Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

maria (6) juan (4) garau (2)


Contexto y contacto en el aprendizaje de lenguas extranjeras  - Juan Garau, Maria
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, pp. 047-066
Resum: Des d’una perspectiva europea de promoció del multilingüisme, el present article examina algunes de les variables que possibiliten l’adquisició d’una llengua segona o estrangera fent especial esment al context en el qual es produeix l’aprenentatge, ja que determina en bona mesura el grau de contacte amb la llengua meta i, en conseqüència, les possibilitats d’èxit de l’aprenent. S’analitzen tres tipus de context: l’aula convencional de llengua estrangera, l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, i l’estada al país de la llengua meta. Això permet establir una gradació de menys a més quant al grau de contacte amb l’idioma que aquests contextos aporten. Alhora es discuteix el paper d’altres factors com ara la interacció o l’atenció a la forma en el procés d’aprenentatge., Desde una perspectiva europea de promoción del multilingüismo, el presente artículo examina algunas de las variables que posibilitan la adquisición de una lengua segunda o extranjera prestando especial atención al contexto en el que se produce el aprendizaje, ya que determina en buena medida el grado de contacto con la lengua meta y por ende las posibilidades de éxito del aprendiz. Se analizan tres tipos de contexto: el aula tradicional de lengua extranjera, el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, y la estancia en el país de la lengua meta. Ello permite establecer una gradación de menos a más en cuanto al grado de contacto con el idioma que dichos contextos aportan. Asimismo se discute el papel de otros factores como la interacción o la atención a la forma en el proceso de aprendizaje.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.878356 - 21 p. - Ver registro completo

La enseñanza del inglés como lengua extranjera basada en contenidos percepciones del profesorado de educación secundaria en las Islas Baleares - Borrull Cubo, Maria Núria ; Catrain, Magdalena ; Juan Garau, Maria ; Salazar, Joana ; Sánchez, Ricardo
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 105-128
Resum: Aquest article recull les dades d’un estudi empíric sobre les percepcions del professorat de secundària de les Illes Balears en relació amb l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. En concret, l’objectiu principal de l’estudi és el de detectar el grau de familiarització del professorat d’educació secundària amb la metodologia de l’ensenyament de llengües basada en continguts i la freqüència d’ús. Els resultats que aquí s’exposen provenen de l’anàlisi d’un qüestionari elaborat per l’equip d’investigació i distribuït al professorat d’anglès de batxillerat a les Illes Balears. Un total de 90 professors participaren en l’experiència, fet que constitueix una mostra representativa d’aquesta població educativa. Els resultats apunten a una familiarització del professorat amb els mètodes d’ensenyament de llengües basats en continguts, als quals s’atribueix gran efectivitat, si més no tenen una implantació encara escassa en el nostre entorn, El presente artículo recoge los datos de un estudio empírico sobre las percepciones del profesorado de secundaria de las Islas Baleares en relación con el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. En concreto, el objetivo principal del estudio es detectar el grado de familiarización del profesorado de educación secundaria con la metodología de la enseñanza de lenguas basada en contenidos y la frecuencia de uso de la misma. Los resultados que aquí se presentan provienen del análisis de un cuestionario elaborado por el equipo de investigación y distribuido al profesorado de inglés de bachillerato en las Islas Baleares. Un total de 90 profesores participaron en la experiencia, lo que constituye una muestra representativa de dicha población educativa. Los resultados apuntan a una familiarización del profesorado con los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras basados en contenidos, a los que se atribuye gran efectividad, si bien tienen una implantación todavía escasa en nuestro entorno
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.939178 - 25 p. - Ver registro completo