Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evidències geomorfològiques dels canvis del nivell marí
Autor/es Gràcia, Francesc ; Clamor, Bernat ; Landreth, Robert ; Vicens, Damià ; Watkinson, Peter
Matèries en català: Geomorfologia ; Història Natural.
Matèries en anglès: Geomorphology ; Natural History.
Abstract:  Els canvis climàtics succeïts al llarg del Quaternari han ocasionat variacions del nivell de la mar, amb la conseqüent modificació de la linia de costa. La configuració i extensió de les terres emergides estan en funció d'aquestes oscil·lacions glacioeustàtiques que repercuteixen tambe en la dinàmica dels ecosistemes insulars. Diverses evidències geomorfològiques d'aquests episodis transgressius i regressius han quedat enregistrades al litoral, tant per damunt com per davall de l'actual nivell marí. En aquest treball es passa revista a moltes d'aquestes proves dels canvis climàtics, que en si mateixes formen part del nostre paisatge litoral, tant del que es visible a l'exterior, com del que roman amagat sota les aigües de la mar o a l'interior d'espectaculars cavitats càrstiques. ; Climatic changes during the Quaternary have led to sea-level changes and consequently to changes in the coast line. The shape and size of emerged lands are directly related to glacio-eustatic oscillations which also effect the dynamics of insular ecosystems. Diverse geomorphological evidence of these transgressive and regressive episodes have been recorded along the coast, both above and below the current sea-level. In this paper, many of the proves for these climatic changes, which in themselves form part of the island's seascape, are looked at. These proves can be seen on the surface, under the sea, and inside spectacular karstic caves
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 9, pp. 91-119
Identificador:  ISBN: 848781834X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess