ARO IV.-NÚM. 170
ARO IV.-NÚM. 170

6 OCTUBRE DE 1888-

SOLLER

PERIODICO SEMANAL LITERARIO Y DE INTERESES MATERIALES.

PUNTOS DE SUSCRICION:

PRECIOS DE SUSCRICION:

En Sóller: Redacción y Administración-Son Bartolomé-17.
En Francia: D. Guillermo Colom-Quai de la Republique-13-Oette (Heraíilt), En América: D. Miguel Morell-Ponce (Puerto-Rico.)

0-50 pesetas cada mes en toda España. €•75 id. id. id. en el Extranjero y en América (Unión Postal)
PACO ADELANTADO.

Anuncios y comunicados á precios convencionales. Los comunicados deberán llevar firma. No se devuelven los originales.

SUMARIO.
Sección literaria: Á cada ú lo qu’ es sen por Tofolét. —Rima, por D. M. O y G-.—Ruga de conso¬ nantes, por Lolito.—Intereses materiales: De todo un poco, traducción francesa por D. An¬
tonio Fuentes Kami.--Actualidades.—Crónica ba¬
lear.—Crónica local.—Sección oficial.—Sección
comercial.—Sección religiosa.—Folletín: El de¬ sertor por D. Cecilio Návarro.—Anuncios.
SECCION LITERARIA.
Á CADA Ú LO QU’ ES SEU.
De cualsevól cósa fá un article un don
literato comesara jó; no importa citá exemples, y si importás.... allá ’n vá un.
Dilluns dematí, ben dematí (perque -entre ets molts de deféctes, tendí aques¬ ta cósa bona: de essé dematiné) vatx de¬ terminà fé una visita á n’es meu sógre, ánequi encara no havia vist, y sense pensarhí dos piclis me se 11 y y prencb ets atapins cap á sa Coma.
Tots sabeu sa Coma aliont es, y axó ii* estovía descripcions, que, fetas per tan bóna ploma com se mena, resultarían molt pesadas, encara qu’ aquells llocbs sían molt pintoresclis y se prestin fins y tot á poétisá s’ idea de la mórt, que mós recordan sas caramuxas d’ ets ciprés d’
es cemèntèri cuant las móu magestuo-
sament s’ambatól d’es dematí.
Passat una pedrera que trobam devóra es camí, vatx afíná una pedra plana, y, creguent era aquell un bón assiento, vatx resòldre descansà un pócli fumant un ci jarro. No estava cansat; sa còsta qtr bayía trobat per arribá allá alio 111 seya, era molt dolça comparada amb sa que !m quedava que pujá, y ni una ni s’altre són suficients per fatígá de bón de veras á un jove de sa mena edad, robust y de pulmons sans. Vuy di, qu’ es principal objecte d'aquell descans era mes que prende ale. contempla es solitari paisatje que ’m rodetjava. ) Havia sejut ja abastament y d’ es ci¬ garro no ’m quedava mes que sa punta, cuant sent renò u de passos que s’ acgs-

tavan; ale es cap y vetx vení de sa part com escudellons y fins y tot vatx terciá Emprenguérem sa marxa eap-amunt

de. Sóller dos senos rodetjats de cans de en sa convèrsa per dissimulà es cás.

seguint sa matexa conversa, y á ca ’s só¬

cassa encobblats.

—Es segú que si contá una mentida gre me vatx despedí d’ ells.

—¿Qn’en fuman una, jove, de bon en Tofolét va essè ignorant qu’ lien fós, No vatx volé sebrer qui tenía culpa ó

matí? me preguntaren un parey de pas¬ perque s’assunto do que tractava no era ralló; però vatx obrí ets uys y vatx veu¬

ses antes d’ arribá á mi.

molt interessant, ni era precís per demos¬ rer que, encara que sense volé, liavía

—He provat de comensá sa tasca d’ trà que no tenía pó de sas brevatesgl’es ■ pogut ferí en so meu article anterió es

avuy, los vatx contestà, ¿y vostès que señó visible, com diu ell, ceñirse, á una pundonor d’ es cuerpo de sa Guardia ci¬

van á veurer si ’n matarán un parey?

forma ó á un’ altre de contá es cuento. vil, y me vatx determinà áescriurer una

—Ó si agafarem Un Delanga, contestà —-Es que 110 es cu eslió de forma, sinó part d’aquella convèrsa, posantlí per final

un d’ ells.
Y amb axó s’assegueran. Esquina’ havia contestat tregüé una botella amb aygórdent y es matex temps que s’altre desen rodilla va una bòssa de vey marí, la me doilá fentme aquesta pregunta:

de fondo. Escolta timé:

y com aclaració que si acás dit cuerpo se

Diguent qu’ es sgñó poruch no fíantsé sentís ofès pe’ s’article «¡¡Ja som litera¬

tot-sòl de nit cercava per compañía tina to...!!» podía está ben persuadit deque

pareya de Guardas civils, es dir, ni mes cuant eh vatx escriure no tenía cap

ni menos, que so/pareya Tacompañava. intenció d’ ofendrer una institució que

cada vegada qu’ anava á festetjá, ó lo per mi no mereix mes qu’ alaban cas.

—¿Que matam es cuch? Jó no vatx contestà, però s’altra cassadó heu fé per mi y pòchs moments

qu’es lo matex, que perdent sa nit da1 rer’ ell havía de dormí de día y ha vía
de dexá descuidat es seu servid, lo cual es

Y axí lien lie fet.

Tofolét.

después ja teníam tots tres ( igarro enees molt grave tractantsé de personas sue-

y conversa'tirada.

j cetas ó sas orden ajícas militars; y di-

RIMA.

Es natural parlá de lo de mes actualidat, y com dins Sóller no havia passat rès que llamás- s’atenció desde dissapte, una bóna part de sa convèrsa foren co¬
mentaris á n’es derré número del Só-
LLI3R*

«gaieiit que dita pareya pujava d n’es carretó, esperava es señó protagonista y V acompaña,va después fins d s’ en trada déla vita, lo cual, es fals, ó á lo menos á
mi no m’ ho contaren axí, y añadí nt á n’ axó que li agontava sa capa, no tan sòls

¿Será verdad que existe éntre las almas
misteriosa atracción,
que las une con invisible lazo
formando una de dos?

Y comensarem

¡per liont havíam

de comensá! p’ es primé article: ¡Figu-

rauvós! sa camia no me tocava se pell y

sa mena cara es ben seguí que parexía

s’arch ’de Sant Martí; y aquells dos señós

sa darrera pussa que tenían era de que

jó fos s’autó de lo que driticavan, axí es

que no se fixaren en mi ni en lo que en

mi passava.

—¿Y que voleu que vos diga; deya un, á rni no m’agrada y fóris,
—Es ben vè, deya s ’altre , qu’ aquest Tofolét no es com so ’n pare,-ni d’un bón trós, perque s’edat y s’esperiencia d’ aquell li faltan; pèro s’article tampóch
no estava tan mal escrit com es ara axó.

—Jó-nodich qu’estigués mal escrit, lo que si dich es qu’a.quell cuento que conta ja’s mes vey qu’es pastá y que i’ he sentit contá de diferent manera; de modo que cuant din «per ’vuy contaré
un cuento ben ve», falta á sa veritat en
perjudici de cualqu ’ú.

es punible lo primé sino qu’ hasta es degradant p’ es cuerpo lo segon. Miran
cuantas cosas resultan d’ un cuento con¬
tat amb exageració. —Esquejó no crech que sia ni una
cósa ni s’altra de lo qu’ has dit. Si sa pareya, cridada pe’ s’enamorat, anáamb
ell fins á ca-s’ atlóta, no fé mes que cum¬
plí amb sa sena obligació, perque si bé es veritat que sa Guardia civil no’s po¬ sada per agontd capas á enamorats poruchs, bou esen camvi per defensa sa lli¬ bertat individual d’es viatjé que ven amenaçada sa sena tranquilidat: y axó de agontd capas es molí elastich. perque podría essér molt bé que si cumplí ron es servid de defensá á n’ es qui los havía demanat auxili, heu fessen ignorant sas causas, ó lo qu’ es lo matex, ignorant si es señó feya en aquella casa tfabays d’ es sen ofici ó si íestetjava.
—Axó íiaguós estat bó per un pipil, pero, encara que no ’n diga èn s’escrit,
se sobr’ enten qu’era cada vegada, lo

¿Y que ese lazo se transforma en llama de vivido expíen dor,
Y esa atracción, ese. lazo y esa llama son hijos del amor? M. C. y G. -
FUGA DE CONSONANTES,
U.a .o..e .o.é .0 .ue .o..e. .i .11 .ue. e. .ui.e .e. .a .ea.i.a,
> a. .o.a..a .e..e..e.
Me zoo.
La solución en el numero próximo.
Solución á la charada del número anterior DIARIO.

Aquí vatx .començà á bad'á uns uvs cual no ’s cert.

FOILJLETIM*
EL DESERTOR
Jipe obedeciendo ya á un plan. —¿De que modo? —Simplemente: facilitando á vuestra
merced una audiencia.
—¿Tiene vuestra merced entrada en palacio?
—Entro y sal jo. —¿Y pudiera facilitarme?....
—Acaso.
—Y ¿quien es vuestra merced, si no
es mal preguntado?
—Soy de la casa. —¡Pardiez! A haberlo sabido antes no hubiéramos gastado la pólvora en sal¬ vas. Pero, en fin, ya lo dijo vuestra mer¬ ced y tiene la obligación de cumplirme su palabra. —Palabra no di ninguna; pero la doy y la cumpliré.
—A la mano de Dios.
—Pero advierta vuestra merced, señor
soldado, que el rey D. Felipe II, que Dios guarde, es muy agrio de genio.
—Yo también.

—Y que luego que sepa lo del aban¬ —Sin embargó, al buen pagador 110 del rey, si es el soldado Lope Aguilera

dono del tercio.....

le duelen prendas. Yo me llamo Lope de los tercios de Italia.

—Me dará la razón.... si es justiciero. Aguilera. ¿Y. vuestra merced?

El mismo. Pero vuestra merced no es

—Justiciero es.

—¿Yo?.... Felipe.

el hidalgo de ayer.

—Así lo quiero yo; por que siendo —¡Buen agüero! como el rey.

—No, pero vengo á cumplir por éh

justiciero liará justicia, y haciendo jus- —Lo mismo.

que es el mismo.

ticia castigará á mi capitán y me desti¬ —Felipe '¿de qué?

—El soldado meneó la cabeza con

nará á mi á otro tercio.

—De Castilla.

cierta desconfianza, y dijo resueltamente

—¿Y si lo destinara á galeras? pre¬ —¡Como nli alférez! ¡Bien comenza¬ deápiies de una breve pausa:

guntó el rey con marcada intención.

mos! Pues hasta mañana,

—Vamos allá. Pero advierta vuestra

—No puede ser.

—Si Dios quiere, contestó el rey pia¬ merced, seor hidalgo, que si las veras

—¿Y sí-fuera?

dosamente.

se tornan burlas, las burlas pudieran

—¡Mil rayos! exclamó el soldado con Y partieron por opuestas direcciones. tornarse las Trece Manos del rey Faxes

enojo. Entonces lo ecliaria al gran... (y lo echó redondo) y me iría á mis ga¬
leras.

II.
Á la misma hora del día siguiente ron¬

de Babilonia
—No olvide cí soldado que trata con
un caballero.

—A la mano de Dios.

daba Lope Aguilera en torno de la fᬠ—Ni el caballero que trata con un sol¬

—Pero ¿cuando y como?....

brica del Escorial, como conviniera con dado,

.

/

—Mañana á esta misma hora, ronde el hidalgo Felipe de Castilla, y ya se im¬ —Síganle, pues.

vuestra merced en torno de la fábrica, pacientaba dudando de su palabra, cuan¬ —Sigo. ■

y yo le prometo que verá al rey,

do se llegó á él otro incógnito, hidalgo Y partieron uno tras otro, sin hablar

—Hablarle es lo prometido.
—Le hablará también.
—Quedamos de acuerdo.

también al parecer.

ya una palabra.

—-¿Es vuestra merced el soldado de
III.
ayer? le preguntó.

—Pues hasta mañana.

—¡De ayer!,... De hace diez años, sie-* De allí á poco entraban en un aposen¬

—¡Ah! ¿el hombre de vuestra merced? i te meses y veinte días, contestó Aguilera to pequeño y aun mezquino, especie de

*—Y ¿para que quiere saberlo?

con cierto orgullo.

celda, donde sentado a una mesa de des¬

—Para si fuera menester buscarlo.

—No lo digo por tanto, sinó por to¬ pacho, mezquina también, había un

—No lo será; yo se lo afirmo.

mar señas para conducirlo á presencia hombre enteco, pálido, feo.

"2

SÓLLER.

INTERESES
-•^«Ma··giiw·ii··iw····r·MW·r·i mi mwnmt

MATERIALES

ir

mwwrzamr'xvmm WKamm

DE TODO UN POCO

TraUiiceiou tlel fl ancés^or A. F.
I3ivini<d,a.<d,€5S cié 1&, EfeLta'u.ls..
Amazonas,—Nación de mujeres gue. rreras, que, según. la -Fábula, habitaban el Asia Menor, y cuya reina fué muerta delante de Troya.por Aquiles.
Anfitrión.—Nombre de un ..príncipe . griego; empléase para decir: el amo de
La casa. El verdadero anfitrión es el an¬
fitrión donde se come. •
Apolo.—Hijo de Júpiter y de Latotía.
Se le llamaba Febo ó 'Sal en el cielo, y
Apolo en la tierra. Era el Dios de las Le¬ dras y de las Artes, el protector de las Masas. Su templo más célebre estaba en Belfos, y sus oráculos tenían grande au¬ toridad. Se le representa bajo los rasgos Me up joven, coronado de laureles, te¬ miendo una lira y colocado en un carro ¿tirado por cuatro caballos.
Argonautas.—Príncipes griegos que, .-guiados por Tasóii, fueron en el navio Argos á la conquista del Toisón de oro.
Entre ellos se encontraban Hércules, -Castor y Polux.
Bago.—Según la Fábula, hijo de Femiele y de Júpiter. Habiendo muerto Se-
mele antes del nacimiento de Baco, Jú¬
piter introdujo -el niño en su muslo
hasta su nacimiento.—A Baco, Dios de las vendimias se le sacrificaban machos
■ cabríos,
Centauro.—Sér fabuloso medio-hom¬
bre y medió caballo.—Aquiles tuvo por preceptor al centauro Chivón. Al ver por la primera vez á un caballero, el hombre ■creyó en la existencia del hombre-caba< ¿lo ó centauro. Cuando la conquista de Méjico, los españoles á caballo fueron páralos mejicanos seres sobrenaturales,
esa tasaros.
Cerbero.—Perro fabuloso da'tres cabe¬
zas y de tres;, gargantas que guardaba la puerta dedos Infiernos y del palacio de Pintón.—Or/eo le adormeció al sonido de su lira, cuando fué á buscar á su mujer
TSaridice.—Hércules lo encadenó.
Ceres.—Diosa de la Fábula, hija de Saturno y de Cibeles; enseña á los hom¬ bres la agricultura.—Su hija Proserpina Mué robada,por Platón y fué reina de los ¿infiernos. 'Se representa á Ocres con una hoz en una mano y en la otra un pulía¬ nlo de espigas y de adormideras.
■ Campos Elíseos.—Parte de los Infier¬
nos donde, según la Fábula, reina una
¿primaverapeip$tm\\ era la residencia de
Has almas virtuosas.
Ciiarón.—Los Antiguos colocaban en la boca de sus muertos una pieza de mo¬ neda destinada á pagar al barquero C/iarón el pasaje del Aqueronte, rio de
los Infiernos.
Quimera.—Monstruo fabuloso con ca-heza de león, cuerpo de caira y rabo de -serpiente. Esta palabra significa: ideas
■ vanas.
'Cibeles.—Diosa de la Tierra y mujer
de Saturno. Sus sacerdotes se llamaban
arribantes. Se la representa con la cabe-
iza coronada de torres, con un vestido
sembrado de flores.
Cíclopes.—Gigantes, herreros de Fuicuno.- que fabricaban los rayos de Júpi¬
ter en el seno del monte Fina. Solo te¬
mían un ojo en medio de la frente, y fue¬ ron muertos todos por Apolo por haber forjado el rayo con el cual Júpiter ful¬ minó á Esculapio.
Danáiúas.—Era n cine tienta herirían as.
hijas de Danao, que se casaron con sus ‘cincuenta primos carnales. Por orden de ■■su padre, degollaron á sus maridos, ex¬ cepto ama sola; II¡permestra. Fueron ■condenadas á los Infiernos, en castigo
■de su crimen, á echar eternamente agua
sen un tonel agujereado.
Diana.—Diosa de la caza, hija de Jú¬ piter y de Patona, y hermana de Apolo.
•Se llamaba Eeate en los Infiernos.—la
Lama ó Febeo en el Cielo,—y Diaria en da Tierra.—Tuvo en Efeso un templo fa¬ moso que fué quemado por Frostralo.
.Dioses de la Antigüedad,—Los Anti¬
guos adoraban una multitud de divini¬ dades: entre ellos todo era dios excepto Dios mismo. Entre los romanos y los griegos, se contaban siete grandes dio¬ ses; Saturno, Júpiter, Apolo, Baco. Mer¬ curio, Neptunio, Pintón, y cinco diosas: Cibeles, Ceres, Juno, Diana, Venus.— ■Después de ellos venían los dioses pe¬ queños: Marte, Minerva, etc.;—luego los
semi-dloses ó héroes: Hércules, Teseo,
Minos, etc,—Las aguas, los bosques y los campos eran la residencia do las Ninfas;—las Nereidas, habitaban el mar;—las Nagades las corrientes -de las íigtuis:—las Brindas, los bosques, etc,—

los Sátiros, los Faunos y los Silvanos eran los dioses-de los bosques.—Pmiona y Flora protegían ios jardines y verge¬ les.—Los Lares y Penates, dioses del hogar, protegían las viviendas.
ACTUAL! DA10ES.
El ciclón en las Antillas.
En Huerto-Ricou
Decimos mal al decir-en Puerto-Rico, puesto que los detalles que conocemos son únicamente de uno de los pueblos de aquella isla.
El Popular y la Revista de Puerto-Ri¬ co son los únicos periódicos que lian lle¬ gado hasta hoy á -esta Redacción, y co¬ mo ambos vén la luz pública en Ponce y corresponden al 3 de Setiembre, dando detalles del terrible aguacero del día l.° del propio mes y estando destruidas á
causa del mismo todas las líneas tele¬
gráficas, dicho se está que únicamente fué posible á dichos colegas ocuparse de la localidad en donde se publican.
Y aun así pudieron llenar estensas-co¬ lumnas, tantos fueron los desastres cau¬ sados por- el ímpetu de las corrientes pro¬ ducidas por las lluvias primero y luego por el desbordamiento del rio Portu¬ gués.
El sitio de más peligro fué la calle del Coto, en cuyo sitio la inundación pre¬ sentaba un aspecto imponente, aterra¬ dor. En esta calle perecieron algunos habitantes, y fueron arrastradas y des¬
truidas unas veinte casitas. Lo mismo
sucedió en las del Castillo, de la Salud,
de Isabel, del Comercio, Mayor, de Ato¬
cha, del Sol, de la Estrella, etc,, no p lu¬ diendo ■precisar el número exacto de las
casitas destruidas en cada una de dichas
calles, no obstante de saber que en to¬ das ellas hubo algunas.
Los barrios más perjudicados han si¬ do los de la Cantera, Machuelo Abajo.. Portugués y Marina, en cada uno de
ellos causó la inundación estrag’os con¬ siderables. En el primero de dichos ba¬
rrios fueron arrastradas nueve casas y
quedan en muy mal estado unas veinte más; una mujer fué salvada milagrosa¬ mente. En el segundo fueron arrastra¬ das diez, y siete casas, que se hallaban
inmediatas á la hacienda Barrancas y
perecieron ahog-adas siete personas. Del tercero habían desaparecido dos niños, cuyo paradero seguía ignorándose á la hora en que se escribían los periódicos de los cuales extractamos estas noticias; y del último sabíase entonces que ha¬ blan desaparecido muchas casas, pues
á causa de haber sido destruido el puen¬ te sobre el rio estaba incomunicado di¬
cho barrio, como los demás, de los cua¬
les no podemos ocuparnos. Pereció infinidad de ganado vacuno,
caballar y de cerda.
Las víctimas humanas, hasta la hora
en que nuestros colegas cerraron la edi¬ ción del día 3, ascendía á veinte y tres y por el nombre de los que pudieron ser sepultadas, sabemos no pereció ningún hijo de este pueblo, lo cual nos apresu¬ ramos á manifestar (sin perjuicio de ha¬ cer la consiguiente rectificación en el desgraciado caso de que hubiese sido más tarde -encontrado alguno) para tranquilidad de las muchas familias que en dicho pueblo tienen á alguno de sus miembros queridos.
En la iglesia parroquial celebráronse solemnes honras fúnebres en sufragio de las víctimas de la inundación, el día 4 de dicho mes, para cuyo acto religioso
habla invitado el señor Vicario á sus fe¬
ligreses. El cuerpo de Bomberos y la Guardia
C-ivil, estuvieron á la altura de su deber,
y á sus oportunos auxilios y al esfuerzo
colectivo del vecindario, unido al de
aquellos, deben infinidad de familias su
salvación.
La reina en los cuarteles
El último acto oficial de la reina re¬
gente en San-Sebastián, fué la visita gi¬
rada en la mañana del día 30 al cuartel
de San Telmo, y la revista pasada á los batallones de Africa, Valencia ó Inge¬
nieros.
La reina recorrió detenidamente todos
los departamentos.
Llamó su atención la sala de banderas
que ostenta elegante mobiliario, y tiene en el centro un retrato oleográfico de la regente en gran tamaño.
Visitó también la regente la escuela de sargentos y cabos, la sala de armas, que está perfectamente dispuesta, y el par¬ que sanitario.
Se detuvo en el examen de las cami¬
llas y bolsas de curación advirtiendo que en todo se notaba un orden y lim¬ pieza admirables.
Pasó ] uego á la azotea, que ofrece una gran vista hacia el mar.
Esta azotea está adornada todo el año

con macetas y arbustos. La reina admiró la hermosa perspecti-
Ara del paisaje, y luego se enteró de la calidad del rancho que se da á la tropa y de la manera de condimentarlo.
Ha ordenado que se pusiese en liber¬ tad á tres soldados que estaban presos en los calabozos por faltas leves, y man¬ dó que se distribuyeran por cuenta de su bolsillo particular dos pesetas á cada sargento, una á cada cabo y cincuenta
céntimos á cada soldado.
Estas cantidades fueron entregadas á los agTaciados antes de que la reina re¬ gresase á palacio.
S. M. fue obsequiada con dos precio¬ sos ramos y vitoreada -diferentes veces.
En el cuarto de banderas del regi¬
miento de Valencia llamó la atención de
la regente una soberbia escribanía de plata formada por un reducto depnatr© ángulos.
En la escribanía se leen las siguientes inscripciones: «1836, Puente de Lucliana.—1854, Vicálvaro.—1835, Sitio de Bilbao.—1868, Defensa de Zaragoza.»
En el coronamiento, que termina con lina imágen de la Virg-en de los Desam¬ parados, patrona del regimiento, se ven cuatro leones que ostentan los siguien¬
tes lemas:
«Irun» «San Fausto» «Oramendá» «An-
doain.»
Al salir la reina, el g’eneral Loma reu¬ nió á la oficialidad, á la que la regente dirigió estas palabras pronunciadas con gran corrección:
«El ejército jamás debe mezclarse en cuestiones políticas: es la salvaguardia del órden, del rey y de la patria; se debe á la nación. Me congratulo de ver el or¬ den y la disiplina que aquí existe, y la instrucción que dais á los soldados que con vuestro ejemplo proporcionarán siempre días de gloria á la patria.»
Los jefes le contestaron agradecidos, manifestando que con el rey y con la reina la paz estaba asegurada.
El general Loma fué felicitado por Su Magestad.
Una batalla en nn presidio
Ha ocurrido una gravísima colisión en el penal de San Miguel de Valencia.
Díceseque el origen del conflicto fué motivado por una órden del director dis¬ poniendo que se verificara el cacheo de los penados al salir á oir misa en la iglesia
del establecimiento.
Faltaban por salir cien penados cuan¬ do se promovió el conflicto, que comen¬ zó por la riña de un penado con un ca¬ bo. La refriega se generalizó entre el resto de la población penal y los emplea¬
dos del establecimiento.
La lucha fué en la puerta, de la iglesia. El cabo que resultó herido se refugió en el templo, manchándole de sangre. Un penado que estaba en la iglesia
resultó herido de un silletazo en la ca¬
beza.
Parte de la población penal se abalan¬ zó al rastrillo para abrirlo y escapar, pero no pudo conseguir su propósito merced á la serenidad de los empleados.
El capellán cerró el templo hasta que se verifique la purificación.
Los óleos y el Sacramento fueron tras¬ ladados á una iglesia cercana.
El gobernador civil, que estaba en Requena cuando ocurrió el conflicto, re¬ gresó la misma noche.
Grave situación en Múrcia
Al tenerse noticia en diclia capital del viaje del Sr. Canalejas, varias comisio¬ nes presididas por el obispo acudieron al gobernador civil para hacerle presente la Conveniencia y necesidad de que el ministro de Fomento se detenga en Murcia á fin de apreciar el daño causado por las inundaciones.
El estado de la vega es desconsolador. Los partidos rurales ribereños dél Gua-
dalentin estan asolados.
El estancamiento de las aguas ha pro¬ ducido una epidèmia palúdica.
Centenares de familias acosadas por el hambre se proponen emigrar á Argelia y á las repúblicas americanas.
Todas las clases, desde las mas acamo-
modadas basta las trabajadoras, piden defensa contra las inundaciones, único medio de salvar á la agricultura de la ruina y de la miseria á toda la comarca que cruzan el Guadalentin y el Seguirá.
La huelga en Saint Etienne
La huelga de mineros toma grandes proporciones y amenaza producir graves
conflictos.
El día 29 hubo grandes riñas entre los operarios de la fábrica Firminy, tenien¬ do que intervenirla policía para resta¬
blecer el orden.

Resultaron algunos heridos y se hicie¬
ron varias prisiones. Por la tarde se celebró en la plaza un
meeting de huelguistas, asistiendo mas de 500 y promoviendo grande escándalo.
La policía invitó á los huelguistas á retirarse, pero éstos se negaron á aban¬ donar la plaza amenazañdoá los agentes.
Estos pidieron auxilio y la gendarme¬ ría dió lina carga á los manifestantes obligándolos á retirarse, resultando mu¬ chas personas con heridas y contusiones leves. La tranquilidad quedó restable¬
cida.
Después se hicieron nuevas prisiones. Se temía que los desórdenes se repro¬ dujeran en la tarde de dicho día.
■Bajas en^Hacienda
Durante el mes de Julio último fueron
importados en la Península y Baleares
artículos por valor de 36.904.633 pese¬ tas, cantidad que acusa una baja de 7.375.805 pesetas, con relación á lo im¬ portado en igual mes del año anterior.
A este resultado ha contribuido el des¬
censo en la introducción de cok, petró¬ leo bruto, vidrios azogados, hierros en lingotes y manufacturado, algodón en rama por mas de medio millón de pese¬ tas, tejidos de hilo y seda, duelas y. ma¬ dera ordinaria, ganado lanar, pieles, máquinas, arroz, cereales excepto el tri¬ go, azúcar de Cuba y Filipinas, cacao de Guayaquil, café de Filipinas, aguar¬ diente extranjero por dos millones, y de Cuba por 391.000 pesetas, y vinos no
espumosos.
Las mercancías en que se observa alza no importante son él carbón mineral, alquitrán, hierro en carriles, hoja de lata, añil, hilaza de cáñamo, madera fina y labrada, bacalao, carnes, trigo y su harina, y café de Puerto-Rico.
La baja de los aguardientes es el pri¬ mer efecto que ha poducido el nuevo im¬ puesto sobre los alcoholes, por cuyo concepto la renta de aduanas perdió 638.000 pesetas, mientras que por aquel concepto solo se recaudó en el mismo Julio 150.000 pesetas, segun los datos que publicó la Intervención general, es decir, que en el primer mes la Hacienda ha perdido 48.000 pesetas cuando se que¬ ría reforzar los ingresos con cuatro mi¬
llones.
CRÓNICA BALEAR.
El Ayuntamiento de Pollensa anuncia vacante la plaza de Inspector de Carnes y demás víveres, dotada con el haber anual de 180 pesetas. Los aspirantes de¬ berán presentar sus instancias documen¬ tadas en el término de quince días.
—La vendimia está en su apojeo en el término de Inca y en el de los pueblos del contorno, ofreciendo excelentes resul¬ tados en cantidad y en calidad.
—El domingo último se verificó la feria en Felanitx; fué extraordinariamente concurrida por muchos forasteros, pero
nunca se había visto efectuar tan pocas transacciones.
—Debiendo procederse á la expendición de título de propiedad de veinte y cuatro pertenencias de mineral de hierro
de la mina «Providencia» sita en santa
Gertrudis de la isla de Ibiza, y de cua¬ renta y cuatro de dicho mineral de la de¬ nominada «Providencia» sita en el punto denominado La Font, del término muni¬ cipal de Andraitx, se anuncia en el Bo¬ letín oficial de esta provincia á fin de que durante el término ele 30 días pue¬ dan las personas qne se crean con dere¬ cho presentar las reclamaciones opor¬
tunas.
—Algunos colegas que han recibido noticias de Mana-cor,dicen que la viruela va decreciendo rápidamente en aquel nu¬ meroso pueblo.
Lo celebramos y al propio tiempo ha¬ cemos votos para que cuanto antes desa¬ parezca por completo tan terrible enfer¬
medad.
—Conforme á la nueva plantilla del personal de montes públicos, publicada en el Boletín Oficial, corresp onden á esta provincia un ingeniero y un ayudante-, que es lo que ha habido hasta ahora desde que estas Islas constituyen un distrito
forestal.
—En representación del Sr. Obispo ha sido designado el M. I. Sr. D. Matías Com¬ pany, Lectoral de la Santa Iglesia, para formar parte de la Comisión encargada de allegar recursos con que aliviar las desgracias ocasionadas á nuestros her¬ manos ibicencos por las últimas inunda¬
ciones.
—La Cámara de Comercio de Raima

SÓLLER.

3

ha elegido al conocido comerciante don á facilitar al comercio, única fuente que puesto, que no se ha dado punto de re¬

Gabriel Alzamora, para que le represen¬ no se ha cegado todavía, los medios de poso hasta dar con él.

te en el Congreso económico nacional que que ha carecido hasta el presente para

ha de celebrarse en Barcelona, y cuya inauguración estaba anunciada para el
lunes último.
—En breve han de proveerse por opo¬
sición las escuelas pública de niñas de Manacor y Secar del Real, y las de niños de Calviá y Santa Eugenia.
—El miércoles último fué muerta de
un tiro, en las inmediaciones del Salt d'es

poder sostener en su favor provechosas competencias.
El Sóller celebra con júbilo este paso hacia el progreso que acaba de dar el
pueblo de cuyos intereses es defensor, al mismo tiempo que ofrece á la empresa
que lo ha conseguido su débil ó insigni¬
ficante apoyo.

Dijéronnos anoche que á las dos de la tarde en el despacho mismo de la diligen¬
cia de Palma tuvieron un altercado Un
pasajero y otro que habia ido á tomar asiento, por asuntos agenos al viaje, pero relacionados en cambio con el otro viaje que tuvo que hacer conducido por la
Guardia civil el carretero que conocen ya nuestros lectores.

Cá por el abogado D. Martin Pon, una
hermosa águila. Pertenece á la especie Pandión aliJie-
iiis, la mas rara en nuestro suelo y sobre todo en aquellos parajes.
La magnífica pieza mide un metro, se¬ tenta centímetros de punta á punta de
alas, y será disecada por el conocido na¬ turalista D. José Capdebou.
—El Boletín Oficial eclesiástico ha pu¬ blicado los sigientes nombramientos:
Con fecha l.° de Agosto próximo pa¬ sado S. E. I. nombró Vicario de Capde¬
pera á D. Gabriel Artigues y Gomila,
Presbítero; de Llubí, á D. Gabriel Tomas
y Siquier, Pbro.; y cíe Las Salinas á clon
Rafael Sitjar y Picornell, Pbro.

La Comisión de Festejos que la socie¬ dad Defensora Soliéronse nombró para or¬ ganización de ios que han de .constituir
la solemne fiesta con que quiere celebrar en este año el primer aniversario de la inauguración de su espacioso edificio, ha fijado el domingo 14 del corriente mes.
A juzgar por los preparativos que sa¬ bemos se están haciendo, estará el salón de espectáculos sencilla y elegantemente adornado y la fiesta será en extremo lu¬
cida. Estará también adornada é ilumi¬
nada la fachada principal del edificio, y en la noche de dicho día tendrá lugar una velada musical, á la que podrán asis¬ tir, además de los socios, sus familias

Llamó la atención de cuantas personas
estaban allí reunidas la riña en cuestión, máxime siendo muy visibles en el pueblo las que disputaban, y hubiera aquello te¬ nido serias consecuencias si el primero
de dichos personajes no se hubiera subi¬ do al coche y, previéndolo el conductor,
no hubiese puesto en marcha al vehículo.
Esta mañana se ha publicado un pre¬ gón por medio del cual se autoriza la ma¬ tanza de cerdos en la localidad, debiendo los que lo hagan dar conocimiento antes en la Administración de Consumos y te¬ ner examinadas por el Inspector de car¬ nes oficial las reses que hayan de ser sa¬
crificadas.

Día Lo del actual fué nombrado Vi¬ respectivas.

cario de Randa D. Francisco Solivellas

Aplaudimos el pensamiento de recor¬

Las obras que se han llevado á cabo

y Compafiy, Pbro.
Día 10 del mismo D. Antono María

Alcover y Sureda, Pbro. fué nombrado Catedrático de Historia y Disciplina de la Iglesia, del Seminario Concilar de

esta Diócesis.

