Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

gomez (4) lluis (4) pujol (4)


Els fenòmens càrstics a les Rondalles Mallorquines d’en Jordi des Racó: notes de geomorfologia, lingüística i etnografia  - Gómez-Pujol, Lluís ; Roig López, Maria
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2019, vol. 2, pp. 37-54
Abstract: [eng] The Rondalles Mallorquines by Jordi des Racó are a collection of anonymous Mallorca folk tales that passed from one generation to another by means of oral tradition. Th e topics of the tales address universal themes; although, very often, they adapt or incorporate local themes and scenarios (in the sense of local environmental and cultural frameworks). In this regard, it is not surprising to fi nd in the island’s tales traditional heritage numerous references to the exokarst and endokarst phenomena because the dominance of the carbonate rocks all along the island of Mallorca. Although caves are the most abundant feature (including both terrestrial and marine variants) other types of the exokarstic forms, such as coastal and terrestrial karren also become the framework or the substantial elements of the tales’ physiographical background. In this article we implement an inventory of the diff erent karstic forms that appear at the Rondalles and we address diff erent issues related with the geomorphology, linguistic and ethnographic aspects of each of the terms considered.

[cat] L’aplec de Rondalles Mallorquines d’En Jordi des Racó és un recull dels contes anònims de tradició i transmissió oral que aborden temes i tòpics universals, malgrat l’adaptació i la incorporació de temes i escenaris –en el sentit de marc ambiental i cultural– de caràcter local. En aquest sentit, atès el domini del rocam carbonàtic a l’illa de Mallorca, no és gens estrany trobar al patrimoni rondallístic illenc, nombroses referències als fenòmens exocàrstics i endocàrstics. Si bé les cavitats són l’element més present, en les seves variants terrestres i marines, altres tipus de formes de l’exocarst com el karren –tant el de muntanya, com el litoral– també esdevenen el marc, o un dels elements substancials, de la contarella. En el present article es fa un inventari de cada una de les formes càrstiques presents i s’hi consideren els aspectes lingüístics i etnogràfics relacionats.


Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.281538 - 18 p. - Ver registro completo

L’entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J. ; Gómez-Pujol, Lluís ; Mas, Guillem
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 49-63
Abstract: [eng] The Upper Miocene deposits forming a tabular carbonate platform known as Marina de Llevant is the ideal substratum for the development of coastal karstic cavities such as the Coves del Drac. Th e caves are carved on Upper Miocene calcarenites that show an important primary porosity as well as a series of poor penetrative joints that initially controlled the development of former conduits; the presence of breccia deposits related with intramiocene paleokarst structures may also have infl uenced the initial subterranean fl ow. Anyway, the fi nal morphology of the cave is clearly determined by the vertical evolution due to the abundant collapse chambers present in the cavity. Th e presence of littoral Pleistocene aeolianite deposits on the present-day coast does not seem to have interacted in any case with the few sediment deposits present inside the cave.

[cat] La plataforma carbonatada tabular formada pels dipòsits cenozoics que conformen la denominada Marina de Llevant és el substrat idoni per al desenvolupament de cavitats càrstiques litorals com són les coves del Drac. Aquestes estan esculpides dins del materials calcarenítics del Miocè superior els quals presenten una elevada porositat primària i una fi ssuració poc penetrativa que controla en primera instància el desenvolupament dels conductes primigenis. A la vegada, altres fenòmens com la presència de puntuals nivells de bretxes, degudes a paleocol·lapses càrstics intramiocens, poden haver infl uït en la direccionalitat del fl ux subterrani inicial. La morfologia fi nal de la cova, però, queda determinada per l’evolució en la vertical deguda als abundants esfondraments que presenta la cavitat. La presència de dipòsits d’eolianites pleistocenes al litoral no sembla haver interactuat en cap cas amb els escassos dipòsits sedimentaris presents a l’interior de la cavitat.


Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7346148 - 16 p. - Ver registro completo

El registre sedimentari de la part subaquàtica de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Pilares, Alejandro ; Fornós, Joan J. ; Gràcia, Francesc ; Gómez-Pujol, Lluís
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 165-180
Abstract: [ENG] During the past few years, studies concerned with sediments in littoral underwater caves have experienced a huge growth because the development of cave-diving exploration and dating techniques. Coves del Drac (Mallorca, Western Mediterranean), which are one of the most relevant karstic system of the island of Mallorca, develop on Upper Miocene carbonate rocks cropping out along the east coast of Mallorca. Recent speleodiving surveys provide new opportunities to deep in the knowledge of the cave and specifi cally this work deals with the sediments accumulated along the underwater galleries and chambers. Th is study shows the physico-chemical analysis of 19 sediment samples taken from diff erent areas along the cave. Four major sedimentary facies have been obtained by means of statistical treatment of physico-chemical data. Th ere are two carbonate facies, ranging in grain size from silt to fi nd sand. Th e fi rst one relates with calcite rafts crystals derived from the chemical precipitation at the air-water interface, and the second one with the accumulation of carbonate grains as a product of cave rock wall granular disintegration. On the other hand, there are other two facies with heterogeneous mineralogy and grain size, but with a distinctive feature such as the presence of oxides and siliceous materials and a decline in clay content. Th ese facies are mainly related to sediment transport processes triggered by water infi ltration inside the cave system. From a spatial point of view all the sedimentary processes and mechanism account all around the cave but with diff erent degrees; therefore, very often it is not easy distinguishing between the diff erent facies. Otherwise the characterized sediments resemble or are very similar to those from other coastal karst caves of eastern Mallorca.

[CAT] Durant els últims anys, els estudis sobre sediments en coves subaquàtiques litorals han experimentat un gran creixement degut al desenvolupament de tècniques d’espeleobusseig i de datació. Les coves del Drac (Mallorca, Mediterrània occidental), que són un dels sistemes càrstics més rellevants de l’illa de Mallorca, es desenvolupen en les roques carbonatades del miocè superior que es troben al llarg de la costa est de Mallorca. Les recents descobertes subaquàtiques proporcionen noves oportunitats per aprofundir en el coneixement de la cova i específi cament aquest treball s’ocupa dels sediments acumulats al llarg de les galeries i sales sotaiguades. Aquest estudi mostra l’anàlisi físico-química de 19 mostres de sediment preses en diferents àrees al llarg de la cova. S’han distingit quatre fàcies sedimentàries importants mitjançant el tractament estadístic de les dades físico-químiques. Hi ha dues fàcies carbonatades, amb una mida de gra entre els llims i les arenes. La primera es relaciona amb els cristalls de calcita fl otant derivats de la precipitació química produïda en la interfase aire-aigua, i la segona amb l’acumulació de grans de carbonat com a producte de la desintegració granular de la roca encaixant. D’altra banda, hi ha altres dues fàcies amb una mineralogia i mida de gra heterogènia, però amb una característica distintiva com és la presència d’òxids, materials silicis i una disminució en el contingut d’argila. Aquestes fàcies es relacionen principalment amb els processos de transport de sediments desencadenats per la infi ltració d’aigua dins del sistema subterrani. Des d’un punt de vista espacial tots els processos i mecanismes sedimentaris actuen a tot el sistema, però amb diferents graus; per tant, molt sovint no és fàcil distingir entre les diferents fàcies. Amb tot, els sediments caracteritzats s’assemblen o són molt similars als d’altres coves càrstiques litorals de l’est de Mallorca.


Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.7346148 - 16 p. - Ver registro completo

Sobrecrecimientos freáticos en espeleotemas (POS): una experimentación con placas de vidrio (datos preliminares)  - Entrena, Ana ; Fornós, Joan J. ; Gómez-Pujol, Lluís ; Auqué, Luis F.
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 65-81
Abstract: [eng] This paper focusses on the study of brackish waters subterranean pools in caves from Mallorca and their relationship with the precipitate of POS (Phreatic Overgrowths on Speleothems). Since the 70’s (GINÉS et al., 2012), POS have been object of study because they are key tool for Mediterranean Pliocene-Quaternary sea-level reconstruction. Results show for the first time the precipitation of this kind of speleothem under controlled conditions. Precipitation took place on frosted glass plates placed at the air-water interface during one year at two different pools in Coves del Drac. Additionally, air and water cave environmental features (e.g. salinity, temperature, pH) were monitored during the glass plates exposure period. This work is a first approach to POS precipitates continuity, quantity, mineralogy and crystalline fabric based on SEM image descriptions of the collected samples and the paired environmental and water conditions dataset. Differences in environmental and water characteristics widen the possibilities to improve the knowledge on the optimal conditions for POS formation.

[cat] Els llacs subterranis d’aigües salabroses de les coves de Mallorca, així com la seva relació amb els precipitats denominats sobrecreixements freàtics (POS - Phreatic Overgrowths on Speleothems), han estat objecte d’un intens estudi des dels anys 70 pel seu paper rellevant en les reconstruccions del nivell marí plio-quaternari de la Mediterrània (GINÉS et al., 2012). En el present treball es dóna compte, per primera vegada, de la formació d’aquest tipus d’espeleotemes en condicions controlades. Les superfícies experimentals sobre les quals s’ha produït aquest precipitat han estat plaques de vidre esmerilat, ubicades a la interfase aigua-aire durant un any a dos llacs diferents de les Coves del Drac. Juntament amb l’exposició de les plaques, s’han monitoritzat, les condicions atmosfèriques de l’interior de la cavitat, així com dels paràmetres físic-químics de l’aigua en què es produeixen els precipitats. Aquest treball és una primera aproximació centrada en la descripció, a partir de les imatges de microscòpia electrònica, de la continuïtat, quantitat, mineralogia i fàbrica cristallina dels precipitats recollits i la seva relació amb les condicions de precipitació. Les aigües i paràmetres ambientals d’aquests llacs presenten característiques diferents, la qual cosa amplia les possibilitats d’aprofundir en el coneixement dels paràmetres i condicions òptimes per a la formació i creixement d’aquests precipitats.


Matèries en català: Llacs -- Illes Balears ; Coves -- Illes Balears ; Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Lakes -- Spain -- Balearic Islands ; Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.187692 - 18 p. - Ver registro completo