SEMANARIO INDEPENDIENTE
SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóllkr: Administración. Francia: D. Guillermo Coloin--Quai Commandant Samary-5-Cette (Horault.) Antillas: Sres. Pizá y C.a—-General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Oa.ll© d© San Bartolomé-17

-

Sóller (Mallorca.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: G’50 pesetas al mes. \\ Francia- 075 francos id. id. t PAGO ADELANTADO América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados G’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hoce solidaria de los escritos que se publiquen siu firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS ¡ Ella, entre plorosa y tranquila, demanava
amb insistencia per qué no li havian en¬

senyat tot axó, tens enderrera. Y li contes-

HISTORIETA VULGAR.

tavan amorosos que perque no havia ven¬

gut es cas.

IV.

jST Emilia era bona fia, primé que tot. Per no donà un disgust á sa mare, hauria

(Conclusión)

sacrificat tot cuant tenia. Una temporadeta va está trista y concirosa ses hores qu’ En

En Jaumet tengué una pena grossa: son Jaume havia anat á casseva, s’ en pujava pare li morí. Queda tot sol en el mon. Es- ; á n’ es seu qparto, tancava de part de dins, perant ocasió de millorá es áeu estat, amb I y plorava tota sola. Pero en no veurel so¬

so trabay y sa carrera que son pare li ha¬ vint, estava mes aconhortada.

via donada per tota fortuna, se posa á es¬

Sa mare, qu’ heu reparà, comensá á rebre

criure á ca d’ un notari.

En Jaume amb una fredó y uns cumplí- 1

L’ haguésseu vist eiidoladet; no sortia de ; ments, que feren comprende á n‘ es pobre |

casseva més que per and á sa seva obliga- | atlot, (que no era beneyt) sa nosa qu‘ allá ! ció. De vedada, pujava á ca n’ Emilia; es feya.

pares d’ ella par que 1’ estimássen. Eos com Per altra part, sa presencia diaria de

fos, li feyan molt de cas.

s‘ enamorat nou de n’ Emilia, li llevà de tot |

! De n’ Emilia no ’n parlem. Y ell, | pobre sa bena de devant ets uys. Poch á poch, se

atlot d’ ánima gran y cor ample, havia con- ¡ dexà d£ anarhí.

centrat tot son amor, desque morí son pare, j Si va sufrí poch ó molt aquell atlot, jo I

demunt aquella criatura que per ell tenia I no ‘u diré. Qui s‘ baja trobat á un cas axí, !

cosa d’ ángel.

vos ne dará rahó.

Desque n’ Emilia se fe doneta, comensa-

V.

ren á sortirli partits. Sa seva criada guanya¬

va bons dobles passant cartes y més cartes. ! Es temps es una gran medicina per molts

N’ Emilia no les admetia, ó sinó, les entre¬ de malalts que no necessitan mà de metge.

gava closes á n’ En Jaume.

N‘ Emilia se compongué poch á poquet.

Aquella senyora veya, que hi solia aná S‘ enten, de part de fora. Dexá anà es piano

de visita, quant li eontavan que n’ Emilia casi de tot. Avuy en dia, l'estudia y el toca,

nos’en mirava cap des pretendents que li diguemho axí, per moda y entreteniment; pri¬

sortian, solía esclamá:—«¡Jesús, fleta; ell ¡ mé el tocava per amor y per art.

el t’ haurán de comená aposta per tú!.... ell ; Ha acabat per di á son pare y á sa mare,

t’ en haurán de fé un de pasta real!» — j que sfi que ‘s casará amb En amb aquell

N’ Emilia ja no 1’ escarnia; pero li deya, ri- | fiy segon de casa rica; convensuda de que

guent, riguent, que tenia rabo, ó altres ve- : son pare y sa mare miran pes seu be; de que

gades, que volia essé monja.

totes ses coses s' han de mirà; de que el mon

Passaren un parey d’ anys. En Jaume va es fet axí; y quí no li agrada, no es bo per

fe oposicions de notaría per un poble im¬ está en el mon.

portant, y les hi donaren. En tengué gloria: Devegades surt en es balcó, y veu En

pero les renuncia totduna. Si 1’ haguéssen Jaume, ó sent un piano, y llavors es co li

enviat á demaná per essé rey d’Espanya, fa un moviment fort, y una cosa com un

y hagués hagut, d’ abandona Ciutat sense cal-fret li tresca tot es cos; pero casi may sa n’ Emilia, hauria dit que gràcies. ¡Quant y mare li está lluny, per contarli de dos jo-

més una notaria!

vensans que ‘s son casats per enamorament,

A tot axó, es fiy segon de can X, casa antiga, d’entrada gran, y cotxo amb quatre mules, demaná formalment n’ Emilia á sos pares, per casarse amb ella, Comensá á aná á la casa y á obsequiarla. Sa familia d’ ell
bey venia á bé. A son pare y á sa mare de n’ Emilia los
entrà una ratxa de vanidat y d’ amor propi; aquell partit, de casa noble, los agradá per sa fia. La hi proposaren: y ella contestà resoltament que no. Tractareu de ferlí veure
ses ventatg.es que n’ hi peryendrian; se tancavan sovint á dins es despatx de son pare,
y allá li feyan tota casta de sermons. S’ humiliavan á ella; li repetían mol sovint ses frases: «Aquí tu no has de pensá que siem
«es papay y sa mamay qui ’t parlan; sino «que t’ho deym com si fossem germans

y el veuen á ell que va un poch pelad et, y á ella qu' acaba d‘ esquinsà ses novianses, y ha hagut de donà s‘ infant á dida, etc. etc.

Amb tot axó, de cada dia n‘ Emilia se fa
més dona.

Aquell s' enamorat nou, sol passà per devant casseva, montat á cavall; y també bey va cada vespre, ben vestit, ben tractat; pero no pot sufrí que n‘ Emilia s‘ acost á

n' es piano, ni que llegesca

S' estima

mes que se li present ben pentinada, ben

enllestida, y parlarli des teatro, y des ca¬

valls, y de ses cusses, y de ses operistes y comediantes, y coses per 1' estil.
N‘ Emilia li fa bon só, axí, axí. S‘ altre

dia confessà á una amiga seua d' infancia,

que li agrada, que troba que li convé; pero que no se enamorarà may d' ell, ni de ningú.

«teus. Lo que volem es es ten bé, es dia

VI.

que mos perdes.... etc.» Ella callava y no deya res. Y es vespres, quant bey anava s'enamorat nou, (?) s’ asseya devora es bal¬ eó, y estava distreta amb s’ eco d’ un piano, un poch veyet, que tocavan allá devant.
Un dia, sa mare, que conexia sa seva fia á fondo, li tocá sa corda mes sensible. Era un dematí; totes dues tornavan de confes¬
sà; son pare no hi era; 1’ omplí de besades, totes dues ploráren, y sa mareta ILdemaná perqu’ era que no la volia complaure á ella
y á son pare, y fé es seu gust. Sa pobre ángel se posa es co demunt sa
má, (com se sol di) y el mostrá tot senser á sa mare. Aquesta no aparegué sorpresa ni
enfadada.
Es dies que vengueren devant, varen essé

—Tot axó está molt bé (dirá el pacient j lector), pero á ne que treu? á conta una his¬
torieta que ve á essé el nostro pá de cada día? una historieta de que s'en troban exem¬ plars á cada cap de cantó?
S' autor de s'historieta respon:—Just l'he contada, perque voldria una contestació des
lectors, á tres preguntes. —A veure quines son.
—Primera-. ¿N' Emilia hauria estada felis
amb En Jaume?
—Segona: ¿Es possible que ‘u sia felis,
n‘ Emilia, casantse amb aquest.... amb s' ena¬
morat nou?
—Tercera: ¿Son pare y sa mare de n'Emilia varen fe bé ó mal, de lo que feren?

espesses ses conferencies dins es despatx. N’ Emilia aprengué per primera vegada moltes coses, que no havia cabilat may, de
posició social, es sen bras, lo positiu, üusions
y funis de juventut, porvenir, rebaxarse, y altres herbes. Aprengué utilíssimes llissons d’ axó que ’n diuen sentit practich, positi¬ visme, y bon criteri de ses cosès del mon.