Con fecha 12 del actual .

se nombró á

D. Gaspar Oliver Morell, Pbro. Coadju¬

dar anualmente, y cual se merece, el 9 de Octubre de 1887, día el mas glorioso para la asociación que lo conmemora por primera vez y por medio de una tan bri¬
llante fiesta.
El Director de este periódico recibió

por administración municipal entre los días 24 y 29 del próximo pasado mes, ambos inclusive, consisten en conti¬ nuar los trabajos de rehacer un muro de contensión en la plazoleta de la calle de Vives, construir una mina en la calle del Viento y arreglar el piso en dicha
calle.

tor de la parroquial iglesia de Manacor, ayer atenta invitación para asistir á una Lo que se ha invertido en las mencio¬

Con la misma fecha fué nombrado Vi¬ reunión que tendrá lugar mañana, día 7, nadas obras asciende á 59’25 pesetas.

cario de San Lorenzo, D. Juan Bautista en la Oasa Consistorial al objeto de que

Enseñat y Pujol, presbítero.

el Juez municipal de este pueblo, D. Ga¬

Según parece, la Corporación munici¬

—Según se asegura, dice La Opinión, briel Albertí, dé cuenta de las gestiones pal de este pueblo vá durmiéndose sobre

no tardaremos en recibir la visita del
general López Dominguez. Y El Palmesano sabe que efectivamen¬
te su ilustrado jefe, deseando complacer á los amigos políticos que tiene en esta

practicadas en Barcelonar respecto á los
medios curativos de la enfermedad del
naranjo conocida por chancro buboso, en Cataluña fugas.
Según tenemos entendido, trae el se¬

los laureles. Ni el jueves de esta semana ni el de la pasada celebró la sesión ordi¬ naria por falta de número, lo cual quiere decir que ya nada queda por arreglar una vez realizado tantas obras, ó bien

provincia y conocer lo que en ella hay de notable, abriga desde hace tiempo el propósito de aprovechar su viaje á Bar¬ celona para visitar estas islas; y que

ñor Albertí buenas noticias, y como es este asunto que interesa á tantos, no* du¬ damos que la reunión será concurrida, y mas dado la hora que se ha fijado para

que se ha enfriado en los concejales el calor primitivo, ó que paréceles mas có¬
modo el antiguo sistema de las segundas
convocatorias.

piensa realizar este propósito si causas celebrarla.

Nada; es verdad aquella conocida locu¬

ajenas á su voluntad no lo impiden.
—El lunes de esta semana celebróse

Por nuestra parte agradecemos al se¬ ñor Alcalde la atención que le hemos

ción mallorquina: No hi ha temps que no
torn.

en el salón de actos públicos.del Instituto merecido, y prometemos asistir si causas

Balear, bajo la presidencia de Exmo se¬ poderosas no nos lo impiden. ñor Gobernador civil de la provincia, la

Al principio de esta semana sacaron á la venta los cortantes una ternera y la co¬

apertura del curso académico de .1888 á

misión de Policía ordenó quedara aquella

1889, y la distribución de los premios

Durante toda la tarde del sábado do- ¡| suspendida y fuera enterrada la carne,

adjudicados, en el anterior. —El vapor «Cabrera» ha empezado
sus expediciones periódicas entre este

blaron á muerto las campanas de nuestra nada mas que por habérsele manifestado
iglesia parroquial. Era este el aviso á | oficiosamente tenía fiebre el animal al ser
los feligreses de la misma de que al día sacrificado.

puerto y el de la isla de su nombre. Saldrá de Palma los lunes y miércoles
de cada semana, y regresará los mártes

j

siguiente iba á celebrarse religiosa que anunciamos correspondiente de nuestro

la festividad en la sección número ante¬

No obstante, el Inspector de carnes, Sr. Bibiloni, había antes examinado la
res, la había marcado y había autorizado

y jueves. —El Padre Cardona, Rector del Buen
Suceso (Madrid) ó hijo de íbiza ha remi¬
tido 1000 pesetas que S. M. la Reina,

rior, esto es, el sufragio extraordinario
en favor de las benditas almas del Pur¬
gatorio ordenado por S S. León XIII
con motivo de su Jubileo Sacerdotal.

dicha venta.
¿Quien tendrá razón? Esto es lo que ignoramos. Por una parte parécenos raro el que estando en¬

que Dios guarde, se ha dignado ofrecer¬
le con destino al socorro de los más per-

j

y

La misa mayor
á ella asistieron

estuvo concuridísima, los fieles vestidos de

fermo el animal autorizara la venta el
Inspector de carnes, y por otra tampoco

judicados en la triste inundación que ha
sufrido dicha isla.
Con igual destino ha hecho un donativo de 100 pesetas el ex-diputado por

j

rigoroso luto. En mitad del espacio com¬ prendido entre' el presbiterio y el banco del Ayuntamiento, se levantó un modesto túmulo que estuvo iluminado convenien¬

comprendemos que estando bueno, la pri¬ vara la comisión de Policía. Sea como fuere, la carne fué enterrada sin que se hubiese hecho á la misma un análisis por un ter¬

aquella isla D. Antonio Bisquerra y otro temente todo el tiempo que duró la reli¬

de 500 Cortes.

su

actual

representante

en las j giosa ceremonia.

cero competente, y los cortantes protes¬ taron de aquella disposición reclamando la indemnización de los perjuicios.

Veremos en que parará la cosa.

REGISTRO CIVIL.
NACIMIENTOS.
Varones 5.—Hembras 2.-—Total 7.
MATRIMONIOS.
Setiembre
Día 15.—-D. Bernardo Ripoll Albertí
(de Fornalutx) con D.a Catalina Colom
y Casasnovas. D. José Ros y Reós con D.a Maria Bis¬
bal y Canals. Día 18.—D. Jaime Antonio Mayol
Busquets (de Fornalutx) con D.a Marga¬
rita Trias Oliver. Día 22.—D. Bernardo Castañer Oli¬
ver, con D.a Antonia Ripoll y Estades. Día 25.—D. Juan Sastre y Fontanet
con D.a Isabel M.a Cuart y Enseñat. D. Pedro Juan Oliver y Bullan con
D.a María Concepción Casasnovas y Co¬
lom. Octubre
Día l.o—D. José Seguí Calafat con D.a Francisca Canals y Vidal.
Día 2.—D. José Francisco Alonso
Rodas (expósito) con D.a Apolonia Trias
y Bullan. Día 4.—D. Juan Coll y Ferrá con do¬
ña Margarita Coll y Bullan.
DEFUNCIONES.
Día 22.—Falleció D. Juan Bautista
Hernández y Asir de 53 años de edad. Día 22.—D. Juan Rullan y Bernat de
69 años.
Día 23.—D.a Catalina Serra y Coll
de 44 años.
Día 23.—D. Antonio Castañer y Bar-
celó de 80 años.
Día 25.—D. Francisco Arbona y So¬
das de 2 años.
Día 25.—D.a Magdalena Arbona y
Sodas de 2 años.
Día 30.—D.a Catalina Alcover y Ca¬ sasnovas, de 65 años.
Día 4 Octubre.—D.a Jaime Bennazai*
y Bennazar de 3 dias. Día 5.—Francisco Vicens y Casasno¬
vas de 1 año.
SECCION COMERCIAL.

CAMBIOS.

Marsella. .....

Cette

>

Demás plazas francesas .

i'40 bcl°
D30 0‘90 “

MOVIMIENTO DEL PUERTO.
EMBARCACIONES FONDEADAS.
Ninguna.
EMBARCACIONES DESPACHADAS.
Día 4.—Para Cindadela laúd S. José
de 38 ton., pat. Juan Vicens con 5 mar. y lastre.
Día 4.—-Para Valencia laúd 2.° Re¬ medio de 36 ton., pat. Juan Pons con 6 marineros y lastre.
Día 4.—Para Almería laúd S. Juan de 38 ton. pat. Jaime Frau con 5 mar. y
carbón.

CRÓNICA LOCAL.

Al anochecer del jueves descargó sobre esta población y su término un fuerte

El señor Administrador de Correos de

aguacero, que no tardó en convertir las esta provincia por medio de un aten¬ Llamamos la atención de nuestros lec¬ calles en torrentes. Presentóse de impro¬ to B. L. M. nos participa que la Direc¬

EL VAPOR “NIE,

tores sobre el anuncio que insertamos en viso, pues durante todo el día había esta¬ ción General, accediendo á lo solicitado

otro lugar del presente número, por me¬ dio del cual la empresa que se ha pro¬
puesto mantener por espacio de un año un servicio periódico á vapor entre los

do despejado nuestro zénit, apareciendo á la puesta del sol un nimbas en la parte Norte que poco tiempo después cubría ya todo el valle. Algunos relámpagos y true¬

por aquella Administración principal, ha autorizado á la Estafeta de este pueblo para el servicio de valores declarados y objetos asegurados, cuyo servicio comen¬

saldrá de este puerto para el de Bar*
celona el jueves 11 del corriente mes á
las 6 de la tarde.

puertos de Ibiza, Sóller y Barcelona, y nos anunciaron la proximidad de la tor¬ zó el dia primero de este mes.

Admite carga y pasajeros á precios mó¬

vice-versa, manifiesta al público que el menta, pero no con la anticipación que Nos complacemos en poder dar á nues¬ dicos.

próximo jueves, 11 del actual, saldrá de muchos hubieran deseado.

tro oprimido comercio tan halagüeña no¬

este puerto el vapor «Niny», por yez pri¬
mera, para el de Barcelona, para cuyo punto admite carga y pasajeros.

Con motivo de celebrarse en S. Fran¬ cisco solemne fiesta en honor de dicho
Santo, estaba lleno el templo y allí sitió

ticia, á pesar de que no compensa la fa¬ tal que le dimos en nuestro número an¬
terior.

Precios del pasaje:
En primera 45 reales, en tercera 20.

Por el anuncio saben ya nuestros lec¬ la lluvia por algún tiempo á los que ha¬

j tores quien es el encargado del despacho bían asistido á oir el sermón que tenía
de dicho buque en esta; en Barcelona, si anunciado el P. Pacífico.

no estamos mal informados, lo están los

Creemos habrá sido provechosa para

Sres. Casaseca, Sala y Oomp.a-Traspala- el arbolado dicha lluvia.

cio-1.

Parécenos por demás hacer pública

| nuestra satisfacción para que sea de to-

Ha sido cogido y puesto á disposición

dos comprendida, sabiendo, como saben i de los tribunales, un individuo vecino

propios y extraños, que esa vía directa j de Fornalutx, sobre quien recaen sospe¬

de comunicación uniendo este pueblo á i chas de ser el autor de un robo de alha¬

la fértil isla de íbiza y á la populosa, in- ¡ jas que hace ya algunos meses se efectuó

dustrial y comercial capital del Princi¬ en dicho pueblo.

SECCION OFICIAL.

Consignatario en Sóller:

ADMINISTRACIÓN DE CONSUMOS
de Sóller.

D. Juan Marqués Arbona, calle de San
Bartolomé núm, 17.

r

PesOklS.

Recaudado durante el mes de Setiembre En el fielato Central .... 3.54(Tló

Despacho:
Hasta las dos de la tarde de los días de

En el id. del Pont den Valls. . 4.11.5*24 salida sé despachará en casa del consignaEn el id. del Puerto .... 1.259‘G3 ¡ tarlo; desde dicha hora en adelante en el

Suma

$.9 J 5,02 ; Puerto.

Sóller I." Octubre de 1SS-S.—El Adminis¬

pado catalán, ensancha el hoy reducido ¡ El jueves ñ\\,é conducido á Palma por trador, Francisco Sánchez.

horizonte de nuestra agricultura y viene j una pareja de la G uardia civil de este I

4

SÓLLER.

Ferro-Carriles de Mallorca.

COMBEOS

SECCION RELIGIOSA.

CULTOS SAGRADOS.

SERVICIO DE TRENES
desde l.° de Abril á d 14 de Octubre de 1888..
De Palma á Manacor y La Puebla.—7‘30 -■■mañana, 2 y 4 (mixto) tarde.
De Manacor á Palma.—3 (mixto) 7’30 ma¬ ñana y 5’45 tarde.
De Manacor á La Puebla.—7’30 mañana
. y 5’45 tarde.
De La Puebla á Manacor.—7’ 5 5 mañana
2’30 y 5’55 (mixto) tarde.
De La Puebla á Palma.—7’55 mañana,
:'y 5’55 (mixto) tarde. Tren periódico: días de mercado en Inca.—
?De Inca á Palma-—2 tarde.

SALIDAS DE PALMA.
Para Ibiza y Alicante, domingo 8 mañana. Para Maltón, lunes 5 tarde y miércoles 2 tarde, via Alcudia. Para Barcelona, martes 5 tarde y sábado 2 tarde, via Alcudia. Para Valencia, juéves 5 tarde. Salidas. de Sóller.—Los domingos á las 2 de la mañana y los demás días á las 4.
LLEGADAS Á PALMA.
De Valencia, lunes 7 mañana. De Maltón, lunes 9 mañana via Alcudia y
fuéves 6 mañana.
De Ibiza y Alicante, miércoles 3 tarde. De Barcelona, juéves 11 mañana, via Al¬ cudia y sábado 6 mañana. \_ Llegadas á Sóller.—Todos los días á las 6
de la noche.

SANTORAL DE LA SEMANA.
7 Domingo XX.—-N. S. del Rosario y S. Márcos, p„ cír.
Jubileo del Sto. ¡Rosario. 8 Limes.—S. Simeón el Viejo y santa Pelagia penitente. 9 Martes.—San Dionisio Areopagita obispo y mr. 10 Miércoles.—Stos. Francisco de Bor¬
ja y Luis Beltran cfs.
11 Jueves.—S. Nicasio ob. y mr. y San Fermín ob.
12 Viérnes.—X. S. del Pilar de Zara¬
goza y S. Serafín cfr.
Cuarto creciente á las 5 y 40 minutos .do la mañana en Capricorn io. —Nu bes.
13Sábado.- -S. Daniel mr. y S. Eduardo rey y cfr.

Hoy al anochecer se cantarán comple* tas en preparación de la solemnidad del
Santo Rosario.
Mañana á las 7 y media habrá comu¬ nión general, á las 9 y media se rezará el Santísimo Rosario expuesto S. D. M. y lnego la misa mayor con sermón por don José Pastor Vicario, - por la tarde des¬
pués de vísperas habrá procesión, can¬ tándose la 3.a parte del Rosario.
Al anochecer se celebrará el piadoso
ejercicio del Sagrado Corazón de Jesús. Día 8 á las 6 y tres cuartos al tiempo
de una misa, se hará el ejercicio en ho¬ nor de la Purísima Concepción de la
Virgen.

Sección de Anuncios

LA PlIVISilA
BANCO Y COMPARÍA NACIONAL DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS

CARACOLES. Al precio de 20 céntimos de pe¬ seta el almud los compra Buenaven¬ tura Mayol, calle del Mar núme¬
ro 50.—Sóller.

