Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Caracterització físico-química dels llacs de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)
Autor/es Fornós, Joan J. ; Pilares, Alejandro ; Gràcia, Francesc ; Entrena, Ana
Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] Five-year (2013-2017) of sampling data of the physical-chemical characteristics of the lake waters existing in the Coves del Drac are presented. Salinity, temperature and pH as well as dissolved oxygen data, along the entire water column are measured, with special emphasis on the most superfi cial part due to the interest that it represents for the interaction of the environment with respect to the precipitation/dissolution of the carbonates. Th e data obtained show the presence of one, sometimes two, haloclines, as well as the variation of both the temperature and the pH with a marked seasonal and, variable, character in the diff erent lakes related to the topography (profi le) of the cave and the environmental parameters of the airfi lled chambers

[cat] Es presenten les dades de mostreig durant un quinquenni (2013-2017) de les característiques físico-químiques de les aigües dels llacs existents a les Coves del Drac. S’han pres mesures de salinitat, temperatura i pH així com d’oxigen dissolt, al llarg de tota la columna d’aigua, tot posant un especial èmfasi en la part més superfi cial degut a l’interès que representa per a la interacció del medi respecte a la precipitació/dissolució dels carbonats. Les dades obtingudes mostren la presència d’una, a vegades dues, haloclines, així com la variació tant de la temperatura com del pH amb un marcat caràcter estacional i, variable, en els diferents llacs relacionat amb la topografi a (secció) de la cova i dels paràmetres ambientals de les càmbres d’aire.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 181-195
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess