Cerca de text


5 documents rellevants a la consulta.

'm' apareix 81 vegades a 68 documents
'munoz' apareix 7 vegades a 7 documents


Seguiment telemètric de la milana, Milvus milvus, a Mallorca  - Muñoz, M.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 167-176
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [cat] Des de 2000 s’ha utilitzat a Mallorca el seguiment telemètric, mitjançant diferents tecnologies, per a l’estudi i conservació de la milana, Milvus milvus. La monitorització d’un nombre significatiu d’exemplars ha permès determinar les àrees de campeig i ús més intens, localitzar baixes i identificar les causes de mortalitat. Així, a partir de la zona on va quedar resclosa la població a finals dels anys 90 s’ha observat una progressiva extensió de l’àrea utilitzada a Mallorca, ocupant actualment àrees de major qualitat ambiental. D’altra banda, la localització de baixes facilitada pel seguiment telemètric ha permès identificar l’enverinament com el principal factor de mortalitat de l’espècie i causa fonamental d’haver-la situada al llindar de l’extinció. D’aquesta forma el seguiment d’exemplars a Mallorca ha contribuït a determinar l’ús territorial de l’espècie i les àrees més importants per a la seva supervivència, i ha facilitat l’adopció de les accions necessàries per mitigar la problemàtica i facilitar la recuperació de la població. ; [eng] Telemetry monitoring using different technologies has been used for Red Kite, Milvus milvus, study and conservation since 2000. The monitoring of a significant number of individuals has helped to determine home ranges and areas of high use, casualty localisation and mortality causes. A progressive range expansion in Mallorca has been observed from the area that the population had been confined to at the end of the nineties, presently occupying those areas of greater environmental quality. Conversely, casualty localisation obtained by telemetry monitoring has identified poisoning as the main mortality factor and the fundamental cause of having placed the species on the verge of extinction. Therefore, the monitoring of birds in Mallorca has contributed in asserting the territorial use of this species and determining the most important areas for its survival, as well as facilitating the implementation of necessary mitigation actions and assist in the recovery of the population.
Matèries en català: Ocells -- Protecció -- Illes Balears -- Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Birds -- Conservation -- Illes Balears -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 5.1731153 - 10 p. - Ver registro completo

Avaluació de l’estat fisiològic del conill (Oryctolagus cuniculus) per mitjà de biomarcadors bioquímics  - Tejada, S. ; Busquets-Cortès, C. ; Monserrat, M. ; Capó, X. ; Castillo, V. ; Rayó, C. ; Muñoz, M. ; Sureda, A.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 41-49
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [cat] El conill europeu (Oryctolagus cuniculus) és una de les espècies de vertebrats més importants dels ecosistemes Mediterranis. L'arribada de malalties virals, com la mixomatosi, han donat lloc a disminucions importants de les poblacions de conills salvatges. La determinació de biomarcadors de l’estat pro-oxidant / anti-oxidant permeten avaluar l’existència d’algun factor ambiental o infecciós que indueixi una situació d’estrès a l’animal. L’objectiu del present estudi va ser avaluar biomarcadors d’estrès a conills obtinguts en diferents modes de captura i en conills afectats per mixomatosi. Els resultats obtinguts no evidencien cap tipus de diferència en les activitats plasmàtiques dels enzims antioxidants, de l’activitat mieloperoxidasa ni dels nivells de malondialdehid en funció de la diferent modalitat de captura: ca eivissenc, fura o grup estabulat. La producció d’espècies reactives per part de les cèl·lules immunitàries tampoc no es veu modificada. Per contra, les activitats dels enzims catalasa, glutatió peroxidasa i glutatió reductasa són significativament més baixes a fetge en animals afectats de mixomatosi respecte als animals sans, mentre que els nivells de malondialdehid són significativament més elevats als animals malalts. En conclusió, el fet que no s’hagin observat diferències derivades del procés de captura ni respecte al grup control, demostra que els conills capturats gaudien d’un bon estat de salut. Els conills afectats per mixomatosi presenten a nivell hepàtic una disminució general de les defenses antioxidants i un augment del dany oxidatiu, cosa que posa de manifest la gravetat de la patologia. ; [eng] The European rabbit (Oryctolagus cuniculus) is one of the most important vertebrate species in Mediterranean ecosystems. In the last 60 years, the arrival of viral diseases, such as myxomatosis, has led to significant diminution of the populations of wild rabbits. The determination of biomarkers of the pro-oxidant / anti-oxidant status allows the evaluation of the existence of an environmental or infectious factor that induces a situation of stress to the animal and the ability to respond and adapt to this situation. The aim of the present study was to evaluate stress biomarkers from rabbits obtained in different capture modes and rabbits affected by myxomatosis. The results obtained do not show any difference in the plasma activities of antioxidant enzymes, myeloperoxidase activity or malondialdehyde levels depending on the different way of capturing rabbits: Ibizan dogs, ferrets or the confined group. The production of reactive species by immune cells is also unchanged. In contrast, the activities of catalase enzymes, glutathione peroxidase and glutathione reductase are significantly lower in liver in animals affected by myxomatosis compared to healthy animals, while levels of malondialdehyde are significantly higher in diseased animals. In conclusion, the fact that no differences derived from the capture process or the control group have been observed demonstrates that the captured rabbits are in a good state of health. Rabbits affected by myxomatosis have a general decrease in antioxidant defences and an increase in oxidative damage, evidencing the seriousness of the pathology.
Matèries en català: Conills -- Races -- Illes Balears -- Mallorca ; Cuniculicultura -- Illes Balears -- Malllorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Rabbit breeds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.069246 - 9 p. - Ver registro completo

