Cerca de text


20 documents rellevants a la consulta.

'damia' apareix 31 vegades a 30 documents
'vicens' apareix 21 vegades a 21 documents


Vicenç Mut i Armengol (Palma, 1614-1687)  - Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 16, pp. 189-190
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Mut i Armengol, Vicenç ; Història Natural.
Matèries en anglès: Mut i Armengol, Vicenç ; Natural History.
Rellevància comparativa: 5.040939 - 2 p. - Ver registro completo

Els invertebrats terrestres fòssils als jaciments d'origen càrstic de les illes Balears  - Vicens, Damià ; Pons, Guillem X.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 283-298
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: A list of the invertebrate fossils found in karstic deposits in the Balearic Islands is presented in this paper. The knowledge we have about each island is different, and few data are available for Formentera and none for Cabrera. The fossil record is very incomplete and practically most taxa cited are from a group with calcareous exoskeleton, such as molluscs. The remaining taxa of other groups is very poor and anecdotal, but are cited in the Balearic Islands for the first time the presence of traces of a mineralised honeycomb (probably Apis mellifera), remains of an elytron belonging to an endemic coprophagic beetle (Thorectes balearicus) and also concretioned remains of Diplopoda. In Mallorca there are many sites that have supplied vertebrates compared to those with invertebrates. In Menorca the situation is different from Mallorca; there are more karstic sites, found on the surface, containing fossil fauna and both vertebrates and invertebrates have been studied. In Ibiza, despite having few localities, data on the invertebrate fossils are available from karstic sites as well as non karstic ones. Information regarding those karst sites where invertebrates are present is quite important, but only from a few caves (Cova de ca na Reia, Cova d’en Jaume Orat and Es Pouàs). This paper attempts to give an overview on the state of their knowledge, providing a list of sites where the presence of invertebrate fossils is recorded together with the taxa found in them; in addition some unpublished data are also supplied. ; Es dóna una relació dels invertebrats fòssils trobats a jaciments d’origen càrstic a les Illes Balears. El coneixement que és té de cada una de les illes és diferent i no es tenen massa dades de Formentera i cap de Cabrera. El registre fòssil és molt parcial i pràcticament la majoria de tàxons citats són d’un grup que té exoesquelet calcari, com són els mol·luscs. La resta de tàxons d’altres grups és molt minsa i anecdòtica, encara que es citen per primera vegada a les Balears la presència de restes d’una bresca mineralitzada (probablement Apis mellifera), restes d’un èlitre d’un coleòpter copròfag endèmic (Thorectes balearicus) i restes de diplòpodes concrecionats. A Mallorca són nombrosos els jaciments que han lliurat vertebrats en comparació amb els que han lliurat invertebrats. A Menorca la situació és diferent a la de Mallorca; s’ha dedicat més atenció sobretot al contingut faunístic general d’aquells jaciments d’origen càrstic trobats en superfície, i s’han estudiat tant els vertebrats com els invertebrats. A Eivissa, malgrat que les localitats són escasses, es pot dir que s’ha tret informació dels invertebrats fòssils de jaciments tant d’origen càrstic com no càrstic. La informació que han lliurat els jaciments càrstics referent als mol·luscs és important però només de pocs jaciments (cova de Ca na Reia, cova d’en Jaume Orat i es Pouàs). En aquest treball s’intenta donar una visió general de l’estat del seu coneixement i donar un llistat dels jaciments que han lliurat invertebrats fòssils i de quins tàxons es tracta, a més d’aportar dades inèdites. ; Se aporta una relación de los invertebrados fósiles encontrados en yacimientos de origen kárstico en las Islas Baleares. El conocimiento que se tiene de cada una de las islas es diferente y se tienen pocos datos de Formentera y ninguno de Cabrera. El registro fósil es muy parcial y prácticamente la mayoría de taxones citados son de un grupo que tiene exoesqueleto calcáreo, como son los moluscos. El resto de taxones de otros grupos es muy pobre y anecdótico, aunque se citan por primera vez en Baleares la presencia de restos de un panal mineralizado (probablemente Apis mellifera), restos de un élitro de un coleóptero coprófago endémico (Thorectes balearicus) y restos de diplópodos concrecionados. En Mallorca son numerosos los yacimientos que han suministrado vertebrados en comparación con los que presentan invertebrados. En Menorca la situación es diferente a la de Mallorca; se ha dedicado más atención a los yacimientos de origen kárstico que contienen fauna fósil, encontrados en superficie, y se han estudiado tanto vertebrados como invertebrados. En Ibiza, a pesar de contar con escasas localidades, se puede decir que se ha obtenido información de los invertebrados fósiles de yacimientos tanto de origen kárstico como no kárstico. La información referente a los yacimientos kársticos en los que aparecen invertebrados es importante, pero procedente de pocas cavidades (Cova de Ca na Reia, Cova d’en Jaume Orat y Es Pouàs). En este trabajo se intenta dar una visión general del estado de su conocimiento y dar un listado de los yacimientos en los que se ha constatado la presencia de invertebrados fósiles y de los taxones encontrados, además de aportar datos inéditos.
Matèries en català: Invertebrats fòssils Illes Balears ; Jaciments paleontològics ; Història Natural.
Matèries en anglès: Invertebrates, Fossil Spain Balearic Islands ; Paleontological excavations ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.5286572 - 16 p. - Ver registro completo

