Associació de Premsa Forana de Mallorca


Associació de Premsa Forana de Mallorca

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM) va néixer sota l'impuls d'algunes publicacions històriques davant la necessitat dels seus representants d'establir relacions i, també, per tractar les possibles solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.

Les publicacions de l'APFM tenen una incidència extraordinària en els seus àmbits de difusió i gaudeixen d'una història més que centenària. Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un procés d'adaptació a les noves tecnologies i de creixement. L'àmplia difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fan que siguin mitjans molt llegits, molt tinguts en compte i fins i tot estimats per la població local. El tiratge global real —considerant tots els números que en surten per any— és de més d'1.400.000 exemplars.

Les revistes que han format i actualment formen part de l'APFM han anat dipositant a la seu social els exemplars corresponents a la seva periodicitat. Des de fa trenta anys, s'ha anat acumulant a la seu social de Sant Joan un fons documental impressionant format per més de cent revistes, entre setmanaris, quinzenals, mensuals, bimestrals i trimestrals, que omplen els prestatges de l'Associació. Al llarg dels anys el volum i espai que ocupen obliga a fer necessària una preservació digital de les revistes per poder-les consultar i posar-les a l'abast a la xarxa.

Per això, l'APFM, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements cientìfics, tècnics i professionals, crearà, amb la col·laboració i el suport tècnic de la UIB, un dipòsit des del qual es difondran en forma oberta (gratuïta) les revistes associades per permetre'n la difusió i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d'una interfìcie comuna i assegurar la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l'interès general.


Aquesta col-lecció consta de 9908 articles