Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'damia' apareix 31 vegades a 30 documents
'ramis' apareix 6 vegades a 6 documents


Arqueologia de les cavernes de les illes Balears  - Ramis, Damià ; Santandreu, Gabriel
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 317-332
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: A synthesis of the archaeological research in the caves of the Balearic Islands is presented, focused mainly in the work made during the last two decades. The cave occupation during the Early Bronze is explained, with special mention to the results obtained at Coval Simó and Cova des Riuets. The topic of copper mining in the beginning of the Mallorcan prehistory is commented, based on the evidence found in rock shelters of the Serra de Tramuntana. The new excavations and studies on Early and Mid Bronze funerary caves are explained, being the main features Cova de Can Martorellet among the natural caves and the monuments of Biniai Nou regarding the hypogea. The excavation of Cova des Mussol and Cova des Càrritx let establish for the first time the ritual or ceremonial use of some Menorcan caves in the mid 2nd millennium cal BC. With this reference, the same functional interpretation has been given to some caves in East Mallorca which show an entrance with cyclopean architectonic structures. Otherwise, the mentioned Cova des Càrritx and Cova des Mussol, together with Cova des Càrritx, have allowed improving significantly the knowledge about the Late Bronze necropolis in cave. About the Iron Age funerary caves, leaving aside the reuse of some earlier structures, maybe the most significant new case is the excavation of a new hypogeum at Cales Coves. In Ibiza, the punic world is characterized by the use of hipogea as tombs and the establishment of rock sanctuaries. Finally, in historic times it is highlighted the use of the caves for water supply and the Muslim refuges during the Christian conquest in the XIIIth century. ; Es presenta una síntesi de la recerca arqueològica efectuada a les cavitats de les Illes Balears, centrada sobretot durant les dues darreres dècades. Es tracta l’ocupació de les coves durant el Bronze inicial, amb especial menció als resultats de les feines realitzades al coval Simó i a la cova des Riuets. S’introdueix el tema de l’explotació minera del coure durant els inicis de la prehistòria mallorquina, a partir de les troballes a recers de la serra de Tramuntana. S’expliquen les novetats en el camp de les coves funeràries del Bronze inicial i mig, on destaquen, entre d’altres, l’excavació de la cova de Can Martorellet entre les cavitats naturals i els monuments de Biniai Nou entre els hipogeus. L’excavació de les coves des Mussol i des Càrritx varen suposar la definició per primera vegada de l’ús ritual o cerimonial de determinades cavitats menorquines a mitjan II mil·lenni cal BC. Amb aquests referents, s’ha realitzat la mateixa interpretació funcional a algunes grutes del Llevant mallorquí que presenten estructures arquitectòniques ciclòpies a la seva entrada. A més, les esmentades coves des Càrritx i des Mussol, juntament amb la cova des Pas, han permès una gran millora del coneixement sobre les necròpolis en cova del Bronze final. Pel que fa als enterraments de l’edat del Ferro, a més del reaprofitament de cavitats d’època anterior, la novetat més ressenyable és, tal volta, l’excavació d’un nou hipogeu a Cales Coves. A Eivissa, el món púnic suposa l’ús dels hipogeus com a sepulcres i l’establiment de santuaris rupestres. Finalment, en època històrica es destaquen l’aprofitament de les coves com a punt d’aiguada i els refugis d’època islàmica durant la conquesta cristiana del segle XIII. ; Se presenta una síntesis de la investigación arqueológica efectuada en las cavidades de las islas Baleares, centrada sobre todo en las dos últimas décadas. Se trata la ocupación de las cuevas durante el Bronce inicial, con especial mención a los resultados de los trabajos realizados en el Coval Simó y en la Cova des Riuets. Se introduce el tema de la explotación minera del cobre durante los inicios de la prehistoria mallorquina, a partir de los hallazgos en abrigos de la Serra de Tramuntana. Se explican las novedades en el campo de las cuevas funerarias del Bronce inicial y medio, donde destacan, entre otros, la excavación de la Cova de Can Martorellet entre las cavidades naturales y los monumentos de Biniai Nou entre los hipogeos. La excavación de la Cova des Mussol y la Cova des Càrritx supusieron la definición por primera vez del uso ritual o ceremonial de determinadas cavidades menorquinas a mediados del II milenio cal BC. Con estos referentes, se ha realizado la misma interpretación funcional en algunas grutas del Levante mallorquín que presentan estructuras arquitectónicas ciclópeas en la entrada. Además, las mencionadas Cova des Càrritx y Cova des Mussol, juntamente con la Cova des Pas, han permitido una gran mejora en el conocimiento sobre las necrópolis en cueva del Bronce final. En lo referente a los enterramientos de la edad del Hierro, además del reaprovechamiento de cavidades de época anterior, la novedad más reseñable es, tal vez, la excavación de un nuevo hipogeo en Cales Coves. En Ibiza, el mundo púnico supone el uso de hipogeos como sepulcros y el establecimiento de santuarios rupestres. Finalmente, en época histórica se destacan el aprovechamiento de las cuevas como punto de aguada y los refugios de época islámica durante la conquista cristiana del siglo XIII.