Presentació Joan Cuerda Barceló (1912-2003), President d'honor de la Societat d'Història Natural de les Balears - Pons, Guillem X. ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 14, pp. 9-19
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 3.5286572 - 11 p. - Ver registro completo

Els mol·luscs terrestres del Pleistocè superior a jaciments costaners de la zona septentrional de Mallorca (Artà, Alcúdia i Pollença)  - Vicens, Damià ; Pons, Guillem X.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 14, pp. 231-258
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Es descriuen jaciments paleontològics del Pleistocè superior situats en diferents indrets de la zona septentrional de Mallorca: cala Sant Vicenç, punta de Tacàritx-cap Petit, Alcanada-sa Bassa Blanca i colònia de Sant Pere-es Caló. Els jaciments de cala Sant Vicenç i d'Alcanada-sa Bassa Blanca eren inèdits fins a les hores; els dos restants no eren inèdits però tenien estudis poc acurats dels mol·luscs terrestre fòssils. El relleus propers i la dinàmica litoral del darrer interglacial i darrera glaciació han jugat un paper transcendent en la formació d'aquests dipòsits constituïts bàsicament per eolianites, paleosòls i aportacions al·luvials i col·luvials. S'han realitzat seccions estratigràfiques dels diferents jaciments i s'han estudiat els mol·luscs terrestres. Els contingut malacològic dels diferents jaciments és semblant: hi sol haver com a tàxons freqüents: Iberellus (1. balearicus o 1. eompanyonii), Tudorella ferruginea, Troclzoidea [rater, Oxychilus /entiformis i Chondrula gymnesiea. Tots són endèmics i viuen actualment (excepte C. gymnesiea) i constitueixen part de la fauna endèmica de Mallorca. [beret/us balearicus fòssil s'havia citat a unes poques localitats de la serra de Tramuntana. També s'han trobat altres tàxons, però en molt baixa freqüència. Cal destacar la troballa a un jaciment de cala Sant Vicenç, de l'endemisme Trochoidea claudinae,ja que mai s'havia trobat fòssil. A un jaciment al sector de la Punta de Tacàritx-cap Petit s'ha trobat un tàxon molt poc citat a Mallorca i recentment descrit com és Oestophora cuerdai i que en l'actualitat no viu a les Balears. També ha estat trobada Testacella cf haliotidea en Es Faralló. ; New paleontological sites of the upper Pleistocene of the septentrional zone of Mallorca are described: cala Sant Vicenç, punta de Tacàritxcap Petit, Alcanada-sa Bassa Blanca and colònia de Sant Pere-es Caló. The paleontological sites of cala Sant Vicenç and Alcanada-sa Bassa Blanca they were unknowns until the times; both remainder was not unknowns but had little accurate studies of the terrestrial molluscs fossils. The next reliefs and the coastal dynamics of the last one interglacial and behind glaciation have played a transcendental role in the formation of these deposits constituted in a basic way by eolianites, paleosoils and alluvial and colluvial contributions. Stratigraphical sections of the different sites have been carried out and the terrestrial molluscs have been studied. The malacological composition of the different sites it is similar: Usually has as frequent taxa: Iberellus (1. balearicus or 1. companyonii), Tudorella ferruginea, Trochoidea frater; Oxychilus lentifonnis, and Chondrula gymnesica. They all live at present (except C. gymnesica) and constitute part of the endemic fauna of Mallorca. Fossillberelllls balearicus had been cited in a few localities of the Serra de Tramuntana. Other taxa have also been found, but in very low frequency. It is necessary to highlight the find in a site of cala Sant Vicenç, of the Trochoidea claudinae endemism, since it had never found fossil. In a site in the sector of the punta de Tacàritx-cap Petit a taxon very rare in Mallorca how it is recently descnbed Oestophora cuerdai and that in the present does not live in the Balearics Islands. Also has been found Testocella cf haliotidea in Es Faralló.
Matèries en català: Mol·luscos fòssils ; Paleobotànica Plistocè ; Història Natural.
Matèries en anglès: Mollusks, Fossil ; Paleobotany Pleistocene ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.5286572 - 28 p. - Ver registro completo

