Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

guardian (3) dolores (1) soto (2) beatriz (3)


UVE de Gowin instrumento metacognitivo para un aprendizaje significativo basado en competencias  - Guardian Soto, Beatriz Dolores ; Ballester Balmori, Antoni
Font: IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 051-062
Resum: El present treball té com a objectiu descriure l'eina metacognitiva i heurística anomenada V de Gowin, desenvolupada a la llum de la teoria d'Ausubel, Novak i Gowin en la resolució de problemes, anàlisi del currículum, avaluació, anàlisi crítica de treballs d’investigació, informes de pràctiques de laboratori de còmput, entre altres més. Es presenten la metodologia i els resultats obtinguts quan s’ha implementat en assignatures d'anàlisi i disseny dels algorismes, en la carrera d'Enginyeria en Computació a l'Institut Politècnic Nacional. La necessitat d'implementar-la per donar suport a l'estudiant en el seu aprenentatge significatiu i la millora del rendiment acadèmic, que redunda a abatre la problemàtica de reprovació i la deserció escolar que causen un efecte negatiu en diversos àmbits socials i econòmics, i anar més enllà en guiar els estudiants cap a un aprenentatge basat en competències., El presente trabajo tiene como objetivo describir la herramienta metacognitiva y heurística denominada UVE de Gowin, desarrollada a la luz de la teoría de Ausubel, Novak y Gowin en la en resolución de problemas, análisis del currículo, evaluación, análisis crítico de trabajos de investigación, reportes de prácticas de laboratorio de cómputo entre otras más. Se presentan la metodología y resultados obtenidos al implementarla en asignaturas de análisis y diseño de los algoritmos, en la carrera de ingeniería en computación en el Instituto Politécnico Nacional. La necesidad de implementarla para apoyar al estudiante en su aprendizaje significativo y el mejoramiento del rendimiento académico que redunda en abatir la problemática de reprobación y la deserción escolar que causan un efecto negativo en diversos ámbitos sociales y económicos e ir más allá al guiarlos hacia un aprendizaje basado en competencias
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.41663 - 13 p. - Ver registro completo