Ara, lo qu' hey ha, es qu' un altre, á tot axó, heu hauria contat y escrit milió.
Pero, no hey ha res perdut. Aquí va aquest croquis; y es qui sia amich ó conegut den Campoamor, que li manllevi sa ploma, y en no tenf íeynes, qu' en fasse una Dolora.
M. Obrador Bennassar.

EL TACONÉR.
Assegut devall la vòlta,
ab la vista ben resòlta
per guipar tothom qui vé;
ab lo cabás á devora
y les pessetes enfora,
canta ò siula el taconér.
Du calsons ab jonolleres, jach en colsos y muscleres y en el pit un devantal;
y una mampara de tela.
bossí de sach ó de vela
el defènsa del gargal.
Té les cames arronsades, les ulleres enganxades demunt la punta del nas;
y les mans que van y venen per demunt un fil que tenen; just com si 1' enserolàs.
Y mentres tant qu' enseróla dins perfums de pega y sòla alsa el cap, mira y sonriu;
y ab la mànega s' amoca y fent un gesto ab la boca, gesto polissardo, diu:
Benhaja la vida bòna que té sens infants ni dóna
el venturós taconér,
éll es un rey que governa, ab consellers de taverna,
de cap á cap de carrér.
Jo sé En Toni de que dina, y En Gaspá per hont camina, y En Bartomeu ahont jèu.
Baix del sol y de la lluna, que no ho sapiga totduna, cap veynat pòt moure un péu.
D' hont sortiren les alhaques de moltes que van ben maques; ,
jo, de bona tinta ho sé. Y els seus hornos de que viuen;
tot m' ho contan, tot m'ho diuen
les criadetes del carré.
Devora aquesta tauleta, sa policia secreta que jo man, hey té sessió;
y cafeters y monyeres y carrilers y cambreres
de tot m' en donan rahó.
De sa sogra y de na Blaya me conta En Pep la baraya, quant li frech els borceguins.
Y el cuyné ab pedres petites
m' en dona netes les fites
quant li componch els botins.
De les atlotes pajeses qu' en festetjar van enceses som el secret escrivent;
y ab tinta de fregà botes,
los escrich les cartes totes, ben fusa dins aygordent.
Jo som segura atalaya que mira, veu y escandaya
sa maror de dins Ciutat.
Y lo que el vaxell arrastra, si es corsari, ò si du lastra
tot ho conserv ben notat.
Tant si passa empavessada la fragata acorassada com la llanxa que va al rem;
li mir be les banderoles,
y remunta ò mitjes sòles jo li plant y no s’ en tem.
Maldement les passi tristes moltes passades ha vistes el taconér quant es vey.
Feysli sempre bona cara que derrera sa pampara mes poder te que no el Rey.
P. A. Penya.
A UN ÀGUILA.
Águila que triste y sola

En fuerte jaula de hierro
Con honda melancolía
Repasas dulces recuerdos, Conozco que estás pensando En las horas que se fueron, En tu pálida mirada Y en tu pesaroso gesto. Tu mirada, tu mirada Que, como bruñido acero,
Por el sol ardiente herida
Lució tu indomable fuego; Se apaga aquí con la sombra De tus tristes pensamientos; Pierden su matiz tus plumas, Pierden tus garras el nervio Y acabará por matarte
De tu dolor el exceso.
Cuando la risueña aurora
Abre las puertas del cielo,
Tal vez del laurel vecino
Entre el follage hay gorgeos Que el corazón te destrozan
Con su enamorado acento.
Tal vez en la hermosa tarde
Escuchas los aleteos
Con que las castas palomas Se arrullan y se dan besos, Y ves pasar en bandadas Pajaritos que otro tiempo No conocían tus ojos ¡Tan altos y tan excelsosl Y hoy su pequeñez envidias Porque si fueras cual ellos Holgadamente pasaras Entre los tiranos hierros, Y otra vez por el espacio Tendieras potente el vuelo. Tal vez miras apenada Del hondo mar á lo lejos, El noble delfín que brilla del sol fulgurante al beso
Cuando salta alborozado
Sobre el anchuroso espejo. Quizá al contemplar las nubes Arrastradas por el viento, Quisieras mejor ser nube Que ser la reina del cielo. Por la noche al pastorcillo Oirás que alegra los ecos, Con la flauta en que soplaron
Los labios de sus abuelos; Oirás balar por el monte Los esparcidos corderos
Y que ladran á la luna Lúgubremente les perros.
Mientras insomne en tu cárcel
Tengas los ojos abiertos, Mirando desesperada La vida y el movimiento, Que te envuelven en sus olas
Sin aliviar tus tormentos,
¡Que amarga hallarás la vida! ¡Qué tirano al que te ha preso!
Águila que triste y sola
En fuerte jaula de hierro
Con honda melancolía
Repasas dulces recuerdos, ¿No es verdad que si tú hablaras Le dirías á tu dueño, Que para cruzar el mundo Son las alas que te dieron? ¿Que hallas más triste esta vida Que de la muerte el silencio? ¿Que prefieres mas morirte á verte como te han puesto? ¿Que hombres que asesinan hombres Invocando falsos derechos,
Cuando les roban la vida
No les roban el. consuelo
De gozar en otro mundo Los bienes que aquí perdieron; Mientras que tú miserable
Vives sin tan dulces sueños
Y no tienes esperanza
Que ponga á tu vida precio?
Torna mira.
Miramar, Julio 91.

:2

SóLLER

Editorial.

mas adeudan, en aquellos cuya introduc¬ paré m si convé, después d'aqüestes campa¬ An Ionio Fionteia. esperanza dé la ciencia,
ción representa muchísimo á la Adminis¬ ñas, dich, sa prensa y sa Junta provincial,j cuyo carácter afable y modestia encanta¬
tración. y veremos que lo que se ha hecho, tan satisfetas s’asseuen, descansan y des- | ban y ni que, en Sóller debemos considerar

desoyendo nuestra voz imparcial y desinte¬ suan. perque.... mos han alliberat d’es có- ¡ como de casa, murió ayer sumiendo á su

CONSUMOS.
IV.

resada, ha sido solo favorecer en. muy poco
al vendedor y en nada al público que con¬
sume.

lera.
Enguany, com sempre, lo mateix que si es microbio hagués escrit dos rnotèts de lle¬

familia en el mayor délos desconsuelos y dejándome los que fuimos sus amigos que! riel os un vacío difícil de llenar.

Una cuartera de trigo que satisfacía an¬ tra á n'ets ciutadans fentlos á sebrer que

Lo mucho que quise al pobre Antonio

Con nuestro anterior artículo dejamos ya tes con ehdescuento 0’92 pesetas, satisface per ,vení millo qu’ amb sos seus vapors ja té hace caiga de mis manos la pluma, pues

terminada la corta série que nos habíamos ahora 0*86; esto es 0’06 menos que entonces. papeleta de passatje- cu es vapor sollericli. no soy de los que gustan espresar los sen¬

propuesto escribir para hacer llegar hasta Un cuartin vino, que con el descuento parex queja se sab es dia tieso qu’arribará timientos del alma con pensamientos ro¬

lo alto del Consistorio el eco de las quejas satisfacía 210 pesetas, satisface hoy 2'00 es¬ y tot, si ’s catalans no V entretenen amb sos bados y frases de relumbrón.

dehpúblicQ contribuyente, estudiándolas en to es 010 menos.

seus cordons, y si sa prensa seguex es ma- ¡ Cierro esta carta para unirme á la nume¬

su origen y señalando los medios de ha¬

Y así podríamos seguir continuando to¬ tex tiemble d' alarma d’ ets altras añys, qu' j rosa comitiva que acompaña á Frontera á

cerlas desaparecer; no obstante, debemos das las.especies gravadas una por una, pa¬ aquets (lias já. lia comensal, al instant s'asse- ; su última morada.

de nuevo tomar hoy la pluma con el doble ra ver aí fin que teniendo el trigo una re¬ gurará que l’íian vist partí de Paris cap i Descanse en paz.

objeto de agradecer al Ayuntamiento la baja de 6 céntimos por cuartera, esta re¬ aquí, amb vestit clá ó foscli, y filis y tot j
deferencia que le hemos merecido al aten¬ baja lia de ser tan sumamente insignifican¬ si's alt ó bax, moreno ó ros, guapo ó líetx.

