Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'capo' apareix 2 vegades a 2 documents
'x' apareix 46 vegades a 46 documents


Avaluació de l’estat fisiològic del conill (Oryctolagus cuniculus) per mitjà de biomarcadors bioquímics  - Tejada, S. ; Busquets-Cortès, C. ; Monserrat, M. ; Capó, X. ; Castillo, V. ; Rayó, C. ; Muñoz, M. ; Sureda, A.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 41-49
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [cat] El conill europeu (Oryctolagus cuniculus) és una de les espècies de vertebrats més importants dels ecosistemes Mediterranis. L'arribada de malalties virals, com la mixomatosi, han donat lloc a disminucions importants de les poblacions de conills salvatges. La determinació de biomarcadors de l’estat pro-oxidant / anti-oxidant permeten avaluar l’existència d’algun factor ambiental o infecciós que indueixi una situació d’estrès a l’animal. L’objectiu del present estudi va ser avaluar biomarcadors d’estrès a conills obtinguts en diferents modes de captura i en conills afectats per mixomatosi. Els resultats obtinguts no evidencien cap tipus de diferència en les activitats plasmàtiques dels enzims antioxidants, de l’activitat mieloperoxidasa ni dels nivells de malondialdehid en funció de la diferent modalitat de captura: ca eivissenc, fura o grup estabulat. La producció d’espècies reactives per part de les cèl·lules immunitàries tampoc no es veu modificada. Per contra, les activitats dels enzims catalasa, glutatió peroxidasa i glutatió reductasa són significativament més baixes a fetge en animals afectats de mixomatosi respecte als animals sans, mentre que els nivells de malondialdehid són significativament més elevats als animals malalts. En conclusió, el fet que no s’hagin observat diferències derivades del procés de captura ni respecte al grup control, demostra que els conills capturats gaudien d’un bon estat de salut. Els conills afectats per mixomatosi presenten a nivell hepàtic una disminució general de les defenses antioxidants i un augment del dany oxidatiu, cosa que posa de manifest la gravetat de la patologia. ; [eng] The European rabbit (Oryctolagus cuniculus) is one of the most important vertebrate species in Mediterranean ecosystems. In the last 60 years, the arrival of viral diseases, such as myxomatosis, has led to significant diminution of the populations of wild rabbits. The determination of biomarkers of the pro-oxidant / anti-oxidant status allows the evaluation of the existence of an environmental or infectious factor that induces a situation of stress to the animal and the ability to respond and adapt to this situation. The aim of the present study was to evaluate stress biomarkers from rabbits obtained in different capture modes and rabbits affected by myxomatosis. The results obtained do not show any difference in the plasma activities of antioxidant enzymes, myeloperoxidase activity or malondialdehyde levels depending on the different way of capturing rabbits: Ibizan dogs, ferrets or the confined group. The production of reactive species by immune cells is also unchanged. In contrast, the activities of catalase enzymes, glutathione peroxidase and glutathione reductase are significantly lower in liver in animals affected by myxomatosis compared to healthy animals, while levels of malondialdehyde are significantly higher in diseased animals. In conclusion, the fact that no differences derived from the capture process or the control group have been observed demonstrates that the captured rabbits are in a good state of health. Rabbits affected by myxomatosis have a general decrease in antioxidant defences and an increase in oxidative damage, evidencing the seriousness of the pathology.
Matèries en català: Conills -- Races -- Illes Balears -- Mallorca ; Cuniculicultura -- Illes Balears -- Malllorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Rabbit breeds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.4104428 - 9 p. - Ver registro completo