La Lluna, 40 anys després de l’arribada de l’home: història i ciència  - Ginard, Antelm ; Pons, Guillem X. ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 16, pp. 7-11
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Vol espacial a la Lluna Aniversaris, etc ; Història Natural.
Matèries en anglès: Space flight to the moon Anniversaries, etc. ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.0245633 - 5 p. - Ver registro completo

Cronologia de l’exploració espacial, fins a la conquesta de la Lluna  - Ginard, Antelm ; Pons, Guillem X. ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 16, pp. 191-197
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Lluna Exploració ; Història Natural.
Matèries en anglès: Moon Exploration ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.0245633 - 7 p. - Ver registro completo

Les exploracions espeleològiques a les illes Balears. La federació balear d'Espeleologia  - Ginard, Antelm ; Ginés, Àngel ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 11-36
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: The first speleological explorations in the Balearic Islands date back from the early XIXth century, years in which the activities were performed in a very precarious way, entering the caves with torches and descending the shafts with complicated systems of ropes and pulleys. In the past two centuries the evolution has been constant, embracing both the material used for the explorations as well as the technical training of the cavers. In order to contextualize the speleological explorations in the Balearic Islands, five different stages have been distinguished: the pre-speleology, or times prior to the birth of caving properly said; the pioneers epoch, in which leading figures of international renown must be highlighted; the Catalan caving campaigns, conducted in quite special brilliant moments of speleology in Catalonia; the conventional Mallorcan speleology period, was the explosion of caving in the Balearics characterized by a huge topographic activity and by the invaluable collaboration between different clubs of cavers; and, finally, the impact of underwater Mallorcan caving, stage that is marked by the beginning of the speleo-diving campaigns in the island and by outstanding explorations and discoveries of large cavities, such as Cova des Pas de Vallgornera and Cova de sa Gleda. The Federació Balear d’Espeleologia (Balearic Federation of Speleology) was not formed until 1982, however, a few years earlier, in 1972, the caving clubs were organized within the Balearic Delegation of the Comité Catalano-Balear d’Espeleologia. This year 2011, the Federació Balear d’Espeleologia has received the Ramon Llull award, which grants the Govern de les Illes Balears, in recognition of the valuable contributions to the scientific knowledge of our nature, made by many self-taught members of the federation and without any economic benefit. ; què les exploracions es realitzaven de manera força precària, com ara, endinsant-se a les coves amb torxes i baixant als avencs amb complicats sistemes de cordes i politges. En aquests dos segles, l’evolució ha estat constant, tant del material que es fa servir per a les exploracions com també en la formació tècnica dels exploradors. Per contextualitzar les exploracions espeleològiques a les Illes Balears, s’han dividit les exploracions en cinc etapes: la preespeleologia o època prèvia al naixement de l’espeleologia; els pioners, època en què cal destacar alguns espeleòlegs i naturalistes de renom internacional; les campanyes espeleològiques catalanes, lligades a uns moments especialment brillants de l’espeleologia catalana; l’espeleologia mallorquina convencional, que suposa l’explosió de l’espeleologia balear, caracteritzada per una immensa producció topogràfica i per la inestimable col·laboració