CONTRA EL PEDRISCO Y HIELO
EN LAS COSECHAS

ACCIDENTES PERSONALES
MUERTE DE C3-A.-JS3'2XíDOS

CAÑIZOS
Los tiene para vender de varias clases y tamaños, D. Bernardo (a) Poteta, en la Huerta (Barriada de
Can Guida.

ENFEMEDADES COMUNES

Y EMPRÉSTITOS

lEf LAS LEYES Y CODIGO DE GOiERGIO POR ESCRITURA PÚBLICA A1TE D, ESTEBAISA1AIIEG0,10TARID DLL ILUSTRE COLEGIO DE ESTA CORTE Capital social, 1.000.000 de pesetas, elevadle á 20.000.000-
DIRECCION GENERAL
Madrid,—Calle del Pez, numero 40, principal.—Madrid
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Se desea venderse una casa con una pieza de tierra situada en el término de Deyá que constiene olivar, frutales y naranjal con agua suficiente para su regadío, .cuya finca denominada Can Cardell, tiene de
extensión tres cuarteradas noventa y un
destres y está situada junto á la carrete¬ ra desde Deyá á Sóller.
En casa de D, Pedro Antonio Goll,
herrero, en dicha villa darán informes.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Exento. Sr. Duque de Séssa.

Exento. Sr. D. Filiberto Abelardo Díaz, Abogado

VOCALES

GExCmo. Sr. Marqués de Argelita. D. Alejandro Saint-Aubin y Bonnefont.
f-D.- Anastasio Mendoza Alcázar
O. Eduardo Le vi.

Exorno. Sr. Conde de Ribagorza. D. Antonio Mejía Hernández. limo. Sr. D. -Rafael Fernández de Soria, Diputado á Cortes.
DIRECTOR GENERAL

Don Gonzalo Hernández Znbiaurre.

SECRETARIO GENERAL

ABOGADOS

Sr. D. Aurelio Echevarría Ruiz.

PROCURADORES

Sr. D. Florencio Álvarez (Lorio Sr. D. Miles Bea y López.

Exorno. Sr. D. Ignacio de Santiago y Sánchez. Sr. D. Cirilo Diaz y Zaragozano. Sr. D. Carlos de Santiago.

INSPECTOR GENERAL EN CATAALUÑA Y BLEARE8

D. Eloy Perillán y Buxóv

A voluntad de SU dueño se ven¬
den las lincas siguientes: Una pieza de tierra, olivar y al¬
garrobos, denominada ca di Galce¬ ran, situada en el punto donde nace la fuente de Binibassi y es ele estensión de una enarfcerada próxima¬
mente.
UnaAasa en el cascó de esta po¬ blación consistente en dos vertien¬
tes y un pequeño corralito, planta baja, piso y des van, la cual vá seña
lada con el núm. 17 de la calle de
Batach.
En esta imprenta informarán.

Aun citando existen varias~Compañías de Seguros en España, nunca hubo una que viniese á llenar las necesidades de los riesgos vrque más rse 'distinguen por los perjuicios que causan. LA PREVISORA, por su combinación de primas módicas para los asegurados, demues¬ tra su importancia en estos ramos, y como Compañía á prima fija, los asegurados no tienen nada que temer. Su Capital Social en efectiivo ' Reserva y Primas, son suficientes garantías para responder á los compromisos adquiridos*.
Seguros, contra la piedra; y heladasEstos riesgos son de los más temibles que se conocen en la agricultura, puesto que pocos labrado* tes Verán pasar diez años librando las cosedlas de tal desgracia, y de nada les sirven sus afanes y desvelos si en un minuto ven destrozadasus risueñas esperanzas. LA PREVISORA hace los seguros de estos ramos juntos ó separadamente, y cobra las primas al contado ó á pías ■ 550,4 elección del interesado.
Seguros de enfermedades comunes: Mediante las primas señaladas de una, dos ó cuatro pesetas mensuales, esta Compañía satisface lainsistencia facultativa durante sus enfermedades, y al mismo tiempo les socorre en 2,50, 5, y 10 pesetas diarias.según la clase ó categoría
fiel seguro.
- Seguros ele accidentes personales'. Esta Compañía hace seguros de accidentes personales, satisfaciendo á sus asegurados, mediante el ■pago de primas que varían de 6 á 45 pesetas anuales, una indemnización diaria de 1,50 á 6,50 pesetas, mientras dure su enfermedad, y en -caso de muerte, de 1.000 á 5.500 pesetas á los herederos del asegurado, según la cuota del seguro.
Seguro sobre el valor del ganado caballar, mular, asnal y vacuno: Asimismo por medio de Pólizas correspondientes, esta Compañía asegura por sil valor contra el riesgo de muerte natural ó accidental, sin culpa del asegurado, los ganados arriba expresados, mediante una
aprima módica -anual y aplicada con arreglo á la clase de trabajo á que se le dedica. Formación de dotes: Igualmente esta Compañía constituye uu seguro de vida para formación de dotes por medio de primas únicas ó
-anuales. De modo que un padre de familia, con poco esfuerzo, puede llegar á adquirir un crecido dote para sus hijos, en corto número
•ule años1
Empréstitos: Con parte del capital social, reservas y las primas, LA PREVISORA hace préstamos á un interés módico de un 6 por 400 á los asegurados, por los riesgos de piedra y hielo, mediante la garantía de sus cosechas, siempre que convenga á esta Compañía, y el íplazo no esceda de un año, ó sea desde la fecha de su recibo hasta el 30 de Septiembre, época de recolección.
El Inspector General en Cataluña y Baleares pone en conocimiento de los agricultores de las provincias de su jurisdicción, que está procediendo á nombrar Agentes directos de LA PREVISORA en todas las poblaciones, por pequeñas que sean, en que baya verdaderos inte¬ reses agrícolas que necesiten el amparo de esta institución.
-Para solicitar estos cargos, como para obtener datos, instrucciones, muestras de pólizas dievrsas, etc. etc. dirigirse al

DE
ANTONIO GUILLEM
Calle de los Olmos núm. 131
En este establecimiento se elabo¬ ra toda clase de mármoles extran¬
jeros^ también hay mi gran surtido
en chimeneas de mármol blanco y
de color, lavabos de todas clases, pilas, morteros, stiales, piezas pa¬ ra cómodas, entredós, mesas para café y azulejos de las mejores fábri¬
cas de Valencia. Todo se vende á
precios sumamente baratos y labra¬ do con la mayor perfección. No
equivocarse:
Calle de Tos Olmos núm. 131
PALMA DE MALLORCA

Apartado del Correo n.° 1.—BARCELONA

y

' j;Vv'C' j ...

' -Aj'rt -.-YA

c'.'sj

•"r·.ú; : -.4

«*»

la Calle del Brueh, números 83 y 85, entresuelo. No se exige sello para contestar inmediatamente las peticiones y consultas sobréis, organización de la Compañía.

El Inspector General, Uloy P. Buzó.

SÓLIER.-Irriprenta de Juan Marqués,

. Árboles Frutales.
En el vivero del honor Antonio Serra
(Font) hay algarrobos, palmeras, limo¬ neros y naranj os comunes y mandarines, para vender: se darán á precios muy acomodados. Dirigirse al mismo vivero j unto á Can Domingo, carretera de Palma,