’t mancarán missatges
»ans d’aterrarne’l teu cós.»
L’ombra se feu’fonedissa
sens que’l roter sabés com ; mes de ses bones paraules no n’oblidá pus cap mot.
La promesa de millores
atesa va veure tost.
tant, que p’el veynat se deya
£Í liauría trobat tresor.
Va brollar una deu d’aygua
xarbotant al mitx d’un toll,
y regant tot quant volia la garriga’s tornà un hort. Al cap de poques anyades compráis camps de més aprop y axecá una gran masia,
que’ls pobrets sabián prou. Bestiars de pel y llana, mulats, ovelles y bous ses estables, bohals y horris omplian de gom á gom. Tant de be de Denótenla, de cada any més prosperós, que’l fill que se li casava feya rich d’havers y honors. Ses virtuts, sos b«ens y almoynes.
li donavan tal renom,
que d’aquella rodalia n’era ’l principal dels prhoms.
Fins que va tombà’ls setanta se mantingué bastant fort:
mes soptada malaltia lo capgirà tot d’ un cop, tenintlo una temporada ále* portes de la mort,
sens que‘n sa’convalescensa recobrás pus son esforç. Bregant de nit y de día ab sos eadarns y dolors
malaltís els any» passava sensefrétrerse del tot.
Com la crossa del gayato.

s’ arribá á encorvarli ’l cós
y acotantse axí, acotantse,
contava’als nets sos recorts.
Mesjquant ja vuytantejava un día de rufa y torb agafá una pulmonía, y el metge hi cridá’l Rector. Ab benvolents circunloquis
l’amonestà’l sacerdot á rebre lo Sant Viátich:
peró ’l jay s’ hi feya ’l sort. Y com lo perill erexía y minvava ’l seny y el pols, li hagué de dir á les clares que ’s preparás per la mort. El malalt li va respondre:
—«Per ara no hi ha pas por;
no’m veureu morir d’aquesta
sens avis del altre mon;
y tendré al rebre ’l missatge tres anys de vida llavors;
es una promesa certa d’un que;mancarhi no pot.»
A la porta de la'catnbra (acabat desdir açó)
va veure la calavera
atançantshi á poch á poch. —¡Tres anys tench de vida encara! csclama ’l jay animós; M’atenys lo que ’m prometéres al devant del talayot:»—
La calavera ab veu fosca
digué acostantshi mes prop: —«He vingut per emporta’ten;
lo sol de ta vida es pon.»
Per fogir á P altra espona féu en vál derrer sforç, y ab paraula interrompuda rnurmurá ab mortal sanglot:
—Me faltas á la promesa;
¿perqué engañarme axí doelis? esperant lo teu missatge á morir no m’ he dispost.» —Ara es tart, lias de seguirme, cerca en la eren ton consol;
un avís me demanares
y Deu t’en ha enviat molts; pensáis anys que vius de gracia, rnalaltejant y xacrós; ¿No sabs que les malalties son missatgers de la mort?»
Ab la vista envidriada
y e.sgurrapantne el llançol, sens paraula que respondre,
badallà y va torce el coll.
Marian Aguiló
Novembre de 1852.

(42) FOJLEJBTttf
DETRAS DE LA CALAVERA
—Pero Vd. debió haber vuelto á reco¬
ger los objetos olvidados,;.
—¿Para que don Enrique me abriese
en canal?
—No, señor; para haberle explicado el caso, y destruir sus infundados celos.
Y don Martin le refirió la conducta ob¬
servada por su amigo desde aquella tar¬
de con la infeliz Valeria.
—Es preciso buscarla en Madrid ó
donde se baile.—decía;—la debemos una reparación en nombre de su marido, que ba muerto convencido de su inocencia:
esa mujer tiene un hijo... Acaso ambos
están en la miseria...
—Sí. efectivamente... es un dolor,..
—A Vd.,£qge causó el mal, le toca re¬
pararle.
—¿A. mí? ¿Pero cómo? —Vd. debe tener muchas relaciones en la córte... debe Vd. partir inmediata¬ mente, inquirir... buscar...
—Eso se dice más fácilmente que se
biace: además, yo tengo aquí un com¬ promiso que lie contraido conmigo mis¬ mo: devolver la razón á ese jóven...

—¿Pero efectivamente está loco? —¿No lia tenido Vd. lugar de conven¬
cerse de ello?
—Pero aun siendo así. ¿va Vd. á cu¬ rarle desde su casa? Porque tengo en¬ tendido que aún no le lia hecho ln pri¬
mer visita.
—Yo tengo mis recursos científicos que reservo para los casos apurados...
VIII
Aun se prolongó la conversación al¬ gun tiempo: tan estrechado se vió el doctor por las justas exigencias de don Martin, que le prometió partir á la córte en un término breve, toda vez que la locura del jóven Luis lio presentaba un
carácter alarmante.
CAPÍTULO XX.
Nocturno iX do» voces, sobre la palabra “amor.,,
i
Calmada un tanto la sobreexcitación
del jóven, que le llevó á querer estran¬ gular al doctor Perez, cayó en un estado de melancolía, que á durar mucho tiem¬ po, hubiera hecho temer por su vida.
Luis se habia oido calificar de loco,
y á veces no se atrevia á jurar que le ca¬
lumniaban. al recordar algunas escenas

de su vida desde el punto en que trope¬
zó con el breviario.
Aquello era una quimera, y un hom¬ bre cuerdo no se entretiene en juegos tan pueriles.

distrajese, no dejándose vencer por aque¬ lla melancolía que iba á concluir por apoderarse de su espíritu y de su cuerpo.
El lo reconocía así, pero no osaba pre¬ sentarse en el público, recordando las

nas personas, que queriendo pasar por finas y bien educadas, cometen en pú¬ blico inconveniencias mayores que las que resultan de presentarse tal y como
son.

Pero el mal estaba en que Luis no miradas de que habia sido objeto, y los

III

acababa de convencerse deque aquella combinación casual de letras no quería significar nada formal.
Esto era ya un principio de locura. Se Labia informado.por su amigo Pe¬ pe de que el hombre de la corbata blan¬

cuchicheos que su presencia inspiraba: en presencia de aquellas manifestacio¬ nes de la opinión pública, temia no ser dueño de sí mismo, y lanzarse á algun otro esceso que hubiera justificado los temores y apreciaciones de los estrados.

Una noclie, cuando calculó que todos en la aldea estaban ya recogidos, por ser una hora algo avanzada, se resolvió
á salir de su casa, poniéndolo ántes en
conocimiento de su amigo, que aplaudió
su determinación.

ca, á quien atribuía sus desventuras, era un médico de Madrid, y esta circunstan¬ cia era también poco tranquilizadora: alguno le habia enviado aquel doctor, semejante precaución indicaba que su locura habia llamado ya la atención en
Madrid, cuando se acordaban de encar¬
gar á un hombre de ciencia que pusiere
remedio.
De todo esto resultaba que se habia escedido al abofetear al pobre doctor: es¬ taba muy lejos de recelar que su porte¬ ra, la respetable señora Eduvigis, era la fuerza motriz de la máquina que le qui¬
taba el reposo. II
Permaneció algunos dias sin salir de casa, por más que su amigo y el médico que le visitaba le recomendaban que se

En medio de aquella confusión de ideas, entre las que andaban revueltos el breviario y el Miserere, liabia una fi¬
ja, que á todas las dominaba, corno do¬ mina la luz del sol toda clase de resplan¬
dores: esta idea era la de su amor por la sobrina del cura, Dolores, á quien hacia algun tiempo que no veia, la que acaso no pensaba ya en él.
¿Cómo ni para qué acordarse de un pobre loco, no siendo para compade¬
cerle?
Y esta clase de compasión era la que repugnaba á Luis, teniéndole retenido
en su casa, cuando tanta falta le hacia
el aire libre.
Luis, á fuerza de no querer aparentar extravío de juicio, concluía por estar lo¬ co en realidad: le pasaba lo que á algu-

En resumen, si existia efectivamente
el extravío de su juicio, no presentaba ningún carácter alarmante, que exigiese precauciones.
Vagando á la ventura por las calles
de la aldea, se encontró en una, estre¬
cha y silenciosa, que reconoció al punto, por dar á aquel sitio las accesorias de la
casa que habitaba el señor cura.
Luis sintió una emoción dulcísima al
apoyarse en aquellas paredes, que en¬ cerraban al objeto de su pasión; levantó maquinalmente la cabeza, y vió luz en
una ventana: ¿óorresponderia acaso á la
habitaeión de Dolores?
El jóven atrevesó á la parte opuesta, desde donde se puso á contemplar con arrobamiento aquella ventana, que era para él lo que la rutilante y mística es-

'2

SÓLLER

Editorial,

bra, que ni una sola de las naranjas ata¬ Páginas 87, 88 y 89, copiado magní¬ portante, y que mientras aliente, dedi¬ Obtúvola cruz de San Fernando de cadas llegará al embarque, sinó que el ficas consideraciones sobre la agricultu¬ caré mis esfuerzos á su prosperidad y al primera clase en la batalla del 1.* de fe¬

viento, la lluvia, ú otro accidente cual¬ ra, del sabio Colnniela nacido en Cádiz. bienestar de los beneméritos cultiva¬ brero. Después, el 19 de febrero del 60,

ACLARACIONES

quiera, y á falta de éste su propio peso, En las páginas 156, 157, 158 159, 100 dores.»

ascendió al empleo de teniente por anti¬

las separará del árbol, mucho antes de y 161, se indica el estado tan florecien¬ Discurso de Lord Ashbburton al inau¬ güedad.

'Creemos conveniente hacerlas, aun
suponiendo no han de enterarse de ellas líos agricultores ofendidos, aquellos á 'quienes se ha hecho creer que nuestra publicación, en vez de cumplir su eleva¬
da misión de defender los intereses ge¬
nerales de la localidad, ha publicado no¬
ticias que han cíe perjudicarlos. Com¬ prendemos cual puede ser la intención
de los espíritus-santos, y esto nos basta para que procuremos convencerles... de lo que debería avergonzarlas, dadas sus pretensiones.
Manifestamos que la causa del mal que todos lamentamos, de esa pinga fu¬ nesta que amenaza acabar con la agri¬
cultura de este valle, es en nuestro con¬
cepto la cruel persecución de los pájaros, que toleran y aun protegen muchos, ca¬ si todos, los propietarios, y claro estaque para tratar de la causa no pudimos pasar sin nombrar el mal por aquella produci¬ do. Dijimos que la fruta, sea de la clase que fuere, á pesar de parecer á nuestros ojos sana y buena, en su interior está llena de gusanos y podredumbre, cosa de todos por demás sabida, y añadimos:
«Esto es lo que conocemos; lo que vis¬ lumbramos es peor todavia. Según he¬ mos podido observar también la naran¬

que intente el propietario cogerlas para
la venta.
Desengáñense nuestros lectores, solo estudiando mucho se consigue alcanzar algunos conocimientos, muy pocos. Si en vez de perder el tiempo en huacas discusiones, en venganzas, y en ese dolce far niente que á muchos encanta, se-procurara conocer lo que mas de cerca nos interesa, hubiérase sin duda sabido de antemano cuanto dijimos en el articulo editorial fie nuestro penúlti¬ mo número; nada nuevo hubiéramos podido comunicar ya á ninguno de los propietarios interesados; y, al recordár¬ selo, á ninguno de ellos hubiera sido po¬ sible tergiversar el fin único que nos movió á escribir sobre tan importante
asu uto.
Sección Científica
AGRICULTURA
III
Nosotros no tenemos rentas, ni predios, solo poseemos un gran cariño hacia

te de la agricultura en España, bajo la dominación árabe, especialmente en aquellas comarcas que poseyeron duran¬ te mucho tiempo.
Páginas 243, 244, 245, 246, 247. 255 y 257 magnífico escrito de D.íl Rosario Acuña, sobre la mujer del campo.
Maury (sobre los arboles): «Esos troncos esbeltos que se ramifi¬ can á cierta altura y estienden á lo lejos
sus ramas y sus hojas, esas gigantescas columnas cuyos verdes capiteles se abren
atrevidamente al cielo, son los más be¬
llos hijos de la sierra.»
Opinión de Drocion de Louys: «No hay profesión mas noble que la del cultivo de la tierra. La agricultura es estable como el suelo que le sirve de base, pura como el sol que la ilumina, libre como el aire que la fecunda; vigo¬ riza la razón, fortifica el carácter y eleva el alma hácia el creador con el espectá¬
culo continuo de las maravillas de la
naturaleza. Li>. agricultura es el asiento de granito, sobre el cual reposa el Es¬
tado.»
Palabras del Príncipe de Bismarlc, á la asociación de propietarios rurales:
«Al daros gracias, declaro que para mi la agricultura es la industria mas im¬

gurar la exposición ále Glocesten: «Con la vida agrícola, estudiando las
condiciones de vuestra hacienda y con¬
sagrándoos á mejorarla, no -temáis las
contrariedades de la fortuna. Las vence¬
réis, como el marino que dirije discre¬
tamente su embarcación en medio de
las tempestades del ücceano. No podréis nunca detener los diluvios que arrojan las nubes, pero podréis hacer correr el exceso de humedad por los tubos de drenage: no podréis evitar la sequía á que os sugeten los cielos, pero podréis re¬ mediarla profundizando la tierra y sa¬ cando el agua de los abismos con mᬠquinas potentísimas: no podréis hacer que suba el valor del ganado para su¬
fragar los gastos que ocasiona, pero
podréis hacer un buey desarrollado á los veinte meses y un carnero á los quince:i llamad á la ciencia con fé, y la ciencia os obedecerá, y os brindarán con su cooperación la química, la fisiología y la mecánica»
- Nicolás Cheli.

Muhón 20 de Octubre de 1893.

■

' i iri" ii 'i i

El año 1866, encontrándose de guar¬ nición en Madrid, fué ascendido á capi¬ tán por el hecho de armas que sostuvo su batallón el 22 de junio contra los in¬
surrectos, que defendían tenazmente las calles y las barricadas, sosteniendo el fuego por espacio de catorce horas.
En 1869 se halló á las órdenes del ge¬
neral Caballero y Fernández de Rodas en los hechos de armas de Málaga, y fué agraciado con la cruz roja de primera
clase del Mérito Militar.
El 22 del mismo mes salió en persecu¬
ción de varias partidas carlistas. También fué agraciado con el grado
de teniente coronel por haberse encon¬
trado en varias acciones libradas contra
los republicanos. Los empleos de comandante y tenien¬
te coronel le fueron otorgados por méri¬ tos de guerra el 72 y el 74.
El año 75 concediósele el grado de co¬ ronel por las acciones del 2 y 3 de febre¬
ro contra los carlistas.
Después de mandar desde 1879 á 1883'
el batallón de cazadores de la Habana,
en diciembre del último año ascendió
por antigüedad al empleo de coronel, confiriéndosele en enero siguiente el mando del regimiento de Isabel II, nú¬
mero 32.

ja adolecerá este año de los mismos de¬
fectos; también en su interior estará lle¬ na de gusanos, corno lo están y han es¬ tado las demás frutas, y las consecuen¬ cias han de ser fatales, mucho más de lo
que lo han sido, siendo, como es, la ex¬ portación al extranjero de este codiciado fruto, la vida de la agricultura solie¬
re use.»
Vislumbrar significa «ver algun obje¬ to. alguna cosa tenue ó confusamente, sin claridad bastante por la distancia ó falta da luz; entrever traslucir, con¬ jeturar por algunos indicios alguna cosa, etc.» y «según hemos podido observar» • en el sentido en que e#tá usada la frase

nuestro país, una afición inmensa á la agricultura, y la escasa ciencia acumu¬
lada durante muchos años de estudio:
todo esto, es lo suficiente para que no se
lean nuestros escritos y para que nuestra personalidad no reciba ninguna mues¬ tra de aprecio, ni menos el premio de¬ bido á nuestros trabajos y á nuestra constante aplicación.
En cambio, muchísimos propietarios con predios y con dinero, pero faltos do patriotismo y de instrucción, si leyeran la obra tan instructiva de D. Miguel López
Martínez dirían: los libros solo contie¬
nen teorías perjudiciales; para continuar con el cultivo de nuestros antepasados,

Sección Biográfica.

