Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dinàmica de l’atmosfera dels sectors no turístics de les Coves del Drac
Autor/es Fornós, Joan J. ; Entrena, Ana ; Ginés, Joaquín
Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] In this paper we are reporting the data on carbon dioxide (CO2), temperature and radon gas (Rn) measured during a series of years in the Coves del Drac. Th ese data show a clear seasonal variation (summer/winter) related to the atmospheric circulation inside the cavity, that in fact is controlled by the ratio between inside/outside temperatures, being also conditioned by the topographic characteristics of the cave and the density diff erences of atmospheric gases. Th e highest measured values of CO2 correspond normally to the sector known as Cova Blanca (with a maximum of 1,600 ppm in summer and a minimum in winter of 440 ppm), whereas the values of the Cova Negra sector are slightly lower overall. Radon values follow the same pattern, with a peak value of 715 Bq/m3, although concentrations measured usually do not exceed 300 Bq/m3.

[cat] S’aporten les dades de les mesures del diòxid de carboni (CO2), temperatura i gas radó (Rn) efectuades durant una sèrie d’anys a les Coves del Drac, i en les quals s’hi observa una clara variació estacional (estiu/hivern) relacionada amb la circulació atmosfèrica a l’interior de la cavitat; aquesta dinàmica està propiciada per la relació de temperatura interior/ exterior de la cova, i es veu condicionada per les característiques topogràfi ques de la mateixa i les diferències de densitat dels gasos atmosfèrics. Els valors majors de CO2 mesurats corresponen normalment a la cova Blanca (amb un màxim de 1.600 ppm a l’estiu i un mínim a l’hivern de 440 ppm), essent els valors de la cova Negra lleugerament inferiors en general. Els valors de Rn segueixen el mateix patró, havent-se mesurat un valor màxim molt puntual de 715 Bq/m3 encara que normalment les concentracions mesurades no solen superar els 300 Bq/m3.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 215-221
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess