Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'jesus' apareix 2 vegades a 2 documents
'grisalena' apareix 1 time


Alumnado trilingüe en educación secundaria  - Grisaleña, Jesús ; Alonso, Esmeralda ; Campo, Alejandro
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 87-104
Resum: Les diferents investigacions sobre l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en els models d’ensenyament plurilingüe apunten a la dada que s’està augmentant el ritme d’adquisició de la llengua sense que es produeixin efectes negatius (adquisició d’un menor nivell de coneixements, dificultats d’aprenentatge...) a les assignatures impartides en anglès. La present investigació sorgeix de l’interès d’analitzar el grau d’eficàcia dels projectes dels centres que participen en l’expansió plurilingüe a la comunitat autònoma del País Basc. Les proves s’han realitzat al llarg de dos cursos escolars i s’ha intentat comprovar el progrés aconseguit per l’alumnat immers en l’experiència. D’igual forma, s’han recollit dades i opinions dels diferents col·lectius implicats: alumnat, professorat i famílies. Tant uns com els altres han servit com a base per elaborar les conclusions i recomanacions que es presenten al final de l’article, Las distintas investigaciones sobre el uso del inglés como lengua vehicular en los modelos de enseñanza plurilingüe afirman que se aumenta el ritmo de adquisición de la lengua sin que se produzcan efectos negativos (adquisición de un menor nivel de conocimientos, dificultades de aprendizaje…) en las asignaturas impartidas en inglés .La presente investigación surge del interés de analizar el grado de eficacia de los proyectos de los centros que participan en la Experiencia plurilingüe en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Las pruebas se han realizado a lo largo de dos curso escolares intentado comprobar el progreso conseguido por el alumnado inmerso en la experiencia. De igual manera, se han recabado datos y opiniones de los diferentes colectivos implicados: alumnado, profesorado y familias. Tanto unos como otros han servido como base para elaborar las conclusiones y recomendaciones que se presentan al final del artículo
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.3922205 - 19 p. - Ver registro completo