Filemon,

der en parte ■nu-estras indicaciones, y al te en un solo pan. que no se ha de ocupar etc., etc.; el mos descriarán amb tots ets

mismo-tiempo insistir sobre las que no han nadie de ella; que alcanzando un cuartin de j se us pels y señáis.

sido atendidas, con la esperanza de lograrlo vino la rebaja de 10 céntimos, ha de ser del

Acab de lletgí s’ article citat, do S' Isleño, í

en bien del común, apoyados por supuesto todo despreciable tratándose de un litro, y titulat Las medidas sanitarias y per mi es j en razones que tal vez parezcan á la Cor¬ así sucesivamente; luego la tal rebaja no qui P ha escrit sab cósa; señala á Sóller amb j

Crónica Local

poración suficientemente atendibles.

lia de disfrutarla el público y se lia de que¬ so dit y amb molta convicció demana per

Uno de los medios indispensables para ahogar dichas quejas, dejando además sa¬ tisfecha á una parte del vecindario, era la publicación de los datos todos de la recau¬
dación, que deseaba éste conocer.

dar íntegra para el vendedor, que con ella
tampoco lia de enriquecerse que digamos. No obstante, este 5p.§ tan insignificante
representa la cantidad de unas 6000 pesetas, que dejan de ingresar en las arcas munici¬

Den y pe*sa mare que tots mos salvem.

Venga sa veritat, Isleño', por amarga que sía; per favo no hi répar, que tot es antes qu’ets estragos, ets horrors, sas cáTámidats

;

El vapor León de Oro efectuará un viaje extraordinario á Argel, saliendo el dia 23
de los corrientes á las siete de la tarde de

y sa desolació que mos pinta amb so sen Barcelona con escalas en este puerto y Cin¬

No era muy difícil complacer á los pa¬ triotas que por los asuntos locales* algo se

pales, y sin aprovechará nadie, que es peor. Si se hubiera rebajado dicha cantidad á un

article. Que diga si beu sab de bona tinta, perque á nóltros tampoch mos agradaria

dadela, regresando el 29 del mismo k las dos de la tarde para Cindadela, Sóller y

interesan, no obstante, jamas se había he- solo artículo, al trigo, que es el de mas ne¬ morí de sa manera lletja, atropellada y llas¬ Barcelona,

• cho. temiendo perjudicar los intereses del cesidad. suponiendo que se consumen al timosa que moren ets colériclis; noltros

Al objeto de que puedan aprovechar uu

público si se daba publicidad á las cifras de año 20000 cuarteras, vendría á obtener cada
-los ingresos y de los gastos; hemósjogrado una la rebaja de 0-30 pesetas, que ya vale •convencer á los administradores del común la pena, y se hubiera rebajado por lo mis¬
de que nada hay tan claro como la luz. y mo de su valor aprovechando den esta ma¬ lian aparecido por fin cantidades hasta la \\ nera al pobre que la consume.

estimara sa vida, tenim infants, y pares, y
germans, y amíchs, y amigas, y volém vinrei‘; que nios ho diga y farem altras contas. perque val mes se qui guarda que sa qui
cura. Si heu sabés cèrt. á tot mos ávcndríam,

i

viaje de dia los muchos pasajeros que lo lian solicitado, la compañía de dipho vapor
ha dispuesto»qué al regreso ile Argel se
efectúe'la salida do Sóller el dia 31 á las
ocho do la mañana, y a fin do que no sufra

fecha del público ignoradas. No hemos de copiarlas á pesar

deque

nos

I

Pero
jara la

nosotros pedimos mas: que se robatarifa del trigo hasta reducirseá0*50

:
j

iii'clus á taucarmos amb sét forrayads, y fins y tot á teñí tanta-pò: comtots matexos

,
1

interrupción el servicio que actualmente viene prestando, tiene fletado la Compañía,

■ sentimos tentados á hacerle porque ante j pesetas por cuartera, y según nuestra supo- ¡ ciutadans; però no Sabenthó cérfc. que nó's el vapor Joaquín Pujol

todo queremos
obstante, puede

cumplir una promesa; no de ellas enterarsc cl público

i i

sición 10.000

anterior, tendríamos un ingreso de pesetas; esto es de 8.400 pesetas me-

j
j

fassa pó á ningú en perjudici que’s defensa, perque segons

do sa estícli

causa
entes

!

'-con solo ir á la pasa Consistorial y exami- ¡ tíos que lo que por tal concepto debió re- | sa pó es es primé gran d’es cólera; cora lo j

En la noche del domingo último el señor

nar el cuadró expuesto en el misino’zñguan, candarse el año pasado, ó lo que es lo que passa á n'ets vehinats y germans nós- Alcalde cogió in franganti á una mujer

Ala derecha entrando, junto á la puerta. mismo. 2.400 pesetas mas de lo que impor- ! tros de Ciutat es es derré gran de sa manía. que echaba tiestos ó escombros al torrente,

Allí podrán-éh el que tenga interés en sa- ! 5 berlo y el que lo desee'por mera curiosidad,

ta el actual 5 p.§ que á nadie aprovecha, De modo que con una rebaja total de 8.400

i
i

No pensin ets ciutadans, ni del mon qu’aquí tenim la vida

ningú nat avorrida si

junto al lavadero de la calle del Príncipe, y fué tal el sustoque cogió esta al verse

| ■

el total recaudado durante
co de 1890 á 91 y durante

el
el

año ©eonóini-
de 1891: á 92;

i

pesetas hubiera quedado rebajado el artículo do mas

verdaderamente,
consumo y mas

j
j

protestara amb vérbes d'cts' atrópells san itaris d’cts altres añys, es qu’ets sollerichs

•

frente
quería

á la primera Autoridad local que conocerla, que se desmayó, siendo

las cantidades sa.tisfe.chas -en cada uno de • necesario entre todos los de primera noce- som axí y foris: en es mal témps li feytii i llevada luego á su casa, que la tiene en la

los dos años.al .Tesoro y.por recargo muni- sí dad.

bóna cara; però axí com Deu mos ha fets, calle de Real.

‘ cipal, con los gastos por.sopara do' del per- I Ya dijimos en nuestro anterior artículo j mos volém guardá, liéu jur, sino que entre i Suponemos habrá sido multada, y si no

sonal y material y las . diferencias de uno á j el porqué creemos' lia dé ser el trigo y no j una defensa convenient y Ilógica y-aquets ¡ lo fué debió serlo, pues que el tal abuso se

*¡ otro de los dos años expresados.

otro artículo el único que debe rebajarse; ; espants ridículs y aquest bugiòt qu’es.fan | repite ya con sobrada frecuencia, y es muy

Creemos pueden darse por satisfechos los ¡ hoy no podemos hacer mas que repetir lo á Mallorca cada vegada que ’s parla de có- • posible no desaparezca basta que se casti¬

que tales datos deseaban conocer, primera- : que entonces dijiryos: porque todos los ve- i lera, bey ha

mes d’ un pam de di fe ron- j gue con mano fuerte al que lo comete.

mente porqué tal corno se. han publicado i cinos lo comen en mayor ó menor cantidad cia. Estimara sa pell.com he repetit já. taut

j .mo se ha omitido detalle alguno de los que y por lo misino á todos propprcionalinente com ets ciutadans (per no ilí una mica raes .

tanto echábamos de menos, y luego por¬ alcanzaría la rebaja, cuando no todos ma¬ pero no mos basta qne. com á' n’ets infants. ; El martes de esta semana incendióse k

que á través de tales cifras ha de!ver cual- j tan cerdo, ni todos beben vino, ni todos ¡ mos digan: es marracó, per taparmos es I parva en la era de Sa Bleda, quemándose

quiera, hasta el mas acérrimo de los adver¬ gastan jabón por que los hay que no tie¬ cap amb so llañsóh

entera y además algunas mieses que había

j sarios que tengan los administradores de nen ropa, ni .todos .iluminan sus casas con

La veritat. Isleño, trób que no lii lmr taut j al lado, los aperos de la trilla y dos olivos

la cosa pública y el sistema de tributación luz de petróleo, ni todos comen carne, ni... I per taut; me parex qu" encara quo’s tractás j del lado de la era. Las pérdidas se calculan

adoptado, una buena Administración, y etc. etc.; por más vueltas que se - le. dé el de cólera de bon-de-veras ja mav bey lia j en unos 30 duros.

satisfecho debe estar un pueblo que logra
tenerla.

pan e; lo ubico que todos comemos, y rebajándolo, queda contribuyendo de una

j
j

motiu per penle es conexement, sas famosas campañas de 1835 y

imitant 1890 .qu'

¡
!

Ignórase como piulo producirse el incen¬ dio. poro, se supone fué que habían quedado

Hasta aquí nada tenemos que decir res¬ manera equitativa el vecindario y favorc- ■ inicia, y de las cu ais valdría mes no par¬ en la era' algunos fósforos qne llevaba el

pecto de este particular sino que'aplaudí- ; culo el pobre que apenas consume otra cosa, : íame.

dueño en la manga de la camisa el viernes

mos el celo desplegado por la Alcaldía y por

Mediten de nuevo las personas que por el

la comisión de Consumos, tanto dél actual cargo que desempeñan son las llamadas á j

Tòfol.

de la pasada semana y encontró luego de menos, los cuales pudieron muy bien ser

Ayuntamiento .como del anterior, pues que j modificarla resolución de rebajar el 5 por ,

pisados por el mismo ó por la caballería en

á ellos se debo el, resultad o satisfactorio ob- | ciento; piensen bien el Sr. Alcalde. íaCotni- |

el acto de la trilla.

tenido tanto en uno como en otro de dichos sión de Consumos y el Ayuntamiento- todo

Sentimos el percance.

años. Elogios merece él' Sr.;Canals, y no si lo que llevamos dicho -merece tenerse' en j

queremos escatimárselos, pero no pueden
ni deben pcrma'ucfeer olvidados los sacrificios

i

cuenta, y en caso consecuencia.

afirmativo

procédase

en

¡

Las personas que leyeron el cínn única do

hechos por el Sr. Jov para enea azar la mar¬ cim de la tributación, cosa mucho mas difí¬ cil que seguir por el camino trazado en los primeros años, como se lia hecho última¬

La manera de dejar satisfechos á siishulministrailos es obrar con justicia, dejando establecida entre tolos la verdadera igual-
dad.

j
¡

Palma, 15 Julio.
Sobrado conocido de los lectores del So-
LLEit esc uso toda presentación. Soy de la

j j

que publicamos en nuestro número ante¬ rior, suscrito por D. Valentín Terrés, si no tenían otros antecedentes,- creyeron de se¬
guro qué el tal remitido era 'contestación á

mente. Entonces se necesitó mas personal, que la práctica y modificaciones han redu¬ cido mas tarde, obteniéndose una economía

casa ó por lo menos, como tal me tengo; una protesta enérgica de aquellas que hie¬

aligeremos pues preámbulos enojosos. Las¬ ren el amor propio ó rebajan la dignidad

tre á la mar.

del que desempeña un cargo delicadísimo,

de 463-51 pesetas por este concepto, y 177-26

Mas ya que no me veo obligado á decir cuando lo era solo á una súplica sencillísi¬

pesetas por material pues que no ha habido
necesidad de hacer en los fielatos obras de
muchísima importancia como sucedió en¬
tonces.
Do todos modos, y supuesto no nos que¬ da otro remedio que satisfacer el tal im¬

ES CÓLERA MORBO CIUTADÁ.

quien soy, lógico es que por lo menos diga ma y atenta que le hizo esta Redacción.

a. que vengo y á donde, voy.

Dijimosle que algunos se quejan de que

A las columnas del Sóller vuelvo por las piezas que toca la banda que dirije son

indicaciones de Vil. mi buen rector. á donde voy es ya mas

amigo y Di¬ difícil decirlo

:

demasiado oidas, y le suplicarnos les
ra oir algo nuevo'aunque comprenden

hicie¬ hade

pues jamás lo supe á punto fijo.

ser sencillo dados los elementos con que

puesto en una. ó en.otra forma, de la mis¬

Cada cósa á son temps y per á Nadal

Ofrecer una carta interesante cada sema- i cuenta, y sale dicho señor contándonos una

ma manera que sentiríamos vernos forza¬
dos á censurar faltas ó caprichos que ema¬

nenias, din s’adagí mallorquí y es ben ve. j na contando entre burlas y serio lo que en
A n’ aquest temps á n'.ets solleríchs mos | Palma ocurre, es promesa difícil de cumplir;

historia que todos conocíamos muchos años antes de establecerse él en este pueblo, para

nando de arriba vinieran á redundar en
perjuicio de todos, nos alegramos de poder aplaudir el acierto que lian tenido los ad¬

toca suá de caló y.... d'es cólera morbo ciu- ¡ no obstante. Dios y mi pereza mediante,

tadá. Uns añys ses empresas de vapors de sa capital de sa provincia mos sitian á Bar-

¡i

pienso semanal mente borronear unos plu¬ mazos para el Sóller que yo bien sé como

ofrecer luego la batuta á cualquiera de los que tan atentamente le habian suplicado
por nuestro conducto.

ministradores de los fondos del común, y celo na y no mos volen despatxà passatjes i perro viejo del reporterismo que cuando no

¡Cosas del Perú! como diría un madrileño.

nos alegraremos todavía .mas si al termi¬ per Mallorca, perque sí, y altres sa Junta hay nada que contar, la vida y milagros de

Los que se quejaban saben muy bien, se¬

nar el actual año económico podemos, co¬ provincial mos tanca es pórt per ídem. (Jad' algún personaje de esos de á real y medio ñor Terrés, que á sus principiantes les

mo hoy, elogiarlos, aplaudiendo sus sacri¬ ficios, su abnegación y sus desvelos para

aüy elevés aquest temps, póch mes ó menos, sa prensa ciutadana, vól teñí sa mica de

la pieza, siempre sirve para entretener. Cuando el diablo no tiene nada que hacer

tiene Yd. ensayando algunas horas por la
noche, dos ó tres (lias cachi semana.., el

evitar el que se tenga que apelar á un re¬ cólera á sa punta de sa ploma, y sa Junta con el rabo espanta las moscas.

pasa-calle de Cádiz (entre otras cosas por el

parto, oneroso y hasta cierto punto injusto, provincial á ne quí van pe’sas senas, plena

Bien á mi pesar he de abandonar el tono estilo) después de haberlo tocado en público

para cubrir el'cúpd después de haber tenido durante todo el año gravadas las especies.

de delit per haversè gratat sa panxa tot i festivo de mi crónica, para consignar las l’añy, en fá de tota casta; la gent V enfila dos notas mas salientes de la semana, tris¬

un millón y medio de veces.
¿A qué vienen tales ensayos? ¿No sería

¡Lástima que. como se lian tenido en pe’ sa punta y ja tenim es fandango armat, i tes y desconsoladoras las dos.

mejor aprovechar el tiempo ensayando una

cuenta algunas de nuestras indicaciones del anterior artículo, no se hayan tenido todas! ¡Lástima que nuestro aplauso, entu¬ siasta y sincero, tenga el lunar de tener al lado la insistencia á aquella súplica no atendida! Pero no queda otro remedio; nues¬ tro deber nos priva de permanecer callados
y, por mas que lo sintamos, hemos de hadilar de ese cinco por ciento, al qué ni noso¬ tros ni nadie ha visto la punta hasta hov.
¿Que significa úna rebaja en esta forma?

!

Es qui tenen mes pó se tapan es cap amb so llansól perque etsmicrobios no'ls afinin.
y ets qui'n tenen una mica mes se posan bé amb Den y amb sas candelas encesas á n’es seu patró Saut Sebastià esperan amb resignació que s’animaló assi-atich s’entre-
giii p' es port de,Sóller, q\\\\ ala cuenta es es punt per ’hont etsnostros vehinats creuen unánimes que s’ hade presentà aquest temible forasté, Sa Junta provincial pren medidas y mes medidas sense encomenarsé á

: ¡
¡
| I
|
i
,

Por la prensa de Palma conocerán uste¬ des todos los detalles del naufragio ocurri¬ do en la noche del pasudo martes en la costa de Poniente, á poca distancia de la Porrasa.
¡Pobre patrón Porcol! Hablando ayer con él. se desgarraba el alma al escuchar como
su mente perturbada relataba la, muerte de sus dos infortunados hijos, cual si se tra¬ tara de un episodio en que no tuviera mas

|
:

cosa nueva?
En la carretera de Palma murió id miér¬
coles un hermoso caballo que había lleva¬ do al puerto un bocoy de vino y regresaba á Binisalem, según creemos, sin haber descansado y en las horas de mas calor.
Ignoramos si estaba ya reventado de algnu esfuerzo que hiciera al venir ó si le
produjo la muerte la asfixia; lo cierto es

;¿Es esto una rebaja, mejor dieho? Dejando aparte el que hay -artículos que
a pe mts están gravados y por lo mismo el • 5 ]>g de lo que por su introducción se re¬ ma míe‘ha do ser casi nada á fin de año. fijé-

! !
¡ 1
;

Den. ni á sa lloy, ni á sa ralló, caiga qui caiga d* ets pagesos, y después decampañas com sas de 1885 y 1890. que cita Si'ísteño d’un dia d’aquets amb ganas de dirlos gloriosas, però qu’ell matex lien deu liavé

! i i !

intervención que la de espectador. ¡Que triste despertar el do ese padre sin
ventura, cuando el tiempo, con su labor constante, disipólas nubes que la desgracia
amontonó en su cerebro oscurecido!

