Llibres de Consells de la Universitat de Campos

Llibres de Consells de la Universitat de Campos

Els llibres de Consells de la Universitat de Campos, són una sèrie documental de l’arxiu municipal de gran importància, recullen tots els acords i decisions que prengueren els jurats i el consellers que administraren aquesta vila durant més quatre-cents anys, des de la seva fundació l’any 1300 pel rei Jaume II fins a l’aplicació del Decret de nova planta l’any 1715.

El règim municipal estava compost per jurats i consellers, batle, mostassaf, clavari i oïdors de comptes, taxador, escrivà i botiguer. aquí únicament tractarem els jurats i els consellers que són els responsables de l’existència dels llibres de Consells. El batle en aquells moments no formava part de les decisions municipals, era el representant de l’autoritat reial i les seves funcions eren jutjar causes menors.

Campos tenia quatre jurats i vuit consellers que regien el poble i administraven la Universitat. A l’hora de prendre acords i decisions es reunien en consell, els resultats dels quals quedaren escrits en els llibres de consells. Aquests càrrecs s’elegien anualment mitjançant un sistema d’eleccions  anomenat de sac i sort. Cada tres anys es posaven dins un sac o talec  uns rodolins de pergamí i cera amb els noms de les persones hàbils per a ser electes  pels distints càrrecs, i cada any, davant tot el consell reunit, un nin menor de set anys treia de les bosses corresponents, anomenades de regiment, els noms dels jurats i dels consellers. 

L’arxiu municipal disposa de deu llibres de consells que van des de 1578 fins 1773. Tots tenen les tapes de pergamí i l’interior de paper, el seu estat de conservació és bastant bo. El més gros mida 36x25 cm i el més petit 30x22 cm. La única dificultat que tenen és la seva lectura, no perquè la tinta hagi perdut força o hagi foradat el paper, sinó perquè la manera d’escriure i expressar-se abans no era com ara.

El darrer Llibre de consells que conservam a l’Arxiu Municipal va de 1755 fins a 1773. Aquesta sèrie documental fou substituïda pels Llibres d’actes de l’Ajuntament, el nom canvia com a fruit d’una nova organització administrativa. Els canvis polítics de principis del segle XVIII tenen com a conseqüència la desaparició de la monarquia dels Austries i la instauració de la monarquia Borbònica, la qual era més centralista i aplicà un nou model polític i administratiu que acabà amb els privilegis de les diferents regions espanyoles. Aquests nous llibres, que reflecteixen la nova organització administrativa, acaben amb el règim municipal anterior, els jurats i el consellers deixen d’existir, de la mateixa manera que desapareixen la resta de càrrecs i l’elecció per mitjà del sistema de sac i sort. Una altra conseqüència és que es prohibeix la utilització de llengua catalana per usos oficials i administratius.

Tots els esdeveniments administratius i polítics estan reflectits en aquests llibres. Mitjançant la seva lectura i la seva interpretació podem reconstruir el passat. Són una font de gran valor per a redactar tots els aspectes inèdits i completar els que ja coneixem de la història local de la vila de Campos.

L’Ajuntament de Campos té com a principal objectiu fer arribar al màxim possible de persones l’Arxiu Municipal, aquest projecte de digitalització que ha dut a terme la Universitat de les Illes Balears és per a nosaltres molt important, ja que es podrà facilitar la consulta i l’accés a aquesta documentació sense haver de tocar l’original, la qual casa preservarà la seva conservació.

Els beneficiaris no seran només els investigadors que venguin a l’Arxiu, els qual podran  obtenir totes les còpies que vulguin sense danyar l’original, sinó que també serà possible posar aquesta documentació a Internet, la qual cosa permetrà que qualsevol persona interessada ho podrà consultar des de casa seva, sense haver-se d’adaptar als horaris estrictes de l’Arxiu. Pensam que és una passa de gegant que permetrà ampliar l’estudi de la nostra història local.

M. Beatriu Zamorano Galmés

Arxivera de l’Arxiu Municipal de Campos

Aquesta col-lecció consta de 10 articles