Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

'pau' apareix 11 vegades a 11 documents
'balaguer' apareix 12 vegades a 12 documents


Inventari quantitatiu de les costes rocoses de Mallorca  - Balaguer, Pau
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 14, pp. 201-230
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: En aquest treball es descriuen les principals característiques de les costes rocoses de Mallorca d'acord amb la seva forma, altura i litologia. La longitud total de la línia de costa de Mallorca s'ha establert en 626 km, aquesta longitud no comprèn els illots propers ni les estructures artificials construïdes a l'interior dels ports i clubs nàutics. Les costes rocoses són el 81 % del total de la costa de Mallorca, les costes formades per materials no consolidats suposen el 9% i les línies de costa modificades per l'home el 10%. La disposició i forma de les costes guarden una estreta relació amb les unitats de relleu a la qual pertanyen, per aquest motiu, s'han analitzat les característiques de les costes rocoses que conformen els litorals de la Serra de Tramuntana, Serres de Llevant, relleus tabulars postorogènics i de les conques postorogèniques. ; In this work there are described the principal characteristics of the rocky coasts of Mallorca of agreement with its form, height and lito logy. The total length of the Mallorca coastline has been established in 626 km, this extension includes neither the nearby islands nor the man-made structures constructed inside ports and marinas. Rock coasts ocupy 81 % of the whole of the coast of Mallorca, the coasts formed by unconsolidated materials there suppose 9% and the lines of coast modified by the man 10%. The disposition and the form of the coasts have a narrow relationship with the unit of relief to wich they belong, for this reason, there have been analyzed the characteristics of the rocky coasts developed on Serra de Tramuntana, Serres de Llevant, tabular post-orogenic platforms and post-orogenic basins.
Matèries en català: Costes Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Coasts Spain Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 5.9629226 - 30 p. - Ver registro completo

El litoral de Mallorca: síntesis geomórfica  - Gómez-Pujol, Lluís ; Balaguer, Pau ; Fornós Astó, Joan Josep
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 15, pp. 39-59
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geomorfologia Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geomorphology Spain Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.9814613 - 21 p. - Ver registro completo

Freqüència, magnitud i escala en la morfodinàmica de les costes rocoses: observacions a s'Alavern (S de Mallorca, Mediterrània occidental)  - Gómez-Pujol, Lluís ; Balaguer, Pau ; Fornós, Joan J.
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 14, pp. 181-199
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: S'avalua la magnitud dels processos erosius que actuen sobre els penya-segats carbonatats de s'Alavern (Sud de Mallorca) alhora que es detallen les seves components temporals i d'escala. Així el debat actual en geomorfologia litoral sobre la preponderància dels agents marins (acció hidràulica i mecànica) sobre els subaeris a d'alteració a viceversa (alteració física-química-biològica i moviment de masses) queda condicionat per l'escala temporal i l'efecte sobre el relleu. Mentre que a s'Alavem les taxes de denudació globals són de l'ordre de 0,004 a 0,310, les taxes de bioerosió per a les comunitats de gasteròpodes de Melaraphe neritoides i per al conjunt de pegellides -majoritàriament Patella rustica- són de 0,007 i 0,369. Els texts d'exposició aboquen taxes d'erosió on no hi participa l'abrasió entre 0,l8 i 0,50 en funció de la posició respecte a la línia de costa. Les taxes de disgregació granular de la façana del penya-segat de s' Alavern són de l'ordre de 0,117 amb una evident relació amb els episodis de pluges intenses i forts vents. Els moviments de masses han implicat la caiguda de fragments del penya-segat suposa volums d'esbaldregalls al voltant de 40 m', mentre que el trencament de fragments de la plataforma varia de 0,86 m' a 10m'. Tot plegat ens ajuda a construir un vector negatiu a un gràfic on contrastam la freqüència (escala temporal) i la magnitud (escala de volum) de retrocés de la costa rocosa, tot posant de manifest que el debat dels agents a processos marins VS. l'alteració és un artefacte que depèn únicament i exclusiva de l'escala d'anàlisi i de la posició dels investigadors en la sistematització de les seves observacions. A la vegada el vector que relaciona freqüència i magnitud ens planteja l'escenari òptim per relacionar els estudis de morfodinàmica de les costes rocoses amb les aproximacions de tipus evolutiu. ; The goal of this paper is to assess the role of erosion processes at s'Alavern sea cliffs pointing up the temporal and scale components of erosian rates. Thus the current debat concerning with the main role of wave processes (hydraulic and mechanic action) vs. subaerial and weathering (physical, chemical and biological weathering and mass movements) is overtrhusted by the analysis of the temporal and influence on landform of each process. At s' Alvavern denudation rates obtained through laser scanner and MEM range from 0.004 to 0.310, bioerosion mean rates by small snails (Melaraphe neritoides) or limpets (mainly Patella rustica) are respectively of O.007 and 0.369. On the other hand, exposition tests offer erosion rates from 0.18 to 0.50 according to their position across the shore platform. Sediment traps inform us about granular disintegration close to 0.117 triggered by rainfall episodes, seabrezees and winds. Finally, mass movement can imply from cliffwall falls of40 m'to shore rock platform fragments detachment of 0.86 to 10m'. All these erosion rates represented in a frequency vs. magnitude graph help to build a negative vector that point up that the debate on the main role of marine vs. subaerial processes is an artefact because much of the arguments of authors correspond to their position on temporal and spatial scale analysis. Also this vector, relating frequency and magnitude, can help rock coast geomorphologists to link the morphodynamical approach to the evolution approach to the rock coast.
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Rellevància comparativa: 2.9814613 - 19 p. - Ver registro completo

