Cerca de text


9 documents rellevants a la consulta.

'ballesteros' apareix 9 vegades a 9 documents
'enric' apareix 9 vegades a 9 documents


Algues bentòniques i fanerògames marines  - Ballesteros, Enric
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 503-530
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: La flora marina de l'arxipèlag de Cabrera és extraordinàriament rica a causa de la gran amplitud batimètrica dels seus fons i a la gran transparència de les seves aigües. Tot i no haver-se realitzat una recerca florística exhaustiva, en l'actualitat el nombre de tàxons coneguts de l'arxipèlag i els seus voltants és de 437 (274 si excloem les diatomees) (13 Cyanophyta, 163 Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35 Chlorophyta, 3 Magnoliophyta). Aquesta gran riquesa florística es tradueix també en l'existència d'un gran nombre de comunitats fitobentòniques, de tal forma que en l'àrea que abasta l'arxipèlag estan representades la pràctica totalitat de comunitats d'algues i fanerògames marines pròpies de la Mediterrània Central que creixen en aigües oligotròfiques. És destacable el caràcter termòfil de l'arxipèlag pel que fa a la seva flora i a les associacions algals que s'hi desenvolupen. ; The great bathymetric amplitude and the clear waters of the Cabrera archipelago allow the development of a very rich marine flora. Unless an exhaustive research program on marine floristics is lacking, the number of taxa currently known from the archipelago attains 437 (274 if diatoms are excluded) (13 Cyanophyta, 163 Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35 Chlorophyta, 3 Magnoliophyta). This high floristic richness is in agreement with a high number of different phytobenthic communities, to such a degree that nearly all the seaweed and seagrass communities from oligotrophic waters described from the Central Mediterranean are present in the area. The thermophilic conditions of the archipelago, in relation to other Mediterranean places, IS reflected both in the species pool and the phytobenthic communities.
Matèries en català: Algues ; Fanerògames ; Història Natural.
Matèries en anglès: Algae ; Phanerogams ; Natural History.
Rellevància comparativa: 6.2408514 - 28 p. - Ver registro completo

El Bentos: el marc físic  - Ballesteros, Enric ; Zabala, M.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 663-685
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Les característiques globals de les aigües (O a -50 metres) de l'Arxipèlag de Cabrera permeten situar-les en l'extrem d'oligotròfia i altes temperatures de les aigües pròpies de la Mediterrània Occidental. El contingut en nutrients és molt baix -en el context de les aigües costaneres mediterrànies-, i les mitjanes oscil-len entre 0,04 i 0,08 J.Lmols/l de fosfats i 0,25 i 0,80 J.Lmols/l de nitrats. La transparència de l'aigua és extraordinària durant tot l'any (principalment a l'estiu), amb aigües que varien entre els tipus lA i II de Jerlov (coeficients d'extinció entre 0,053 i 0,076 m'). La temperatura de l'aigua superficial és elevada en relació a d'altres localitats mediterrànies i varia entre 14,6°C (febrer) i 27,5°C (agost). Pel que fa a les característiques tròfiques i òptiques de l'aigua, l'Arxipèlag de Cabrera és més proper als mars subtropicals que als mars temperats. La temperatura mitjana de l'aigua és també més propera a la de les zones tropicals i subtropicals que a la de les zones temperades, però la forta oscillació tèrmica i les relativament baixes temperatures que s'obtenen a l'hivern diferencien Cabrera de les zones tropicals. La distribució en fondària dels paràmetres ambientals estudiats suggereix que la llum. i l'hidrodinamisme són, per aquest ordre, els factors de més importància a l'hora de determinar la zonació de les comunitats submergides. Tots dos factors tenen una disminució exponencial en fondària. És possible, però, que la temperatura i els nutrients tinguin un cert protagonisme en explicar la manca de determinades espècies per sobre del nivell mitjà de la termoclina a l'estiu. La concentració de nutrients, la llum i la temperatura tenen un comportament estacional molt marcat que, encara que inferior a d'altres localitats mediterrànies, és suficient per a delimitar les característiques ambientals de cada estació de l'any. ; The global attributes of the coastal waters (from O to -50 meters) surrounding the Cabrera archipelago stand for the warmy and oligotrophic extreme in Western Mediterranean waters. The nutrient content is very low in relation to other coastal mediterranean waters; average phosphate concentrations range from 0,04 to 0,08 J.Lmols/l and mean nitrate concentrations range from 0,25 to 0,8 J.Lmols/i. Water transmittance is very high throughout the year (highest in summer), with waters ranging between Jerlov's types lA and II (attenuation coefficient between 0,053 and 0,076 m'). Surface water temperatures range between 14,6°C (february) and 27,5°C (august). The Cabrera archipelago stands closer to subtropical and tropical than to temperate seas according to trophic and optical attributes. Mean water temperatures are also close to those usually found in subtropical areas but the wide thermic ranges and the relatively low winter temperatures keep Cabrera away from truly warm seas. The depth profiles of the environmental factors affecting plant and animal distribution suggest that light and hydrodynamism are, in this order, the main factors forcing zonation in underwater cliffs. Both factors exponentially decrease with depth. Nevertheless, temperature and nutrient concentration are probably important in determining the uppermost limit of some strictly deep-water species. Changes in nutrient concentration, light, and temperature show a noticeable seasonal trend, that although being lower than the observed in other mediterranean localities, allows the typification of a whole annual cycle.
Matèries en català: Bentos Illes Balears Cabrera ; Història Natural.
Matèries en anglès: Benthos Spain Cabrera ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.992681 - 23 p. - Ver registro completo

