Examina


Generalitat de Catalunya [154]
Generalitat de Catalunya|Agència de Salut Pública de Catalunya [5]
Generalitat de Catalunya|Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada [1]
Generalitat de Catalunya|Ciutadania i immigració [2]
Generalitat de Catalunya|Consell audiovisual de Catalunya [2]
Generalitat de Catalunya|Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) [2]
Generalitat de Catalunya |Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2]
Generalitat de Catalunya|Departament d'Acció Social i Ciutadania [72]
Generalitat de Catalunya|Departament de Benestar i Família [8]
Generalitat de Catalunya|Departament de Benestar Social [10]
Generalitat de Catalunya|Departament de Benestar Social i Família [44]
Generalitat de Catalunya|Departament d'Economia i Finances [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de Cultura [1]
Generalitat de Catalunya |Departament d'Educació [1]
Generalitat de Catalunya|Departament d'Educació i Universitats [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de Governació i Administracions Públiques [2]
Generalitat de Catalunya|Departament de Governació i Relacions Institucionals [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de Justícia [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de la Presidència [9]
Generalitat de Catalunya|Departament de salut [9]
Generalitat de Catalunya|Departament de Sanitat i Seguretat Social [3]
Generalitat de Catalunya |Departament de Sanitat i Seguretat Social [1]
Generalitat de Catalunya|Departament de Treball [2]
Generalitat de Catalunya|Departament de Treball, Afers Socials i Famílies [21]
Generalitat de Catalunya|Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació [2]
Generalitat de Catalunya|Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència [2]
Generalitat de Catalunya|Institut Català d'Assistència i Serveis Socials [3]
Generalitat de Catalunya|Institut Català de la Salut [1]
Generalitat de Catalunya|Institut Català de les Dones [16]
Generalitat de Catalunya|Secretaria General de Joventut [1]
Generalitat Valenciana [15]
Global Comission on Drug Policy [6]
Global Comission on International Migration [1]
Gobierno de Aragón [3]
Gobierno de Aragón |Departamento de Sanidad [1]
Gobierno de Aragón |Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia [1]
Gobierno de Canarias |Consejería de Sanidad [1]
Gobierno de Canarias |Dirección General de Deportes [1]
Gobierno de Cantabria|Consejería de Educación [1]
Gobierno de Cantabria|Consejería de Empleo y Bienestar Social [2]
Gobierno de Cantabria|Dirección General de la Mujer [1]
Gobierno de Cantabria|Observatorio de Infancia [1]
Gobierno de España [2]
Gobierno de España |Agencia Tributaria [1]
Gobierno de España |Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil [1]
Gobierno de la Rioja |Consejería de Salud y Servicios Sociales [1]
Gobierno del Principado de Asturias [1]
Gobierno del Principado de Asturias |Consejería de Bienestar Social y Vivienda [1]
Gobierno del Principado de Asturias |Consejería de Servicios y Derechos Sociales [2]
Gobierno de Navarra [4]
Gobierno de Navarra |Departamento de Derechos Sociales [2]
Gobierno de Navarra |Departamento de Derechos Sociales |Observatorio de la Realidad Social [3]
Gobierno de Navarra |Departamento de Educación y Cultura [1]
Gobierno de Navarra |Instituto de Salud Pública y Laboral [1]
Gobierno de Navarra| Instituto Navarro de la Juventud [2]
Gobierno de Navarra |Subdirección de Familia y Menores [1]
Gobierno Vasco [9]
Gobierno Vasco|Departamento de Educación [2]
Gobierno Vasco|Departamento de Educación, Universidades e Investigación [1]
Gobierno Vasco|Departamento de Empleo y Asuntos Sociales [2]
Gobierno Vasco|Departamento de Empleo y Políticas Sociales [10]
Gobierno Vasco|Departamento de Justicia y Administración Pública [1]
Gobierno Vasco|Departamento de Salud [2]
Gobierno Vasco|Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales [1]
Gobierno Vasco|Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud [1]
Gobierno Vasco|Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) [11]
Gobierno Vasco|Observatorio vasco de drogodependencias [1]
González Gopar, Juana Rosa [1]
Govern de les Illes Balears [78]
Govern de les Illes Balears|Consell Econòmic i Social (CES) [6]
Govern de les Illes Balears|Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració [16]
Govern de les Illes Balears|Conselleria d'Economia i Competitivitat [1]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Família i Serveis Socials [2]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Salut, Família i Benestar Social [4]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Salut i Consum [23]
Govern de les Illes Balears |Conselleria de Serveis Socials i Cooperació [2]
Govern de les Illes Balears |Conselleria d'Esports i Joventut [3]
Govern de les Illes Balears |Conselleria de Treball i Formació [1]
Govern de les Illes Balears|Consellería de Presidencia y Deportes [1]
Govern de les Illes Balears|Dirección General de Servicios Sociales [1]
Govern de les Illes Balears|Institut Balear de la Dona [16]
Govern de les Illes Balears|Observatori Balear de la Cooperació i les Migracions [2]
Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM) [26]
Govern de les Illes Balears|Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació [1]
Grup de biblioteques catalanes associades a la Unesco [1]
Grup d'educadors de carrer i treball amb menors (GREC) [8]
Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració - UPF [1]
Grup Igia [1]
Grupo de Estudio del SIDA-SEIMC (GeSIDA) [1]
Grupo de estudios sobre el cánnabis [1]
Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH [1]
Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH) [1]
Grupo GID [1]
Grupo Saned [1]