Seguimiento y recuperación de las poblaciones de conejo europeo (Oryctolagus cuniculus cuniculus) en Mallorca (Illes Balears) (2016-2019)  - Muñoz, M. ; Barceló, A. ; Rayó, C. ; Bernat, M. ; Barceló, J.M. ; Castillo, V. ; Castro, F. ; Vaquerizas, P.H. ; Blanco-Aguiar, J.A. ; Aparicio, F. ; Seguí, B. ; Villafuerte, R.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 21-40
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [spa] El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) es una especie clave y de gran interés económico y ecológico en los ecosistemas Mediterráneos. Durante las últimas décadas los drásticos cambios en los usos del territorio han transformado parte de él, modificando los hábitats naturales, problemática que se ha visto agravada con la incidencia de dos enfermedades víricas, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica (RHD), lo que ha provocado un importante declive de las poblaciones de conejo en Mallorca. La conservación de la especie se ha basado en determinadas ocasiones en la realización de repoblaciones. En este trabajo se muestran los resultados de un estudio iniciado en Mallorca cuya finalidad última es la de minimizar los riesgos asociados con esta medida de gestión, y establecer las bases metodológicas para una correcta recuperación de la especie. Por todo ello, se ha llevado a cabo un muestreo de las poblaciones de conejo susceptibles de ser donadoras, analizando sus características genéticas y sanitarias, a la par que se realiza una prospección de la situación de las poblaciones de conejo silvestre de Mallorca. De esta forma, la administración cinegética de Mallorca ha desarrollado durante los años 2016 y 2019 la cría experimental de conejo de campo partir de seis poblaciones donadoras en condiciones controladas de semi-libertad en el Centre Cinegètic de Mallorca. Los conejos obtenidos han servido para repoblar zonas en las que la densidad de conejo era baja o nula. Las bajas causadas por la nueva variante de la RHD (virus RHDV-2) en los núcleos de cría, y la depredación en las áreas de repoblación, han sido las causas de mortalidad más importantes. Posteriormente, se han observado tasas de mortalidad menores, lo que sugiere una mayor capacidad de respuesta inmunológica natural a la RHD, y las siguientes repoblaciones realizadas en la isla hasta la actualidad han mostrado altas tasas de supervivencia y adaptación de los ejemplares. ; [cat] El conill europeu (Oryctolagus cuniculus) és una espècie clau i de gran interès econòmic i ecològic als ecosistemes Mediterranis. Durant les últimes dècades els dràstics canvis en els usos del territori han transformat part d'ell, modificant els hàbitats naturals, problemàtica que s'ha vist agreujada amb la incidència de dues malalties víriques, la mixomatosi i la malaltia hemorràgica (RHD), el que ha provocat un important declivi de les poblacions de conill a Mallorca. La conservació de l'espècie s'ha basat en determinades ocasions en la realització de repoblacions. En aquest treball es mostren els resultats d'un estudi iniciat a Mallorca la finalitat última és la de minimitzar els riscos associats amb aquesta mesura de gestió, i establir les bases metodològiques per a una correcta recuperació de l'espècie. Per tot això, s'ha dut a terme un mostreig de les poblacions de conill susceptibles de ser donadores, analitzant les seves característiques genètiques i sanitàries, al mateix temps que es realitza una prospecció de la situació de les poblacions de conill silvestre de Mallorca. D'aquesta manera, l'administració cinegètica de Mallorca ha desenvolupat durant els anys 2016 i 2019 la cria experimental de conill de camp partir de sis poblacions donadores en condicions controlades de semi-llibertat al Centre cinegètic de Mallorca. Els conills obtinguts han servit per a repoblar zones en què la densitat de conill era baixa o nul·la. Les baixes causades per la nova variant de la RHD (virus RHDV-2) en els nuclis de cria, i la depredació en les àrees de repoblació, han estat les causes de mortalitat més importants. Posteriorment, s'han observat taxes de mortalitat menors, el que suggereix una major capacitat de resposta immunològica natural a l'RHD, i les següents repoblacions realitzades a l'illa fins a l'actualitat han mostrat altes taxes de supervivència i adaptació dels exemplars. ; [eng] The European rabbit (Oryctolagus cuniculus) is a key species of great ecological and economical interest in the Mediterranean ecosystem. During the last decades important changes in the land use have transformed part of its natural habitat, a problem that has been aggravated by the incidence of two viral diseases, myxomatosis and hemorrhagic disease (RHD) causing a major decline in the populations of Mallorca. The conservation of the species has been based on certain occasions in the realization of repopulations. This paper shows the results of a study initiated in Mallorca whose ultimate purpose is to minimize the risks associated with this management measure, and establish the methodological basis for a correct recovery of the species. Therefore, a sampling of the rabbit populations susceptible of being donors has been carried out, analyzing their genetic and sanitary characteristics, at the same time that a survey of the situation of the wild rabbit populations of Mallorca has been carried out. In this way, the hunting administration of Mallorca has developed during the years 2016 and 2019 the field rabbit experimental breeding from six donor populations in controlled conditions of semi-freedom in the Center Cinegètic de Mallorca. The rabbits obtained have served to repopulate areas in which rabbit density was low or zero. The losses caused by the new variant of the RHD (virus RHDV-2) in the breeding nuclei, and the predation in the areas of repopulation, have been the most important causes of mortality. Subsequently, lower mortality rates have been observed, suggesting a greater natural immune response capacity to the RHD, and the following repopulations carried out on the island until now have shown high rates of survival and adaptation of the specimens.
Matèries en català: Conills -- Races -- Illes Balears -- Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Rabbit breeds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.5519345 - 20 p. - Ver registro completo

Dynamics of the population of Common quail males in the island of Majorca and comparison with the northeast peninsular populations  - Rodríguez-Teijeiro, J.D. ; García, A. ; García-Galea, E. ; Jiménez-Blasco, I. ; Torres-Riera, A. ; Barceló, A. ; Muñoz, M. ; Vidal, F.J. ; Puigcerver, M. ; Seguí, B.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 51-64
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [eng] The population dynamics of the common quail males in Majorca were studied through censuses and captures during two reproductive cycles (2017 and 2018). Results were compared with those obtained in a monitoring program of 13 years (2005-2017) that had taken place in two sites in the northeast of the Iberian Peninsula (Figuerola del Camp in Tarragona, and Alp in Girona). The aim of the study was to investigate the migratory status of the Majorca population and its possible connectivity with other adjacent populations. Being a game species, the knowledge of the phenology and population dynamics throughout the reproductive cycle allow suitable management and conservation. The temporal pattern of abundance of the quail found in Majorca was different from that of the continental populations. A very early phenology of breeding individuals, similar to that found in latitudes of the south of the Iberian Peninsula, suggests the possible winter stay of a fraction of the population in this island. On the other hand, a very delayed phenology in the presence of breeder yearlings suggests an isolation of the Majorca population in relation to the one that breeds in the continent. The lack of synchronization between the abundance pattern of the breeding stock and the cereal cycle, raises more detailed studies on the possible effects this may cause in the population. ; [cat] Es va estudiar la dinàmica poblacional dels mascles de guàtlera a Mallorca a través de censos i captures durant dos cicles reproductors (2017 i 2018). Els resultats es van comparar amb els obtinguts en un seguiment de 13 anys (2005-2017) que havia tingut lloc en dos localitats del nord-est de la península Ibèrica (Figuerola del Camp a Tarragona, i Alp a Girona). L'objectiu del treball va ser indagar l'estatus migratori de la població mallorquina i la seva possible connectivitat amb altres poblacions adjacents. En tractar-se d'una espècie cinegètica, el coneixement de la fenologia i dinàmica poblacional al llarg del cicle reproductor permeten una adequada gestió i conservació. El patró temporal d'abundància de la guàtlera trobat a Mallorca va ser diferent al de les poblacions continentals. Una fenologia molt primerenca d'individus reproductors, similar a la trobada en latituds del sud de la península Ibèrica, suggereix la possible permanència hivernal d'una fracció de la població en aquesta illa. Per altra banda, una fenologia molt endarrerida en la presència de joves reproductors nascuts dins l'any suggereix un aïllament de la població mallorquina en relació a la que cria al continent. La manca de sincronització entre el patró d'abundància dels efectius reproductors i el cicle del cereal, planteja la realització d'estudis més detallats sobre els possibles efectes que això pugui provocar en la població.
Matèries en català: Ocells -- Protecció -- Illes Balears -- Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Birds -- Conservation -- Illes Balears -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.5519345 - 14 p. - Ver registro completo