Llistat preliminar dels hàbitats marins bentònics a les illes Balears amb alguns comentaris des de la perspectiva de la conservació  - Ballesteros, Enric ; Cebrián, Emma
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 20, pp. 93-110
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: En aquest treball es presenta un llistat preliminar dels hàbitats marins de les illes Balears seguint la nomenclatura i classificació del “Inventari espanyol d’hàbitats marins”, totalitzant 241 hàbitats diferents. Es comenten els hàbitats que s’han considerat més importants des del punt de vista de la conservació, bé per la seva extremada raresa al marc geogràfic que ens ocupa, bé perquè s’hagin observat regressions d’aquests hàbitats a les mateixes Balears o a d’altres indrets mediterranis. Finalment s’avaluen les principals pressions a les que aquests hàbitats estan sotmesos i els impactes que incideixen sobre ells.
Matèries en català: Mar Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Ocean Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.992681 - 18 p. - Ver registro completo

Els crustacis decàpodes  - Corbera, J. ; Ballesteros, Enric ; Garcia, Lluc
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 579-587
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es presenta un inventari faunístic dels crustacis decàpodes de l'Arxipèlag de Cabrera, fent esment de la distribució batimètrica i bionòmica de les espècies. Han estat censades 69 espècies, les quals són representatives dels sistemes rocosos litorals i dels fons de plataforma continental de la Mediterrània Occidental. ; The check-list of decapod crustaceans from the Cabrera Archipelago is presented, with comments on the bathymetric and bionomic distribution of the species. Sixty nine species have been found in the different sampled communities. These species represent the main decapod fauna from the rocky littoral ecosystems and the continental shelf bottoms from the Western Mediterranean.
Matèries en català: Crustacis ; Història Natural.
Matèries en anglès: Crustacea ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.7445107 - 9 p. - Ver registro completo

Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears : Acompanyat d’una descripció general de les petites illes i els illots  - Mayol, Joan, Coord. ; Bibiloni Oliver, Gabriel ; Pons Buades, Guillem X. ; Ballesteros, Enric
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2020, n. 29, pp. 1-181
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Illes -- Illes Balears ; Fauna -- Illes Balears ; Vegetació -- Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Islands -- Spain -- Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.4963405 - 181 p. - Ver registro completo

El Bentos: les coves  - Uriz Lespe, María Jesús ; Zabala, M. ; Ballesteros, Enric ; Garcia-Rubies, A. ; Turon, X.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1993, n. 2, pp. 731-748
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es descriuen les comunitats bentòniques de les coves i túnels de l'Arxipèlag de Cabrera, en funció dels principals grups d'organismes que les habiten. L'estudi s'ha basat concretament en la Cova des Calamars, la Cova Blava i el Túnel de l'Estell des Coll. Les comunitats de coves de l'Arxipèlag corresponen a les típiques de les coves balears, caracteritzades per la manca o escassesa d'octocoralaris (p. e. Corallium rubrum), i per la proliferació dels briozous. La comparació de les coves de Cabrera amb les d'altres indrets de la Mediterrània Occidental (Costa Catalana, Marsella i Nàpols) mostren diferències qualitatives i quantitatives importants que semblen estar condicionades per la distància geogràfica, la profunditat i la topografia de les coves. ; The benthic communities of caves and tunnels of the Cabrera Archipelago are described on the basis of the groups of organisms they harbour. The Calamars Cave, Blava Cave and Estell des Coll tunnel have been used as a model for the study. The communities found correspond to those typical from the Balearic caves, characterized by the absence or paucity of Octocorallia (e. g. Corallium rubrum), and the abundance of Bryozoans. Comparisons of the Cabrera caves with those from other localities in the Western Mediterranean (Catalonia, Marseilles and Naples) show sizeable qualitative and quantitative differences. Geographical distance, cave topography and depth are likely the main factors responsible for these differences.
Matèries en català: Bentos Illes Balears Cabrera ; Coves Illes Balears Cabrera ; Història Natural.
Matèries en anglès: Benthos Spain Cabrera ; Caves Spain Cabrera ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.4963405 - 18 p. - Ver registro completo

Atles de les Petites Illes i els Illots de les Balears : Acompanyat d’una descripció general de les petites illes i els illots  - Mayol, Joan, Coord. ; Bibiloni Oliver, Gabriel ; Pons Buades, Guillem X. ; Ballesteros, Enric
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 29
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [CAT] La divisió internacional del Conservatoire du Littoral, promou l’elaboració d’un Atles de les illes petites de la Mediterrània occidental, que inclogui les illes petites des d’Itàlia occidental, Malta i Tunísia fins el Marroc. El projecte és compartit amb la Iniciativa PIM (Petites Illes de la Mediterrània), una ONG ambiental el naixement de la qual està molt relacionat amb aquesta obra. L’Atles comporta l’inventari, la cartografia i la descripció bàsica de tots aquests accidents geogràfics en aquesta zona, i considera illa petita qualsevol extensió de terra separada per més de 5 m de la més propera, que sostingui, com a mínim, una planta terrestre. El límit superior, convencionalment, s’ha fixat en mil hectàrees, tot i que s’hi han inclòs alguns casos per sobre d’aquesta xifra, com el de l’illa de Cabrera, en el cas balear. Atès que el nombre d’illes d’aquestes característiques és elevat (1.400 com a mínim), s’ha considerat convenient dividir aquest àmbit geogràfic en conques físiques de característiques comunes, que són les indicades en el mapa de la pàgina anterior. El projecte involucra centenars d’especialistes dels àmbits acadèmics, ambientals i geogràfics dels sis estats regionals de la zona (França, Itàlia, Malta, Tunísia, Algèria i el Marroc). El volum d’informació que s’ha de gestionar és considerable, i els ritmes de treball, desiguals; en conseqüència, s’ha optat per presentar els resultats de manera esglaonada. Diverses circumstàncies han permès disposar en primer lloc d’aquest volum, el de les Illes Balears, que enceta la publicació de l’obra. D’altra banda, s’ha optat per una publicació informàtica de l’obra, que permet una consulta àgil; l’actualització immediata de qualsevol informació i la disponibilitat de dades quasi simultània a la seva obtenció. Les consultes a l’obra podran fer-se on line al domini www.pimatlas.org. Les Illes Balears són, clarament, una unitat natural, i han generat un volum de dades científiques molt considerable, que constitueix un avenç important pel que fa al coneixement del món microinsular de l’arxipèlag, no tant per les noves aportacions, sinó sobretot perquè reuneix les visions de biòlegs terrestres i marins, geòlegs, historiadors, geògrafs i persones interessades, en una visió pluridisciplinària que posa a l’abast de tots els coneixements més diversos sobre aquesta part del territori. L’obra no és un projecte de recerca, sinó una compilació ordenada i amb pretensions d’exhaustivitat de la información disponible, amb criteris homogenis. S’ha intentat posar al dia l’inventari d’illes petites i illots i fer-ne una descripció física homogènia (situació, extensió, relleu, distància a la costa i longitud litoral), a més d’avaluar-ne els coneixements i valors naturals, amenaces i instruments de gestió i conservació. La publicació inclou aquesta informació de cada una de les 149 illes petites de les Balears, en forma de mapa i fitxa individual. Cal tenir present que no hi ha illa sense mar, i el fet insular no es pot entendre sense tenir en compte l’entorn marí, tot i que sovint les responsabilitats de gestió estan dividides (artificialment) entre els dos àmbits. En conseqüència, hem procurat reunir i valorar dades de l’àmbit marí, tot i la impossibilitat de delimitar amb precisió la zona marina que correspon a cada illa. Aquesta informació esquemàtica es complementa amb textos explicatius i descriptius en quatre àmbits: 1) Una descripció general del fet microinsular a les Illes Balears. 2) Una descripció particular dels grans conjunts o clústers en què hem subdividit la conca balear. 3) Una descripció concreta d’algunes illes de cada clúster, seleccionades amb criteris de representativitat o de singularitat. 4) Quadres de text inserits com a detall de temes concrets que poden tenir un interès específic, sigui natural, històric o cultural. L’objectiu de l’obra és posar la informació més actualitzada sobre aquestes unitats geogràfiques a disposició de les institucions i les persones amb responsabilitats sobre les illes menors (ajuntaments, consells, administracions ambientals, de costes i, si escau, propietaris). Tenim l’esperança que les dades reunides estimulin els estudiosos i especialistes a completar i actualitzar els coneixements del món microinsular de les Illes Balears, avui un tresor de naturalitat escampat davant un litoral intensament transformat per l’economia turística de les darreres dècades.
Rellevància comparativa: 2.4963405 - 181 p. - Ver registro completo