Este cargo lo desempeñó hasta que, por real decreto de 13 de febrero de 1890, fué promovido al empleo de general do brigada, con la antigüedad de 2 del mis¬ mo y en la vacante producida por falle¬ cimiento de D. Enrique de Soria Santa
Cruz.
Poco después fué nombrado para el empleo que actualmente desempeña, en reemplazo del general Mirelis.
Este es, pités, el general Margallo, cuyo retrato damos hoy á nuestros lec¬ tores, y cuya bizarría tan brillantemen¬ te ha inaugurado la actual campaña de
Africa.

en el párrafo trascrito, junto con lo que no necesitamos saber lo que es el absen¬

le sigue,, equivale á decir que existen tismo ni el espíritu rural.

probabilidades ó que es de temer suceda El que en España trabaja para ilustrar
esto ó lo de más allá; luego no aseguró á los labradores es ó un tonto ó un vi¬

Ecos del Continente

categóricamente el Sóllbu. como se ha sionario: para representar un papel tan

propalado, que la naranja, llena de gu¬ ridiculo, vale más no escribir.

DESDE MADRID

sanos. no servirá para la exportación á La agricultura del aislamiento, de ca¬

Francia, ni mucho menos han sido nues¬ da uno por si y para si. ha desaparecido:

tras palabras la voz de alarma que ha ■de poner en guardia á los compradores 'para alejarles de este mercado.
Los compradores de Uí naranja de Só¬ ller son los propios sollerenses, muchos de los cuales están hoy en ésta y cono¬

hoy dia la agricultura es industrial, cocomercial y calculadora; el mercado agrícola es el mercado del inundo entero.
El agricultor que no sigue el impulso de este siglo, en dinero, actividad, cien¬ cia, trabajo, viajes, etc., etc. está per¬

Dije en mi anterior artículo que de todo cífrazón español brotaba el entusiasmo; este entusiasmo que, como fuego cubier¬ to de ceniza, dejaba sentir poco su calor, ha estallado cual terrible granada, di¬ fundiendo por doquier alegria y regoci¬

cen el mal que vislumbramos tanto como el que más sensible se ha mostrado de todos los agricultores que han hecho
llegara á esta Redacción el eco de sus /quejas infundadas; no había necesidad, ¡pues, de llamar su atención sobre lo que ya á muchos preocupaba al tomar noso¬ tros la pluma, ni habíamos de conse¬ guir, por otra parte, resultado alguno,
aun cuando hubiera cabido en nosotros

dido.
Gastar poco y ganar mucho es impo¬ sible: lo más probable y seguro, es la
ruina.
Quien mucho gasta en el cultivo, siem¬ pre tiene la ganancia segura.
El agricultor en España, es simple¬ mente un labrador rutinario, profesando desgraciadamente la máxima fatal, fie que el buen paño en el arca se vende:

EL GENERAL MARGALLO

jo, verdaderas esplosiones del amor pa¬
trio. Manifestaciones en Barcelona, en
Málaga, en Sevilla, en Valencia y en to¬ da España, y junto con ellas ofrecimien¬ tos de valientes patriotas deseosos de vengar aun á costa de su vida las ofen¬ sas recibidas; por todos lados nacen ba¬ tallones de voluntarios. Mallorca, nada;
cualquiera pensará que no son españo¬ les los mallorquines, cualquiera ha de

la ruin intención que se nos ha querido ¡que comparación entre esa inercia y la El nombre del general Margallo, des¬ campaña, le ha hecho aparecer otra vez juzgarnos indiferentes á la prosperidad

atribuir.

gran actividad de otros países, en los conocido casi hasta hace poco, ha sido y como héroe y ha hecho olvidar las ante- de la patria, á la justicia déla causa que

Sabemos que la naranja, de corteza que el agricultor envía muestras de sus es actualmente el más popular de Espa¬ teriores versiones recogidas por la ma¬ atrae hacia el Rift las miradas del mun¬

dura para que puedan clavar en ella su productos á todas partes!

ña desde el día 2 del corriente, fecha de ledicencia.

do entero. ¿Y no podrán los descendien¬

aguijón losrinsectos que sin dificultad

Malo es que un labrador no trabaje y la bárbara agresión de los salvajes riffe-

Y nada más justo que la popularidad tes de los acreditados honderos baleares

•

lo clavaron en las demás frutas, es qui¬ no produzca; pero es infinitamente peor ños contra nuestras tropas y de la glorio¬ del ilustre militar, que tan alto ha colo¬ abrir su pecho ante el enemigo? Todos

zás la única fruta que puede resistir los el no cultivar las tierras, pues estas tam¬ sa defensa dirigida por el ilustre militar. cado el nombre de España con el hecfco somos de la nación que peleó en Flan-

ataques de estos conservando lisa la piel; poco trabajan, ni producen las plantas

El general Margallo, convirtióse en de armas del día 2 del corriente octubre. des, en Africa, en Lepanto, en Trafalgar

pero sabemos también que cuando ha que nosotros necesitamos para la ali¬ un momento en símbolo de la nación;

En su aspecto adivinase al soldado, su y que venció al invecible general del si¬

sufrido los ataques de otro parásito co¬ mentación y la industria.

su nombre corría de boca en boca entre fisonomía es la clásica del tipo militar glo, á Bonaparte. No perdamos el entu¬

mo el que conocemos vulgarmente por

La vida en España es más cara que alabanzas, entusiasmando al pueblo. español y su historia es la fie un gene¬ siasmo y prestémonos todos á derramar

pelacuqui que, comiendo la película, deja mella en la corteza, aunque dura,

en otras naciones, porque la producción es escasa, mala y costosa: y sin embar¬

Como todos los ídolos populare'*, pare¬ ció un momento que la fama del gene¬

ral-soldado; sus grados no los debe á la intriga, ni á las recomendaciones, ni á

la última gota de sange para vengar á
nuestros hermanos víctimas de la barba¬

de la naranja verde, no es ya difícil que go, el cultivo absorbe en el Extranjero ral, nacida tan inesperada como espon¬ ningún partido político; el general Mar- rie de las kábilas ¡Mallorquines! No nos un insecto cualquiera introduzca en el muchísimo dinero, pero empleado con táneamente, iba á eclipsarse. Las conve¬ gallo no ha hecho política en su vida, durmamos sobre nuestros laureles, y

interior de la fruta por la parte decenta¬ inteligencia y dedicando grandes sumas niencias políticas estuvieron á punto, ha sido sólo un militar y un militar que ofrezcamos nuestra vida á la patria or¬

da el aguijón junto con el cual deposita á la compra de magníficos abonos.

en un instante, de robarle todo presti¬ honra y de que puede enorgullecerse su ganizando por lo menos un batallón de

los huevos origen de la podredumbre
que lamentamos. Luego si los gusanos en la naranja no
pueden existir sin haber existido antes el pelacuqui, y este tampoco existiria sin la cruel persecución de que son y

Pondremos algunos datos sobre el va¬ lor dfe la propiedad, y la renta que se
obtiene.