entre diferents grups d’espeleòlegs, i finalment l’impacte de l’espeleologia subaquàtica mallorquina, etapa que es caracteritza per l’inici de les campanyes espeleològiques subaquàtiques mallorquines i per les exploracions i descobriments de grans cavitats, com ara la cova des Pas de Vallgornera i la cova de sa Gleda. La Federació Balear d’Espeleologia, com a tal, no es constituí fins a l’any 1982; això no obstant, uns anys abans, a l’any 1972, els grups ja s’organitzaven dins la Delegació a Balears del Comitè Catalano-Balear d’Espeleologia. Durant el present any 2011, la Federació Balear d’Espeleologia ha rebut el Premi Ramon Llull, guardó que atorga el Govern de les Illes Balears, en reconeixement dels nombrosos integrants de la federació que des d’una formació autodidacta i sense benefici econòmic han efectuat aportacions valuoses al coneixement científic de la nostra natura. ; Las primeras exploraciones espeleológicas en las Illes Balears de las que tenemos constancia datan de principios del siglo XIX, años en que las exploraciones se realizaban de manera muy precaria, adentrándose en las cuevas con antorchas y descendiendo a las simas con complicados sistemas de cuerdas y poleas. En estos dos siglos, la evolución ha sido constante, tanto del material que se emplea para las exploraciones como también en la formación técnica de los exploradores. Para contextualizar las exploraciones espeleológicas en las Illes Balears, se han dividido las exploraciones en cinco etapas: la preespeleología o época previa al nacimiento de la espeleología; los pioneros, época en la que destacaron algunos espeleólogos y naturalistas de renombre internacional; las campañas espeleológicas catalanas, que coinciden con momentos especialmente brillantes de la espeleología catalana; la espeleología mallorquina convencional, que corresponde a una auténtica explosión de la espeleología balear, caracterizada por una inmensa producción topográfica y por la inestimable colaboración entre los diferentes grupos de espeleólogos, y finalmente el impacto de la espeleología subacuática mallorquina, etapa que se caracteriza por el inicio de las campañas espeleológicas subacuáticas mallorquinas y por las exploraciones y descubrimientos de grandes cavidades, como la Cova des Pas de Vallgornera y la Cova de sa Gleda. La Federación Balear de Espeleología no se constituyó como tal hasta el año 1982; sin embargo, unos años antes, en el año 1972, los grupos ya estaban integrados en la Delegación en Baleares del Comité Catalano-Balear de Espeleología. Durante el presente año 2011, la Federación Balear de Espeleología ha recibido el Premio Ramon Llull, que otorga el Govern de les Illes Balears, en reconocimiento de los numerosos integrantes de la federación que desde una formación autodidacta y sin beneficio económico han efectuado aportaciones valiosas al conocimiento científico de nuestra naturaleza.
Matèries en català: Espeleologia Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Speleology Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.0245633 - 26 p. - Ver registro completo

Quaternary beach deposits in Mallorca: paleontological and geomorphological data  - Vicens, Damià ; Gràcia, Francesc ; Ginés, Àngel
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 18, pp. 55-84
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleobiologia ; Geomorfologia ; Paleoclimatologia Quaternari ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleobiology ; Geomorphology ; Paleogeography Quaternary ; Natural History.
Rellevància comparativa: 3.0245633 - 29 p. - Ver registro completo

Idees que van canviar el món  - Ginard, Antelm ; Vicens, Damià ; Pons, Guillem X.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2015, n. 22, pp. 9-12
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 3.0245633 - 4 p. - Ver registro completo

