Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Arqueologia de les cavernes de Mallorca
Autor/es Trias, Miquel
Matèries en català: Arqueologia Mallorca ; Història Natural.
Matèries en anglès: Caves Spain Majorca ; Archaeology Spain Majorca ; Natural History.
Abstract:  És difícil exagerar la importancia de les cavitats naturals per al coneixement de la prehistoria de Mallorca, i d'algun moment de la seva historia. Basta considerar que les úniques estacions on s'han trobat restes de la seva fase de poblament inicial o aceramica són dues d'aquestes cavitats. En aquest treball resumim la historia del descobriment de les coves d'interes arqueo- Iogic. Presentam també una breu sinopsi de la prehistoria mallorquina amb inclusió de taules de formes de les seves principals indústries. Descrivim I'aspecte que poden presentar a I'explorador les estacions arqueologiques en cova natural, amb menció de construccions i altres senyals del seu ús en epoques remotes. Finalment, mostram alguns exemples de cavernes arqueologiques amb la seva topografia. ; It is difficult to magnify the importance that natural caverns confer to the knowledge on Mallorca's prehistory and parts of its history. It is enough to consider that the unique sites where remains from its first stage of populating -aceramic period- have been found are two of such cavities. Within this paper we resume the history of the discovery of the archaeological interesting caves. We also display a brief synopsis of Majorcan prehistory, including severa1 tables of its main industry settlements. We also describe the look that archaeological sites occupying natural caves could offer to the explorer and we mention the growth and other signs of the use they were given in earlier times. Finally, we show come examples of archaeological caverns together with their topographical survey.
Font:  Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears 1995, n. 3, pp. 171-190
Identificador:  ISSN: 0211-2515
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess