AÑO Vil—2.a EPOCA-NÚM. 275
AÑO Vil—2.a EPOCA-NÚM. 275

9 JULIO DE 1892.

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
SÓLLER: Administración. Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Ccttc (Herault.) Antillas: Sres. Pizá-y Cha—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓH:
Os,lle cié Sa,n Bartolomé-17
Sóller (Mallorca.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: 0’50 pesetas al mes. s
| Francia- 0’75 francos id. id. PAGO ADELANTADO
América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria do los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS pis llogat, hey vivia un atlot jove, d’ uns lies frisanses, aquelles soledats, que may

HISTORIETA VULGAR.

devuyt anys. Son pare duya es llibres d’ una heu contades á ningú, per amicli que sia fábrica. Per rahó de pochs possibles, havia estat. fet imende á n’ En Jauinet sa carrera de ¿Hey ha paraules per contá, per descriu¬

notari, perque amb dos anys la tenia feta, re tot axó? Qui ha estimat, heu sab. Qui no

I.

y poria guanyà prest.

ha estimat, no heu apren amb paraules ben

Rosseta, blaiiqueta, ágradoseta, (com que la veja,) era lo que s’ en din una pintura. Havia cumplíts catorse anys; ja no estava
bé clirli nina; encara no era dona.
Son pare y sa mare no’n tenian altra; la feyan aná sempre com un ramell de flors. Sa maro, tocada de bon gust, la vestia com una maravella. Son pare n’ estava satisfet.

De,nin petit, En Jaume havia après de música, y havia arribat á essé pianista. Avorria molta música d’ aquella qu’ agrada
casi á tothom; pero en sa nit, si passaveu
per devant casseva, sentían sempre es seu piano, un poch veyet; sonant valsos, noc¬
turns yipoloneses de Chopin, aquella músi¬ ca feta aposta per animes grans,, riques de
sentiment ó enamorades.

escrites.
¿Mos entenem? Idó, passem envant.
M. Obrador Bennassar.
(Se concluirá.)
Miau EL -¿vistcheli

Tenian devés tres mil lliures de renda.
Quant sa criada 1’ acompanyava á n’ es Colegí, ó la treya en essó horabaxa, sa gent se girava derrera per veureli ets ayres, com
li havian vista sa cara.

!

N‘ Emilia y En Jaume sovint se veyan de balcó á balcó. Feyan com qui no mirarse. Si s’ encontravan dues uyades, tornavan
vermeys, caduscun s£ en entrava dins casse¬

Miradle adusto, pálido el semblante, Torva la frente de vigor romano,
Con el cincel de Filias en la mano
Honda en el alma la visión de Dante.

Y encara era més hermosa il fora, en
s estiu, sa temporada que passava en aque¬ lla possessioneta seua de la muntanya. L’ haguésseu vista, cabeyets rossos amolláis, boteta blanca y capellet de paumes,: di aquests que’n diuen payóles, tan fets aposta per
certes cares de1 nina!

va; y es cap d‘ un poch sentían un piano. Y
en acabà un, s‘ altre solia comensà. Sa mare de ib Emília, fé vení bé qu‘ En
Jaume pujás á casseva, un dia de reunió, per tocà es piano. En Jaume no hi volia
aná; son pare s‘ hi hagué de posà sério. Hey pujàren tots dos. Sa sala estava plena de

Artista de la forma palpitante Y del profundo corazón cristiano, Arrastra por la vida el soberano Dolor de todo espíritu gigante.
Su norma es la unidad grandiosa y fuerte,

Ella era lo mes viu que s’ ha víst may.
De vista, sorprenia; de tráete, enamorava. Sabia més y pensaya més de lo que pertany á una edat axí; á lo milió, conversant, vos.
ne deya cualquna que vos dexava embada¬ lit. Era una poncella primerenca, parlant
en poesía. L’ educavan á la moda. De ganxet y bro-
dá y tota casta de labores, no ’n parlem. Te¬ nia per tot axó unes mans benehides, sobre tot per lo bell, més que per lo útil. Era de repará que tenia cosa de sentiment estéticli, propi y natural. Amb una feyna de bon gust, s’ hi sabia está á pié hores y ho¬ res; pero amb un Ileo que li feren brodá per una cadireta d’ aná á missa, s’ hi enfadava,
y no hi tenia paciencia, y tirava es punxó; se mirava es brodat amb desdeny, v tíáda punt li feya eh!... eh!... obrint molt sa bo¬ queta, amb un gesto despreciatiu. No Y arri¬
bà á veure acabat.
Tocava es piano ben bé, per lo qu’ era ella. Amb aquelles manetes llargues y pri¬
mes, feria ses tegles qu’ era un gust veurela. Y lo millo es que, en tot quant tocava,
s4 hi veya un gust exquisit, delicadíssim. No feya toca d’infant, notes y no res pus;
tocava amb foch, amb ánima. Es método li
feya un poquet d’ oy; pero quant es mestre li dugué ses melodies de Schubert, pianetjava tot lo dia.
Per pübila com era,, no tenia res de vessiadeta. Devant gent, no poría sufrí que

jovent y senyoriu. Feren anà En Jaume á n‘ es piano. Tremolós, toca un Impromptu,
y li féreu grans aplaUSós; S'ps polles volgue¬
ren ballà; y En Jaume tocà, distret y de mal grat, tota quanta viazurha^ americana, y rigodons li demanaren.
N‘Emilia no volgué ballà, escuses.de mal de cap. Quant es jovent acabà sa ballera, s‘ asseguéreu tots, y comensà aquell período de tota reunió, en que tothom conversa amb
plena confiansa, y no s‘hi enténen, mamays amb mamays, pollos amb atlotes, y es papays fuman y xerran, á sa saleta des costat.
N£ Emilia romangué devora es piano. De¬ maná á n‘ En Jaume si li recordava aquell vals. En Jaume se doná per entés, y tocà
aquell de Chopin, Op. 64, dedicat á Mad. Nathaniel de Rotshchild. ¡Qué bé el digué!
N7 Emilia no pipelletjava! Amb sos uys
espiretjans, y sa boqueta tiiix uberta, se conexía que gosava de bon de veres.
Ningú, fora ella, escoltava es piano. En Jaume conmogut, seguia tocant, amb ses
galtes enceses com un foch. Un parey de flochs de cabeys li queyan demunt es front.
Quant acabà, va fé un alé llarch. Ningú s’en temé de que hagués acabat, ni sonaren
mansballetes. En Jaume alsá ets uys y tro¬ bà es de n* Emilia. Aquella uyada durà molt.... Se posaren á conversà. N‘ Emilia li
mostrava pap és y llibres de música. Prova¬
ren una pessa á cuatre mans; y cuant los
veren asseguts tots dos á n‘ es piano, la jovenea hey acudí, feren rotlo y los aplau¬

Es el genio latino que, humanado, Reina en las artes, las sojuzga y doma;
Es el que, digno de tan alta suerte, Con la cúpula excelsa ha coronado Tu frente colosal, ¡oh madre Roma!
Miguel Costa y Llobera; Puro.

CANÇÓ DEL PESCADOR

Pochs anys tenía,—ja ‘1 mar trescava, Les ones reyan—per mí llevor'; Mirant la lluna—cançons cantava, Y ella amoretès—deya á mon cor.

Si en nit do fosca—lo vent bronía, L‘ aygua saltava—per los costats, Lo crit deis pexos—gojós sentía Com una lluyta—de braus orats.

Morí mon pare.—Pobre com era, Sols la barqueta—me va dexar: Desde les hores—altre quimera
La mar blavenca—me fa passar.

. r.

' ■'

Los ulls no' s giran—á 1' estelada,

Y'm fa més pena—lo temporal;

Si al mar m‘ empenyen,—es la xerxadá

O la pesquera—del rich coral.

parlássen d’ ella. Si cualque senyora veya, diren.

de visita, comensava á alabarla á sa mare, y á di:—«¡Fieta, aquexa Emilia es una do¬ na! ell de cop 1’ haureu d’ allargál... es una monada!... de cop la ’t robarán!....» ella tossia, s’ en anava allá dins mitx eufedada; una
estona després se posaya á riure, y tot lo
sant dia no s’ aturava d’escarní sa senyora
veya, amb tots es seus gestos y sa ven de cap de ñas:—«¡Fieta, al punt 1’ haureu d’ allargá,.... aquexa Emilia es una dona, de cop la’t robarán...... ¡y grans riayes!
Estimava ses flors y ets aucells. ¿La vo-
lian fé contenta? Li regalásseii unes tórte-

En Jaume estava empagahit des papé que
feya, mesclat amb tants de joves, tots amb levita cruzada, corbata amb anell, y panta¬ lons amples de baix. Ell duya americana cosida de sastresa, corbata de làs fet, y es
punys de sa camia no li sortian. Sa reunió durà fins à mitja nit. Quant
En Jaume se despedí, sa mare de n‘ Emilia li fé molt bona escomesa, y li fé prometre
que hi pujaria sovint á passà ses vetlades. No pogué saludà n‘ Emilia, qu‘ havia descompareguda.
Aquell vespre, es piano den Jaume no

¡Oh lluna hermosa—-qu' al cor parí aVas! Ones alegres,—¿perque callan? Dolça innocencia—que á Deu m‘ alçavas ¡Qui de tos somuis—trobás la pau!
f Juan Guiraud Pbre,
JAULA NUEVA, PÁJARO MUERTO.

res, un test d’ hortensies, ó sinó, un llibre de música. ¿Volíau que ’s rigués de voltros y vos escarnís? Li fessóu qualsevol present
de profit, sense bellesa. Anava á n’ es teatro, y 1’ endemà estra-

tocá. Pero P endemà diumenge, á les vuyt
des dematí, ja hauríau sentit ir'Emilia què's feya trossos, en es seu, per aprende aquell vals de Chopin, Op. 64, dedicat á Mad. Na-
thaniel de Rothschild.

I.
Un pobre tan desdichado Qué de todo carecía, Tan pobre y desventurado

feya tots es papes, amb una gracia inimita¬

Que ni un mal perro tenía.

ble. Pero ferley fé devant ningú, ¡may!

III.

Menjava poch; avorria tota casta de sopa. Pero de fruyta verda, la hi haurian poguda
agafà amb lloses.
Cumplí quinze anys; 1’ allargaren; llavors se reposà un poch. Pero sempre era sa matexa: rosseta, blanqueta, agradoseta, (com que la veja), llavors més que may, era lo
que s’ en diu una pintura.
II.

¿De qué servirá ara que vos cont s’ histo- |
ria d‘ unes primeres amors? ¡Estau tan farts de sentirne y haverne llegides de ben escri¬ tes! ¡Y s‘ asemblan tant, unes amb ses ai-
tres!
N‘ Emilia y En Jaume s'estimaren bé y de tot cor. Ningú en sabia res.
Girau sa vista enrera, voltros qu' heu estimat una vegada, quant eran joves, casi

Halló una^vez un tesoro
Y, soñando vida nueva, Repleto el zurrón de oro
Caminaba hacia su cueva.
Aunque la noche de estío
Convidaba á la frescura «Ya no moriré de frío—
El pobre anciano murmura.—

Portal per portal de casseva, á un segon nins. Recordau aquelles hores dolces, aqúe-

«Tendré, gracias al Eterno,
Sabrosa comida y cama Y en las noches del invierno Me calentaré á la llama.
»Si estenuado algún pobre Llama á mi puerta, Señor, Yo haré amante que recobre En mi hogar, vida y calor.
«Agradeciendo mi suerte Haré, Señor, tanto bien, Qué á la hora de la muerte Habré ganado el Edén,»
Caminando hácia su cueva Así el anciano decía Soñando en la vida nueva
Que llevar se prometía.
IL
¡Cuantas veces bajó al llano Sumido en la soledad,
Y no encontró un ser humano
Que calmára su ansiedad!
¡Cuantas noches llegó hambriento Al pueblo, y lo halló dormido, Y volvió con paso lento Sin un mendrugo á su nido!
Y en aquella noche calma Que con acento bendito
Le hablaba de Dios al alma
Con su esplendor infinito.
Halló un bandido emboscado
Que le arrebató el tesoro Y lo dejó maniatado
Burlándose de su lloro..
Volvió otra noche á llenar
Su zurrón el pobre anciano,
Y so lo volvió á robar Otro bandido inhumano.
Repitió la operación Mas de una vez con afán, Y siempre encontró un ladrón Que le burlaba en su plan.
III.
Trajo el invierno sus brumas Y su temporal que aterra,
Y el mar so cubrió de espumas,
Y nevó mucho eii la sierra;
Bien el anciano quería Ir á llenar su zurrón, Mas no fue, porque temía Que aprovechara á un ladrón.
IV.
Un día la aurora leve
Con su sonrisa de hada,
Le halló tendido en la nieve Con moribunda mirada.
Muriendo de frío y hambre Sirvió el pobre de alimento De buitres á un negro enjambre Que graznaba do contento.
V.
Desde que aprendí la historia Del anciano del zurrón, Ya no ambiciono más gloria Que la paz del corazón.
Juan Berbiquí.
Solución á la charada del número anterior.
MO-BE-TO

SÓLLER

Tribuna Pública

Mayol y por el de abajo hasta don de llegare, derribando Can Puchét pues que delieria

j j

á

¡Si tendrían razón las verduleras: Lo que
diario ocurre, desde que fantoche de las

:

á

Soltóse un globo aereostáticoquese
considerable altura.

elevó

MEJORAS
IX.
Ena vez espresado la manera de poder cos¬ tearse,«por el Municipio, cuántas mejoras ■proponemos, que es, ni mas ni menos, in¬ dicar los medios para que pueda realizarlas ■si quiere, sigamos adelante; pero no sin ex¬
presar antes nuestra satisfacción por haber visto aprobado por el público que nos lee el pensamiento que desarrollamos en nuestro
anterior artículo, punto capital del asunto
pues que sin él hubiera sido completamente
inútil nuestro trabajo, como si nada hubié¬
ramos dicho.
Lqs mas necesarias de las mejoras las dis¬ frutamos ya y otras quedan en vias de rea¬ lización. Importaba ante todo facilitar me¬ dios de comunicación á este pueblo eminen¬ temente comercial, y la línea telefónica tiene ya unido al mundo ese pequeño rin¬ cón separado del mismo por una elevada ■cordillera y un brazo de mar; faltaba desa¬

seguir luego la carretera y consiguiente- ; corazonadas se le ocurrió aconsejar un mente quedar abierto el ensanche para pro- j cambio de Gobierno, es que cada clase so¬

En n uestros números penúltimo y último

longarlo hasta el Puerto si necesario fuese. cial se manifiesta protestando por y con los

Otros creen seria mas conveniente modi¬ medios deque dispone, cuando le hiere ó

ficar la entrada de la población continuando lastima algún golpe, de los que reparte sin

la recta de la carretera que arranca de las ton ni son y á palo de ciego, tan inhábil
Cocherías hasta el extremo de la calle del como desconcertado gobierno.

Mar, atravesando Es Dragona y Sa Pla/icsa Los telegrafistas dimiten al ministro de

y uniendo á esta recta y larga calle-paseo, la Gobernación, prueba evidente que po¬

otras calles que partieran de Can Monserrat, seían grandísima cantidad de razón, que

en la calle de Isabel II. continuación de la supieron pedirla y forzosamente tuvieron

de Ramon Llull, de la plazuela de Eloy, i que dársela.

del Capitán Angeláis derribando el Molino

Se amotinaron las verduleras porque te¬

aparecieron algunas equivocaciones que suponemos subsanó ya desde luego el buen sentido de nuestros lectores. Entre ellas,
quedaron repetidas las palabras «en su nombre» en la gacetilla por medio de la cual dimos cuenta de haberse despedido de
nosotros nuestro amigo y corresponsal en
Mayagüez D. Damian Frontera, y tal como aparece escrita dicha repetición en el últi¬ mo párrafo de dicho suelto expresa todo lo contrario de lo que queríamos decir, pues

ó bien do la Rectoría derribando Can Doy nían razón, la pidieron á su manera y di¬

y de la del Mar, derribando Can Canals, mitirán (seguros estamos) al Sr. Boscli y

continuación de la de la Romaguera.

