Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

silvia (2) oliver (4) grau (1)


Els mestres d’educació primària a Mallorca característiques sociodemogràfiques i lingüístiques - Oliver Grau, Silvia
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 67-86
Resum: Aquest article ens permetrà conèixer una mica a fons un dels col·lectius més importants per a la normalització lingüística de la llengua catalana, que són els mestres. L’estudi es concreta en els mestres d’educació primària de Mallorca. Primer, en descriurem les característiques sociodemogràfiques i lingüístiques. I, després, el grau de coneixement i de domini lingüístic que autodeclaren els mestres, pel que fa a les quatre habilitats lingüístiques bàsiques i als aspectes lingüístics concrets de pronúncia, gramàtica, ortografia i vocabulari. L’eina d’investigació que hem emprat ha estat el qüestionari, i per al tractament estadístic de les dades, hem usat el SPSS (Statistical Package of Social Sciencie), Este artículo nos permitirá conocer más a fondo uno de los colectivos más importantes para la normalización lingüística de la lengua catalana, que son los maestros. El estudio se centra en los maestros de Educación Primaria de Mallorca. Primero describiremos las características sociodemográficas y lingüísticas, para después pasar a describir el grado de conocimiento y dominio lingüístico que auto declaran los maestros, por lo que a las cuatro habilidades lingüísticas básicas se refiere y a los aspectos lingüísticos concretos de pronunciación, gramática, orografía y vocabulario. La herramienta de investigación que hemos utilizado ha sido el cuestionario y para el tratamiento estadístico de los datos hemos usado el SPSS (Statistical Package of Social Sciencie)
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.427662 - 21 p. - Ver registro completo