En Francia, vale la hectárea de

los mejores terrenos, que son los de

viña

4b.000 ptas.

gio, al anunciar los telegramas que Margallo creía innecesarias más fuerzas, y al atribuírsele frases contrarias á la
construcción del fuerte de Sidi-Guariach
y á la próxima campaña. Los políticos por intuición, esos dis-

patria. Eli su brillantísima hoja de servicios
acredita que todos sus ascensos han sido
ganados por hechos de armas y todas las cruces que ostenta en su pecho son otras tantas páginas de gloria de su her¬
mosa historia de soldado.

voluntarios. ¡Mallorquines á Melilla!
Estudiado el asunto que es origen y
causa de la guerra que en breve nos ve¬ remos obligados á sostener con los mo¬
ros, deducimos las siguientes aprecia¬

han sido víctimas las aves insectívoras,
claro está que la causa verdadera de aquel mal es la matanza de los pájaros. Esta, y no otra, era la tésis de nuestro
•comentado artículo: 'hacer ver á los

El promedio

1.230 »

El mínimo

125 »

En Inglaterra, el máximo. 50.000 »

El promedio. .... 2.500 » En España, la tierra

cutidores de café, que forman sus opi¬ niones con la lectura de la gacetilla y de los telegramas de los periódicos, con¬
virtieron en un momento su anterior
entusiasmo en las más acerbas censuras

He aquí para terminar algunos datos biográficos del ilustre gobernador de la
plaza de Melilla y el extracto de sus ser¬ vicios á la patria.
D. Juan García Margallo nació en

ciones:
Hemos sufrido por parte de las kábi-
las un ataque á las pequeñas fuerzas que
estaban de guarnición en el montículo
donde debía elevarse el fuerte de Sidi-

agricultores que consintiendo en sus mejor de regadio. . . . 2.800 » al distinguido militar; y olvidando ó Montánchez, provincia de Cáceres, el Aguariach y para protejer la retirada se

fincas lo persecución de los pájaros tra¬ En los despoblados. . >.

250 » ignorando sus gloriosos hechos de ar¬ día 12 de Julio de 1839.

libró la acción del dia 2.

bajaban pór su propia ruina.

En Inglaterra la ren¬

De que nuestras palabras no pueden ta máxima por hectá¬

mas, acordáronse sólo de las inverosí¬
miles versiones quizás hijas del noticie-

Cadete en 1858, fué promovido á alfé¬

rez en l.° de enero de 1858.

‘

Es evidente que habiendo caído, cuan¬ do la demarcación de los límites del

ser voz dé alarma que aleje á los com¬ rea

.

.

3.000 »

pradores.-creemos quedarán convencidos La mínima

25 »

los que tan mala interpretación dieren En España, la má¬

al párrafo de nuestro penúltimo artículo, xima. . . ... . .

250 »

quehemos reproducido más arriba, cuan¬
do conozcan, aparte de lo dicho, nuestra

El término medio. . . El mínimo en los des¬

15 »

opinión de que no han de llegar al co¬ poblados

1»

rismo ó de las conveniencias de la polí¬
tica.
Los últimos telegramas han colocado nuevamente al general gobernador de Melilla en la cima de la popularidad; los despachos telegráficos anunciando que el general Margallo, en nombre propio y

Más tarde obtuvo el grado de teniente por mérito* de guerra.
En 1859 se incorporó al ejército de Africa, que mandaba el general O'Donnell. y asistió á las acciones del 1, 4, 6,
8, 12 y 14 de enero.
En esta última acción resultó contuso,

campo de Melilla, la bala en Sidi-Aguariach, según los derechos que nos con¬ fiere el tratado de AVad-Rass debe á toda
costa edificarse el fuerte.
Dos caminos tenía el Gobierno: Uno
consistía en enviar 6.000 hombres el día
siguiente á Melilla, para formar un cor¬

mercio las consecuencias del mal, sinó
que han de quedarse para los mismísi¬ mos agricultores: creemos, en una pala¬

Daremos á conocer algunas ideas, contenidas en la obra del Sr. de López para terminar este artículo.

en el de toda la oficialidad de aquella plaza fuerte, ha hecho presente al Go¬ bierno su impaciencia para empezar la

y fué agraciado sobre el campo de bata¬
lla con mención honorífica y grado de
teniente.

dón queimpidiera un nuevo ataque de lo¡
moros. Este procedimiento hubiera po¬
dido traer funestas consecuencias, por-

SÓLLER

5

que luchando con igual armamento y En el Boletín Oficial se anuncian las Desde este pueblo salió para el San¬ Se nos suplica hagamos público que la novena de las Almas, con plática qud
oon inferiores tiradores y desconociendo vacantes de la Notaría que fué de don tuario de Lluch, Pollensa y La Puebla, según se ha venido haciendo desde algu¬ dirá D. José Rufián Pbro.

jos hombres que tenía el enemigo, po¬ díamos haber tenido un desgraciado
encuentro.
El segundo camino es el que ha se¬
guido nuestro ministro de la guerra. Es¬
tudiar detenidamente el plan de ataque,
poner 10.000 hombres en Melilla y dar¬
les un armamento superior, fusil Maüsser; pero no se lia hecho con grandes

Emilio Guasp y Vicens y de otra de la villa de Campos.
La primera ha de ser provista por traslación y la segunda por concurso.
Dice El Felanigense que la carencia de agua no la lamentan ya únicamente los labradores; el vecindario en masa se preocupa de ella con motivo más sobra¬

con ánimos de dirigirse luego á Arta y Manacor, al objeto de conocer las justa¬ mente renombradas grutas de Arta y del
Pracli.
Dícennos que el consignatario en Bar¬ celona del vapor León de Oro, que lo es á la vez del Correo de Cartagena de la

nos años, en la tarde del miércoles un
sacerdote en el Cementerio servirá á los
fieles que quieran mandar rezar algun responso sobre la tumba de sus parientes ó amigos, y que terminada la función
otro sacerdote en el oratorio recibirá los
restos de los cirios que han quemado du¬ rante la tarde, con destino á alumbrar

Registro Civil
Nacimientos. Varones 0.—Hembras 4.—Total 4.

anuncios, no; la política del general Ló¬ do en vista de que no puede obtenerla compañía Menorquina, deseando conocer el Santo Cristo del Remedio durante la

pez Domínguez es dignísima de aplau¬ con abundancia para los usos más indis¬ cual de los dos vapores reunía mejores celebración de la misa y demás actos re¬

Matrimonios.

so. á pesar de lo que digan los apasio¬ nados que deseaban enseguida exter¬ minar á los moros sólo con su valor.
Siga por este camino el ilustre general que ya se convencerán algunos reporters que su sistema es intachable.
Hoy se sigue estudiando por medio de
una comisión técnica que lia ido á Me¬
lilla el plan de ataque que ha de seguirse
para asegurar la victoria causando el
menor número posible de bajas en nues¬

pensables de la familia. Los depósitos particulares se secaron: la fuente del Arrabal ya no mana; la de la Sinia abas¬
tece con dificultad á un reducido núme¬
ro de clientes y la de Santa Margari¬ ta, que lia recobrado por completo su pureza, no puede ya surtir el ramal del cual se proveían las restantes, pues los necesitados de agua se agolpan ahora ¿ ella en términos que tienen que estacio¬ narse esperando turno, apesar de que

condiciones para la marcha habia invita¬ do diferentes veces á los capitanes res¬ pectivos para que lo probaran si alguna vez tenían ocasión propicia, y que había¬ le contestado siempre negativamente el Sr. Mora. El domingo último debían sa¬ lir de Barcelona para Palma ambos va¬ pores, y el consignatario, sin duda para herir el amor propio del capitán del León de Oro, díjole que el Correo de Cartagena

ligiosos, en sufragio de las almas- á in¬ tención de los donantes y que igual des¬ tino se dará á la cera que proceda del depósito de cadáveres, sobrante después
de haber sido alumbrados estos, según
costumbre.
EN EL AYUNTAMIENTO.

