Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

's' apareix 11 vegades a 10 documents
'pinya' apareix 1 time


Avaluació de l’estat sanitari del gènere Turdus Linnaeus 1758 a Mallorca: una proposta de col·laboració entre la caça, l’administració i l’acadèmia  - Pinya, S. ; Perelló, E. ; Febrer-Serra, M. ; Truyols-Henares, F. ; Lassnig, N.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2019, n. 28, pp. 89-94
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [cat] Els tords són unes de les espècies cinegètiques que tenen un major interès per als caçadors de Mallorca. Per a la seva caça s’empren diferents modalitats, si bé la caça amb coll permet la realització d’un seguiment dels exemplars amb una major selecció sense afectar a altres espècies. El seguiment de les espècies cinegètiques és un assumpte clau per a poder gestionar les poblacions hivernants de manera adequada, i més encara quan els individus que es cacen son consumits per la població local. En aquest sentit l’aparició al 2018 d’exemplars de tords amb presència del paràsit Morishitium polonicum remarca la necessitat de realitzar un seguiment de l’estat sanitari de les diferents espècies del gènere Turdus. Per la qual cosa en el present manuscrit es proposa una col·laboració entre les societats de caçadors, l’administració responsable de la gestió de caça a l’illa de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, com a institució científica. ; [eng] True thrushes are the group of hunting species with greater appreciation among the hunters of Mallorca island. For hunting them, several techniques are used, but nevertheless the use of nets within the autochthonous technique named coll allows to carry out a monitoring of the individuals with major selection, thus not affecting other species of birds. The monitoring of hunting species is a key issue to manage winter populations in a proper way, and even more when the hunted specimens are eaten by native population. In this regard, the record of the occurrence of the parasite Morishitium polonicum highlights the need of a monitoring of the health status of different species of the genus Turdus. Therefore, in the present manuscript it is proposed an agreement among the hunter societies, the responsible administration for management of hunting activity at Mallorca island and the University of the Balearic Islands, as a scientific institution.
Matèries en català: Caça -- Illes Balears -- Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Hunting -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.8748724 - 6 p. - Ver registro completo