Els taxons amb valor biogeogràfic i cronoestratigràfic: bioindicadors climàtics del Quaternari de les Illes Balears  - Vicens, Damià ; Pons, Guillem X. ; Bover, Pere ; Gràcia, Francesc
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 121-146
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Durant el darrer interglacial del Quaternari (Plistocé superior), el clima càlid va permetre que espècies marines intertropicals, principalment del litoral atlàntic penetrassin per l'estret de Gibraltar dins la Mediterrània. A l'inici de la glaciació Würm, amb l'arribada d'un clima fred, la majoria d'aquestes espècies termòfiles es varen extingir de les aigües de les Illes Balears, restant únicament com a testimonis del passat en el registre fossilifer. A Mallorca són nombrosos els jaciments del Plistoce superior a on es troben dipòsits rics en fauna marina termofila (pertanyent a l'Eutirrenia) i d'altres on és molt escassa (assignat al Neotirrenià), La fauna terrestre tambe es va veure afectada pels canvis climàtics. El genere Myotragus és un exemple excepcional d'evolució insular que va sobreviure fins a l'arribada de l'home a les Illes Balears fa uns 4000-5000 anys. En aquest treball es relacionen les espècies de mol·luscs indicadores d'aquest canvi climàtic, la seva biogeografia i cronostratigrafia. Es fa una referència a l'evolució, relacionada amb el canvi climàtic, del genere Myotragus. Tambe es cita per primera vegada per al Quaternari de Mallorca Neptunea contraria, una de les poques espècies d'aigües fredes que es coneixen de les Illes Balears. ; During the last Quaternary interglacial (Upper Pleistocene) the warm climate allowed some intertropical marine species, mainly those from the atlantics coasts, to cross to the Mediterranean through the Gibraltar strait. As the Wiirm glaciation began and climate tum cold, most of these thermophil species became extinguished in the Balearic Islands. They remained only as fossil records. In Majorca, many deposits from the Upper Pleistocene can be found, some being rich in thermophile marine fauna (from the Eutirrenian) and others poor (from the Neotirrenian). The terrestrial fauna also suffered the climate changes. The genus Myotragus is a remarkable example of insular evolution who would survive till man arrived to the Balearic Islands, 4,000-5,000 years ago. This paper presents the molluscs species that indicate such climate change, its biogeography and chronostratigraphy. The evolution of the genus Myotragus related to that change is also exposed. Also, Neptunea contraria is quoted for the first time for the Majorcan Quaternary, one of the few cold-water species known from the Balearic Islands.
Matèries en català: Estratigrafia Quaternari ; Mol·luscos ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geology, Stratigraphic Quaternary ; Mollusks ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.5204694 - 26 p. - Ver registro completo

Geomorfologia Litoral i Quaternari : Homenatge a Joan Cuerda Barceló  - Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 14
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geomorfologia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Geology.
Rellevància comparativa: 2.5204694 - 388 p. - Ver registro completo

Idees que van canviar el món  - Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor ; Pons, Guillem X., editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 22
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/book ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Ciència -- Història ; Filosofia -- Història.
Matèries en anglès: Science History ; Philosophy History.
Rellevància comparativa: 2.5204694 - 280 p. - Ver registro completo

Un llistat bibliogràfic  - Vicens, Damià ; Pons, Guillem X. ; Cuerda Barceló, Juan Bibliography
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 14, pp. 375-380
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cuerda Barceló, Juan Bibliografia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 2.5204694 - 6 p. - Ver registro completo

Evidències geomorfològiques dels canvis del nivell marí  - Gràcia, Francesc ; Clamor, Bernat ; Landreth, Robert ; Vicens, Damià ; Watkinson, Peter
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 91-119
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Els canvis climàtics succeïts al llarg del Quaternari han ocasionat variacions del nivell de la mar, amb la conseqüent modificació de la linia de costa. La configuració i extensió de les terres emergides estan en funció d'aquestes oscil·lacions glacioeustàtiques que repercuteixen tambe en la dinàmica dels ecosistemes insulars. Diverses evidències geomorfològiques d'aquests episodis transgressius i regressius han quedat enregistrades al litoral, tant per damunt com per davall de l'actual nivell marí. En aquest treball es passa revista a moltes d'aquestes proves dels canvis climàtics, que en si mateixes formen part del nostre paisatge litoral, tant del que es visible a l'exterior, com del que roman amagat sota les aigües de la mar o a l'interior d'espectaculars cavitats càrstiques. ; Climatic changes during the Quaternary have led to sea-level changes and consequently to changes in the coast line. The shape and size of emerged lands are directly related to glacio-eustatic oscillations which also effect the dynamics of insular ecosystems. Diverse geomorphological evidence of these transgressive and regressive episodes have been recorded along the coast, both above and below the current sea-level. In this paper, many of the proves for these climatic changes, which in themselves form part of the island's seascape, are looked at. These proves can be seen on the surface, under the sea, and inside spectacular karstic caves
Matèries en català: Geomorfologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.5204694 - 29 p. - Ver registro completo

