Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'magdalena' apareix 1 time
'catrain' apareix 1 time


La enseñanza del inglés como lengua extranjera basada en contenidos percepciones del profesorado de educación secundaria en las Islas Baleares - Borrull Cubo, Maria Núria ; Catrain, Magdalena ; Juan Garau, Maria ; Salazar, Joana ; Sánchez, Ricardo
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 105-128
Resum: Aquest article recull les dades d’un estudi empíric sobre les percepcions del professorat de secundària de les Illes Balears en relació amb l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. En concret, l’objectiu principal de l’estudi és el de detectar el grau de familiarització del professorat d’educació secundària amb la metodologia de l’ensenyament de llengües basada en continguts i la freqüència d’ús. Els resultats que aquí s’exposen provenen de l’anàlisi d’un qüestionari elaborat per l’equip d’investigació i distribuït al professorat d’anglès de batxillerat a les Illes Balears. Un total de 90 professors participaren en l’experiència, fet que constitueix una mostra representativa d’aquesta població educativa. Els resultats apunten a una familiarització del professorat amb els mètodes d’ensenyament de llengües basats en continguts, als quals s’atribueix gran efectivitat, si més no tenen una implantació encara escassa en el nostre entorn, El presente artículo recoge los datos de un estudio empírico sobre las percepciones del profesorado de secundaria de las Islas Baleares en relación con el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. En concreto, el objetivo principal del estudio es detectar el grado de familiarización del profesorado de educación secundaria con la metodología de la enseñanza de lenguas basada en contenidos y la frecuencia de uso de la misma. Los resultados que aquí se presentan provienen del análisis de un cuestionario elaborado por el equipo de investigación y distribuido al profesorado de inglés de bachillerato en las Islas Baleares. Un total de 90 profesores participaron en la experiencia, lo que constituye una muestra representativa de dicha población educativa. Los resultados apuntan a una familiarización del profesorado con los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras basados en contenidos, a los que se atribuye gran efectividad, si bien tienen una implantación todavía escasa en nuestro entorno
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.3628466 - 25 p. - Ver registro completo