Composició i textura del sediment de les platges del migjorn  - Gómez-Pujol, Lluís ; Balaguer, Pau ; Mateu, Jaume ; Roig-Munar, Francesc Xavier
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2004, n. 11, pp. 235-244
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Sediments (Geologia) Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Sediments (Geology) Spain Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 10 p. - Ver registro completo

La gestión litoral en la islas Baleares  - Martín-Prieto, José A. ; Roig-Munar, Francesc Xavier ; Rodriguez-Perea, Antoni ; Pons, Guillem X. ; Balaguer, Pau
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 15, pp. 75-90
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Litoral Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Seashore Spain Baleric Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 16 p. - Ver registro completo

Gestión litoral en Menorca: un modelo basado en criterios geomorfológicos  - Roig-Munar, Francesc Xavier ; Martín-Prieto, José A. ; Rodriguez-Perea, Antoni ; Balaguer, Pau
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 25, pp. 191-212
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [spa]Se presentan los resultados obtenidos con la gestión basada en criterios geomorfológicos sobre los sistemas playa-duna de Menorca. En la última década, éstos demuestran que es necesario gestionar el sistema sin priorizar la demanda, así como aplicar medidas que emulen los procesos naturales. De este modo se obtienen escenarios de recuperación y equilibrio. Así mismo se demuestra que el abandono de las técnicas de gestión basadas en criterios geomorfológicos revierte de forma regresiva la recuperación del sistema, dándose casos de deterioración de sistemas que estaban recuperándose por falta de gestión ; [eng]The results obtained within a coastal management programme based on geomorphological criteria on the beach-dune systems of Menorca are analysed. The results obtained in the last decade demonstrate that it is necessary to manage the system without prioritizing the demand, as well as applying measures emulating the natural processes. In this way recovery and equilibrium processes are obtain
Matèries en català: Geomorfologia-- Illes Balears -- Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geomorphology -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 22 p. - Ver registro completo

Cavitats litorals de gènesi marina a les Illes Balears  - Vicens, Damià ; Gràcia, Francesc ; Balaguer, Pau ; Ginard, Antelm ; Crespí, Damià ; Bover, Pere
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 17, pp. 227-236
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Littoral caves can be found at the erosion coasts of the Balearic Islands. The genesis of most of these caves are produced by the marine erosion and they are known as marine abrasion caves. These caves generally have small dimensions (usually no longer than 50 m), display ascending profiles and can produce blowholes, tunnels and arches. Although they have initially nothing to do with karst, several karstic or karstrelated processes can act on these caves, and speleothems, karstic fillings, dissolution phenomena, etc., can be observed inside them. Also cave fauna can be found. ; A les costes d’erosió de les Illes Balears podem trobarhi abundants coves litorals; moltes d’aquestes tenen la seva gènesi lligada a l’erosió marina i s’anomenen coves d’abrasió marina. Aquestes cavitats són per norma general de modestes dimensions (no passen normalment dels 50 m de longitud), tenen un perfil ascendent i durant la seva evolució poden donar lloc a bufadors, túnels i arcs. Tot i no tenir res a veure inicialment amb el carst, durant la seva evolució hi poden participar processos càrstics o derivats d’ells; així podem trobar espeleotemes, reompliments càrstics, fenòmens de dissolució, etc. També es pot trobar fauna cavernícola. ; En las costas de erosión de las Illes Balears podemos encontrar abundantes cuevas litorales; la mayoría tienen su génesis ligada a la erosión marina y se denominan cuevas de abrasión marina. Estas cavidades son por norma general de modestas dimensiones (no pasan normalmente de 50 m de longitud), tienen un perfil ascendente y pueden dar lugar durante su evolución a agujeros sopladores, túneles y arcos. A pesar de no tener inicialmente nada que ver con el karst, durante su evolución pueden participar procesos kársticos o derivados de ellos; así podemos encontrar espeleotemas, rellenos kársticos, fenómenos de disolución, etc. También es posible encontrar fauna cavernícola.
Matèries en català: Costes Illes Balears ; Coves Illes Balears ; Història Natural.
Matèries en anglès: Coasts Spain Balearic Islands ; Caves Spain Balearic Islands ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 10 p. - Ver registro completo

El papel de la estructura en la formación y evolución de un acantilado costero del sureste de Mallorca (Illes Balears)  - Gelabert, Bernadí ; Balaguer, Pau ; Fornós Astó, Joan Josep ; Gómez-Pujol, Lluís
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 15, pp. 125-135
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Litoral Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Seashore Spain Majorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 11 p. - Ver registro completo

El litoral de Menorca: marco fisiográfico y tipos de costa  - Balaguer, Pau ; Roig-Munar, Francesc Xavier ; Martín-Prieto, José A. ; Carreras Martí, David
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 25, pp. 13-28
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [spa]En este trabajo se realiza un inventario de los principales tipos de costas de la Isla de Menorca. Los datos que se presentan emanan de una clasificación de la línea de costa en función de su altura, naturaleza y de la edad geológica de los materiales que la constituyen. Se realiza un inventario exhaustivo de los sistemas dunares litorales dada su elevada frecuencia en las costas menorquinas y el “elevado” grado de protección que les confiere la normativa ambiental. La isla está dividida en dos unidades o regiones morfoestructurales y fisiográficas (Tramuntana y Migjorn) cuyos materiales y estructura geológica dan lugar a unas características geomorfológicas muy diferenciadas de las que el litoral no es ajeno. De acuerdo con esta característica también se han desglosado los datos de tipos de costa para cada unidad o región. Los resultados se presentan compilados en forma de tablas y figuras con la finalidad que constituyan una herramienta de fácil manejo de cara a la consulta. ; [eng]This work shows an inventory of the main types of coasts of the Menorca island. The data calculated and presented are shoreline classifications according to height of coasts, nature and geological age of the materials, which forms the coasts. It has been realized an exhaustive list of the coastal dune fields, because these geomorphological features are quite abundant in the Island and because the high degree of legal protection of this features in Menorcan coasts. The island is divided in two main structural and physiographic regions (Tramuntana and Migjorn) and the materials that form each one and their coasts are quite different. The coastal classifications and data calculated are also presented for each region. Results are compiled as tables and figures in order to be an easy tool for coastal managements and the broad audience.
Matèries en català: Litoral -- Illes Balears -- Menorca ; Costes -- Illes Balears -- Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Seashore -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Coasts -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 2.385169 - 16 p. - Ver registro completo

Las playas de Menorca: naturaleza y distribución  - Gómez-Pujol, Lluís ; Compa, Montse ; Orfila, Alejandro ; Álvarez-Ellacuría, Amaya ; Balaguer, Pau ; Roig-Munar, Francesc Xavier ; Fornós, Joan J. ; Tintoré, Joaquín
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2017, n. 25, pp. 67-85
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [spa]La costa de Menorca acoge 114 sistemas de playa que representan el 9,9% de la línea de costa de Menorca. Ubicadas en un ambiente micromareal y expuestas a oleajes que raras veces superan los 3m de altura significante, la mayoría de las playas menorquinas se caracterizan por presentar arenas biogénicas de medias a gruesas, estando su distribución y naturaleza condicionadas, principalmente, por el contexto morfoestructural de la isla. Tanto en lo tocante a la configuración fisiográfica de las playas y su espacio de acomodación como a la naturaleza y tipología del sedimento. En general, la tasa de evolución media de las playas de Menorca no presenta grandes problemas y se caracteriza por la estabilidad, una estabilidad reforzada por el carácter protegido o semi-protegido de las ensenadas que acogen a las playas o porque las playas más expuestas coinciden las acumulaciones de cantos y bloques al pie de acantilados ; [eng]The Menorcan coast contains 114 beach systems, which occupy 9,9% of the coastline. Menorcan beaches are characterized by a microtidal and a moderate wave energy environment where, at annual scale, in few occasions significant wave heights attend values larger than 3m. Biogenic medium to coarse sands beaches are the dominant feature, although the island morphostructure controls both: the type of beach and the sediment nature and/or texture. In average, the shoreline change rate for the island beaches shows a stability scenario reinforced by the large number of embayed and pocket beaches along the Menorcan coast. The beaches exposed to the most energetic waves tend show cobble-boulder beaches at the cliff-toe.
Matèries en català: Platges -- Illes Balears -- Menorca ; Relleu (Geografia) -- Illes Balears -- Menorca ; Litoral -- Illes Balears -- Menorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Beaches -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Landforms -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Seashore -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.7888768 - 19 p. - Ver registro completo

El modelado de la costa rocosa oriental de Mallorca: macro, meso y microformas  - Rosselló Verger, Vicenç M. ; Balaguer, Pau ; Fornós Astó, Joan Josep ; Ginés, Joaquín ; Gómez-Pujol, Lluís ; Pardo Pascual, Josep E. ; Segura, Francesca
Font: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 15, pp. 153-172
ISSN: 
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Paleontologia Miocè ; Història Natural.
Matèries en anglès: Paleontology Miocene ; Natural History.
Rellevància comparativa: 1.7888768 - 20 p. - Ver registro completo