Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

berbel (1) gomez (2) noemy (1)


Anàlisi de l’evolució i situació actual de les escoles de música i/o dansa reconegudes a les Illes Balears  - Berbel Gómez, Noemy
Font: IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 036-066
Resum: Aquest article pretén analitzar la repercussió i l’abast que les escoles de música i/o dansa reconegudes tenen sobre l’ensenyament de la música, en l’àmbit dels estudis de règim especial, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat de donar una sèrie de recomanacions per millorar-ne la situació futura, a partir de l’anàlisi de l’evolució i la situació actual, Este artículo pretende analizar la repercusión y el alcance que las escuelas de música y/o danza reconocidas están produciendo sobre la enseñanza de la música, dentro del ámbito de los estudios de régimen especial, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la finalidad de dar una serie de recomendaciones para mejorar su situación futura, a partir del análisis de su evolución y situación actual, This article tries to examine the impact that legal music schools and/or dance studios have on music teaching within the special education system in the Balearic Islands. Moreover, it aims at giving some clues to improve their situation in the near future taking the analysis of their evolution along with their current situation as reference
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8858066 - 32 p. - Ver registro completo