Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'michelle' apareix 1 time
'salotti' apareix 1 time


A synthesis of knowledge on the large Pleistocene mammalian fauna from Corsica  - Pereira, Elisabeth ; Salotti, Michelle ; Bonifay, Marie Françoise
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 12, pp. 287-292
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Durant els darrers deu anys, el coneixement sobre la fauna de grans mamífers del Pleistocè de Còrsega s'ha incrementat significativament gràcies a l'estudi de vuit conjunts fossilifers provinents de 6 jaciments fossilifers : Castiglione 1 et 3 (Oletta/ Haute-Corse), La Coscia abri sud, abri nord-oeust (Rogliano, Cap Corse, Corte (Haute-Corse), Punta di Calcina (Corse du Sud). Divuit espècies extingides (6 micromamífers i 12 macromamífers) es troben distribuïdes en un interval de temps que abasta des del Pleistocè Mitjà fins a la fi del Pleistocè Superior. Aquests taxa, o bé són endèmics de Còrsega i Sardenya, o bé només de Còrsega i fins a la data no es coneixen de nivells sards d'edat similar o més primerenca. Els estudis revelen una fauna disharmònica, i no il·lustren cap cas de nanisme o gegantisme insular durant aquest interval temporal. Durant el Pleistocè Mitjà, els membres d'aquesta fauna ja havien adquirit les característiques de les espècies evolucionades sota condicions d'insularitat. D'ençà del Pleistocè Mitjà, la fauna no va sofrir cap renovació d'espècies, si bé va perdre alguns dels seus elements durant el Pleistocè Mitjà o a la fi d'aquest període, o allimit Tardiglacial/Holocè. En comparació i contrastant amb el que esdevé a altres illes mediterrànies, la diversitat de la macrofauna de mamífers de Còrsega és notable i cal emfatitzar que els carnivors es troben relativament ben representats al Pleistocè Mitjà, amb dues famílies (Canidae, Mustelidae) i cinc taxa reconeguts (Canissp., Cuoninae indeterminat, Cyrnolutra castiglionis, dos Mustelidae indeterminats). Respecte els artiodàctils, hi ha dues famílies (Cervidae, Suidae) i tres gèneres (Megaloceros, Cervus, Sus). Aquesta contribució tracta de representar algunes dades sobre la morfologia i la distribució estratigràfica dels macromamífers de Còrsega i tracta d'indicar els problemes relacionats amb les migracions i extincions d'espècies al Pleistocè. ; During the past ten years, the knowledge about the Corsican Pleistocene large mammalian fauna has significantly increased owing the study of eight assemblages extracted from six fossiliferous deposits: Castiglione 1 et 3 (Oletta/HauteCorse), La Coscia abri sud, abri nord-oeust (Rogliano, Cap Corse, Corte (Haute-Corse), Punta di Calcina (Corse du Sud). Eighteen extinct species (6 small mammals and 121arge ones) are distributed in a time interval extending from the Middle Pleistocene up to the end of Upper Pleistocene. These taxa are either endemic to Corsica and Sardinia or only known in Corsica and up to now unknown from Sardinia levels of similar age or earlier. Studies indicate an unbalanced fauna, without any illustration of island dwarfism or gigantism during the involved time interval. At the time of the Middle Pleistocene, the members of this fauna already acquired characteristics of species having evolved under conditions of isolation. Since the Middle Pleistocene, the fauna underwent no species renewal but lost some of its members during the Middle Pleistocene or at the end of this period, or at the Tardiglacial/Holocene boundary. In comparison with and by contrast to some oilier Mediterranean islands, the diversity of the Corsican large mammal fauna is worth to be emphasised even if carnivores are rather well represented in the Middle Pleistocene with two families (Canidae, Mustelidae) and five recognised taxa (Canis sp., Cuoninae indet., Cyrnolutra castiglionis, two Mustelidae indet.). With respect to artiodactyls, there are two famílies (Cervidae, Suidae) and three genera (Megaloceros, Cervus, Sus). This contribution intends to present some data on the morphology and ilie stratigraphical distribution of the members of the Corsican large mammal fauna and to point out the problems connected with Pleistocene migration and extinction of species.
Matèries en català: Estratigrafia Plistocè França Còrsega ; Biodiversitat França Còrsega ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleobiology France Corsica ; Biological diversity France Corsica ; Natural History.
Rellevància comparativa: 4.951589 - 6 p. - Ver registro completo