:
!
:

que quedó casi en mitad de la. carretera causando el espanto de las demás caballe-
rías y que si no hubo desgracias fue por milagro.

mono-: (>n ]os fie mas consumo, en los que : trobat botifarra, y de las cuals mos n‘ ocu¬

Uno de los muchos pasajeros que trajo el

SÓLLER

o o

miércoles de Barcelona el León de Oro fuéi

EN EL AYUNTAMIENTO.

el Comandante de Infantería de Marina, ¡

nuestro amigo D. Amador Enseñat y Mo¬

rell, hermano de nuestro apreciable cola¬
borador D. Juan Bautista.
El objeto de su venida, después de largos años de ausencia, es el de pasar una tempo¬
rada en su finca Binibassi, al lado de su an¬
ciana madre y demás familia.
Dárnosle la bien venida.

Bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con asistencia de los concejales Sres. Colom,
Coll, Pons (D. Juan.JJPizá, Bernat, Rullan
y Bisbal, Rullan y Frontera, y Rullan y Miró, tuvo lugar la sesión el sábado último.
Fué leida y aprobada el acta de la an¬
terior.

cede gratuitamente, y que las obras queda¬ celona y para Cindadela, vapor León de

ran adjudicadas á favor de Bartolomé Oli¬ Oro de 278 ton. cap. D. Francisco Arguim-

ver y Arbona por la cantidad de 25 pesetas. bati, con 17 mar. pasaje y efectos.

Se" acordó adjudicar á Miguel Rosselló y

Martorell por 4Ó pesetas la construcción de

r-sr.—

16 piedras angulares para el ensanche dé-

1

este Cementerio rural arregladamente al ; diseño formado para la obra de que se i

Megpstr© Civil

trata.

Se acordó dividir el lavadero público de la !

Se leyó un oficio de la Delegación de Ha- ! calle del Príncipe en tres, secciones ó de¬ cienda de esta Provincia en el que se indica i partamentos para mayor orden y limpieza; Los vecinos de la carretera del Puerto que en la Caceta de Madrid y en el Boletín \\ y que se lave únicamente en el primero la

Nacimientos. Varones 2.—Hembras 2.—Total 4.

celebran mañana su fiesta, que consistirá,
como todas las festas de carné, en música é
iluminaciones (?) y el proverbial buey que será paseado hoy al son de la gaita y ador¬
nada la cabeza con florida corona, para ser
luego repartido á los accionistas. Dicennos que el tablado para la música
se ha levautado en la barriada de Can Baro-
oia, y que tocará ésta esta noche en la de Can Petlos y mañana en el catafalco.
Suponemos que habrán quitado el polvo de la carretera hasta la población, sino muchos tendrán pereza de asistir.

Oficial se ha publicado la instrucción para la administración y cobranza del uno por ciento sobre los pagos que verifiquen en las cajas del Estado las Diputaciones Pro¬ vinciales y los Ayuntamientos-, áfin de que se entere esta corporación de cuanto á la misma le concierne. Leida que fué la ins¬ trucción de referencia se acordó su cumpli¬
miento.
Se dio cuenta de una instancia presenta¬ da por D. José Rullan y Mir en el concepto
de Presidente de la Junta de Gobierno de
la sociedad El Cas p'or la que pide autoriza¬ ción para construir la fábrica para 1a con¬

ropa blanca de colada, en el segundo las

Matrimonios.

listas y otras ropas que no procedan do en¬ fermedades. y en el último todas las demás , Dia 9;—T). Jaime Vicens y Rullan, solte¬

ropas.

ro (Manzana 67 11.0 7) con D.a Margarita

A propuesta del Sr. Colorn se acordó ce- I Mayol y Oardell, soltera (Príncipe n.° 7). rrar por medio de una verja de hierro el | Dia 9.—D. Lorenzo Perelló y Gallará, paso que comunica con la escalera adosada ¡ soltero (Pastor n.° 11.)'con D.a Isabel Maria al muro de contensión de la calle del Prín¬ Vicens y Ferrer, soltera (Unión n.° 11.)

cipe al objeto de evitar las desgracias á que ; Día 9.—D. José Vicens y Alcover, soltero

pudiera dar lugar su actual estado.

(San Pedro 11.0 81) con D.aMaría Alemany y

Y por último se acordó, satisfacer á los Alcover, soltera (San Pedro n.°2).

empleados do este Municipio su haber co¬
rrespondiente al 4.° trimestre del pasado

Defunciones.

año económico; 25 pesetas al encargado del

Dia 29 Junio.—D.a Maria Colom y Bisbal,

fección de gas en la finca nombrada la Po¬ reloj público, 80 pesetas por el alquiler de de 15 años, soltera (Manzana 15 n.° 10.)

La fatal noticia que nos comunica el

lissom, propiedad de dicha Sociedad y lin¬
dante con la carretera de este Puerto, arre¬

la casa que ocupa el oficial sache, 53 pese¬ tas para la vigilancia y reparación de la

amigo Filemón nos lia sorprendido, pues que si por cartas particulares teníamos ya conocimiento de lo grave de la enfermedad
que tenia postrado en cama al amigo sim¬ pático. al antiguo compañero de colegio. D. Antonio Frontera y Estelrieh, mucho confiábamos en su juventud y en'la Cien¬ cia. Todo, pero lia sido insuficiente para-

i
|
1
I

■

gladamente al plano que se acompañó, como igualmente para canalizar la parte que sea necesaria de la citada carretera y su travesía comprendida en el casco de la población, á fin de poder explotar dicho fluido..;Se. acordó pasara al Ingeniero encar-
gado de la expresada carretera para su resolución.'

'

línea telegráfica Municipal, 145 pesetas por
gratificaciones por diferentes servicios pres¬ tados á este Ayuntamiento, 153 pesetas 75 céntimos por efectos timbrados y otros artí¬ culos de escritorio, 15 pesetas por dos co¬ misiones á la capital para la presentación de mozos sujetos á revisión y otros servi¬
cios. 51 pesetas 95 céntimos por limpieza

Dia 5 Julio.—DU Margarita Enseñat y Pons, de 64 años, viuda, (Vives n.° 14).
Dia 5.—I). Antonio Deyá y Casasnovas, de 83 años, casado (Manzana 42 n.° 45.)
REMITIDO

arrancar á la muerte despiadada su presa. ! Se dió cuenta también del dictamen emi-

Nos hacemos cargo del dolor inmenso
que embarga á toda su familia, á la que enviamos nuestro mas sentido pésame.

|
: :

tido por la'comisión de Obras en la instancia presentada por 1). Jaime Oliver y Mayol noria que solicitaba, permiso para reedifi-

; car el muro de con tensión del corral de su

verificada en la Casa Consistorial. 102 pe¬
setas 32 céntimos por confites, licores y de¬ más para, los refrescos de costumbre;. 170 pesetas 37 céntimos por la limpieza verifi¬ cada en los lavaderos y abrevaderos públi¬

Sóller, 16 Julio. Sr. Director del Sóller.
Muy Sr. mió: Respetando el justificado

caso, sita en la calle de Isabel II núm. 25 y cos de esta localidad y en el cauce del to¬

Ante;la Junta local de Primera Enseñan¬ 27 lindante con el torrente mayor y cons¬ rrente y además sitios públicos, 30 pesetas

za tuvieron lugar los acostumbrados exᬠtruir sobre el mismo unas dependencias; y por carbón para marcar las reses, 157 pese¬

menes en lafe escuelas! públicas y en la co¬ conforme el Ayuntamiento con el indicado tas 50 céntimos para arreglo y cuidado del

mercial do esta localidad, el lunes y martes dictamen acordó conceder el permiso con Cementerio,- 1155 pesetas por gratificacio¬

de esta, semána .

i arreglo al mismo.

nes á los maestros que dirigen las escuelas

Se leyó el pliego de condiciones para la 1 nocturnas y á los de la huerta de arriba y

El importe de los telegramas que lian cruzado la linea municipal dé Sóller á Pal¬
ma durante el año económico de 1891 á 92
asciende á 1769‘08 pesetas, y como los gas¬
tos de, di cha 1 i n ca ha n s u ni a do 1.577 ‘30 re-

I
¡
i
'
j
i

subasta, del suministro de gas para el alumbracio público de esta villa, formado por
la comisión nombrada á este objeto, y entetado el Ayuntamiento, acordó quedara
sobre la mesa para que pudiese ser o xa ni i-
minado detenidamente á fin ele poder re-

abajo que tienen á su cargo las escuelas
de ambos sexos establecidas en los citados
puntos, 493 pesetas 33 céntimos por alqui¬
leres, de casa habitación de varios maestros,
'lili pesetas 5 céntimos por obras verifica¬ das en el Convento y varias calles.y cami¬

dolor que embarga en estos momentos al autor del suelto que vió la luz en el número
anterior de ese. semanario, en el que se me
aludía; un deber de consideración me obli¬ ga á retirar la réplica que aquel suelto mo¬
tivara.
En cuanto á la conducta de esa Dirección
conmigo, dejo su análisis á todas aquellas personas que conocen mi proceder con ella 4;.
S. S.
J. S. G.

sulta un beneficio de 19F78 pesetas. ¿Que tal? Traslado á los pesimistas.

j solver con el mayor acierto el asunto de 1 que se trata.
Dióse.cuenta del resultado obtenido en la
recaudación de Consumos durante el año

nos de esta localidad. 250 pesetas para to¬ car la música en las festividades que costea ;
este Ayuntamiento v.56 pesetas 51 cénti¬ mos por cera para las procesiones de la se¬

ÚJLTÏMA HORA

Esta

mañana

ha caído

en la

económico de 1891 á 1892 que acaba de fe¬ Plaza úna ‘ necer, y se acordó la publicación de un

gruesa rama que tal vez estaba desgajada
del árbol desde el último ven daba!, ó desde ia poda, faltando muy poco -para matar ú

|

estado comparativo de lo recaudado por dicho concepto en el citado año y en el an¬ terior dé 1890 á 1891, a fin de demostrar él

un anciano que pasaba ó paseaba por la
sombra de los frondosos olmos.

buen éxito que viene alcanzándola admi¬ nistración del impuesto de que se trata.

mana santa. \_($}.-.
Y se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS

Giro à la Bolsa k Barcelona, hoy dia 16 á las ISO.

Palma, 16 á las 3 tarde.

Banco de España. .

. 354’00

Se dió cuenta también del producto ob¬

4 p § interior. . . . fin.

6870

La abundancia de material" recibido á
última hora nos .obliga á retirar unas dos columnas de composición, que comprenden la primera de dos cartas publicadas por

tenido en la línea telegráfica municipal de esta Villa durante el pasado año económico do 1891a 1892. de lo que se dió por enterado el Ayuntamiento.
Para la organización de la Junta Muni¬

En la iglesia Parrogèial.—Manan a por
la tarde, después de vísperas, se vestirá el escapulario de NU S.a dél Carmen á los
liermanos terciarios,
Dia 19, á las seis de la mañana, al tiem-

4 p 3 exterior. . 4 p § amortizable.
Cubas

fin.
. .

,

72’30 78’62 104*50

El Noticiero Balear. la sección ;tBuzón” y el Registro civil de la presente semana.
Suplicamos á nuestros lectores nos lo dis¬

cipal del corriente año, se. acordó dividir
los. contribuyentes en seis secciones com¬
poniéndose ia 1.a de los de las manzanas

|

po de una misa sobará el dedicado al Patriarca San

ejercicio mensual José.

j

Coloniales.

.

.
Cambios.

78’62

pensen, como igualmente el retraso con comprendidas entre la 1.a y la 9; la 2.a de ; En la iglesia de Can Francisco.—Hoy al ¡ que habrá de ser repartida la edición de los de la 10 á la 20; 3a 3.a (le los de la 21 á i anochecer se cantarán solemnes completas, i París 8 días vista. .

15M0

hoy debido á la expresada causa.

la 30; la 4.a de los de la 31 á la 33; la 5.a de los de la 34 á la46, y la última délas restantes,

Mañana dia 17, á las 7 de la mañana, misa de comunión General; á las nuevo y

Londres 30 días vista;*

•

<

2870

Preguntas, súplicas y avisos.

asignando á la primera, segunda, tercera y media se .cantará tercia, y acto continuo cuarta tres individuos de dicha Junta á la Misa mayor, en la que predicará el pa¬ cada una, y dos á cada una de las restan- negírico del Santo Doctor, el elocuente

P.

■

**$>«§—5-

[ tes, y, que se publique este acuerdo á los

Dicennos que á pesar de no terminar el tiempo de veda hasta el dia 15 del próximo mes. son muchos ya los cazadores que, in¬ fringiendo la ley, dedícanse á su diversión favorita, y añade el que nos dá la noticia que hace ya algún tiempo viene 3x1 repi¬
tiéndose la infracción.
Llamamos la atención de quien debe vi¬ gilar á fin de que pueda hacerse ver á los

!

efectos legales.
Fué leida una instancia presentada por el
peón municipal Gabriel Magraner y Ferrer en súplica de que se aumente su haber, en relación al jornal que ganan actualmente los operarios que se dedican á análogos tra¬ bajos, y por unanimidad se acordó aumen¬ tar el sueldo, q 11 e^ percibe dicho empleado en 90 pesetas anuales, y que empiece á perci¬
bir dicho aumento desde el dia l.° del ac¬

que se divierten en perjuicio de los que tual.

cumplen lo mandado, que lo que quieren

Dió cuenta el Sr. Presidente de haber sus¬

ellos es la ley del embudo, y se les dé por
lo mismo un escarmiento.

pendido al oficial sache por haberse excedi¬ do en sus atribuciones y tener ya nota de

orador sagrado D. Sebastian Ventayol. Pres¬

bítero. A las 5 y media de la tarde so can- j taran vísperas solemnes, y acto seguido se I

SiNDICATO DE RIEGOS DE SÓLLER

concluirá el triduo con sermón, que predi¬

cará el mencionado orador, y se dará fin á

la función con la reserva precedida de so¬

El dia 17 del actual á las 10 de la maña¬

lemne Te-Deam.

na se procederá en casa del Sr. Director de

En todos los antedichos actos religiosos, ¡ este Sindicato, calle de Pastor, á la adjudi¬

estará expuesto el Santísimo Sacramento, j cación, en pública subasta por pliego cerra¬

do, la reconstrucción de la presa de aguas

de la segunda sbcc-ión en el punto conoci¬

do y>oy Fonl de V Olla, bajo las formalida¬

MOVIMIENTO DEL PUERTO

des que se expresan en el pliego de condi¬ ciones que está de manifiesto en la Secreta¬

ría de este Sindicato, calle del Mar núme¬

varias faltas cometidas en el desempeño de

ro 3.

Otro abuso se nos lia denunciado para
que llamáramos la atención de la Alcaldia. Según parece han observado algunos
que los conductores de ciertos carruajes que se dedican al trasporte de viajeros desde el

su cargo, por todo lo cual se veiaen el caso de proponer su destitución. Conforme el Afuntamiento con la proposición enunciada,
acordó por unanimidad destituir áSebastian
Mojer y Sastre.del indicado, cargo y que se
diera conocimiento de esta vacante al Exce¬

muelle, en los dias de llegada ó salida del
vapor, aprietan tanto la clavija en lo con¬ cerniente al precio de los pasajes, que mien¬ tras unos hacen pagar un real, otros quie¬ ren dos y otros ha habido que han exigido

lentísimo Sr. Capitán General de estas islas
para el debido cumplimiento de lo dispues¬ to en las disposiciones vigentes, y nombrar para- desempeñar la citada plaza interina¬ mente á Luis Sánchez y Rodríguez.

una peseta y algo mas. Ignoramos si es ó no verdad esto último,

Acordóse igualmente rogar al Sr. Inge¬ niero Jefe de Obras Públicas de esta provin¬

pero si lo fuera habrían de formar pobre cia se sirva autorizar á este Ayuntamiento

concepto de nosotros los viajeros víctimas viendo se consiente tamaña esplotaeión, que otro nombre no merece esto de aprove¬
char la ocasión de tratar con un foraste¬
ro que no tiene otro remedio que sujetarse

para tapar el tramo de cuneta de la carre¬ tera de" Palma á este puerto frente al ca¬ mino que conduce al claustro del Convento, para mayor comodidad en el tránsito por
dicho camino.