Seguiment poblacional del conill de camp (Oryctolagus cuniculus), llebre (Lepus granatensis) i perdiu roja (Alectoris rufa) a Mallorca  - Muñoz, M. ; Prohens, C. ; Rayó, C.M. ; García, À. ; Vidal, F.J. ; Nolla, M. ; Alomar, C. ; Barceló, J.M. ; Bernat, M. ; Roldán, E. ; Barceló, A. ; Seguí, B.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 65-88
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [cat] Des de l’any 2006 es realitzen seguiments poblacionals d’espècies cinegètiques a l’illa de Mallorca, i a partir del 2012 es disposa d’una sèrie temporal per al conill europeu (Oryctolagus cuniculus), perdiu roja (Alectoris rufa) i llebre ibèrica (Lepus granatensis) basada en una metodologia estandarditzada i adaptada a les possibilitats de treball de camp del Servei de Caça del Consell de Mallorca. Es comparen densitats estimades amb una adaptació del mètode d’Emlen i amb Distance Sampling a 4 comarques cinegètiques amb hàbitats adequats per a les espècies indicades, i els resultats de transsectes oferint IKA. Els dos primers mètodes esmentats ofereixen dades consistents entre ells i útils de cara a la gestió. Durant la sèrie temporal estudiada es detecten poblacions molt altes de perdiu i de llebre. El conill presenta poblacions baixes tot i l’aparició puntual de repunts demogràfics, i es fa palès l’impacte de malalties com l’RHD. ; [eng] Since 2006, population monitoring of game species has been carried out on the island of Mallorca, and since 2012 a time series has been available for the European rabbit (Orytolagus cuniculus), Red-legged partridge (Alectoris rufa) and Iberian hare (Lepus Granatensis) based on a standardized and adapted methodology to the possibilities of field work of the Hunting Service of the Council of Majorca. Estimated densities are compared with an adaptation of the Emlen method and with Distance Sampling to 4 hunting regions with suitable habitats for the indicated species, and IKA transectc results are offered. The two aforementioned methods offer consistent data among them and useful for game management. During the studied time series very high populations of partridge and hare are detected. The rabbit presents low populations in spite of punctual appearance of demographic upturns, and the impact of diseases like the RHD becomes patent.
Matèries en català: Llebres -- Illes Balears ; Conills -- Races -- Illes Balears -- Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Rabbit breeds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.5519345 - 24 p. - Ver registro completo