Fustigneras, y como consecuencia lógica

Otros apoyan la idea de abrir en la pla¬ debiera dimitir su Jefe Sr. Romero, que no

zuela de la Rectoría una calle paralela á la : lo liará, y se contentará con esclamar ahí

del Mar, y-como transversales la continua- j me las den todas. Por poco dimiten al go¬

cien de la de la Romaguera, derribando bernador Sr. Bogaraya, con alguna violen¬

Can Canals, y otra en el extremo de la calle cia, pues nada faltó para que le enviaran

que se abriera, que cruzaría el extremo déla con una misión estraordinaria al otro mun¬

que los votos para que tenga nuestro ami¬ go un feliz viaje, los hacemos nosotros en nuestro nomine, y no en el suyo como se expresa; y en el artículo literario titulado ¡Bendito, casualidad!, que firma nuestra distinguida colaboradora Koloshy aparece, entre otras equivocaciones, cambiado en
el anuncio de la boda el nombre de Matil¬
de Z por el de Esperancita, S, como igual¬

del Mar é, i nía á parar al puente de Cas Ja- do donde moran los González Bravos. Nar- mente la profesión del novio, debiendo de¬

ral, en construcción, y consiguientemente á
unirse á la calle de la Victoria.

vaez y otros apóstoles de sus doctrinas, y de nefasta memoria. Hubo cargas de caba¬

cir «con un célebre pintor» en vez de «con un joven diputado», como dice.

Otros piensan sería mas útil y económico llería, tiros, heridos y muertos, un campo j Rectificamos, pues, estas erratas de caja.

rrollar el movimiento y acortar las distan¬ cias entre Sóller y los grandes centros que han de darle vida, y tenemos un rápido y comodo servicio de vapor que nos coloca á ocho horas dé la capital del Principado, y en estudio una línea férrea que en brevísimo espacio de tiempo ha de unirnos á la capi¬ tal de Mallorca y al corazón de la isla; falta
convertir la barriada marítima en colonia
veraniega y balneario y para ello precisa ¿antes dotaría dé toda clase de comodidades,
--siendo de ellas la principal una fuente pú¬ blica de agua potable, y á esta tienela ya on estudio el aqtual Ayuntamiento.
Hablemos hoy del ensanche.

la prolongación de la calle de Bktách, de¬ rribando Can Mora hasta empalmar con la
de la Victoria en el Pon t d' ets ases, y te¬

de agramante representaba la villa donde residen los poderes públicos.
¡Que vergüenza!.....

y

corte

j

El domingo último suspendió el Sr. Al¬ calde de empleo y sueldo al oficial sache, y

niendo como transversales una que fuere
continuación de la de Balitx derribando

Los carlistas por su ni ruido, se reúnen con

parte sin asonadas pretesto de lainau-

j
j

de esta miento

disposición dará cuenta al Ayunta¬ en la sesión de hoy, sometiéndola á

Can Gordo, f paralelamente á la déla Luna guración de ún casino en la tradicional ; su aprobación.

llegara hasta la de las Almas, cruzada por | «Guérnica.» Allí concurrió toda la plana' Dicese que dicho funcionario había abu¬

otra que partiera del callejón de Can Qnénch. \\ mayor carlista. Oerralbo, Valdespiña. Mella, j sado de sus atribuciones, publicando un

Otros-proponen la con'intuición de la | Casasola. comisiones de Guipúzcoa. Nava¬ pregón sin permiso de la mencionada au¬

J calle de la Romaguera en línea recta hasta rra, Burgos y Valladolid (se notaba la au¬ toridad.

la de la Victoria mediante un puente y de- ; sencia'de la Mallorquína).

rribo de la tenería del Sr. Casasnovas, ein- ! Las músicas tocaron la marcha real ¿la ¡ ¡Viva el volant!— Tuvimos la satisfacción

palmando á ella la continuación de la de j de Carlos Chapa?)

de contemplar en la fiesta que tuvo lugar

Serra y de la de Vives, mediante otro puen- i Visitaron el árbol famoso. Se dijo una en la calle de la Luna un número no peque¬

te, y en linea recta al que se construye de ■ misa. Oficiaron solemnemente tres sacerdo¬ ño de nuestras jóvenes que ostentaban en

De que no cabemos ya en los edificios Gas Jurat, ir á buscar la calle del Mar por | tes que fueron carlistas en la última guerra su traje tan bonita como tradicional prenda.

«construidos no cabe á nadie la menor duda, su extremo inferior.

(¿como estarían de pureza sus pulgares?) •

No pretendemos suponer que nuestra su¬

\_y por lo misino la necesidad de construir j Tal vez existan otros proyectos en la mo- ; A la una se sirvió un espléndido banque¬
otros nuevos es evidente; pero... ¿en donde? ; llera de otrós vecinos, pero que nosotrosig- ; te de sesenta cubiertos al aire libre.

plica fuese por ellas atendida, pero bien fuese eéta la causa, bien qué la casualidad

Ahí está el busilis.

noramos; dé los que llevamos indicados ! No faltarían los brindis, los vivas y otras j así lo hiciese, lo cierto es que hacia tiempo

Muchos puntos tiene Sóller..¡en donde abrir un ensanche y á cual mejor para cons¬

j

ninguno es completamente á nuestro gusto por las razones que no dejarán de ver seguí-

i |

cosas y todo ello á ciencia
nuestuas autoridarles.

y

paciencia

de

!

lo deseábamos y nuestros deseos.

vemos en

parte satisfechos

trucción de.una ó dos docenas de casas-pa¬
lacios, vastas, cómodas y expléndidas cual
las actuales necesidades de los acaudalados

ramente cuantos lean este artículo y se fijen ¡ en cada uno de dichos proyectos con la de- i
tención que se merece. Comprendemos que ¡

¡Oh! es muy tolerante

la prole gobernante.

*

■ V' 1

Falta que las que así no lo hicieron imi¬ ten el ejemplo, porque délo contrario su
L , resistencia nos hará decir la causa que les

las exigen; pero pocos, muy pocos, para
construir en- ellos una. barriada de casas
cconómicasjjara,obreros, cosa mucho mas necesaria que-a,q.'uella, puesto que estos no pueden pagar, dados sus ingresos, elevadas rentas y aquellos pueden por un tiempo

|

todos son realizables, pero lo son á fuerza de paciencia y dinero, siendo uno de los in¬ convenientes mas salientes con que se había
de tropezar,, los muchos propietarios con
quienes habría necesidad de entenderse
dada la división del terreno en todos los

j

,

»f

■■

.i.. — ,-. ■*■;.-

El ministro de la Gobernación ha confe¬

renciado en la huerta con el Sr. Cánovas.

Felizmente pudo evitarse.una desgracia.

Cánovas se esfuerza en imitar en todo y

por todo al Canciller de hierro Bismark. j

obliga á privar el trage que con orgullo deben ostentar, de una prenda que es su
complemento, y que representa la historia
gloriosa de nuestros antepasados. Con que ó chicha ó limona.

mas ó menos corto -acomodarse en habita¬ puntos señalados, y lo largo y costoso si

ciones menos lujosas- y relativamente pe¬ para conseguirlo tuviera que apelarse á la

queñas, por aquel,Jo ule á falta de pan espropiación forzosa, cósa muy posible tra¬ buenas son tortas'. Por esto creemos nece¬ tándose de muchos;y de pareceres encon¬

sario hacer un estudio mas extenso de este trados. pues sería gran Casualidad si todos

asunto y nos proponemos dedicarle prefe¬ ellos se avinieran gustosos al proyecto.

rente atención, ocupándonos de él en capi¬ Siempre las fincas inmediatas á la población

tulo aparte.,;

í suelen ser Tas mas apreciadas, pues que en

Hoy se habla de ensanche en todas las I ellas se tic,fien los animales, ,un poco de

reuniones en donde se juntan dos ó mas j hortaliza parada casn/ete.; sirven de recreo,

patriotas de aquellos que se ocupan algo de en una palabra, á los vecinos y hasta llegan

los asuntos locales, aunque sea solo de de¬ á ser una necesidad para los que se acos¬

trás cortina, que es la manera mas cómoda tumbran a tenerlas, tanto, que desellas no

Este va siempre acompañado de un gigan¬

En uno de estos di as en que el calor hace

tesco danés (perro)i

sentir sus rigores, estábamos de visita cu

Cánovas tiene el suyo
él su hortelano, con'el

también, cuida de que amenaza á las

:
j

casa de un querido amigo nuestro, donde se encontraban un grupito de payes i tas.

verduleras. El animal

(el perro se

entiende)

está

en

I

jóvenes todas, bellas todas, mos ojos todas y todas de

con hermosísi¬ disminuto pié

estos dias muy exitado. á causa del barullo j calzado con esmerada coquetería.

de tropas, de tiros, de, cargas y al salir el • No usaban el bonito rolant. y era lástima

ministro de la conferencia, le acometió ó intentó acometerle, Según se dice, y gracias

porque con él estarían mas bonitas aun.
Llevaba el tono de la animada con versa-

á la intervención del guarda se evitó un ; ción un viejo cáncamo de aquellos de largo

susto No

morrocotudo al nuevo ministro.
cabíamos en casa y parió, abuelita.

¡
¡

espolón. Pretendía

el

que

nos

ocupa.,

confundir

toda’ de demostrar su patriotismo; todos convie¬
nen en la necesidad de abrirlo, pero muy
pocos se avienen respecto del punto en don¬
de sea mas conveniente hacerlo, cosa muy
natural, puesto que pócóé miran tan útil como trascendental mejora con ojos de ver¬ dadera imparcialidad, libres de pasión, yes
muy probable que caila cual defienda como
punto el mas conveniente aquel que mas cercano esté de su propio domicilio, ó el que mas haya de contribuir á hacerlo cén¬ trico y darle valor.
Hemos oido discusiones acaloradas, y mas, en ellas liemos terciado defendiendo nues¬
tras ideas, que siu duda habrán sido tacha¬ das también de parciales por los que las oyeron, de la misma manera que á nosotros nos lo han parecido las suyas respectivas. Puede que nos hayamos equivocado; es po¬ sible que no lo sean como no lo son ni lo han sido jamás las nuestras y se ha equivo¬ cado por lo mismo el que tal haya creído; nosotros defendemos lo que creemos justo y conveniente á los comunes intereses, lo

|
¡
|
j
i
i s
;
|!
!

pueden desprenderse por mucho dinero que se les ofrezca, máxime si no lo’necesitan; por
esto débense evitar los inconvenientes de
romper voluntades mejor que empeñarse en superarlos poniéndose de punta con aquelíos á quienes no sea de gusto la mejora, y por esto será siempre para nosotros pre¬ ferible el punto que, reuniendo otras eualidades aceptables, por supuesto, tenga la de pertenecer á pocos propietarios y ser estos
bien avenidos.
Notamos que hemos prolóngalo ya dem asi arlo, este artículo y no liemos dicho todavía el lugar que creemos nosotros in-
dicado para el ensanche de nuestra pobla-
ción; mas, como quiera que queremos expresar al propio tiempo en que fundamos nuestras opiniones, y esto requiere algun espacio de que no podemos- disponer hoy. lo dejaremos para el próximo artículo, lo que no dudamos nos dispensarán nuestros constantes y amabilísimos lectores.
J. M.

j;
I
|I
]
|
| |
;
|
I j
i
1
i
i

Bueno está el de •Gobernación para sustos. en los tiempos que .corremos, si no gana

para ellos.

Dice un colega de la mañana con mucha

gracia:
«Lo indudable es que el PARTIDO eon-

servador continua con el santo en las'es-

paldas.

»Huelga de los capitalistas ayer, hoy

huelga de la miseria.

»Huelga la clase media hace pocos dias. »Y el caso es que los conservadores dan

una garantía para la conservación del or-

den. \\Pülatai:0\\

»Ellos lo dicen y cuando tanto lo repiten

hay que creerles.

»Saben, saben conservar el orden. Pero les

sucede lo que al burro del cuento: que sabia leer pero no pronunciaba».

Nosotros agregamos. Vaya si saben con¬

servar el orden

!

La caridad bien entendida empieza con¬ sigo mismo, dice el adagio.

Después que los conservadores ordenen

| i
|
;
|
!
! i
!
!
;
.

con su juego de palabras al grupito (le jó-

venes mariposas.

Preguntaba á la que mas inmediato es¬

taba. ¿Como diablo han hecho los çerraje-

ros tanta y tanta variedad de llaves que

abren

clase de cerraduras y no ha im

ventado la ciencia una que tenga la habili-

dad de abrir corazones?

La mirada de la joven que á su lado es¬

taba respondió con una expresión digna

del mayor ingenio, y contestando súbito: —SÍ señor, hay llaves que los abren.

—Dígame cual es. hija mía.

—Esta sacó por entre sus blanqiiísmos

dientes la rosada punta, de la lengua que

señaló con el dedo índice.

Se quedó el viejo Carcaman estupefacto

y no pudimos menos que esclamar los

o’yentes:

¡ Tablean!

Toma esta y vuelve por otra.

Hemos oido referir, sin que hayamos po-
dido comprobarla noticia, que ún riquísi-

mismo si nos favorece que si nos perjudica
particularmente, y procuramos apoyar con
razones nuestra defensa.

; ;

sus asuntos, entonces empezarán los de sus gobernados.
¡No faltaba mas!

á

ordenar

;
!

mo plantear cubano, que al par quefeenndo escritor es hombre peritísimo en cuestio¬ nes de Hacienda pública. Administración

Seguros estamos de que, después de haber

Eucaliptus.

| y Política, piensa dedicar los poquísimos

expuesto nuestras ideas, serán muchos los

I ratos de descanso que le dejan sus inúlti-

que en las mismas abundarán también, y

¡ pies y delicadísimas ocupaciones, á la con¬

sin ó veamos:
Mientras unos aprueban y encomian el acierto que tuvo el Ayuntamiento al se¬ i

Madrid. 5 Julio.
Ya no queda agrupación que no haya

Crónica Local

fección de una obra que versará sobre la
deuda de Cuba, sus causas y medios para su
pronta, extinción.

ñalar como punto conveniente para el en¬ manifestado de una manera muy ostensible

Mucho deseamos poder confirmar en bre-

sanche Es Selló y Can Pcreta, acordando la la impopularidad del gobierno conser¬ La fiesta que se celebró el domingo últi— | ve tan importante noticia y felicitar el au¬

apertura, levantándolos planos y exponién¬ vador.

I pío en la calle de la Luna, la primera délas tor de tan patriótica y colosal empresa. Pu-

dolos luego á efectos do reclamación, otros Sucedió al gravísimo conflicto de las ver¬ ! festas de curró que suelen celebrarse en Só- ! diera suceder sin embargo que. dada la

aseguran que el punto mas indicado es en duleras, el de los agentes de Bolsa. Solo ! 11er durante el verano, estuvo animadísima, j índole del asunto y la poca afición que hay la parte del Cementerio construyendo calles falta que nuestro pacífico y esquilmado llegando en no pocas ocasiones á quedar : en general á ocuparse en cosas serias, no

paralelas á las de la Cruz, déla Palma y clero, se declare en huelga.

intransitable la calle, tan apiñados estaban ; alcanzase la obra toda la aceptación que

de la Unión, y prolongando la de la Palma

duda¬ Sería curioso ver á nuestro Prelado á la los concurrentes. Consistió dicha fiesta en ; se merece. Ante tal perspectiva, no

hasta empalmar con la de San Pedro y con- cabeza de un ejército clerical.

adornos en la calle y contiguas y en músi¬ rnos que se unirían todas las personas de

ítinKarla luego paralela á la plaza de Kstira- Ha llegado al opimo. La historia y con ca que amenizó las veladas del sábado y do¬ j valia y que la industria y el comercio, la
dors y por el otro lado hasta el Fossarél, i ella los hechos vigentes, son testimonios mingo hasta las once tocando en el tablado I ciencia y la agricultura en armonioso con-

-uniéndola por medio de dos puentes, uno ¡ evidentísimos del desconcierto que en todas levantado ex-proféso en las esquinas de las ! sorcio harían una propaganda activa en

(ni la Torrentera y otro sobré el torrente I las esferas oficiales impera.

| calles de San Juan y del Hospicio y hasta j favor de la obra, y qne. por medio de sus-

Mayor, con la calle de Ramón Llull. á ma¬

Los sucesos ocurridos en las calles mas i altas horas de la noche dando serenatas en ; cripción, recaudarían el dinero su fie i eme

nera de vía de circunvalación.

