Llevant : quinzenari portaveu de l'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d'Artà i sa Comarca


Llevant : quinzenari portaveu de l'Associació Minerva : defensor dels interesos morals i materials d'Artà i sa Comarca

Llevant 1916-1931, base de dades d'articles

ISBN: 84-7632-932-6
Dipòsit legal: PM-1437-2005

La base de dades Llevant 1916-1931 està formada per 616 articles extrets de la revista Llevant, publicació periòdica d'Artà i la seva comarca que fundaren Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973) i Llorenç Garcias i Font (1885-1975). Com podreu comprovar, durant els anys que es publica, el títol de la revista no canvia, però sí el subtítol. Així, el subtítol del primer número és Quinzenari portaveu de l'Associació "Minerva" - Defensor dels interessos morals i materials d'Artà i sa Comarca, i el del darrer, Decenari catòlic mallorquí. D'aquesta dada també es desprèn que la periodicitat d'edició també canviava i, segons el moment, passava de quinzenal a decennal o setmanal.

Aquests articles, disponibles en format PDF, han estat seleccionats, catalogats i incorporats a una base de dades amb què l'usuari interactua a través d'un sistema de consulta de biblioteca digital totalment innovador.

Pel que fa a la normalització lingüística, i com que els articles varen ser escrits a principis de segle, s'ha optat per respectar al màxim l'ortografia original dels títols, tot i que de vegades s'ha hagut de fer algun canvi. De tota manera, però, i per tal de facilitar la recuperació d'articles al lector d'avui dia, a la secció de cerca és possible buscar per títol normalitzat, segons les normes lingüístiques vigents actualment. Per exemple, l'article "Que és i an a que ve 'Minerva'", el podrem recuperar a l'apartat cerca si escrivim, al camp títol normalitzat, el títol de l'article escrit segons les regles ortogràfiques actualment vigents: "Què és i a què ve 'Minerva'".

Aquesta és una iniciativa del Fons Local de la Biblioteca Municipal d'Artà per preservar un patrimoni cultural local que es trobava en seriós risc de desaparició. Fins ara, no es coneix l'existència de cap col-lecció completa de la revista Llevant, ni de titularitat pública ni privada. La funció del Fons Local de la Biblioteca Municipal d'Artà va consistir, durant l'any 2003, a localitzar i recopilar tots els exemplars originals d'aquesta publicació per formar, encara que de manera provisional, una col-lecció completa d'originals. Aquesta tasca hauria estat impossible sense la col-laboració desinteressada de les famílies d'alguns dels fundadors de la publicació, concretament, de les famílies d'Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), de Llorenç Garcias i Font (1885-1875) i de Llorenç Lliteras i Lliteras (1893-1973), que varen cedir una part o la totalitat, en alguns casos, de les seves col-leccions fragmentàries.

Va ser a partir d'aquesta compilació d'originals que va esdevenir possible digitalitzar tots els números de la revista Llevant, des de desembre de 1916 fins a febrer de 1931.

Aquesta iniciativa, per tant, ha resultat decisiva per conservar aquesta publicació periòdica local, ja que ha possibilitat crear-ne l'única col-lecció completa, una col-lecció digital a partir de la qual el Servei de Biblioteques de l'Ajuntament d'Artà pot oferir productes de difusió d'aquest patrimoni cultural, com ara aquesta base de dades d'articles.

El Servei d'Assessorament Lingüístic de l'Ajuntament d'Artà s'ha encarregat de normalitzar els títols per facilitar-ne la cerca.

Els treballs de digitalització, restauració digital i publicació electrònica dels documents originals foren duts a terme per la UIB, a través del Servei de Biblioteca i Documentació i del Centre d'Estudis i Documentació Contemporània durant l'any 2003.

El disseny de la base de dades, la selecció i la catalogació d'articles l'ha duit a terme el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB durant l'any 2005.

Direcció i coordinació del projecte: Bartomeu Tous Tous i Miquel Pastor Tous

Recopilació de la col-lecció original: Guillem Caldentey Crego i Maria àngela Sureda Amorós

Correcció i normalització: Maria Esperança Pérez Casellas

Coordinació tècnica i arquitectura de la informació: Almudena Cotoner Cerdó i Eduardo del Valle Pérez

Disseny visual: Eduardo del Valle Pérez

Selecció i catalogació d'articles: Catalina Estela Barceló i Alborada Lázaro Hernández

Aquesta col-lecció consta de 1129 articles