Dia 28.—D. Damian Pizá y Bisbal, soltero, calle del Pastor, con D.a Antonia M.a Trias y Canals, soltera, calle de Real,
Dia 28—D. Sebastian Oliver y Llinás soltero, vecino de Bufiola, con D.a Paula Timoner y Miró, soltera, calle de Real.
Dia 28.—D. Vicente Mayol y Oliver, soltero, vecino de Escorca, con D.a Isa¬ bel M.a Ensefiat y Ozonas, soltera, do¬
miciliada en la Huerta,

tro ejército.

Emilio.

—«sso-O-AfflS-

Crónica Balear

(0JEADA Á LA PRENSA DE ESTA PROVINCIA)

los grifos no han denunciado aún más que la natural baja del rendimiento or¬ dinario, que lógicamente debe ser mu¬ cho menor en una época de tanta se¬ quía como la presente.
Si esta situación continúa, pudiera
llegar el caso de un apuro grave, pues no hay que olvidar que el manatial de Santa Margarita tiene que dar agua ca¬ si por sí solo á una población de 12.000

le esperaba; á las cinco y media salió en efecto éste, y el León de Oro, que estaba cargando todavía á dicha hora, pudo salir
á las seis.
A las seis y treinta y cinco minutos habíale alcanzado, y á las ocho lo tenia ya á cuatro millas por la popa; habiendo cesado la pretensión, siguió luego el León de Oro á marcha ordinaria, y no obstan¬

Bajo la presidencia del Alcalde acci¬ dental, Sr. Santandreu, y con asistencia de los concejales Sres. Pons (D. Juan), Rufián y Bisbal, Mayol, Rufián y Fron¬ tera y Pizá, celebró la Corporación mu¬ nicipal su sesión ordinaria, por segunda convocatoria, en la noche del sábado úl¬
timo.

Defunciones.
Dia 21.—D. Juan Mayol y Arbona;
de 81 años, casado, Manzana 38. Dia 23.—D. Jaime Frau y Casasno-
vas, de 63 años, casado, calle de Isabel II. Dia 26.—D.a Catalina Marqués y Co¬
lom, de 85 años, viuda, Alquería del
Conde»

La prensa ministerial .y el correspon¬ habitantes.
sal de Le Temps han echado al vuelo las

te, entró en el puerto de Palma tres ho¬

Fué leída y aprobada el acta de la an¬

ras antes que el Correo de Cartagena.

terior.

campanas para dar casi por seguróla
contratación de un tratado ventajoso
para España, asegurando que no el Go¬
bierno de Madrid tomaría por el atajo
declarando á Francia ruda guerra de

En la comarca vitícola de Sansellas se
lia presentado la filoxera.
Así lo dice El Noticiero.
Ha quedado desierto el concurso pu¬

Así nos lo ha manifestado un testigo
ocular, y nosotros tenemos lina especial complacencia en hacernos eco de la no¬
ticia.

Se dió cuenta de varias instancias
presentadas por los vecinos D. Jaime Rufián y Bisbal en nombre de D. Pablo Mayol y Arbona, D. Guillermo Rufián

MOVIMIENTO DEL PUERTO Embarcaciones fondeadas

tarifas.
La impresión que nos ha causado la lectura de la prensa parisién y «1 resul¬ tar la Cámara tan ultraproteccionista como la anterior, es de que por ahora

blicado por la Junta calificadora de as¬ pirantes á destinos civiles para proveer la plaza de aspirante segundo de la In¬ tervención de Hacienda de esta provin¬
cia y en suspenso la de depositario del

Eu la Aduana de esta localidad se ha
recaudado por todos conceptos durante
el mes actual la cantidad de 635‘36 pe¬ setas.

y Estades y D. Juan Vicens y Barceló,
todos en solicitud de hacer obras en los
inmuebles que expresan, situados en la calle de la Romaguera, en la antigua carretera de Palma y en la calle de Mo-

Dia 24.—De Gandía, en 7 dias, laúd María, de 70 ton., pat. D. Miguel Esta¬ des, con 6 mar, y efectos.
Dia 24.—De Barcelona, en 2 dias, ja¬

hay esperanzas fundadas para creer que Ayuntamiento de Mahón. Francia modifique su régimen arance¬

lario en favor de España.

Aun á trueque de defraudar esperan¬
zas nos creemos en el deber de hablar

Crónica Local

de tan vital asunto para la isla, con sin¬

ceridad.

En la tarde del lunes de esta semana

Dícese que dentro de breves días em¬ pezarán en el Teatro-Circo los ensayos
de una zarzuela de actualidad titulada
Españoles á Africa, escrita por un cono¬ cido paisano nuestro.

salió de su casa con intención de comprar
un cerdo en las Argilas, según se, dijo el vecino D. Jaime Frau (Bast) dueño de la fonda de La Paz, y no habiendo regre¬
sado en la noche del mismo día, alarmó
á su familia la tardanza y empezó á la

Vemos que entre las compañías de callada, con varios amigos, sus pesquisas, navegadó u «Mahonesa» y «Menorquín» que no dieron desgraciadamente resul¬

ha empezado ya la competencia para la conducción de pasajeros y mercancías
desde Menorca á Barcelona, con escala
en Alcudia, llegando hasta el extremo de admitir pasajeros desde Alcudia á Bar¬
celona por una peseta.

tado alguno. A la mañana siguiente tomó ya parte la Guardia civil y muchas otras personas, y por. la tarde organizó aque¬ lla brigadas con la infinidad de vecinos que á ello se prestaron voluntariamente, los empleados del municipio y hasta al¬

Por haber sufrido averías la locomoto¬
ra del primer tren descendente de la
mañana del martes, en la estación de

gunos señores sacerdotes que sin demora
acudieron al llamamiento.
En todas direcciones salieron dichas

Sra. María fueros trasbordados los pasa¬
jeros al que llega á Palma á las 9 y 22 mañana, llegando mucho mas tarde la

brigadas llevando cada una de ellas una
corneta ó un caracol marino é iguales
instrucciones' de llamar á las demás la

máquina averiada.
Según se nos asegura, el autor de Po¬ líticos en Agraz acaba de escribir una zarzuela titulada Lili, siéndola autora de la música una agraciada joven pal¬
mesana.

que encontrara al desgraciado Eran, á quien se consideraba ya victima de al¬
guna desgracia. A cosa de las tres de la tarde dió el
aviso la brigada que se había dirigido por el Puig cl en Canals, y eu efecto, en

Por la fuerza de Carabineros de este
puesto se verificó en la madrugada de ayer una aprehensión de tabaco de con¬ trabando en la carretera del puerto, El carro y caballería continuaban detenidos algunas horas después en la barriada
marítima frente á una de las barquillas de la Compañía Arrendataria, y supo¬ nemos que estaban custodiados por la
dotación de la misma.
. Conforme se habia anunciado por car¬
teles, en la mañana de ayer hizo escala en este puerto, procedente de Palma el vapor Isleño, y á la una de la tarde des¬ pués de haber cargado algunas cajas de fruta salió para Cette y Marsella.
Dícennos que la Isleña Marítima tiene acordado que quincenalmente toque á es¬ te puerto uno de sus vapores, lo que efectuará siempre en viernes, salvo fuerza mayor, y que esta medida no obedece á competencia que quiera enta¬ blarse con la Compañía de Navegación de Sóller, como de público so dice, sino al
deseo de servir al comercio de Sóller en
la exportación de la fruta y demás, evi¬ tándole los perjuicios que le ocasionan hoy ios trasbordos que ha de sufrir aquella antes de su llegada á Francia.
Así se nos lia asegurado podemos de¬
cir oficialmente.
-)k

ragues respectivamente. Acordóse pasa¬
ran á la Comisión de Obras.
Fueron leídas y aprobadas las cuentas de la inversión de lus 600 pesetas que la Excma. Diputación provincial concedió al Ayuntamiento en dos subvenciones de 300 pesetas cada una, para la reparación
de los caminos vecinales de este distrito,
y do la de igual suma por la Corporación destinada á igual objeto. Acordóse auto¬ rizar á D. Nicolás Montaner y Mas para que pueda cobrar de la Depositaría de los fondos provinciales las indicadas subvenciones y que se remitan á la Dipu¬
tación dichas cuentas, á fin de que tenga
lugar el abono de aquellas. Acordóse igualmente hacer extensiva
la autorización concedida al expresado
Montaner para que pueda cobrar de la misma Depositaría 17‘50 pesetas á que asciende, según relación, el importe de los bagajes facilitados por el Ayunta¬
miento á los individuos de la fuerza do
Carabineros de este puesto durante el
año económico de 1892 á 93.
Acordóse ensanchar el camino de la
Figuera en el punto nombrado El Paig lo que se considere necesario á fin de que puedan pasar dos carros.
Acordóse recomponer el piso do la calle de la Romaguera para mayor co¬ modidad del tránsito público.
Se dió cuenta de haber acordado la

beque Corazón de Jesús, de 42 ton., pa¬ trón D. Jaime Mayol, con 6 mar. y efec¬
tos.
Dia 24.—De Palma, en 2 dias, laúd San José, de 19 ton., pat. D. Pedro Juan Pujol, con 7 mar. y lastre,
Dia 27.—De Palma, en 5 horas, vapor
Isleño, de 314 ton., cap. D. R. Piña, con 23 mar. y efectos.
Dia 27,—De Palma, en 1 dia, laúd San José, de 11 ton., pat. D. Pedro Cafiellas, con 5 mar. y lastre.
Dias 21 y 27 de Cindadela, y 25 de Barcelona, vapor León de Oro, de 278 to¬ neladas, cap. D. Guillermo Mora, con 18 mar., pasaje y efectos.
Embarcaciones despachadas
Dia 21.—Para Lanouvelle, laúd Espe¬ ranza, de 32 ton., pat. D. Juan Vicens, con 6 mar. y frutos.
Dia 23.—Para Cette, laúd Esperanza, de 38 ton., pat. D. Gabriel Castañer, con 6 mar. y frutos.
Dia 23.—Para Ágde, laúd 2.° Reme¬
dio, de 36 ton., pat. D. Juan Pons, con 6 mar. y frutos.
Dia 27.--Para Cette y Marsella, va. por Isleño, de 314 ton., cap. D. Raimun¬ do Piña, con 23 mar. y efectos.
Dia 27.—Para Palma, laúd San José, de 11 ton., pat. D. Pedro Cañellas, con 5 mar. y lastre.

Dícese que durante la semana próxi¬ un bancal oculto, en el extremo de la

Nuestro estimado amigo D. Ramón Junta local de primera enseñanza, á pro¬

Dias 21 y 27 para Barcelona, y 25

ma empezarán los ensayos de dicha propiedad de D. Antonio Mora, al. pié de Coll y Bisbal, ha sido nombrado repre¬ puesta del Sr. Inspector del ramo, el es¬ para Ciudadela, vapor León de Oro, de

obra en el Teatro-Circo.

un corpulento algarrobo cuyas ramas lle¬ sentante en esta de la Isleña Marítima tablecimiento de una escuela de niños y 278 ton., cap. D. Guillermo Mora, con 18

Ha cundido la triste nueva de que en
aguas de Alicante había naufrag'mdo un
buque de la matrícula de Palma, ha¬
biendo perecido todos sus tripulantes. La noticia parece confirmarse en un
telegrama que publicó La Última Llora.
en el que decía que el buque náufrago es el falucho Angel de la Guarda, habien¬ do perecido seis tripulantes y salvado uno el vapor francés Juana Conseil.

gaban casi al suelo, fue hallado por ca¬ sualidad, ya cadáver, tendido boca abajo, con un cigarro medio fumado junto á la boca y en la mano la cajita de los fósfo¬ ros. Supónese que allí se habia retirado para descansar un rato y fumar un ci¬ garro á la sombra del algarrobo, y que
fué víctima de una congestión cerebral. Se constituyó el Juzgado en el indi¬
cado sitio poco después de haber sido encontrado el cadáver, disponiendo el le¬

y consignatario de los vapores de la misma que hagan escala en este puerto,’ por cuya distinción le felicitamos cor-
dialmeñte.
En la mañana de hoy se han unido con el indisoluble lazo del matrimonio la Srita D a Antouia M.a Trias y Canals y nuestro distinguido y particular amigo D. Damian Pizá y Bisbal, socio de la casa Pizá y C.a de Arecibo (Puerto-Rico)

otra de niñas en la barriada del Puerto, con el haber de 625 pesetas anuales cada una. El Ayuntamiento acordó aplazar la discusión de la proposición mencionada á
fin de estudiar detenidamente el asunto
para poderlo resolver con más acierto.
Y se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS

mar., pasaje y efectos.
ÍÍXTIMA HORA Cierre de la Bolsa de Barcelona, hoy dia 28 á las 12*30
Palma 28, á las 3 tarde.

A 1251/80 pesetas asciende lo recauda¬ vantamiento de éste, que fue trasladado Agentes generales del Sóller en Amé¬

Banco do España. .

380-00

do en esta provincia para socorrer á los
pueblos inundados con motivo de los
últimos temporales.
La situación de la agricultura en esta isla es «en extremo deplorable, y triste, pues por falta de lluvias no se puede proceder á la preparación de las tierras para la siembra de cereales y legumbres.

acto seguido al Cementerio.
Deseamos descanso eterno al alma del
finado y á su atribulada familia, á la que enviamos la. espresión de nuestro mas sentido pésame, la resignación que tanto necesita para que se cicatrice la profun¬ da herida que en su corazón ha dejado abierta el desgraciado accidente de que
damos cuenta.

rica.
Deseamos á losj óvenes desposados
eterna dicha.
Por olvido hemos dejado de publicar un anuncio en la cuarta página del pre¬ sente número, y no queriendo perjudicar á la persona que lo encargara la extrac¬
tamos en esta crónica. Es la intención de dicha persona ha¬

En la iglesia Parroquial.—Mañana,
por la tarde, se continuará la novena de
las benditas Almas del Purgatorio.
Dia 31 al anochecer se cantarán com¬
pletas en.preparación de la festividad de
Todos los Santos.
Dia l.o Noviembre á las nueve y me¬ dia de la mañana se cantará tercia y se¬
guidamente la misa mayor, solemne, con

4 p § interior. .

lin.

4 p § exterior. .

fin.

4 p § amortizable .

.

Cabás

Coloniales. .

•

Cambios.

París 8 días vista. . .

67‘65 76’00 7G‘80 107‘06 43’00
21‘40

El Sr. Gobernador de la provincia en

Procedente de Yalldemosa, Miramar cer público que tiene en su poder un gal¬ sermón que dirá el Rdo. Cura-párroco; Londres 30 días vista

30’5G

cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley provincial convoca ia Diputación á sesión ordinaria del pri¬
mer semestre del corriente año econó¬

y Deyá, estuvo en esta el domingo últi¬ mo Mr. Bryce, ministro del gabinete ele Inglaterra, de riguroso incógnito, ha¬

go que no le pertenece, pues que le siguió
hasta su casa por mas que le amenazara,
y que desea entregarlo á quien sea su

por la tarde habrá los actos de core y visita al Cementerio con procesión, y al
anochecer se cantarán maitines de di¬

P.

mico á los efectos del artículo 56 de la biendo llegado el dia anterior á Mallorca dueño. Eu la imprenta de este periódico funtos.

misma ley, para el 2 de Noviembre pró- en el vapor Bellver con el objeto de visi¬ dirán á quien interese saberlo el nombre

En el oratorio del Cementerio. —Maña¬

Amo á las doce deí día.

tar los pintorescos panoramas de esta de la persona aludida.

na á las 7 y media se celebrará misa y á

isla.

las 4 y media de la tarde se continuará

SÓLLER

Ferias de Mallorca
AJBIIIL. —Domingo, 23, Sta. María.— HAYO, Domingo, 7, Sineu. (Fira de
Maig), Miércoles, 10, Inca (Dijous bó).
-El Jueves, 11, es el dia de la Ascensión, Domingo, 14, Sóller y Felanitx.—Id., 21, Sansellas.—Id., 23, Manacor y Binisa* em.— JULIO, Martes, 18, Felanitx.— Mártes, 25, Manacor.—AGOSTO, Do¬ mingo, 13, Sineu.—Lunes, 28, Felanitx, —SEPTIEMBRE, Domingo, 17, Manacor.—Id., 24, Felanitx,—OCTUBRE.— Domingo, l.°, Llummayor.—Lúnes, 2, id., (firó).=-Domingo, 8 y 15, Llumma¬ yor.—Id., 22, Inca y Felanitx.—Id., 29, Inca.—NOVIEMBRE, Domingo, 5, In¬ ca.—Viernes, 10, La|Puebla.—Sábado., 11, Alcudia.—Domingo, 12, Pollensa y

Muro.—Jueves, 16, Inca, (Dijous bó).— Domingos, 19 y 26, Binisalem.
Mercados de Mallorca
Los lúnes, en Manacor: los mártes, en Montuiri: los miércoles, en Sineu: los jueves, en Inca: los sábados, en Palma; los domingos, en Binisalem, Pollensa y
Sansellas.—En Inca siendo fiesta mayor
el dia de mercado, se traslada al miérco¬ les anterior, lo mismo que el del Jueves Santo. Además los jueves anteriores, intermedios y posteriores á las ferias no se celebra mercado. En Binisalem hay mercado de ganado lanar el mártes de
la semana santa.

Ferro-Carriles de Mallorca.
Servicio de trenes que regirá desde 1.°
de Abril de 1895
De Palma á Manacor y la Puebla, á las 7’50 ma¬ ñana, 2’15 y 3‘45 (mixto) tarde
De Manacor á Palma, á las 3 (mixto), 7 mañana y 5’30 tarde.
De La Puebla á Palma, á las 7‘25 m. yó'40tarde. De Manacor á La Puebla, á las 7 mañana y
5'30 tarde. De la Puebla á Manacor á las 7’25 mañana, 2*30
y 5’40 (mixto) tarde. Tren periódico, dias de mercado en Inca:
De Inca á Palma, á la 1 tarde.
CORREOS
Salidas de Palma.
Para Barcelona, martes 4 tarde y domingo 7 y
media de la mañana via dé Alcudia.
Para Valencia, jueves 4 tarde. Para Ibiza y Alicante, domingo 8 mañana. Para Mabon, lunes 4 tarde y miércoles 2 tarde via
de Alcudia.
SALIDAS DE SÓLLER Los domingos á las 2 de la mañana y los demás
dias á las 4.
Llegadas d Palma.
De Barcelona, jueves 10 mañana vía dé Alcudia y sábado 7 mañana directo.
De Valencia, lunes 7 mañana. De Alicante élbiza, miércoles 10 mañana. De Mahón, jueves 7 mañana y lunes 10 mañana.
LLEGADAS Á SÓLLER
Todos los dias á las tí de la tarde.

ÚLTIMAS COTIZACIONES

DUROS

—Desembolsado 100

OO’OO

El Gas.-.Valor nominal 20—De¬

ILa Solidéz: Valor nominal 10 sembolsado IODO

••

Compañía de Navegación de Sóller:
Valor nominal 100—Desem¬

bolsado 99 ......... .

Compañía de Diligencias: Va-
lor nominal 40. — Desem¬

00*00 00*00

bolsado 40

, . . . . 16*00

/Crédito Balear

11P00

[ Cambio Mallorquín
l Fomento Agrícola

62*00
60*00

¡g ) Ferro-carriles de Mallorca . . . . 60*00

Alumbrado por Gas

105*00

^ I Salinas de Ibiza

200‘00

f Sociedad General Mallorquina . . 76*00

■vLa Isleña Marítima

49’25

('4 p§ perpétuo interior 4 p§ exterior 4 p§ amortizable

67’7076’10
76*65

< \\ Billetes hipotecarios de Cuba. . . 10710

s / Banco de España

380’00

\\Tabacos .

nominal. 166’79

Po p„ erp. étuo interior • fia . 67’90 4 p,o § perpétuo exter*ior ... id. . 76’02

i 4 p§ amortizable

OO’OO

' Billetes hipotecarios de Cuba . . . 10712

I Banco Hispano-Colonial. . . fin. . OO’OO

Ferro-carriles del Norte. . . id. . 32’95

^Francos

21’30

MERCADO DE INCA

Precios corrientes el domingo dia 22 primera féria

Almendrón. .

ptas.

Trigo....
Candeal ....

Cebada del pais .
Id. forastera. . .

Avena del pais. .
Id. forastera. . .

Garbanzos . . ,

Maiz

Habichuelas blancas

Id. negras . . .

Frijoles . , ...
Habas para cocer. Id. ordinarias . .

Id. para ganados. Higos pasos. . .
Cerdos cebados. .

53*33 42 kg.
19*00 70 lit. 20‘00 » »

10‘00 » »

9‘00 » »

8*50 » »

7*50 » »

26‘00 » »

12*00 »

22f50 » » 23*50 » » 29*50 » » 21‘00 » » 18*50 » » 15‘50 » »

10*00

qq.

10*75 » a>

METEOROLOGÍA

OBSERVATORIO DE D. JOSÉ RULLÀN FBRO.—CALLE DE S. PEDRO

OBSERVATORIO DEL FARO DE «PUNTA GROSSA»

TERMÓMETROS

TARDE VIENTÍ3 Atmosfera Divio.

Manan Tarde

Tarde

Ter.

Ter

del Bar. del

¡Seco. ïïdo. Seco lid. i 2

sT
A

5‘

p A

a

J

Bar. Mil.3 Bar.

G.08

G.os

Dirección Fue m
’ÍMÍdJ ÍF ful. Maiía. Tarde Milis.

OBSERVACIONES

TERMÓMETR.OS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

Atmosfera Pifio,

Termó¬

Termó¬

Anemó¬

Jh 0 Mañana.

É,

I'

metro del
Baró¬

Baró¬ metro metro. del
Baró¬

Baró¬ metro

Direc;ción

metro. n.° de vueltas

durante

Máxi¬
ma.

Mini- Máxi¬

ma.

ma.

Míni¬ metro. Milí¬ metro. Milí¬ ma. Grados metros Grados metros

lk las 24 horas.

M.a Tarde Milis,

OBSERVACIONES

20 23 16 22 19

18’0 19 756 19

0. N. F T D. D.

21 2?. 14 22 17!

17’4 19 759 18

s. 0. T F D. 1).

-» 21 10 21 18
23 20 10 22 19!

19 759 18 760 0. 0. » » 1). I). 17 760 19 760 0. N. » » D. 1).

24 20 10 20 11.331¡156j I4*0|20'2| 17*0|l6 760 17 760 0 0 » » D. C.

25 21 9 20 114411132112-0| 190! 16*0116 760 18 759| s. N. » » D. D.

26 22 10 21 16 ¡ 18‘2117’0119’ó ¡ 17‘8¡ 18 ¡75 18

8. s. » » C. Ll.

5

20 23*5 15*7 21*9 17*0 23*0 759*8 23*4 759*0 NE. NE. 20.039 D. D. ¿1 21*9 16*0 21*5 16*0 22*8 760*8 22*8 761*3 NE. NE. 60.360 D. D. 22 22* 1 12*6 22*5 16*5 22*0 762*0 22*5 762*0 N. N. 31.25*2 D. D. 23 22*5 12*0 23*2 14*0 21*8 762*0 23*0 760-5 N. 0. 14.050 D, D. 24 23*2 13*0 23*0 16*3 21*2 761*0 21*8 761-5 NE. NE. 14.520 D. D. 25 23*2 15*2 23*6 15*2 20*5 762*6 22*0 761*5 NO. SE. 27.109 D. D. 26 23*6 15*0 23*8 12*6 21*0 759*0 21*0 757*8 SO. 0. 14.390 Ll. C. 2

NOTA. Cuando la casilla de la fuerza de los vientos está en blanco indica que la corriente era apenas perceptible, laS. indica que es suave, la F. fuerte, la T. tompestuoso y la U. uracanado.—El estedo del cielo, en la casilla Atmósfera, se señala por las iniciaes: D. que indica despejado y C. cubierto.—Las horas de observación son: á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde.—Los termómetros están á la sombra.
OTRA. En el observaetorio del «Faro de la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros 020 milímetros sobre el nivel del mar.

