Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

florit (1) reynes (1) arnau (1)


Panorama de la música a Mallorca des del final del segle XIX fins al XXI  - Reynés Florit, Arnau
Font: IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 077-107
Resum: Aquest article pretén mostrar d’una manera general la situació musical a la Mallorca de final del segle XIX i durant el segle XX. Analitzarem, de manera general, el panorama de la música a Mallorca en els diversos aspectes: agrupacions musicals, músics i compositors, l’educació musical… i tendrem una visió de la situació musical en què es trobava Mallorca en aquest període analitzat, perquè serveixi de pauta en els diversos treballs de recerca que a partir d’aquest estudi puguin sorgir. No pretenem fer-ne una anàlisi exhaustiva, això ho deixam per a futures investigacions, sinó donar a conèixer la situació musical a Mallorca abans esmentada, Este artículo pretende mostrar de manera general la situación musical en la Mallorca de finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Analizaremos de forma general el panorama de la música en Mallorca en los diversos aspectos: agrupaciones musicales, músicos y compositores, la educación musical… dando una visión de la situación musical en la que se encontraba Mallorca en este período analizando, para que sirva de pauta en los diversos trabajos de búsqueda que a partir de este estudio puedan aparecer. No pretendemos hacer un estudio exhaustivo, eso lo dejamos para futuras investigaciones, sino dar a conocer la situación musical en Mallorca antes comentada, This article is an attempt to show a scope of the musical situation at the end of 19th century and along 20th century in Mallorca. Generally, we will take a careful look at the musical outlook in Majorca on various aspects: music bands, musicians and composers, music education… giving insight of musical situation in Majorca in this period of time to get a guideline for research works arising from this study. We do not claim at making a thorough study of it but just to announce the musical situation in Majorca as we mentioned before
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.0885396 - 32 p. - Ver registro completo