Cerca de text


5 documents rellevants a la consulta.

gabriel (13) oliver (9) bibiloni (5)


Infraestructuras eléctricas y protección de la avifauna: el caso balear  - Bibiloni Oliver, Gabriel
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 20, pp. 543-549
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Este artículo resume las actuaciones en materia de conservación de avifauna, en relación con las líneas eléctricas, que se han venido realizando en las Illes Balears en las últimas décadas. Se da un somero repaso a los potenciales impactos que tiene la red eléctrica sobre este grupo faunístico y las soluciones técnicas que se han aplicado. Los datos recogidos en los últimos años por ornitólogos, organizaciones conservacionistas y técnicos de la administración apuntan hacia una notable mejora en el número de ejemplares y estado de las poblaciones de determinadas especies, especialmente rapaces, susceptibles de ser afectadas por estas infraestructuras, y que tienen un papel clave en los ecosistemas de nuestras islas. Estos resultados son un ejemplo de estrecha colaboración entre la administración pública y la empresa privada, que ha contado con la inestimable colaboración de asociaciones, grupos y personas conocedoras del medio y la avifauna de las islas.
Matèries en català: Instal·lacions elèctriques ; Aus Protecció ; Fauna Protecció ; Història Natural.
Matèries en anglès: Electric wiring ; Birds Protection ; Fauna Protection ; Natural History.
Rellevància comparativa: 7.5761976 - 7 p. - Ver registro completo

La vegetació (Memòria del mapa de les comunitats vegetals)  - Rita, Joan ; Bibiloni Oliver, Gabriel
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 207-256
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es descriuen les diferents comunitats vegetals de l'Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears), tot indicant la seva estructura, composició florística, situació sintaxonòmica i distribució. Proposam tres noves associacions: Micromerio filiformis-Allietum antoni-bolosii (Al. Arenarion balearici), Ephedro fragilis- Withanietum frutescentis (Al. Salsolo-Peganion) i Ferulo communis-Juniperetum phoeniceae, i dues noves subassociacions: Cneoro-Ceratonietum subas. euphorbietosum dendroidis (Al. Oleo-Ceratonion) i Medicagini citrinae-Louateretum arborae subas. betetosum marcosii (Al. Medicagini-Lanaterimi arborae). Es discuteix que les dues principals comunitats llenyoses de l'Illa pertanyen a distintes fases de la successió. Hem constatat que la presència d'una o altra respon a les diferents característiques del substrat, i que la dinàmica d'aquestes comunitats segueix direccions paral-leles. S'han detectat fenòmens erosius importants en algunes zones de l'Illa, aparentment originats pel trànsit i pastura tge de les ovelles. ; We describe the plant communities of Cabrera Archipelago (Balearic Islands), with some indications about their structure, floristic composition, sintaxonomic position, and distribution. We propose three new phytosociologycal associations: Micromerio filiformis-Allietum antoni-bolosii (Al. Arenarion balearici), Ephedro fragilis-Withanietum frutescentis (AI. Salsolo-Peganion), and Ferulo communis-Juniperetuni phoeniceae, and two new subassociations: CneoroCeratonietum subas. euphorbietosum dendroidis (AI. Oleo-Ceratonion) and Medicagini citrinae-Lauateretum arboreae subas. betetosum marcosii (Al. Medicagini-Lauaterion arborae). We have the opinion than the two main shrublands communities life over different kinds of subtract, and than their dynamic follow parallel ways. We have observed important erosion phenomena, they are originated by passing of sheeps.
Matèries en català: Vegetació Illes Balears Cabrera ; Història Natural.
Matèries en anglès: Plants Spain Cabrera ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.629173 - 49 p. - Ver registro completo

Flora vascular dels illots i addicions a la flora de Cabrera Gran  - Bibiloni Oliver, Gabriel ; Alomar, Guillem ; Rita, Joan
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 179-206
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: La flora vascular dels illots de l'Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) comprèn 193 tàxons (62 % de teròfits, 10,8 % de faneròfits s.l., 10,7 % de hemicriptòfits, 9,1 % de camèfits i 7,5 % de geòfits). Hom ha ampliat en 29 espècies la flora total de l'Arxipèlag, inclosa Cabrera Gran (el catàleg total se situa en 496 espècies), entre les noves troballes destaca Parietaria mauritaniea (I. des Fonoll). Hi ha una millor correlació entre els logaritmes del nombre de espècies i l'alçada dels illots, que entre el nombre de espècies i la seva superficie. Açò sembla indicar que en aquestes illes de petites dimensions l'alçada és un millor indicador de la diversitat d'ambients que la superfície. ; Islets' vascular flora of Cabrera Archipelago (Balearic Islands) is 193 taxa (62 % of therophytes, 10,8 % of phanerophytes s.l., 10,7 % of hemicryptophytes, 9,1 % of chamephytes and 7,5 % of geophytes). We have enlarged in 29 taxa the total flora of this Archipelago, including Cabrera Gran (the total checklist is 496 taxa). Parietaria mauritaniea (I. des Fonoll) is one of the most remarkable' species. We have found a better correlation between the logarithm of species number and islets high, than between the species number and islets surface; then, for this small islands the high is a better indicator of environmental heterogeneity than surface
Matèries en català: Flora Illes Balears Cabrera ; Història Natural.
Matèries en anglès: Flora Spain Cabrera ; Natural History.
Rellevància comparativa: 5.682148 - 28 p. - Ver registro completo

Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears : Acompanyat d’una descripció general de les petites illes i els illots  - Mayol, Joan, Coord. ; Bibiloni Oliver, Gabriel ; Pons Buades, Guillem X. ; Ballesteros, Enric
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 29, pp. 1-181
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Illes -- Illes Balears ; Fauna -- Illes Balears ; Vegetació -- Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Islands -- Spain -- Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.7880988 - 181 p. - Ver registro completo

Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears : Acompanyat d’una descripció general de les petites illes i els illots  - Mayol, Joan, Coord. ; Bibiloni Oliver, Gabriel ; Pons Buades, Guillem X. ; Ballesteros, Enric
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 29
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [CAT] La divisió internacional del Conservatoire du Littoral, promou l’elaboració d’un Atles de les illes petites de la Mediterrània occidental, que inclogui les illes petites des d’Itàlia occidental, Malta i Tunísia fins el Marroc. El projecte és compartit amb la Iniciativa PIM (Petites Illes de la Mediterrània), una ONG ambiental el naixement de la qual està molt relacionat amb aquesta obra. L’Atles comporta l’inventari, la cartografia i la descripció bàsica de tots aquests accidents geogràfics en aquesta zona, i considera illa petita qualsevol extensió de terra separada per més de 5 m de la més propera, que sostingui, com a mínim, una planta terrestre. El límit superior, convencionalment, s’ha fixat en mil hectàrees, tot i que s’hi han inclòs alguns casos per sobre d’aquesta xifra, com el de l’illa de Cabrera, en el cas balear. Atès que el nombre d’illes d’aquestes característiques és elevat (1.400 com a mínim), s’ha considerat convenient dividir aquest àmbit geogràfic en conques físiques de característiques comunes, que són les indicades en el mapa de la pàgina anterior. El projecte involucra centenars d’especialistes dels àmbits acadèmics, ambientals i geogràfics dels sis estats regionals de la zona (França, Itàlia, Malta, Tunísia, Algèria i el Marroc). El volum d’informació que s’ha de gestionar és considerable, i els ritmes de treball, desiguals; en conseqüència, s’ha optat per presentar els resultats de manera esglaonada. Diverses circumstàncies han permès disposar en primer lloc d’aquest volum, el de les Illes Balears, que enceta la publicació de l’obra. D’altra banda, s’ha optat per una publicació informàtica de l’obra, que permet una consulta àgil; l’actualització immediata de qualsevol informació i la disponibilitat de dades quasi simultània a la seva obtenció. Les consultes a l’obra podran fer-se on line al domini www.pimatlas.org. Les Illes Balears són, clarament, una unitat natural, i han generat un volum de dades científiques molt considerable, que constitueix un avenç important pel que fa al coneixement del món microinsular de l’arxipèlag, no tant per les noves aportacions, sinó sobretot perquè reuneix les visions de biòlegs terrestres i marins, geòlegs, historiadors, geògrafs i persones interessades, en una visió pluridisciplinària que posa a l’abast de tots els coneixements més diversos sobre aquesta part del territori. L’obra no és un projecte de recerca, sinó una compilació ordenada i amb pretensions d’exhaustivitat de la información disponible, amb criteris homogenis. S’ha intentat posar al dia l’inventari d’illes petites i illots i fer-ne una descripció física homogènia (situació, extensió, relleu, distància a la costa i longitud litoral), a més d’avaluar-ne els coneixements i valors naturals, amenaces i instruments de gestió i conservació. La publicació inclou aquesta informació de cada una de les 149 illes petites de les Balears, en forma de mapa i fitxa individual. Cal tenir present que no hi ha illa sense mar, i el fet insular no es pot entendre sense tenir en compte l’entorn marí, tot i que sovint les responsabilitats de gestió estan dividides (artificialment) entre els dos àmbits. En conseqüència, hem procurat reunir i valorar dades de l’àmbit marí, tot i la impossibilitat de delimitar amb precisió la zona marina que correspon a cada illa. Aquesta informació esquemàtica es complementa amb textos explicatius i descriptius en quatre àmbits: 1) Una descripció general del fet microinsular a les Illes Balears. 2) Una descripció particular dels grans conjunts o clústers en què hem subdividit la conca balear. 3) Una descripció concreta d’algunes illes de cada clúster, seleccionades amb criteris de representativitat o de singularitat. 4) Quadres de text inserits com a detall de temes concrets que poden tenir un interès específic, sigui natural, històric o cultural. L’objectiu de l’obra és posar la informació més actualitzada sobre aquestes unitats geogràfiques a disposició de les institucions i les persones amb responsabilitats sobre les illes menors (ajuntaments, consells, administracions ambientals, de costes i, si escau, propietaris). Tenim l’esperança que les dades reunides estimulin els estudiosos i especialistes a completar i actualitzar els coneixements del món microinsular de les Illes Balears, avui un tresor de naturalitat escampat davant un litoral intensament transformat per l’economia turística de les darreres dècades.
Rellevància comparativa: 3.7880988 - 181 p. - Ver registro completo