Sección de Anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pagarán: un céntimo de peseta por palabra, siempre que el tipo de letra no esceda del cuerpo 20;—2 céntimos, siendo e’ 20 al 32;—5 céntimos del 32 al 48; y del 48 arriba á precios convencionales.

h tk

A&rílkA

Servicie ¡o

ENSAYOS

RELIGIOSOS, POLÍTICOS Y LITERARIOS

POR

COMPAÑIA TRASATLANTICA DE BARCELONA

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 1893

Línea de las Antillas, New-York y Veracruz.—El 10, de Cádiz, vapor CA¬

TALUÑA, para Puerto-Rico, Habana y Veracruz.

m SÓMíER

El 20.—De Santander, vapor REINA MARIA CRISTINA, para Puerto-Rico, Habana y Veracruz.

Nuevo y rápido servicio- entre Barcelo¬

El 30.—De Cádiz, vapor ALFONSO XII, para las Palmas, Puerto-Rico, Ha¬ bana y Veracruz.

na, Sóller, Ciudadela, y vice-versa.

Línea de Filipinas—El 13 de Barcelona, vapor SANTO DOMINGO para Port-

EL MAGNÍFICO Y VELOZ VAPOR

Saind, Aden, Colombo ¡Singapore y Manila. Línea de Buenos Aires.—El 2 de Barcelona, y el 7 de Cádiz, vapor CIUDAD

LEON DE ORO

DE CADIZ, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. Línea de Marruecos.—El 18 de Barcelona, vapor RABAT, para Málaga, Ceuta,

Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Mogado.

Clasificado recientemente 100. A. I. Servicio de Tánger.—El vapor JOAQUIN DEL PIÉLAGO, saldrá de Cádiz

mas -3- por el Lloyd, con un andar de

los lunes, miércoles y viernes para Tánger, Algeciras y Gibraltar retornando á Cádiz los martes, jueves y sábados.

12 millas constantes, y expléndido lujo,

En Sóller se admite el despacho de carga y pasajeros hasta su destino.

continuará el siguiente "itinerario entre

Al tomar los pasajes se abonará el de Sóller á Barcelona. También se abonará j

los nombrados puertos:

] a los cargadores deesta Isla, una bonificación de 10 pg sobre el importe del flete. Rebajas á familias y por pasajes de ida y vuelta.

Salida de Barcelona para Soller:

Para más informes, en Sóller, el representante de la Compañía, D. Jerónimo

todos los martes á las 7 de la tarde.

Estades.

Salida de Soller para Ciudadela: to¬
dos los miércoles á las 9 de la mañana.
Salida de Ciudadela para Sóller: to¬
dos los viernes á las 8 de la mañana.
Salida de Sóller para Barcelona:
todos los viernes á las 7 de la tarde.
Consignatarios:
EN' BARCELONA:
Sres. Molí y Corominas.-Plaza Palacio B.
EN SOLLER: D. Jerónimo Estades.-Luna-12,
EN CIUDADELA:
D. Lorenzo Arguimbau.
Se vende á volun-
tad de su dueño una pieza de tie¬ rra olivar, de tres y media cuarteradas de estensión, de pertenen¬ cias del predio Muleta del término
de esta villa.
Dará razón Francisca Rullan, cuesta d‘ en Flassada.—SÓLLER.
6—6

DE
MIOS CALIENTES
SITUADO ffl LA FÁBRICA DE TEJIDOS DE LOS Sres. ALBERTÍ, FRONTERA Y C.a
CALLE DE LAS ALMAS

Abierto todos los dias, menos los festivos, desde las 6 á las 12 de la
mañana y desde las 2 á las 6 y me¬
dia de la tarde.

Tarifa de precios:

baño solo.

4 Reales.

11

18

25

32

Existen pilas expresas para los baños compuestos y de sulfureto
cuyos precios varían según su clase. Gratis para los pbres de solem¬
nidad que por prescripción faculta¬
tiva necesiten tomarlos.

DAMIAN FRONTERA
MAYAGÜEZ (Puerto-Bico)
Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de los
principales mercados del mundo, renovadas quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬ do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas en toda la Provincia.
Ventas al por mayor.
A voluntad de su
dueño desea venderse un local hoy destinado á cochera, lindante con las calles del Cementerio y de la Cruz. Tiene de fachada en la pri¬
mera de dichas calles VEINTE Y
TRES palmos, y en la segunda SE¬
TENTA Y CINCO. Existe en di¬
cho local un pozo medianero. Para mas informes diríjanse á
esta imprenta.
3-3

*

Don José M\_a Quadrado
Edición complexa de sus artículos, estudios y opúsculos, publicados é inéditos, con una extensa introducción de más de 6o páginas
P.OR
DON MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO

*f<*
4*

~

Constará de cinco á siete tomos en 8.* prolongado, de más de

400 páginas encuadernados en pasta, con el título dorado al fuego. ;

Podrá obtenerse por el precio de

4 Ptas. tomo, por suscripcion^-Tomos sueltos, 5 Ptas.

Se suscribe en casa de los Sres. s/lMENGUAL Y MUNTANER,

te

editores, Cadena, a.—"Palma de ¿Mallorca, .2jS

j,

4* 4* 4* 4<- A 4* 4» 4* 4* 4<1

«MAM SURTIDO
DE
LANAS DE TODAS CLASES
PARA
TRAJES DE CABALLERO
Á
PRECIOS MÓDICOS
ÚLTIMA NOVEDAD.
SE ENCONTRARÁN DE VENTA EN LA SASTRERÍA
DE
IITOIU MARQU&8'
Oa.ll© d© K.©a,l n.° O.
La Columna
«MAM AL·IIACJBM
de
J, GELABERT Ï
Frutos coloniales, conservas de todas clases.—Granos, harinas cereales.—Que¬ sos, galletas fantasía.—Thés, cafés, dul¬ ces y chocolates.—Frutas al natural, en almíbar glasadas, cristalizadas, jaleas y
otras clases de artículos. Ventas al por mayor y menor.
Todos los productos de esta casa son de primera calidad y garantidos.
ÚNICO DEPÓSITO EN INCA del café filipino de Matías López, tostado
y molido SEIS reales los 460 gramos. Calle de la Fortuna, l.—Inca de Ma¬
llorca,

LA s:
Establecimiento comercial 6 industrial
DE
J. MARQUÉS ARBONA
CALLE DE SAN BARTOLOMÉ N.° 17
En la sección de librería, de dicho establecimiento, además de toda clase de libros de primera enseñanza, de texto en
las escuelas de esta localidad, hay. en venta las obras siguientes:
HISTORIA DE SOLLER en sus- re¬
laciones con la general de Mallorca, por
D. José Rullan Pbro.
INUNDACIÓN DE SÓLLER Y FORNALUTX, capítulo adicional á la Historia de Sóller, por D. José Rallan
Pbro.
LA ESCUELA POPULAR, método razonado para la ampliación de la pri¬ mera enseñanza y preparación para el ingreso á la segunda, por D. Francisco
Saltor y Montagut.
DOS Y DOS FAN CHATRE, ó si a primera tanda de veritats ditas á n‘ es vesins de sá populosa ciutat de S‘ Illot, per un tal I amo ‘n Tofol de sa Llana (molt conegut á ca-seua.)
SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad.»