Matèries en català: Coves Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Caves Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.605317 - 16 p. - Ver registro completo

Requiem for Myotragus balearicus domestication  - Bover, Pere ; Ramis, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 12, pp. 73-84
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: La proposta de la domesticació de Myotragus balearicus pels primers pobladors humans de Mallorca, una hipòtesi clàssica de la prehistòria balear durant les darreres dècades del segle passat, ha estat recentment qüestionada. Les alteracions en forma de "V" observades a banyes de Myotragus, obtingudes a jaciments que contenien restes hwnanes i de fauna prehumana, varen ser inicialment considerades com a una prova de manipulació humana. Les banyes s'haurien seccionat per tal d'evitar que animals presumptament estabulats dins corrals es fessin mal entre ells. Ramis & Bover (2001) rebutjaren aquesta aproximació, i identificaren les alteracions en "V" observades a les banyes de Myotragus balearicus com resultat d'un comportament osteofàgic, una conducta coneguda a diversos bòvids i cèrvids, però no registrada fins a les hores a Myotragus balearicus. El comportament osteofagic no ha estat acceptat per alguns autors en articles recents, que encara proclamen l'autoria humana de les alteracions a les banyes, en base a dades de 1i¡'C. En aquest article, es presenten noves evidències que recolzen inequívocament que la conducta osteofàgica de Myotragus és la causa exclusiva del patró d'alteració registrat a les banyes. Recentment s'han recol-lectat nous materials de banyes de Myotragus que presenten alteracions en "V" provinents d'un jaciment subaquàtic a 10 m de profunditat en una cavitat submergida (un lloc sense possibilitat de relació entre Myotragus i humans) i materials provinents d'un jaciment del Pleistocè Mitjà. ; The proposal of the domestication of Myotragus balearicus by the first settlers on Mallorca, a topic in the Balearic prehistory during the last part of the previous century, has been recently disqualified. The "V"-trimmed Myotragus horn cores obtained from deposits containing human remains and pre-hwnan fauna were initially considered as a proof of human manipulation in order to avoid damage in animals assumedly gathered in corrals. After Ramis & Baver (2001) this approach has been refused and the "V"-trimmed horn cores of Myotragus balearicus were identified as the result of an osteophagic behaviour, a kind of behaviour previously known in some extant bovids and cervids, but as so far unrecorded on Myotragus balearicus. Although the osteophagic behaviour has been unaccepted by some recent authors, still claiming for a humancaused trimming of horn cores, new evidence supports our approach. Claims of Davis (2002) are based in 1i¡'C, a methodelogy recently used to study the diet of fossil and recent mammals. In our presentation we argue again on the osteophagic behavior of Myotragus ss a exclusive cause for the recorded trimmed horn cores. New materials displaying tile same "V" -trimmed horn cores pattern come from recently exhumed materials discovered in a subaquatic deposit at 10 m underwater in a flooded cave (a place with no possibility of relation between Myotragus and humans) and from Middle Pleistocene deposits.
