Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sistema Gleda-Camp des Pou (Manacor, Mallorca): estat de la qüestió
Autor/es Gràcia, Francesc ; Cirer, Antoni ; Lázaro, Juan Carlos ; Fernández, John Freddy ; Clamor, Bernat ; Mascaró, Guillem ; Pérez, Joan ; Fornós, Joan J. ; Ansaldi, Davide ; Bornemann, Dirk ; Franglen, Nick ; Granell, Álvaro ; Gamundí, Pere ; Enseñat, Juan José
Matèries en català: Coves -- Illes Balears -- Mallorca (Manacor) ; Relleu (Geografia) -- Illes Balears -- Mallorca (Manacor) ; Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en castellà: Espeleología -- Baleares -- Mallorca (Manacor) ; Cuevas -- Baleares -- Mallorca (Manacor) ; Relieve (Geografia).
Matèries en anglès: Caves -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Manacor) ; Landforms -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Manacor) ; Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] The Gleda-Camp des Pou is a cave system that connects to the open air through two collapse entrances found at its extremities. Currently the cave has an approximate development of 14,620 m, of which 13,720 m are underwater and 900 m above the water table. The total area of the cave system is 142,350 m². The predominant direction of the cave is NE-SW, although many of the galleries extend in different directions. The system contains large volume areas that make it stand out among the group of caves on the Mallorcan coast, with a great wealth and variety of corrosion morphologies and speleothems. The temperature, salinity and depth of the water column have been measured by means of a CTD oceanographic probe. The temperature is close to 19.6°C and the salinity has a stratified profile, with 3 layers separated by pycnoclines. CO2 and O2 have also been measured in 7 air chambers spread over different sectors. These chambers have no atmospheric relationship between them as they are separated by underwater galleries, and can be classified into two groups: the rooms that have a more or less direct connection with the surface and those that are more sealed from the outside atmosphere. In the first group, rooms containing air that allows normal respiration, CO2 values range from 1,100 to 6,230 ppm. The other group of rooms have values that range between 15,000 and 28,000 ppm. The Gleda-Camp des Pou System and the nearby Pirata-Pont-Piqueta System are related from a speleogenetic point of view, being respectively the second and third longest caves in the Balearic Islands.

[cat] El sistema Gleda-Camp des Pou correspon a una cavitat que s’obre a l’exterior mitjançant dos esfondraments situats a extrems oposats. Actualment la cova presenta un desenvolupament aproximat de 14.620 m, dels quals 13.720 són subaquàtics i 900 m són aeris. La superfície total de la cavitat ocupa 142.350 m2. La direcció predominant de la cova és de NE-SW, encara que moltes de les galeries es prolonguen en direccions diferents. El sistema posseeix zones de gran volum que el fan destacar entre el conjunt de coves del litoral mallorquí, amb una gran riquesa i varietat de morfologies de corrosió i també d’espeleotemes. S’han mesurat mitjançant una sonda oceanogràfica CTD la temperatura, salinitat i fondària de la columna d’aigua. La temperatura està propera a valors de 19,6ºC i la salinitat presenta un perfil estratificat amb 3 capes separades per picnoclines. També s’ha mesurat el CO2 i l’oxigen en 7 sales aèries repartides als diferents sectors. Les sales no tenen relació atmosfèrica entre elles, ja que es troben separades per galeries sotaiguades. Es poden classificar en dos grups: les sales que tenen comunicació més o menys directa amb la superfície i les que es troben més segellades de l’atmosfera exterior. A les de la primera agrupació, sales amb aire molt tolerable a la respiració normal, els valors de CO2 oscil·len entre 1.100 i 6.230 ppm. L’altre grup de sales tenen valors que oscil·len entre els 15.000 i 28.000 ppm. El sistema Gleda-Camp des Pou i el proper sistema Pirata-Pont-Piqueta, espeleogenèticament relacionats, constitueixen respectivament la segona i tercera cavitats de més recorregut de les Balears.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 1-32
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess