Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

guijarro (6) antonio (14) jose (45)


Aspectes bioclimàtics del carst de Mallorca, Bioclimatic aspects of karst in Mallorca  - Guijarro, José Antonio
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 17-26
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: El clima de Mallorca, mediterrani, amb temperatures entre suaus i calides durant tot I'any (mitjana anual de 16,6 O C ) , permet una notable activitat dels processos carstics; no tan intensa com a les zones tropicals, pero superior a la de zones mes fredes. Damunt aquest nivell general d'activitat es superposen pautes de variació espacials i temporals, degudes a la gran variabilitat dels elements climatics, principalment de la precipitació. Aquesta presenta valors que oscil.len entre els 1.400 mm, a la Serra de Tramuntana, i quantitats al voltant dels 300 mm a I'extrem meridional de I'illa. ; The climate in Mallorca, typically Mediterranean, with temperatures between mild and bot throughout the year (annual average of 16.6 OC), allows a remarkable activity of karstic processes; not so intense as in the tropical areas, but superior to colder areas. Above this general level of activity spatial and temporary variation patterns are superposed, due to the great variability of climatic elements, mainly from precipitation. This shows values that range from 1,400 mm, in Serra de Tramuntana mountain range, to around 300 mm in the southern end of the island.
Matèries en català: Mediterrània, Regió Clima ; Hidrologia càrstica ; Història Natural.
Matèries en anglès: Mediterranean Region Climate ; Hydrology, Karst ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.7125874 - 10 p. - Ver registro completo

Resumen del tercer informe científico del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)  - Guijarro, José Antonio
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 173-189
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Se presenta una síntesis del Resumen Técnico del tercer inforrne científico del IPCC, como primera aproximación al mismo y animando a los lectores a consultar la fuente original. Primeramente, se pasa revista a los cambios observados en el sistema climático, cuyo aspecto mas evidente es un aumento progresivo de la temperatura media del aire en la superficie terrestre. Despues se discuten las capacidades de los modelos numéricos para simular la evolución del sistema climático, asi como para discriminar que parte del cambio es debido a las actividades humanas. Y por último, se realizan predicciones del clima de los próximos siglos en base a diversas hipotesis de desarrollo económico y emisiones de gases con efecto invemadero, en las que la temperatura media global continuara ascendiendo, con distinto ritmo según los supuestos considerados ; An abstract of the Technical Summary of the IPCC third scientific report is presented as a first approximation to it, thereby willing to push readers to consult the original work. Changes observed in the climatic system are first reviewed, their most outstanding feature been the progressive rising of the global mean surface air temperature. Then the abilities of numerical models to simulate the evolution of the climatic system and to attribute part of the changes to human activities are discussed. Last, climate projections for forthcoming centuries are made, based on several scenarios of economic development and greenhouse gases emissions, in which the global mean temperature will keep on rising, but at different rates according to the considered scenarios. ; Es presenta una síntesi del resum tècnic del tercer inforrne científic del IPCC, com una primera aproximació al mateix i animant als lectors a consultar la font original. Primerament es revisen els canvis observats al sistema climàtic, l'aspecte més evident dels quals és un augment progressiu de la temperatura mitjana de l'aire de la superficie terrestre. Despres es discuteixen les capacitats dels models numèrics per a simular l'evolució del sistema climàtic, aixi com per a discriminar quina part del canvi es degut a les activitats humanes. Finalment es fan prediccions del clima dels pròxims segles basades en diverses hipòtesis de desenvolupament econòmic i emissions de gasos amb efecte hivernacle, als quals la temperatura mitjana global continuarà pujant, amb diferent ritme segons els supòsits considerats.
Matèries en català: Canvis climàtics ; Història Natural.
Matèries en anglès: Climatic changes ; Efecte hivernacle (Meteorologia) ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.7125874 - 17 p. - Ver registro completo

Climatologia  - Guijarro, José Antonio
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 161-174
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: S'ha estudiat el clima de Cabrera en base a les dades pluviomètriques subministrades per l'estació del Far de N'Ensiola i per observatoris propers i/o representatius. La mitjana de precipitacions anuals és de 380 mm, amb uns totals anuals situats entre 193 i 555 mm. La intensitat de les precipitacions és considerable, sobretot els mesos de tardor. Es presenten les freqüències de registres de pluja, tempestes, neu, calabruix, humitat i roada, així com estimacions de la insolació, irradiació i altres paràmetres meteorològics. El clima de Cabrera és un clima semiàrid càlid, d'acord amb la classificació de Emberger. Es presenta el diagrama ombromètric de Cabrera. ; The climate of the Island of Cabrera has been studied with data that came from the meteorological station of the light-house of N'Ensiola and also other stations that are in the geographical vicinity of the island. The mean annual rainfall is 380 mm, the lowest and highest annual values are 193 and 555 mm. The precipitations are of a great intensity, principally in autumn. The recorded frequencies of rain, snow, hail, dew and storms are given with the values of humidity and an estimate of the solar radiation and insolation. The climate of Cabrera following the classification of Emberger is semi-arid. The ombrometric diagram of Cabrera is shown
Matèries en català: Cabrera (Illes Balears) Clima ; Història Natural.
Matèries en anglès: Cabrera (Spain) Climate ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.7125874 - 14 p. - Ver registro completo

Problemática de la detección del cambio climático en Baleares  - Guijarro, José Antonio
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 147-158
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: El estudio de las series más largas de Baleares (4 de temperatura y 7 de precipitación) ilustra la problemática de la detección del cambio climático, Tras analizar la influencia de los cambios de emplazamiento de los observatorios en estas series, emmascarado en las pluviométricas por su elevada variabilidad interanual, se ha observado en los ultimos años un aumento de la temperatura media a un ritmo de O,77ºC por decenio. Las tendencias observadas en la precipitación desde 1941 son de disminución en el nordeste de Baleares (-9% en Mahón) y aumento en el sudoeste (+ 13% en Ibiza), indicando un posible cambio en las frecuencias de los tipos de circulación atmosférica en el Mediterráneo Occidental. ; The study of the longest series of the Balearic Islands (4 of temperature and 7 of precipitation) illustrates the problems in the detection of climatic change. After analyzing the influence of the observatory site moves in these series, masked in the pluviometric ones by their high inter-annual variability, an increase in the mean temperature at a rate of O,77eC per ten years has been observed. The observed tendencies in the precipitation from 1941 show a decrease in the northeast of the Balearics (-9% at Ma6) and an increase in the southwest (+13% at Eivissa), pointing at a possible change in the frequencies of the atmospheric circulation types in the Western Mediterranean. ; L'estudi de les sèries més llargues de Balears (4 de temperatura i 7 de precipitació) il.lustra la problemàtica de la detecció del canvi climàtic. Després d'analitzar la influència dels canvis d'emplaçament dels observatoris en aquestes sèries, emmascarat en les pluviomètriques per la seva elevada variabilitat interanual, s'ha observat als darrers anys un augment de la temperatura mitjana a un ritme de O,77ºC per decenni. Les tendències observades a la precipitació des de 1941 són de disminució al nordest de Balears (-9% a Maó) i augment al sudoest (+ 13% a Eivissa), indicant un possible canvi a les freqüències dels tipus de circulació atmosfèrica a la Mediterrània Occidental.
Matèries en català: Canvis climàtics Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Climatic changes Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.7125874 - 12 p. - Ver registro completo

El Canvi climàtic: passat, present i futur  - Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Guijarro, José Antonio, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 9
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Climatologia ; Canvis climàtics.
Matèries en anglès: Climatology ; Climatic Changes.
Rellevància comparativa: 4.195367 - 212 p. - Ver registro completo

Presentació El canvi climàtic: passat, present i futur - Pons, Guillem X. ; Guijarro, José Antonio ; Climatic changes
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 7-11
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Canvis climàtics ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 4.195367 - 5 p. - Ver registro completo