Matèries en català: Paleontologia Mallorca ; Mallorca Arqueologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleontology Spain Majorca ; Majorca (Spain) Antiquities ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.605317 - 12 p. - Ver registro completo

Holocene extinction of endemic mammals of the Mediterranean islands: some methodological questions and an update.  - Ramis, Damià ; Alcover, Josep Antoni
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 12, pp. 309-318
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: L'objectiu d'aquesta contribució consisteix en millorar el coneixement de les causes i mecanismes relacionats amb l'extinció dels mamífers insulars endèmics a la Mediterrània durant l'Holocè, mitjançant l'anàlisi de les cronologies disponibles per a aquests fets. Aquesta aproximació és aplicada als taxa de Xipre, Creta, Còrsega-Sardenya i Mallorca-Menorca. Es fan servir criteris de fiabilitat per tal d'establir un marc cronològic sòlid, acurat, per a la presència i absència a cada territori. La cronologia per a la presència dels endemismes és inferida a partir de les datacions absolutes directes obtingudes sobre col-lagen d'ossos d'aquestes espècies, tenint en compte les seves limitacions temporals a cada cas. Les cronologies derivades de la presència de restes faunístiques a contextos estratigràfics datats per altres medis són evitades, si és possible, a causa de potencials edats diacròniques. A la discussió s'introdueixen exemples d'aquestes distorsions potencials procedents d'excavacions mallorquines. Els indicadors per a la desaparició dels endemismes s'obtenen a partir de la seva absèneia a contextos estratigràfics (dipòsits arqueològics normalment). Aquesta anàlisi permet establir els intervals cronològics per als processos d' extinció a cada territori. Els resultats són comparats amb les cronologies fiables per a la irrupció humana a cada illa. La manca de sincronia per a les extincions i la seva estreta relació amb la presència humana inicial a la majoria dels casos provoca el rebuig de causes estrictamen t ambientals com a explicació d' aquestes extincions. En ser analitzades les extincions dels mamífers de mida gran i mitjana, es pot trobar una estreta correlació amb l'edat inferida d'arribada dels humans moderns, encara que no s'ha documentat fins ara un solapament clar dels dos fets. En canvi, no es pot trobar el mateix patró en el cas de la desaparició dels petits mamífers. Mentre es documenta un llarg solapament temporal entre humans i petits mamífers a Còrsega-Sardenya i Creta (on Crocidura zimmernanni encara hi és present), l'extinció a les Balears i a Xipre sembla haver estat molt més sobtada, i la coexistència amb els humans primerencs encara no ha estat documentada. ; The aim of this contribution consists of improving the knowledge of the causes and mechanisms related to the extinction of endemic insular mammals in the Mediterranean during the Holocene, through an analysis of the chronologies available for such events. This approach is applied to the taxa from Cyprus, Crete, Corsica-Sardinia and Mallorca-Menorca. Reliability criteria are used in order to establish a solid, accurate chronological framework for their presence and absence in each territory. The chronology for the presence of endemics is inferred from direct absolute ages obtained (Tom bone collagen of these species, taking into account their potential limitations in each case. Chronologies derived from the occurrence of faunal remains [Tom stratigraphic contexts dated by other means are avoided where possible due to potential diachronic ages. Examples for these potential distortions coming from Mallorcan excavations are introduced in the discussion. Indicators for the disappearance of endemics are obtained [TOm their absence in dated stratigraphic contexts (usually archaeological deposits). This analysis enables us to establish chronological intervals for these extinction events in each territory. The results are compared to the reliable chronologies for human irruption in each island. The lack of synchrony for the extinctions and their close relationship to early human presence in most cases precludes strictly environmental causes for such extinctions. When the extinctions of large and medium-sized mammals are analysed, a close correlation can be found with the inferred time for modern human arrival, although a clear overlapping between these two events has not yet been recorded. However, tile same pattern cannot be found for the disappearance of small mammals. While great overlapping is recorded between humans and small mammals in Corsica-Sardinia and Crete (where Crocidura zimmernanni is still present), tile extinction in tile Baleàrics and Cyprus seems to have been much more sudden, and their coexistence with early humans has not yet been recorded.
Matèries en català: Extinció (Biologia) Mediterrània, Regió ; Història Natural.
Matèries en anglès: Extinction (Biology) Mediterranean Region ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.0296526 - 10 p. - Ver registro completo

Actividad humana en el litoral de Menorca durante la Prehistoria  - Anglada, Montserrat ; Ferrer, Antoni ; Ramis, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 25, pp. 213-233
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [spa]Durante la prehistoria de las Baleares, diferentes manifestaciones humanas se han ido sucediendo en su litoral (de hábitat pero también de carácter funerario y/o ritual), como resultado de las actividades socio-económicas desarrolladas por los grupos humanos que habitaron las islas durante más de dos mil años (2300-123 a.C.). Este trabajo presenta una síntesis de los tipos de yacimientos arqueológicos localizados y documentados en la isla de Menorca, relacionándolos con los datos existentes sobre el aprovechamiento económico de recursos costeros y con las evidencias de relaciones marítimas e intercambio con otras regiones del Mediterráneo Occidental. ; [eng]During the prehistory of the Balearic Islands, different human manifestations (habitat but also funerary and ritual) have taken place on the coast, as a result of the socio-economic activities carried out by the groups that inhabited the islands during more than two thousand years (2300-123 BC). This paper presents a synthesis of the main types of archaeological sites located and documented in the island of Menorca, relating them to existing data on the economic exploitation of coastal resources and to the evidence of maritime relations and exchange with other regions of the Western Mediterranean.
Matèries en català: Ecologia -- Illes Balears -- Menorca ; Prehistòria -- Illes Balears -- Menorca ; Edat del bronze -- Illes Balears -- Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Ecology -- Spain -- Illes Balears -- Minorca ; Bronze age -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.4539878 - 22 p. - Ver registro completo