: céntricas de Madrid, nos recuerdan épocas j la misma calle. Banderas y gallardetes en ! para costear una edición de lujo, que sir-

Otros opinan debería abrirse paso en el j nefastas que el. tiempo había casi borrado. lo alto y papeles de colores formando visto- | viera como testimonio de admiración al

Castellét. construyendo un largo paseo con¬

Se ha dado el caso que la opinión toda. i so cielo raso á unos veinte palmos del suelo j que tan bien sabe emplear sus ocio* en

tinuación del (leí Príncipe por el lado de I se ha manifestado cu favor de las amotina¬ eran los adornos, que estuvieron por la no¬ bien de la patria.

arriba hasta él Fossaret. derribando Can das. un animidad tal vez sin precedentes.

che pobremente iluminados.

3Ó L L E R

•3

"Tenemos la satisfacción de comunicar á Dijimos en nuestro número anterior que | Si la memoria no nos es infiel, en uno zará un piadoso triduo-, que continuará dia nuestros lectores que se encuentra ya en el nuestro amigo el Si. Estades. Alcalde de | de nuestros números anteriores nos per¬ 14 á la misma hora en hono-ralol Bto. Po tu¬

periodo de convalecencia nuestro querido
amigo y.antiguo vecino D. Antonio Mora, de cuya enfermedad dimos cuenta en el
número anterior.

Fornalutx, había dimitido, y añadimos que j mitimos observar á nuestro complaciente

el Consistorio no le aceptó la dimisión.

Alcalde que había caído en desuso, con

Hoy se nos dice que el dimisionario ha perjuicio del público, uno de los artículos

acudido en alzada ante la superioridad.

de ia Ley municipal cu que se ordena que

pi lio, en conmemoración de -su dichosa
muerte.
Viernes dia 15, por ser la fiesta 4e dicho Beato, á las 6 y media habrá misa solemne

Felicitamos al digno patriota y á su dis¬ tinguida familia, así como el médico de cabecera, Sr. Pastor, que una vez mas ha demostrado que es digno apóstol de la
Ciencia.

Esta seguramente secundará los deseos de la corporación.
.¿Que seria de Fornalutx si nuestro ami¬
go abandonara la vara?
Se convertiria aquello en una olla de ca¬
racoles.

todo vehículo -use faroles..
Creimos en un principio que nuestra in¬ dicación seria atendida, pero la práctica
nos demuestra todo lo contrario.
Insistimos á pesar de ello en nuestra sú¬ plica, seguros de que ante todo se tendrá

y al anochecer conclusión del triduo. En la iglesia de San Era n cisco.—M a üa-
na á las seis de la tarde se con ti muirá el
triduo en obsequio de S. Buenaventura; y los dias siguientes irá continuándose igual¬ mente la novena á las seis y inedia déla

Ha sido subastada la construcción de un

Y no debe ser. No la suelte, D. Juan, en cuenta que solo pedimos se cumpla lo mañana, al tiempo del Santo sacrificio déla

puente-acueducto sobre el torrente de Bi- que el patriotismo se lo demanda y el de- i que está mandado, que no es mucho pedir misa. Dia 14, al anochecer, habrá un devo¬

niaraix, en la barriada de Cas Panarés, ber de buen ciudadano se lo impone, y— ¡ que digamos.

to ejercicio con Te-Deum.

como existia ya antes de que la inundación hasta la tradición.

lo destruyera.

Dícennos que aquellos vecinos piensan

Se celebra mañana en nuestra Parro- ¡

ofrecer al empresario de dichas obras el quial soleime fiesta dedicada á N.il S.a del

EN EL AYUNTAMIENTO.

■MOVIMIENTO DEL PUERTO

importe del aumento de las mismas para Carmen, conforme verán nuestros lectores Bajo la presidencia de D. Juan Canals-,
construcción á la vez de un camino que en la sección correspondiente del presente Alcalde, y con asistencia de los concejales

EM B A RcAC ION12S FO X DS AD AS.

ofrezca paso cómodo para poder transitar número, y según sabemos, ha de cantarse Sres. Rnilany Bisbal, Coll, Colom, Santan-

En todos los dias de itinerario-, de Barce¬

sin peligro hasta sus casas, lo cual queda¬ en la misa mayor ía grandiosa producción dreu. Pons (D. Juan), Pizá. Rullan y Miró, lona y de Cindadela-, en 8y 5 horas respec¬

ria reducido á construir mas ancho dicho musical, á canto llano, del P. J. Auli, toda Mayol, Bernat, y Rullan y Frontera, se de¬ tivamente. el vapor León” de Oro, de 178

puente.

entera por primera vez en este pueblo, claro abierta la sesión el sábado último, dia ton. cap. I). Francisco Arguimbau, con 17

No creemos surja para ello dificultad al- | pues que solo de tan magistral composi¬ 2 del actual.

mar. pasaje y efectos.

guna mientras se avengan en precios, al ; ción conocíamos el Kgries y Gloria.

Fué leída y aprobada el acta de la ante¬

Dia 4.—-De Palma en 5-horas vapor Sal¬

contrario, es una doble mejora que puede j El clero y aficionados cantantes empe¬ rior. que fué aprobada.

vador, de 51 ton-, cap. D. José Cespedes, con

hacerse y con un coste relativamente insig-
n i fi canté.

zaron ya los ensayos de la obra el martes de esta”semana, bajo la inteligente batuta del sochantre D. Antonio Caparé Pbro.; y

Dióse cuenta de una instancia presenta¬ da, por Buenaventura Darder y Vicens cou fecha 30 de Junio último, por la que dimite

10 mar. y su equipo.
E M B A TIC AGIO X Í2S I) ESP A 0 H A D AS

¡Es mucho hombre el de doble vista y de de esperar es obtenga el di a de la fiesta el cargo de escribiente auxiliar de la Secre¬ En todos los dias de itinerario, para Ba r¬

fino olfato!

acertada i n terp retació n.

taría, fundado en que desea dedicarse al celona y para Cindadela, vapor León de

Comentaba no ha mucho, la causa que

comercio. Enterado el Ayuntamiento acor¬ Oro de 278 ton. cap. 1). Francisco Argüí ral¬

obligaba al trío, representando la Ciencia, No queremos tributar alabanzas, seremos I dó admitírsela y dar conocimiento de esta ban. con 17 mar. pasaje y efectos.

la Industria y la Agricultura, á conferen¬ siempre parcos en ellas.

vacante al Exorno. Sr. Capitán General de

Dia 26 Junio.—Para Sevilla huid Aurora,

ciar á altas horas de la noche ocultos en su

Los hechos se ataban por si solos. Nos i estas islas para los efectos que se determi¬ de 67 ton. pat. D. Miguel Sodas, con.7 ma¬

espesa sombra de la calle de

referimos á la obra que se lia iniciado en el nan en las disposiciones vigentes.

rineros y lastre.

Se replicaban los del grupo, si era por es- i puente de Cas Jurat.

Fueron leídas tres instancias presentadas

ta ó aquella causa..

Era tan necesaria que á gritos se impo- | por Damian Canals y Arbona, Francisco

Estaban de acuerdo sobre el motivo de i nia la reforma.

Frontera y Colora, y Buenaventura Mayol

ella ó sea la futura hornada

pero dis- j Gracias á ella los vehículos de aquella ha- ; y Marqués, pidiendo permiso el primero y

Sr. Director del Sóller.

cutían de la hora y del lugar cuando po- j rriada se evitarán la incómoda vuelta de último para edificar una casa en los terre¬

Muy Sr. mió y de mi mayor considera -

drán departir cómodamente en otra parte, la calle del Mar, Plaza, calle de la Luna, nos que poseen, lindantes con la carretera ción: Espero merecer do su bondad se digne

con la reserva que el asunto requiere.\_

Cañellas, y Victoria.

de este puerto, y el otro para reedificar dar cabida en las columnas de su semanario,

Nuestro protagonista con la maliciosa Aplaudimos que la Autoridad local se parte de su casa que linda también con di¬ por lo que le doy anticipadas gracias, al

sonrisa que salpica comunmente sus gol¬ fije, cual lo hace, en dispensar su atención cha carretera, previo señalamiento de línea. siguiente

pes do ingenio, esclamo:

á todas aq uellas obras de positivo provecho. Acordóse pasaran al Ingeniero encargado

COMUNICA 1)0.

I Agradecemos el obsequio. La Industria / la Agricultura son incom¬ Gústanos aplaudirla cuando aplauso re-í de la referida carretera para su resolución.

patibles en este caso concreto, porque sus quiere y censurarla, cuando censura merece. Se acordó que Damian Mayol y Alcover

tendencias son análogas, y prefieren la

Es una de las misiones de la prensa; por ingresé como pobre en la escuela de am¬

oscuridad porque de esta manera las impre- \\ tanto no debe agradecernos lo primero ni pliación de la primera enseñanza ó comer¬

■sismes no les delatan

resentirse de lo segundo.

cial establecida en esta localidad.

La Ciencia hace su importante papel. In- ¡

Propuso el Sr. Presidente y quedó acor¬

teut.a hermanar los encontrados intereses

El miércoles trajo de Barcelona á esta el dado sin oposición, la adquisición de un

4c sus amigos y es posible lo consiga, por¬ vapor León de Oro, además de mucha y va¬ carro con el aparato correspondiente para

que aunque esta cuenta en el ejercicio de riada carga. 61 pasajeros, figurando entre el riego de las vías públicas de la loca¬

sus funciones pocos años, no le falta inten¬ ellos nuestro particular amigo D. Antonio lidad.

ción y le sobra habilidad.

Mayol y Simonet, corresponsal del Sóller El Sr. Mayol propuso la adquisición de

El grupito esclamó dejando sentir un so¬ en San Juan de Puerto-Rico; personas tan una bomba do presión con el carro-depósi¬

nido gutural de unánime aprobación.

distinguidas como los padres políticos de to, mangas y demás para casos de incendio.

Siga el lector intentando penetraren el nuestro estimado amigo I). Amador Ca¬ El Sr. Presidente le contesto que se en¬

secreto que motiva este suelto.

nals, Sres. Pongin y señora, D. Gaspar teraría de los precios de tales aparatos y

Continuamos nuestro carácter de discre¬ Quintana. D. Claudio Duran y D. José suplicó á los concejales asistentes hicieran

tos y no queremos faltar á nuestro propó¬ i Mauron-et, con el objeto único de conocer ¡ lo mismo para resolverlo en otra sesión.

sito.

los bellísimos paisajes de este valle, y otros j Acordóse sin oposición colocar persianas

muchos amigos y conocidos cuyos nombres I en las ventanas que se considere útil del

Algunas personas que desearían adquirir seria prolijo continuar.

edificio destinado á Matadero.

acciones de la Compañía de Navegación de

A todos enviamos nuestra más cordial

El Sr. Rallan g Miró preguntó si se ha¬

Sóller y de El Gas, nos suplican hagamos bienvenida.

bía de conducir el agua de la fuente de la

públicos sus deseos, á fin de que si algalien

''

•

•

^

i Plaza hasta el Puerto, y como el Sr. Presi¬

desea vender algunas se sirva dar aviso á Ayer llegó de Cindadela dicho vapor dente le contestara que sí mientras de los

esta Redacción.

trayendo también distinguido pasaje para estudios que se están practicando resulte

De lo que puede deducirse que el estado de esta y numeroso para Barcelona, elevándo¬ factible la mejora, entonces propuso la

dichas sociedades es algo mas lisongero de se á 48 el total de los pasqjero.s. Entre los apertura de una fuente pública en la cnlle

lo que tienen empeño en demostrar ciertos que desembarcaron en esta vimos el cuadro del Mar, aunque tengan que pagar los gas¬

pesimistas

de profesores del Instituto Balear que ha¬ tos correspondientes á la misma los vecinos

Cumplimos gustosos el encargo.

bíase embarcado en dicho vapor el miérco¬ de dicha calle, con grifo cerrado para no

les. y los ingenieros Sres. Estado (!>. Ense¬ desperdiciar agua y que no falte luego á la

Procedentes de Barcelona en el León de bio), Calvet y Gran.

fuente del Puerto.

Oro llegaron á esta los Sres. Ingenieros á

cuyo cuidado está el estudio de la línea fé¬ En atenta esquela que acabamos de reci¬

rrea que deberá unirnos con Palma.

bir nos invita el Sr. capillero de la Obrería

Salieron inmediatamente para Valldemo- de NI Sf del Carmen. I). José Pastor Vica¬

sa y Esporlas.

rio, á las reuniones que tendrán lugar en

Su objeto es rectificar el ante proyecto í su casa esta noche después de completas y

para hacer el estudio definitivo.

mañana después del oficio.

Saludamos cariñosamente á tan distin¬

El Sr. Presidente le contestó que él no se ha de oponer jamás á que se lleven á ca¬ bo mejoras de tanta utilidad para el vecin¬ dario; pero que en este caso concreto es
preciso aconsejarse con personas peritas, para saber si es ó no posible, no sea que no fuera luego el agua suficiente en la barria¬ da marítima y para hacer un bien en una

guidos Jefes.

parte se causara un mal en otra. Prometió

Habiendo leído el suelto, inserto en su
periódico del sábado último, que so ocupa de mi hurni 1 de persona. y de la banda musical que dirijo, no ¡Hiedo menos de hacer pública la estrañeza q ue me ha causado el que las personas sérias á quienes alude el Sóller. que asistieron la noche de San Pe¬ dro al paseo de la plaza de la Constitución, con ol exclusivo objeto de oir música, ex¬ trañen no haber oido nada que no supieran de memoria ó lo que es lo mismo nada
nuevo.
Tratándose de una banda, formada en su
inmensa mayoría, según es público y no¬ torio, de jóvenes principiantes ocupados en otras faenas y que por lo mismo no pueden dedicar al estudio las horas que tal vez ellos desearían y fueran necesarias para hacer rápidos progresos en el divino arte, com¬ placiendo así á las personas de referencia, creo que estas deberían haberse hecho car¬ go de sus condiciones, mas si, como es de suponer, dada su afición á la música, son 'personas inteligentes y conformarse con lo poco que hoy puede dar la banda solí cíense
y, en vez de'pedir peras al olmo, procurar,
por los medios que estén á su alcance, in¬ gresar en ella los muchos artistas con que cuenta Sóller, pues de esta manera sería
fácil vieran colmados sus deseos.
No concluiré, Sr. Director, sin decir antes á las aludidas personas que, si entre ellas hay algún preclaro talento musical que se consideré capaz de conducir por mejor der¬
rotero la banda sollerense, dispuesto me
hallo á cederle, con mil amores, la batuta,
puesto que con el cambio ganarian los do¬ centes y el público en general y se evitaría
la molestia de tener que tocar, después de
veinte años de silencio, á este su affmo. S. S.

i Hemos recibido la visita de nuestros co¬ consultarlo y proponer luego la resolución.

q. b. s. m.

¡Es mucho Pablo, nuestro amigo Pablo! legas TI Independence Belge. de Bruselas. Donde quiera se le vé. Donde quiera súbito El Criterio Comercial, de Barcelona, y El

se le encuentra.

Noticiero, de Cindadela, visita que aprecia¬

Es un movimiento continuo, y vertigi¬ mos como se merece y agradecemos en el

noso. Así en la montaña, como en el valle; alma, dejando con tan simpáticas publica¬

así en el llano como en el mar.

ciones establecido el cambio con que nos

Jamás solo

¡Siempre bien acompa¬ i brindan, honrándonos sobre manera.

ñado!

Para todas una sonrisa. Para iodos un
saludo.

Preguntas, súplicas y avisos.

El Sr. Mayol dijo que la calle de Castañor, de mucho tsánsito desde que existe el lavadero público de la calle del Príncipe, queda muy oscura, siendo por consiguien¬ te indispensable la colocación de un farol
en la misma, y se le contestó que supuesto que es solo cuestión de algunos meses la instalación del gas, seria conveniente aguar¬ dar á que se coloquen los faroles del nuevo alumbrado y se tuviese entonces en cuen¬

Valentín Terrés.
ULTIMA HORA
Cjerre fe li Bolsa fe Baratan, hoy dia 3 á las 1210.
Palma, 9 á las 3 tarde.

Activo como nadie. Pillin como el que
mas. Es hábil pendolista y maneja como
un sport.
Lo único que hace mal es vogà; no es muy.fuerte en el manejo de los remos !
Que es como si dijéramos que es en lo único en que le liemos visto un tanto em¬ barazado. porque en todo lo demás se pasa
de listo.
A pesar de no ser hábil marino, no nau¬

Nos sorprende sobremanera que el dis¬ tinguido y activo Jefe Sr. Estades, no haya prestado atención á nuestra queja re¬
ferente al estado de la carretera del Puerto,
ordenando que en todo ó en parte se libre al público de las molestias que le ocasiona la espesa capa de polvo que la cubre.
Siendo de tanto tránsito como es, resulta
que se levanta una nube tan densa de pol¬

ta, añadiéndose el solicitado por el Sr. Ma¬ yol y otros cuya falta se nota.
Ultimamente procedióse á la distribución de fondos prevenida eri el artículo 155 de la ley municipal vigente.
Y se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS

Banco ele España

.

4 p g interior. . . fin.

4 p § exterior. . . fin.

4 p 3 amortizable.

Cubas.

.......

Coloniales. . . . • • ■

Cambios.

366’00 68’25 72’25 79’00
104;00 00 03 OD O

fragará en el agitado mar de la vida.
¿Entiendes Fabio...?
Tenemos el gusto de comunicar á nues¬

vo. que asfixia al transeúnte y le con¬
vierte en un santiamén en molinero de
oficio.
Creemos insuficiente un solo peón y mu¬

En la iglesia Parroquial.—Hoy al ano¬
checer se cantarán solemnes completas, en preparación de la fiesta, que se celebrará
mañana, en honor de N.a S.a del Carmen.

París 8 días vista Londres 30 días vista.

14’OQ 28’40
P.

nh,l-P:l.0,rt:°rv. kxaolagias.— tros lectores,' que en breve estarán á dispo¬
sición del público los baños, que, gracias á la iniciativa de nuestro particular amigo D. Jorge Frontera, se construyen en esta
población, y cuya falta dejábase sentir ya. De-hoy mas contará con un lugar de aseo,
donde encontrarán toda clase de confort y
limpieza, los quo deseen utilizar el estable¬
cimiento.

¡
¡

cho mas teniendo en cuenta que el” trozo
de Sóller al puerto es mas largo que el que tienen á su cargo los demás peones, y de mucho mas tránsito, asi es que nos permi-
timos llamar de nuevo la atención del se-
ñor Ingeniero, para que nos ampare y
atienda nuestra justa súplica, toda vez que
muy fácil le será librarnos de la plaga poco edificante que nos abruma.

-
I |
j
j
! !

Mañana á las 9 y media se cantará tercia

solemne, y después la misa mayor, en la

que predicará despu.es del Evangelio don

José Reus. Vicario do Santa Eulalia, can¬

tándose por el clero y nutrido coro de afi¬

cionados la célebre partidura delP, j. Aulí.

Al anochecer habrá un devoto ejercicio, con

trisagio, solemnes.

Zr - 7

„

,

.

,

-*s° *$«!♦■
Ml tiras»
La Junta de Gobierno de esta Socieda ha señalado los dias 15. 16, 17. 18. 19. 2(
21 y 22 del corriente de diez á doce de :

.i.

mteicoles día

13,

al

anochecer

so empe-

j

mañana para el pago del quinto dividend pasivo de 2*50 pesetas por acción en el loe;

SÓLLER

•que ocupan las oficinas de esta Compa¬
gina, calle de Cocheras núm. 9. Dicha Corporación, considerando que para
dar gran impulso á las obras de fábrica y
■ canalización se necesitarán cantidades que
no podria facilitar el dividendo de 2‘50 por 100 mensual que según los Estatutos puede exigirse á los accionistas y deseando que . sean éstos los que perciban el interés que por dichas sumas haya de devengar la So¬ ciedad, acordó aquella en sesión del 30 Mayo último anunciar para conocimiento
■fie los señores tenedores de acciones que se admite desde el dia 15 de Junio en el mis¬
mo local el pago de dos ó mas dividendos hasta el número diez. (1.) La Compañía
abonará á los'señores accionistas un inte-
tós del 4 por 100 anual por las cantidades adelantadas, y por todo el tiempo que dure dicho anticipo.—Sóller 4 de Junio de 1892. —El presidente, José Rollan.—P. A. de la J. de G-., Francisco Sorra, Silo.
(1.) Ahora ya solo nueve.

Perro-Carriles de Mallorca.
Servicio de trenes que regirá desde l.° de Adril al 50 de Septiembre de 3892.
De ¡Palma á Manacor y la Puebla, a las-7r50 mañana, ■ 2’15 y 4 (mixto)'tárele.
De Manacor á-Palma, á las 8 í(ratón), '27 mañana^y
5’45 tarde.
De La Puebla a Taima,'á'las 7‘25 ir>.. y ’S-'Sb tarde. Pe Manacor á La Puebla, .á las 7 mañana y '5’45
tarde.
De la Puebla á Manacor .li las 7'25 mañana, -2’45.y 5’55 (mixto) tarde.
Tren periódico JDias de mercado^-en lnca:
De Inca á Palma, a lad, tarde.
CORREOS
Salidas de Palma.
Para Barcelona,-martes-5 tarde y sábado .2 tarde via
do Alcudia.
Para Valencia, jueves'5 tarde. Para II)iza y Alicante, domingo' 8 mañana. Para Mabon, lunes 5 tarde y miércoles 6 tardo-via de
Alcudia.
SALIDAS DE SÓLLER Los domingos á'las 2 de la mañana y-los demás dias
á las 4.
Llegadas d Palma.
De Barcelona, jueves 11 mañana vía de Alcudia y
sábado G mañana directo.
De Valencia, lunes 7 mañana. De Alicante élbiza, miércoles 10 mañana. De Mahón, jueves 6 mañana y lunes 9 mañana.
LLEGADAS Á SÓLLER
Todos los dias á las 6 de la tarde.

.ÚLTIMAS COTIZACIONES

DUROS

'La Solüléz: Valor nominal 100 —Desembolsado 100
Banco de Sóller: Valor nominal 100—Desembolsado 20. . . .
El Gas: Valor nominal 20—De¬ sembolsado 2’00

00’00 33’00
2T5

Compañía de Navegación de Sóller:
Valor nominal 100—Desem¬

bolsado 90

9L00

‘Crédito Balear

111‘00

Cambio Mallorquín

65‘00

i Perro-carriles de Mallorca

60*50

Alumbrado por Gas . ....... 105‘00

Salinas de Ibiza

190‘00

Sociedad General Mallorquina. . . 84‘00

Bonos municipales

25‘00

(La Isleña Marítima

44’00

4 pg perpétuo interior

70’00

4 pg amortizable

79’25

Billetes hipotecarios de Cuba . . . 104’10

Banco de España

369’00

Tabacos

nominal. 108’50

fin.

pg perpétuo exterior

id.

4 pg amortizable. . . i Billetes hipotecarios de Cuba.. . % ' Banco Hispano-Colonial. . . fin.
M \\Ferro-carriles del Norte. . . id.

Francos

.

7045 73*60 79-00 104’25 00*00 42’40 14’40

MERCADO DE INCA

Precios corrientes el 7 de .Julio.

Almendrón . ,

Trigo ....
Candeal . . .

Cebada del país
Id. forastera. -.

Avena del pais .
Id. forastera .

Garbanzos , .

Maiz

....

Habichuelas blancas

Id. negras .. .
Frijoles , . . Habas para cocer
Id. ordinarias .

Id. para ganados
Azafrán . . .

Higos pasas . .

60-00 pts. -qq.
18-00 » c.*1

18‘00 » »

9*00 » . >>

8‘00 » »

8-00 .» »

7*50

•»

24‘00

»

15*00

»

28 ‘00

»

25‘00

»

29*00

»

18*00

»

16*00

»

>15*00

»

00‘00

gl‘.

00‘00 10 kg.

METEOROLOGÍA

OBSERVATORIO DE D. JOSÉ BULLAN PBRO.—CALLE DE S. PEDRO

OBSERVATORIO DEL PARO DE «PUNTA CKROSSA»

ú

VIENTO Atmósfera Pifio..