Els Bentos: les comunitats  - Ballesteros, Enric ; Zabala, M. ; Uriz Lespe, María Jesús ; Garcia-Rubies, A. ; Turon, X.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 22, pp. 687-730
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es descriuen les comunitats bentòniques de l'Arxipèlag de Cabrera en funció dels principals organismes animals i vegetals que les constitueixen. També es detalla la localització d'aquestes comunitats en l'espai a partir d'una sèrie de transsectes efectuats entre el nivell zero i la fondària màxima de -115 metres. Són destacables: (a) la representació en l'Arxipèlag de la majoria de comunitats bentòniques de plataforma continental descrites a la zona de la Mediterrània Central; (b) la gran riquesa especifica i el bon estat de conservació general de les comunitats; (c) la presència de parets submergides ininterrompudes entre O i-50 (-65) metres, la qual cosa fa de Cabrera un lloc privilegiat per a l'estudi de la zonació i les causes que la determinen; (d) les baixes cotes batimètriques enregistrades com a límit de la zona infra lit oral (-40 a -45 metres) i com a límit dels poblaments algals (-110 metres); i (e) l'elevat nombre d'endemismes mediterranis i de determinades espècies de mars càlids que reafirmen l'existència d'una província biogeogràfica centromediterrània. Finalment, es localitzen les zones submergides de l'Arxipèlag amb un valor biològic més elevat, per tal de prioritzar i facilitar la seva conservació. ; The benthic communities of the archipelago of Cabrera are described attending to their main faunistic and floristic components. Each community is spatially located and its bathymetric range is given, starting from different transects made between O and -115 meters of maximum depth. The main results obtained are: (a) most of the littoral and the continental shelf benthic communities described from the Central Mediterranean are well represented in the area; (b) species diversity and conservation of the communities is very high for Mediterranean standards; (c) the presence of some undisturbed and continuous underwater cliffs between O and -50 (-65) meters are of major interest to carry out future studies on zonation in Mediterranean benthic communities and on environmental factors forcing it; (d) lowermost bathymetric limits for the infralittoral zone (-40 to -45 meters) and algal growth (-110 meters) have been determined by SCUBA and submersible dives; and (e) the abundance of mediterranean endemisms and warm-water species reassert the existence of a centro-mediterranean biogeographic province. Finally, the areas of highest biological interest in the submersed part of the archipelago are indicated, in order to priorize its immediate preservation.
Matèries en català: Bentos Illes Balears Cabrera ; Història Natural.
Matèries en anglès: Benthos Spain Cabrera ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.4963405 - 44 p. - Ver registro completo

Història natural de l'Arxipelag de Cabrera  - Alcover, Josep Antoni, editor ; Ballesteros, Enric, editor ; Fornós Astó, Juan José, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 2
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciències naturals Illes Balears Cabrera Història.
Matèries en anglès: Natural history Spain Cabrera .
Rellevància comparativa: 2.4963405 - 793 p. - Ver registro completo