á sus exigencias y hacerle .pagar tal canti¬ dad por solo tres y medio kilómetros de ca¬
mino.
De esperar es que la Alcaldia dicte sus medidas respecto de este particular.

j

Se acordó también habilitar una parte de
la acequia que atraviesa el caminó nombra¬ do de la Figuera, hacia el punto conocido
por Cas Papal, para lavadero público, de común acuerdo con el propietario del terre¬

no (pie ha de ocupar el mismo, quien lo

Em b a tic aciones fondead as

Lo que se hace público para conocimien¬

to de quien pueda interesar.

Dia 9.—De Ag'de, en 5 dias. laúd 2.“ Re- j Sóller 5 Julio de 1892.—P. A., El Sub-

dio de 36 toneladas, patrón D. Juan Pons ¡ Director, Antonio Pons.—P. A. del S. Mi¬

con 5 mar. 2 pasj. y lastre.

guel Bernat Sri o.

Dia 10.—I)e Barcelona, en 2 dias, laúd

María de 73 ton., pat. I). Juan Vicens con j

8 mar. 2 pasj. y lastre.

Dia 12.—De Nouvelje, en 5 dias, laúd Na- ¡
ranjera, de 21 ton. pat. D. Francisco Arbona !

mi

con 5 mar. y lastre.
En todos'los dias de itinerario, de Barco- j
lona y de Cindadela, en 8 y 5 horas respec- j

La Junta de Gobierno de esta Sociedad

tivamente, el vapor León do Oró, de 278 | lia señalado los dias 15. 16, 17, 18. 19. 20,

ton. cap. D. Francisco Arguimbau, con 17 j 21 y 22 del corriente de diez á doce de la

mar. pasaje y efectos.

mañana para el pago del quinto dividendo

Embarcaciones despachadas

pasivo de 2-50 pesetas por acción en el local

En todos los dias de itinerario, para Bar- ;

(1) Suponemos que con lo dicho en las anteriores líneas

habrán quedado ya enterados los que las hayan leido.

La Dirección del Sóm.hr agradecería en el alma al autor

(I)

Eli la sesión se. dió de

todas

las espresadas

cantidades

I

dol Remitido una explicación pública, clara y terminante, do
lo que haya observado de estrado y censurable en su conduc¬

cuenta detallada, leyéndose las cuentas integras, con espresión de los nombres de las personas que las presentaron; pero omitimos nosotros estos detalle» por no hacer interminable.eáto
extracto. ~ X. de la R,

i
j

ta, y de lo meritorio de su proceder que eclipse los méritos del proceder de los demás redactores del mismo periódico; esta es la única manera de que puedan hacer un análisis completó y verdadero todos los lectores. —N. de la R.

SGLJLER

que ocupan las oficinas de esta Compa-
■ ñia, calle de Cocheras núm. 9. Dicha Corporación, considerando que para
dar gran impulso á las obras de fábrica y
canalización se necesitarán cantidades que
no podria facilitar el dividendo de 2*50 por <100 mensual que según los Estatutos puede exigirse á los accionistas y deseando que sean éstos los que perciban el interés que por dichas sumas haya de devengar la So¬ ciedad, acordó aquella en sesión dél 30 Mayo último anunciar para conocimiento
de los señores tenedores de acciones que se admite desde el dia 15 de Junio en el mis¬
mo local el pago de dos ó mas-dividendos hasta el número diez. (1.) La Compañía
abonará á los señores .accionistas un inte¬
rés del 4 por 100 anual por las cantidades adelantadas, y por todo el tiempo que dure 'dicho anticipo.—Sóller 4 de Jumo de 1892. —El presidente, José Rullan.—P. A. de la J. de G., Francisco Serra, Srio.
(1.) Ahora ya solo nueve.

Perro-Carriles de Mallorca,
Servicio de trenes que regirá desde /.° de Abril al 50 de Septiembre de 1882.
De Palma á Manacor y la Puebla, á las >7’-50 mañana, ~2'15 y 4 (mixto) tarde.
De Manacor á Palma, 4 las 3 (mixto), 7 mañana.y
5’45 tarde.
De La Puebla á Palma, 4 las 7'25 m. y 5‘-55 tarde. •De Manacor 4 La Puebla, 4 las 7 mañana y 5'45
‘tarde.
De la Puebla4 Manacor .alas 7’25 mañana, 245 y 5’55 (mixto) tarde.
Tren .periódico. Dias-de-mercado^en Inca:
De Inca á Palma, á la 1 tarde.
CORREOS
Salidas de Palma.
Para Barcelona, martesb tarde y sábado 2 tarde Tía
de Alcudia.
Para Valencia, jueves 5 tarde. Para Ib iza y Alicante, domingo 8 mañana. Para Habón, lunes 5 tarde y miércoles 5 tarde via de
Alcudia.
SALIDAS DE SÓLLER
Los domingos á las 2 de ’la -mañana .y los demás dias
4 las 4.
Llegadas á Faima.
De Barcelona, jueves 11 mañana vía de Alcudia y
sábado 6 mañana directo.
De Valencia, lunes 7 mañana. De Alicante élbiza, miércoles 10 mañana. De Mahón, jueves 6 mañana v lunes ® mañana.
LLEGADAS Á SÓLLER
Todos los dias á las 6 de la tarde.

ÚLTIMAS COTIZACIONES

DUROS

(ha Solidez: Valor nominal 100
|í —Desembolsado’100 ..... Banco de Sóller: Valor nominal
31 100—Desembolsado 20. . . .
ll\\El Gas: Valor nominal 20—De-
g j sem bolsaúo 2'4X)
gi Compañía de Navegación de Sóller:
p ( Valor nominal 100—Desem-
\\ bolsado 90

OO'OO 33’O0
2‘00
90’00

/ Crédito Balear . .

111‘00

¡ Cambio Mallorquín \\ Ferro-carriles de Mallorca

63*00
00-50

¡ü ) Alumbrado por Gas

105‘00

< \\ Salinas de Ibiza.

190‘0Q

* /'Sociedad General Mallorquina. . . 83‘50

[ Bonos municipales
\\La Isleña Marítima

25‘00
43’ÓCf

/ 4 p§ perpétuo interior. . . ^ . . c 69*00

2 \\ 4 p§ amortizable

78’55

p i Billetes hipotecarios de Cuba . . . 104*00

2 I Banco de España

357’50

\\ Tabacos

nominal. OO’OO

S4 p§ perpétuo interior . . . fin. . 68’65 4 pg perpétuo exterior ... id. . 72’72

4 pg amortizable

78’50

Billetes hipotecarios de Cuba.. . . 104’35

Banco Hispano-Colonial. . .fin. . 00*00

w VFerro-carriles del Norte. . . id. . OO’OO

Francos

. 15’70

MERCADO DE INCA

Precios corrientes el H de Julio.

Almendrón . , . .
Trigo ......
Candeal
Cebada del pais . ,
Id. forastera. . . .
Avena del pais . . .
Id. forastera . . .
Garbanzos , . . .
Maiz
Habichuelas blancas .
Id. negras ....
Frijoles , . . . .
Habas para cocer . . Id. ordinarias . . .
Id. para ganados . .
Azafrán
Hig-os pasas . . . .

. 62-50 pts. 99
. 18‘00 » c.

. 18-00 »

»

,

9‘50 »

»

.

9‘00 » »

.

8‘50

»

.

7‘50 » »

. 21‘00 »

»

. 15‘00 >■>

»

. 25‘00 »

»

.

22*00

■
»

»

. 27*00 »

»

. 18*00 »

»

. 16‘50 » »

, 16-00 » »

, 00-00 33 err

. 00*00 10 kg

METEOROLOGIA

'OBSERVATORIO DE D. JOSE RULLÁ1T PBRO.—CALLE DE S. PEDRO

OBSERVATORIO DEL PARO DE «PUNTA GROSSA»

TERMOMETROS

MÑANA TARDE yie:STTO Atmosfera Pifio.

Ter.l

Ter.

'
Dirección Fuerza

Observa¬

del | Bar. del Bar.

ciones.

líTíii i Bar- Mil .s Bar. Mil.3

M.a Trd. Maña. Tarde Milis.

G os;

G.03

TERMÓMETROS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

Admdsfera Pifio.

ü Mariana.
g

Termó-

Termó-

Anemo-

Tarde.

Dirección metro Baró¬ metro Baró¬

del

metro. del

metro

metro. n.°
■
■
de vueltas

"v ■ ■"-"s

Baro-

Baró-

-'S durante

Observadones.

Tde. M.a Tarde Milis. Máxima.

Míni-
.ma.

Máxi-
ma.

\\\\ a Míni- metro. Mili- metro. Mili-
ma. Grados metros Grados metros lll.

las 24 horas.

20132! 27 í 31 *4 27*8 i 29*6 j26*4 28 759 30 759 N.í O. » 32 21132127132*0 28*0 30*0 ¡26*6 29 759 30 758 N. N. »

» D. D. » d. D.

32 20 34! 28 32*4 26*8 31*0 25*8 29 758 31 757 0.| O. s. » o. I).

34! 19'.35129 34*8 30*0132*8:30*0 30 753 33 751 O.l 0. » » o. D.

12133 23! 32Í 26; 31 *8 26*0128*6123*8 31 751 30 751 E. OJ » » o. D.

13131 19 [32 i 24 i 3 i ’2} 26*012T6 22’8 29 753 29 753 o. N. » ■» D. D.
14:31 ¡ 20 31; 28 i 30*0:25*6! 25’8 i24’0 29 755 28 755j N. O.! » » D. 1).

8 31*6 21*9 31*0 25*6 26*9 759-8 28-0 760-2 NO. NO. 22.130 D. D.

9 31-0 22-1 32-0 26*4 27-0 760-0 28-0 759-7 O. O.

9.525 D. D.

10 32*2 22*0 32*6 26-7 27-1 758*0 28*6 757*5 N. N. 19.145 D. 1).

11 32*8 22-5 35*9 28-7 27*5 753-3 29*0 751*7 SO. SO. 13.330 1). D.

12 35*8 26-0 29*6 20*4 27-9 751-0 28-1 752-4 NO. NO. 49.795 D. 1).

13 30-3 23-0 28-9 25-0 27-1 754-0 27-8 754*0 O. O. 32.830 I). D.

|14| 30*2 22-0 28*8 23-1 27-0 755*9 26-8 757*2 NE. NE. 33.445 1). D.

NOTA. Cuando la casilla de la fuerza de lós vientos está en blanco indica que la corriente era apenas perceptible, la S. indica que es suave, la F. fuerte, la T. tempestuoso y la U. uracanado.—El estado del cielo, en la casilla Atmósfera, se señala por las iniciales: D. que indica despejado y C. cubierto.—-Las horas de observación son: á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde. Los termómetros están á la sombra.
OTRA. En el observactorio del «Faro de la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros 620 milímetros sobre el nivel del mar.

Sección de Anuncios

Los anuncios que se inserten en esta sección pagarán: un céntimo (le peseta por palabra, siempre que el tipo de letra no escoda del cuerpo 20;—2 céntimos, siendo del 20 al 32;—ó céntimos del 32 al 48; y del 18 arriba á precios convencionales.

COGNAC FINO DE MOGUER

DE

¡dayagftez, Jitf|§-!ie0„ j F. C1IME1VFZ Y COMP.' Aiitlalisela

|

COMPETENCIA
Almacén de calzado de todas clases y ob- I ción esmerada.

con las mayores marcas extranjeras; absoluta

pureza

y

o 1 apura¬

| jetos de peletería.

PRECIOS.—Una caja con 12 botellas, marca 3 castillos, 36 pesetas.—Una

¡ Importaciones directas de los principales | botellas 2 castillos 30 pesetas.

coja

12

j mercados del mundo, renovado quincenal- i Por litros sin emvase: un litro, marca 3 castillos, 3 pesetas.—Un litro, marca 2

| mente.

cuartillos 2‘50.

Fábricas de curtidos y de calzado venta- j Para muestras y pedidos dirigirse á I). Juan Campins, calle Comercio núm. 3. - -Inca ! josamente conocidas, por la excelencia de j de Mallorca

sus manufacturas, en toda la Provincia.

Ven tas al por mayor.

A velimtail de su deie-
ño se vende la finca llamada el Pía d' en

La Sollerense

»i léjyyg»,

DE TODAS CLASES.

! Véndence á precios convencionales en la tienda

Nuevo y rápido servicio entre Barcelona,

DE

Sóller, Ciudadela, y vice-versa.

SEBASTIAN ALCOVER Y MORELL

EL MAGNÍFICO Y VELOZ VAPOR
LEON DE ORO

Carretera del Puerto, núm. 30 SÓXjLiHJR,—(Baleares).

Bieleta sita en este término municipal, de cabida de tres cuarteradas y tres cuartones,
en la cual existen enclavadas una casa rús¬
tica y otra urbana y un grandioso algibe.
Tanto se vende íntegra como en diferentes porciones
Para informes dirigirse indistintamente á 1). José Llambias, Notario; á I). Pedro
Juan Colom, Plaza de la Constitución ó á
D. Guillermo Cardell, Ilort de Via.

DE
€OLL
CERBERE Y PORT-BOU (Frontera lTaneoLespMol?i)
Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito

Clasificado recientemente 100. A. I. mas * por el Lloyd, con un andar de 12 millas constantes, y expléndido lujo, con¬ tinuará el siguiente itinerario entre los nombrados puertos:
Salida de ¿¡Barcelona para Sóller: todos
los martes á las 7 de la tarde.
Salida de Sóller para Ciudadela: todos
los miércoles á las 9 de la mañana.
Salida de Ciudadela para Sóller: todos
los viernes á las 8 de la mañana.
Salida de Sóller para Barcelona: todos
los -viernes á las .7 de la tarde.
Consignatarios:
m BARCELONA:
Viuda Orilla, Geft y €omp.a—Crisfina-5. EN SÓLLER:
D, Jerónimo Estades.-Luna-12,
EN CIUDADELA;
lD. Lorenzo Arguimbau,

La Columna
CÍBM ALMACEIí
de
Erutos coloniales, conservas de todas cla¬ ses.—Granos, harinas cereales.—Quesos, galletas fantasía.—Thés, cafés, dulces y chocolates.—Frutas al natural, en almíbar glasadas, cristalizadas, jaleas y otras clases
de artículos. Ventas ál por mayor y menor.
Todos los productos de esta casa son de primera calidad y garantidos.
ÚNICO DEPÓSITO EN INCA del café filipino de Matías López, tostado y
molido á SEIS reales los 460 gramos. Calle de la. Fortuna, i .—Inca de Mallorca.

VIAJE AL PUERTO
El coche-diligencia de Fornalutx, púnante la presente estación de baños, ira por las tardes al Puerto, partiendo del Borne á las 4 y media, y del Puer¬ to para la población á las 6 y media.
Precio del pasaje, 0‘20 pesetas.
VENTA.
Be vende una porción de tierra de 44 destres de extensión, está en el punto denominado Camp de Can Che¬ lín, lindante con la finca Sa Seu. Tiene un cómodo porxo, algibe y un pozo de muy poca profundidad.
Informarán en la calle de San Pedro número 8.

Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas ypescados.
VENTA.
A voluntad de su dueño desea ven¬
derse una casa espaciosa que mide en su interior 52 palmos de fachada por
60 de fondo. Tiene además un vasto corral con
un cuarto de hora de agua propietaria
de la fuente de Olla.
Dicha casa es conocida por Can Gil
y está situada en la calle de Isabel II. Para mas informes dirigirse á su
propietario Antonio Martí y Ozonas,
Cami di es Murtará,-SOLLER.
SÓLLER,—Imp, de La Sinceridad.