Tardo Tor.

Ter. I

Dirección

del Bar. del i Bar

ÍMrd. I Soco, Hilo.;Seco.-Hilo. Bar. Mil.8 Bar’ Mil.!

G.os

ÍG^j

S.

'

"—'

Observa-

ciones. Trd. MIL Tarde lilis.

19-31 ¡26 310 26'8:28'4'25’0 28 759 28 759 0. N. » » 1). d.

19 3! 25:30-8 26’8 28'4 24*0 28 758 28 i 758 0. N. »

1). D.

19 32¡26 30*8 26*6 ¡ 29’8 25’4. 28 757 29 757 N. N. » » D. I).
32ll9i32¡27l3ÓT 27’8I29'0¡26’0! 28 758 29 1757 O. N. » »; 1). D. !31¡2L¡32|26.j30T 27"0129*4 ¡ 25'8 ¡28 7()0 29 i 760; 0. N. » » D. D. 31 ¡ 20 i 31 ¡ 26 i 30 ’0 27'0j29'0i26T) 28 759 29 ¡758 N. O. » » D. I).
31 ¡20¡31 ¡27 30*8 27TJ i 29*6 ¡ 2(F 0! 28 758 29 -758 O. N. j» » I). 1).

TERMÓMETROS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

...
-piq-y
Ádinósfera Phio.

Terra ó-

Termó-

Anemo-

ü Mariana,

Tarde.

Dirección metro Baró¬ metro Baró¬ clel metro. del metro

metro, n.» de vueltas

g

..———^

s

Baro-

Baró-

durante

1.a Tile. M.a Tarde Milis. Máxi¬ ma.

Míni¬
ma.

Máxi¬
ma.

Míni¬ metro. Milí¬ metro. Milí¬ ma. Grados metros Grados metros

las 24 horas.

i 3P5 21 ‘0 30‘2 25-0 26'0 759*8 27*5 759*8 O. 0. 19.570 D. D. 2 30‘0 20‘5 29‘4 24‘5 26*0 759*0 27*1 758*9 NE. 0. 16.585 D. I). 3 29‘2 2P0 31-9 25*2 26-5 757*6 27*5 757*7 NE. NO. 18.970 D. D. 4 3P8 2P2 31‘1 25-2 2.6*5 758-2 28*0 758-9 NE. 0. 21.435 D. 1). 5 31‘1 21‘9 28-2 24‘0 26*0 761*0 26*8 760*7 NE. 0. 38.010 D. D. 6 29-8 21‘2 30‘9 25-0 26*6 759-'6 27*5 760*2 NE. NE. 23.390 D. D. 7 30‘9 21*3 31.‘6 25*9 26*5 760*0 28*0. 759*8 O. NE. 23.080 D. D.

VOTA. Cuando la casilla ele la fuerza de los vientos está en blanco indica que la corriente era apenas perceptible, la S. indica que es suave, la F. fuerte, la T. tempestuoso y la U. uracamido.—El estado dol ciclópea la casilla Atmósfera, se señala por las iniciales1: D. que indica despejado y O. cubierto.—Las horas de observación son: á las 9 do la mañana y á las 3 de la tarde.—Los termómetros están á la,sombra.
OTRA. En el observactório del «Faro de la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros G20 milímetros sobre el nivel del mar.

Sección de Anuncios

Los anuncios que se insérten en esta sección pagarán: un céntimo de peseta por palabra, siempre que el tipo «le letra no escoda del cuerpo 20;—2 céntimos, siendo del 20 al 32;:—5 céntimos del 32 al 18; y del 18 arriba á precios convencionales.

COGNAC FINO DE MOGUER

«Mill M MÏIfMIW

layagfiez, fietle-
Almacén de calzado de todas clases .y ob¬ jetos de .pelotería.
Importaciones directas de los. principales mercados -del mundo, renovado quincenal¬
mente.
Fábricas de curtidos y de calzado venta¬ josamente conocidas, por la excelencia de sus manufacturas,, en toda la Provincia.
Ven tas al por mayor.

DE
F. UWÏÏ&MWW& A «©MF.”—-Andaiwéía
COMPETENCIA con las mayores marcas extranjeras; absoluta pureza y elabora¬
ción esmerada.
PRECIOS.—Una caja con 12 botellas, marca 3 castillos, 36 pesétas.—Una caja 12
botellas 2 castillos 30 pesetas. Por litros -sin emvase: un litro, marca 3 castillos, 3 pesólas.—Un litro, marca 2
cuartillos 2‘50,
Para maestras y peídos dirigirse á L). Juan Campins, calle Comercio núm. 3.--Inca
de Mallorca

A. vblünftad de su due¬
ño se vende la finca llamada -el Pía d\\en

La Sollerense

Nuevo y rápido servicio entro Barcelona, Sóller, Cindadela, y vice-versa.
EL MAGNÍFICO ¥ VELOZ VAPOR
LEON DE ORO

DE TODAS CLASES
Véndence á precios convencionales en la tienda
DE
SEBASTIAN ALCOVER Y MORELL
Carretera del Puerto, núm. 30 SÓLLER—(Baleares).

Bïelyta sita en este término • municipal, 4e cabida de tres coarte-radas y tres cuartones,
en laica al existen miclavadas “ana casa rús¬
tica y otra urbana y un .grandioso algibe.
Tanto se vcnüo Integra como en diferentes porciones
Para informes dirigirse indistintamente á.D. José Llambias, Notario; á I). Pedro Juan Colora, Plaza de la Constitución ó á
D. Guillermo Cardell, Ilort de Via.

DE
JOiE COLL
BU Ï MIHlt (Frontera tai*
Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito

Clasificado recientemente 100. A. I. mas * por el Lloyd, con din andar de 12 millas constantes, y expléndido lujo, con¬ tinuará el siguiente itinerario entre los nombrados puertos:
Salida de Barcelona para Sóller: todos
los martes á las 7 de la tarde.
Salida de Sóller para Cindadela: todos
los miércoles á las 9 de la mañana.
Salida de Cindadela para Sóllcr: lodos
los viernes a las 8 de la mañana.
Salida de Sóller para Barcelona: todos
los ■viernes á las 7 de la tarde.
‘Consignatarios:
EN BARCELONA:
Viuda Orfila, Cert y Comp.íl—Cristina-5. EN SÓLLER:
.D. Jerónimo Estades.-Luna-12,
EN CIUDADELA:
• D. Lorenzo Arguímbau,

La Columna
CS-MABÍ AJLMACEK
de
Frutos coloniales, conservas de todas cla¬ ses.—Granos, harinas cereales.—Quesos, galletas fantasía.—Thés, cafés, dulces y chocolates.—Frutas al natural, en almíbar glasadas, cristalizadas, jaleas y otras clases
de artículos. Ventas, al por mayor y menor.
Todos los productos de esta casa son de primera calidad y garantidos.
ÚNICO DEPÓSITO EN INCA del cafó filipino de Matías López., tostado y
molido á SEIS reales los 460 gramos. Calle de la Fortuna, ¡.—Inca de Mallorca.

mà
TOMO I
(POESIAS

Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas ypescados,

POR

VENTA.

pON jJuAN ptLCOYER Y JAASPONS. A voluntad de su dueño desea ven¬

Un tomo en 8.° de 176 páginas, con el
retrato del autor, encuadernado en tela y

derse una casa espaciosa que mide

en

dorados.

su interior 52 palmos de fachada por

Pesetas 1’25

60 de fondo.

Se halla de venta en el establecimiento de

Tiene además un vasto corral con

LA SINCERIDAD.

un cuarto de hora de agua propietaria

~~~V¡AIE~AL PUERTO

de la fuente de S\\ Olla.
Gil Dicha casa es conocida por Can

El coche-diligencia de Fornalutx, y está situada en la calle de Isabel II.

durante la presente estación de Baños, Para mas informes dirigirse á su irá por las tardes al Puerto, partiendo propietario Antonio Martí y Ozonas, del Borne á las 4 y media, y del Puer¬ Camí fes Murtará.-SOLliER. to para la población á las 6 y media.

Precio del pasaje, 0‘2Q pesetas.

3ÓLLER.—Imp. de La Sinceridad.