Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

andreu (3) gual (1) mir (4)


Els processos de socialització dels adolescents immigrants: la xarxa d’amistats del jovent nouvingut a Palma  - Mir Gual, Andreu
Font: IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 164-178
Resum: La consolidació d’una xarxa d’amistats esdevé una vertadera prioritat en la vida de qualsevol adolescent, més encara si es tracta de persones que han aterrat recentment en un entorn que els resulta del tot desconegut. D’aquesta manera, l’article que us ocupa pretén oferir una panoràmica real dels processos de socialització dels joves immigrants, tot partint d’un estudi empíric realitzat a la ciutat de Palma que analitza tres col·lectius concrets: argentins, marroquins i xinesos. Així, doncs, els resultats aquí plantejats permeten interpretar amb certa nitidesa quina és la genètica a partir de la qual es vertebren les relacions amb iguals d’aquests nouvinguts, amb les conseqüències que de tots aquests processos es poden derivar, en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària de la Universitat de les Illes Balears, La consolidación de un círculo de amistades representa una verdadera prioridad en la vida de cualquier adolescente, más aún si se trata de personas que han aterrizado recientemente en un entorno que les resulta totalmente desconocido. De esta manera, el presente artículo pretende ofrecer una panorámica real de los procesos de socialización de los jóvenes inmigrantes, todo ello a través de un estudio empírico realizado en la ciudad de Palma que analiza tres colectivos concretos: argentinos, marroquíes y chinos. Así pues, los resultados que aquí se plantean permiten interpretar con nitidez cuál es la genética que acompaña las relaciones entre iguales que llevan a cabo estos adolescentes, con todas las consecuencias que de estos procesos se pueden derivar, The strengthening of a circle of friends represents a true priority in any teenager’s life and so much so if we are talking about people who have just arrived at somewhere that turns out to be completely unknown. Consequently, this paper is an attempt to offer a real vision of the socializing processes of young immigrants by means of an empirical study in the city of Palma which analyses three specific communities: Argentinian, Moroccan and Chinese. Therefore, the results pointed out allow us to read clearly which genetics are involved in these teenage groups’ relationships amongst equals, and all the consequences that may derive from
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.283821 - 16 p. - Ver registro completo