Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'entrena' apareix 3 vegades a 3 documents
'ana' apareix 3 vegades a 3 documents


Dinàmica de l’atmosfera dels sectors no turístics de les Coves del Drac  - Fornós, Joan J. ; Entrena, Ana ; Ginés, Joaquín
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 215-221
Abstract: [eng] In this paper we are reporting the data on carbon dioxide (CO2), temperature and radon gas (Rn) measured during a series of years in the Coves del Drac. Th ese data show a clear seasonal variation (summer/winter) related to the atmospheric circulation inside the cavity, that in fact is controlled by the ratio between inside/outside temperatures, being also conditioned by the topographic characteristics of the cave and the density diff erences of atmospheric gases. Th e highest measured values of CO2 correspond normally to the sector known as Cova Blanca (with a maximum of 1,600 ppm in summer and a minimum in winter of 440 ppm), whereas the values of the Cova Negra sector are slightly lower overall. Radon values follow the same pattern, with a peak value of 715 Bq/m3, although concentrations measured usually do not exceed 300 Bq/m3.

[cat] S’aporten les dades de les mesures del diòxid de carboni (CO2), temperatura i gas radó (Rn) efectuades durant una sèrie d’anys a les Coves del Drac, i en les quals s’hi observa una clara variació estacional (estiu/hivern) relacionada amb la circulació atmosfèrica a l’interior de la cavitat; aquesta dinàmica està propiciada per la relació de temperatura interior/ exterior de la cova, i es veu condicionada per les característiques topogràfi ques de la mateixa i les diferències de densitat dels gasos atmosfèrics. Els valors majors de CO2 mesurats corresponen normalment a la cova Blanca (amb un màxim de 1.600 ppm a l’estiu i un mínim a l’hivern de 440 ppm), essent els valors de la cova Negra lleugerament inferiors en general. Els valors de Rn segueixen el mateix patró, havent-se mesurat un valor màxim molt puntual de 715 Bq/m3 encara que normalment les concentracions mesurades no solen superar els 300 Bq/m3.


Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3550494 - 8 p. - Ver registro completo

Caracterització físico-química dels llacs de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J. ; Pilares, Alejandro ; Gràcia, Francesc ; Entrena, Ana
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 181-195
Abstract: [eng] Five-year (2013-2017) of sampling data of the physical-chemical characteristics of the lake waters existing in the Coves del Drac are presented. Salinity, temperature and pH as well as dissolved oxygen data, along the entire water column are measured, with special emphasis on the most superfi cial part due to the interest that it represents for the interaction of the environment with respect to the precipitation/dissolution of the carbonates. Th e data obtained show the presence of one, sometimes two, haloclines, as well as the variation of both the temperature and the pH with a marked seasonal and, variable, character in the diff erent lakes related to the topography (profi le) of the cave and the environmental parameters of the airfi lled chambers

[cat] Es presenten les dades de mostreig durant un quinquenni (2013-2017) de les característiques físico-químiques de les aigües dels llacs existents a les Coves del Drac. S’han pres mesures de salinitat, temperatura i pH així com d’oxigen dissolt, al llarg de tota la columna d’aigua, tot posant un especial èmfasi en la part més superfi cial degut a l’interès que representa per a la interacció del medi respecte a la precipitació/dissolució dels carbonats. Les dades obtingudes mostren la presència d’una, a vegades dues, haloclines, així com la variació tant de la temperatura com del pH amb un marcat caràcter estacional i, variable, en els diferents llacs relacionat amb la topografi a (secció) de la cova i dels paràmetres ambientals de les càmbres d’aire.


Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.9625412 - 16 p. - Ver registro completo

Sobrecrecimientos freáticos en espeleotemas (POS): una experimentación con placas de vidrio (datos preliminares)  - Entrena, Ana ; Fornós, Joan J. ; Gómez-Pujol, Lluís ; Auqué, Luis F.
Font: Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 65-81
Abstract: [eng] This paper focusses on the study of brackish waters subterranean pools in caves from Mallorca and their relationship with the precipitate of POS (Phreatic Overgrowths on Speleothems). Since the 70’s (GINÉS et al., 2012), POS have been object of study because they are key tool for Mediterranean Pliocene-Quaternary sea-level reconstruction. Results show for the first time the precipitation of this kind of speleothem under controlled conditions. Precipitation took place on frosted glass plates placed at the air-water interface during one year at two different pools in Coves del Drac. Additionally, air and water cave environmental features (e.g. salinity, temperature, pH) were monitored during the glass plates exposure period. This work is a first approach to POS precipitates continuity, quantity, mineralogy and crystalline fabric based on SEM image descriptions of the collected samples and the paired environmental and water conditions dataset. Differences in environmental and water characteristics widen the possibilities to improve the knowledge on the optimal conditions for POS formation.

[cat] Els llacs subterranis d’aigües salabroses de les coves de Mallorca, així com la seva relació amb els precipitats denominats sobrecreixements freàtics (POS - Phreatic Overgrowths on Speleothems), han estat objecte d’un intens estudi des dels anys 70 pel seu paper rellevant en les reconstruccions del nivell marí plio-quaternari de la Mediterrània (GINÉS et al., 2012). En el present treball es dóna compte, per primera vegada, de la formació d’aquest tipus d’espeleotemes en condicions controlades. Les superfícies experimentals sobre les quals s’ha produït aquest precipitat han estat plaques de vidre esmerilat, ubicades a la interfase aigua-aire durant un any a dos llacs diferents de les Coves del Drac. Juntament amb l’exposició de les plaques, s’han monitoritzat, les condicions atmosfèriques de l’interior de la cavitat, així com dels paràmetres físic-químics de l’aigua en què es produeixen els precipitats. Aquest treball és una primera aproximació centrada en la descripció, a partir de les imatges de microscòpia electrònica, de la continuïtat, quantitat, mineralogia i fàbrica cristallina dels precipitats recollits i la seva relació amb les condicions de precipitació. Les aigües i paràmetres ambientals d’aquests llacs presenten característiques diferents, la qual cosa amplia les possibilitats d’aprofundir en el coneixement dels paràmetres i condicions òptimes per a la formació i creixement d’aquests precipitats.


Matèries en català: Llacs -- Illes Balears ; Coves -- Illes Balears ; Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Lakes -- Spain -- Balearic Islands ; Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Identificador: 2605-3144
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 1.570033 - 18 p. - Ver registro completo