La fascinació de les coves i el carst: l’aigua, la roca, el temps i la vida  - Gràcia, Francesc ; Ginés, Joaquín ; Pons, Guillem X. ; Ginard, Antelm ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 9-10
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Coves ; Hidrologia càrstica ; Aigua ; Història Natural.
Matèries en anglès: Caves ; Hydrology, Karst ; Water ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.0163755 - 2 p. - Ver registro completo

Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears  - Vicens, Damià ; Gràcia, Francesc ; Balaguer, Pau ; Ginard, Antelm ; Crespí, Damià ; Bover, Pere
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 227-236
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Littoral caves can be found at the erosion coasts of the Balearic Islands. The genesis of most of these caves are produced by the marine erosion and they are known as marine abrasion caves. These caves generally have small dimensions (usually no longer than 50 m), display ascending profiles and can produce blowholes, tunnels and arches. Although they have initially nothing to do with karst, several karstic or karstrelated processes can act on these caves, and speleothems, karstic fillings, dissolution phenomena, etc., can be observed inside them. Also cave fauna can be found. ; A les costes d’erosió de les Illes Balears podem trobarhi abundants coves litorals; moltes d’aquestes tenen la seva gènesi lligada a l’erosió marina i s’anomenen coves d’abrasió marina. Aquestes cavitats són per norma general de modestes dimensions (no passen normalment dels 50 m de longitud), tenen un perfil ascendent i durant la seva evolució poden donar lloc a bufadors, túnels i arcs. Tot i no tenir res a veure inicialment amb el carst, durant la seva evolució hi poden participar processos càrstics o derivats d’ells; així podem trobar espeleotemes, reompliments càrstics, fenòmens de dissolució, etc. També es pot trobar fauna cavernícola. ; En las costas de erosión de las Illes Balears podemos encontrar abundantes cuevas litorales; la mayoría tienen su génesis ligada a la erosión marina y se denominan cuevas de abrasión marina. Estas cavidades son por norma general de modestas dimensiones (no pasan normalmente de 50 m de longitud), tienen un perfil ascendente y pueden dar lugar durante su evolución a agujeros sopladores, túneles y arcos. A pesar de no tener inicialmente nada que ver con el karst, durante su evolución pueden participar procesos kársticos o derivados de ellos; así podemos encontrar espeleotemas, rellenos kársticos, fenómenos de disolución, etc. También es posible encontrar fauna cavernícola.
Matèries en català: Costes Illes Balears ; Coves Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Coasts Spain Balearic Islands ; Caves Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.0163755 - 10 p. - Ver registro completo

Història i ciència: commemoració dels 40 anys de l’arribada de l’home a la Lluna  - Ginard, Antelm, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 16
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Astronomia ; Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History ; Astronomy ; Natural Science.
Rellevància comparativa: 2.0163755 - 201 p. - Ver registro completo

El Carst. Patrimoni natural de les illes Balears  - Gràcia, Francesc, editor ; Ginés, Joaquín, editor ; Pons Buades, Guillem Xavier, editor ; Ginard, Antelm, editor ; Vicens, Damià, editor
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, núm. 17
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Història Natural ; Karst a Mallorca ; Coves.
Matèries en anglès: Natural History ; Karst in Mallorca ; Caving.
Rellevància comparativa: 1.7643286 - 369 p. - Ver registro completo

An Introduction to the Quaternary of Mallorca  - Ginés, Àngel ; Ginés, Joaquín ; Fornós Astó, Joan Josep ; Bover, Pere ; Gómez-Pujol, Lluís ; Gràcia, Francesc ; Merino, Antoni ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 18, pp. 13-53
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleoclimatologia Quaternari ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleogeography Quaternary ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.7643286 - 41 p. - Ver registro completo

Upper Pleistocene deposits and karst features in the littoral landscape of Mallorca Island (Western Mediterranean): a field trip  - Fornós Astó, Joan Josep ; Ginés, Àngel ; Ginés, Joaquín ; Gómez-Pujol, Lluís ; Gràcia, Francesc ; Merino, Antoni ; Onac, Bogdan P. ; Tuccimei, Paola ; Vicens, Damià
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 18, pp. 163-220
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleobotànica Plistocè ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleobotany Pleistocene ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.5122817 - 57 p. - Ver registro completo