Examina


Actituds de CTS de professorat en formació inicial de ciències i humanitats: la debilitat de la formació científica Science and arts pre-service teachers’ attitudes toward STS: weaknesses of science education, Actitudes CTS de profesores en formación inicial de ciencias y humanidades: la debilidad de la formación científica - Vázquez Alonso, Ángel; Manassero Mas, Maria Antònia; Bennàssar Roig, Antoni
InnovIB 2010, N. 1, pp. 33-41 - 9 p. - 
Ver registro completo
Activitats de tutoria Mentoring activities, Actividades de tutoría - López Veny, Laura; García Morell, Elena
InnovIB 2010, N. 1, pp. 264-278 - 15 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi del volum de treball de l’alumnat universitari en crèdits europeus i l’efecte en el rendiment acadèmic The work volume of the university student analysis in European credits and its effect in the academic yield, Análisis del volumen de trabajo del estudiante universitario en créditos europeos y su efecto en el rendimiento académico - Palou Oliver, Maria; Montaño Moreno, Juan José
InnovIB 2010, N. 1, pp. 42-53 - 12 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi d’una experiència d’aprenentatge col·laboratiu en un entorn virtual en l’àmbit de l’ensenyament superior An analysis of a collaborative learning experience in a virtual environment in higher education, Análisis de una experiencia de aprendizaje colaborativo en un entorno virtual en el ámbito de la enseñanza superior - Barceló i Taberner, Margalida; Serra i Casals, Enric
InnovIB 2010, N. 1, pp. 85-138 - 54 p. - 
Ver registro completo
Aproximació a la llengua romanesa i al seu context sociocultural An approach to the Romanian language and its sociocultural context, Aproximación a la lengua rumana y a su contexto sociocultural - Barceló i Taberner, Margalida; Serra i Casals, Enric
InnovIB 2010, N. 1, pp. 297-322 - 26 p. - 
Ver registro completo
Aproximació a les estratègies de lluita contra el plagi acadèmic desenvolupades per les universitats britàniques d’East Anglia (Norwich) i John Moore’s University (Liverpool) pproach to avoiding plagiarism strategies developed by Universities of East Anglia (Norwich) and John Moore’s University (Liverpool), tra el plagio académico desarrolladas por las universidades británicas de East Anglia (Norwich) y John Moore’s University (Liverpool) - Mut Amengual, Bartomeu
InnovIB 2010, N. 1, pp. 147-153 - 7 p. - 
Ver registro completo
Creació de material multimèdia a l’àrea de ciències socials per a l’educació d’adults a partir d’una investigació sobre els fonaments de l’aprenentatge en aquesta edat Creating multimedia social sciences material for adult education based on a study on the foundations of learning at this age, Creación de material multimedia en el área de ciencias sociales para la educación de adultos a partir de una investigación sobre los fundamentos del aprendizaje en esta edad - Leal Cornejo, María Teresa
InnovIB 2010, N. 1, pp. 211-219 - 9 p. - 
Ver registro completo
Curs virtual de llengua i literatura catalanes A virtual course in the Catalan language and literature, Curso virtual de lengua y literatura catalanas - Castell Leal, Bartomeu Antoni
InnovIB 2010, N. 1, pp. 227-244 - 18 p. - 
Ver registro completo
Diagnòstic de la promoció dels cicles formatius a les Illes Balears Diagnosis of a vocational training class in the Balearic Islands, Diagnóstico de la promoción de los ciclos formativos en las Islas Baleares - Femenia Millet, Olga; Soriano Guasch, José Manuel; Alonso Ferrer, Ángel Antonio
InnovIB 2010, N. 1, pp. 7-32 - 26 p. - 
Ver registro completo
El Museu a l’escola. totAIGUA: Projecte educatiu del Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, adreçat al segon cicle d’educació infantil i al primer cicle d’educació primària lThe Museum at school. totAIGUA: an educational project by the Balearic Natural Sciences Museum in Sóller for the second cycle of preschool and first cycle of primary education, El Museo en la escuela. totAIGUA: Proyecto educativo del Museo Balear de Ciencias Naturales de Sóller, dirigido al segundo ciclo de educación infantil y al primer ciclo de educación primaria - Crespí Isern, Pere Josep... [et al.]
InnovIB 2010, N. 1, pp. 245-254 - 10 p. - 
Ver registro completo
Els professors de les Illes Balears com a víctimes d’agressions als centres educatius Balearic teachers as victims of aggression at school, El profesorado de las Islas Baleares como víctima de agresiones en los centros educativos - Llodrà Oliver, Sebastià; Moscardó Mongort, Rafel; Rosselló Ruiz, Jordi Josep
InnovIB 2010, N. 1, pp. 68-84 - 17 p. - 
Ver registro completo
Escriure a l'educació infantil, primària i secundària. Eixos i propostes per a una metodologia coherent. Exemplificacions comentades Writing in preschool, primary and secondary education. Focal points and proposals for a coherent methodology. Annotated exemplifications, Escribir en la educación infantil, primaria y secundaria. Ejes y propuestas para una metodología coherente. Ejemplificaciones comentadas - Alzina Seguí, Pere Jaume
InnovIB 2010, N. 1, pp. 186-210 - 25 p. - 
Ver registro completo
Estudi progressiu de la geometria plana i en tres dimensions A progressive study of plane and three-dimensional geometry, Estudio progresivo de la geometría plana y en tres dimensiones - Triay Magraner, Maria... [et al.]
InnovIB 2010, N. 1, pp. 326-328 - 3 p. - 
Ver registro completo
Estudi sobre les pors de les nines i els nins d’entre 3 i 5 anys: treball d’investigació Studying young children’s fears: A research study, Estudio sobre los miedos de las niñas y niños de entre 3 y 5 años: Trabajo de Investigación - Donoso Garcia, Joan Pere
InnovIB 2010, N. 1, pp. 54-67 - 14 p. - 
Ver registro completo
Fang: plaer i tècnica Clay: pleasure and technique, Barro: placer y técnica - Coll Díaz, Joana Maria
InnovIB 2010, N. 1, pp. 255-263 - 9 p. - 
Ver registro completo
Les referències bibliogràfiques per a l’intercanvi d’informació científica. Un estudi de cas Bibliographical references for the exchange of scientific information. A case study, Las referencias bibliogràficas para el intercambio de información científica. Un estudio de caso - Guerrero Vives, Rosa Maria
InnovIB 2010, N. 1, pp. 139-146 - 8 p. - 
Ver registro completo
L’hort escolar: un programa científic d’aprenentatge The school vegetable garden: a scientific learning programme, El huerto escolar: un programa científico de aprendizaje - Perelló Mulet, Josep
InnovIB 2010, N. 1, pp. 155-176 - 22 p. - 
Ver registro completo
Peixets, peixets! una experiència teatral i mediambiental a l'escola Peixets, peixets! A theatrical and environmental experience for schools, Peixets, peixets! Una experiencia teatral y medioambiental en la escuela - Brotons Capó, José Antonio; Sureda Parera, Maria Bel
InnovIB 2010, N. 1, pp. 290-295 - 6 p. - 
Ver registro completo
Projecte de cinema mut: El restaurant de la gent A silent film project: El restaurant de la gent, Proyecto de cine mudo: El restaurant de la gent - Mestre Soler, Francisca; Mascaró Oliver, Miquel
InnovIB 2010, N. 1, pp. 177-185 - 9 p. - 
Ver registro completo
Quaderns de dibuix tècnic en 3D 3D technical drafting notebooks, Cuadernos de dibujo técnico en 3D - Ventayol Monreal, Adolfo
InnovIB 2010, N. 1, pp. 220-226 - 7 p. - 
Ver registro completo
Recorregut per les inscripcions llatines de Palma A tour of Latin inscriptions in Palma, Recorrido por las inscripciones latinas de Palma - Campillo Galmés, Josep Antoni... [et al.]
InnovIB 2010, N. 1, pp. 323-325 - 3 p. - 
Ver registro completo
Taller de matemàtiques a l'ESO: les matemàtiques també són divertides A secondary school mathematics workshop: maths are also fun, Taller de matemáticas en la ESO: las matemáticas también son divertidas - Escobar Ballesteros, Juan José
InnovIB 2010, N. 1, pp. 279-289 - 11 p. - 
Ver registro completo