Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)
Autor/es Fornós, Joan J. ; Gómez-Pujol, Lluís ; Mas, Guillem
Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] The Upper Miocene deposits forming a tabular carbonate platform known as Marina de Llevant is the ideal substratum for the development of coastal karstic cavities such as the Coves del Drac. Th e caves are carved on Upper Miocene calcarenites that show an important primary porosity as well as a series of poor penetrative joints that initially controlled the development of former conduits; the presence of breccia deposits related with intramiocene paleokarst structures may also have infl uenced the initial subterranean fl ow. Anyway, the fi nal morphology of the cave is clearly determined by the vertical evolution due to the abundant collapse chambers present in the cavity. Th e presence of littoral Pleistocene aeolianite deposits on the present-day coast does not seem to have interacted in any case with the few sediment deposits present inside the cave.

[cat] La plataforma carbonatada tabular formada pels dipòsits cenozoics que conformen la denominada Marina de Llevant és el substrat idoni per al desenvolupament de cavitats càrstiques litorals com són les coves del Drac. Aquestes estan esculpides dins del materials calcarenítics del Miocè superior els quals presenten una elevada porositat primària i una fi ssuració poc penetrativa que controla en primera instància el desenvolupament dels conductes primigenis. A la vegada, altres fenòmens com la presència de puntuals nivells de bretxes, degudes a paleocol·lapses càrstics intramiocens, poden haver infl uït en la direccionalitat del fl ux subterrani inicial. La morfologia fi nal de la cova, però, queda determinada per l’evolució en la vertical deguda als abundants esfondraments que presenta la cavitat. La presència de dipòsits d’eolianites pleistocenes al litoral no sembla haver interactuat en cap cas amb els escassos dipòsits sedimentaris presents a l’interior de la cavitat.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 49-63
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess