Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'mara' apareix 1 time
'tagliavini' apareix 1 time


Ajudar l’infant a esdevenir adult, ajudar l’adult a esdevenir infant. La contribució de la pràctica psicomotriu al procés de creixement i de maduració de l’infant i de l’adult, Ayudar al niño a conventirse en adulto, ayudar al adulto a convertirse en niño. La contribución de la práctica psicomotriz al proceso de crecimiento y de maduración del niño y del adulto, Helping the Child to Become an Adult, Helping the Adult to Become a Child. The Contribution of Psychomotor Activity to the Process of Growth and Maturation of the Child and the Adult  - Tagliavini, Mara
Font: IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 123-134
Resum: La intervenció té com a objectiu posar en evidència les connexions entre el procés de maduració de l’infant a la sala de psicomotricitat i el de creixement personal de l’adult durant el procés de formació en pràctica psicomotriu. La contribució de la pràctica psicomotriu a aquests processos es manifesta a través de la creativitat com a aspecte fonamental d’aquest procés, la conquesta de la identitat, la importància del món simbòlic: el valor de la metàfora i la paraula que neix d’un gest, d’una emoció. El plaer del moviment, del joc compartit. El cos en la relació. La funció del grup. La complexitat social: la diferència, la diversitat, un repte per al món de l’educació., La intervención tiene como objetivo evidenciar las conexiones entre el proceso de maduración del niño en la sala de psicomotricidad y el de crecimiento personal del adulto durante el proceso de formación en práctica psicomotriz. La contribución de la práctica psicomotriz a estos procesos se manifiesta a través de la creatividad como aspecto fundamental de este proceso, la conquista de la identidad, la importancia del mundo simbólico: el valor de la metáfora y la palabra que nace de un gesto, de una emoción. El placer del movimiento, del juego compartido. El cuerpo en la relación. La función del grupo. La complejidad social: la diferencia, la diversidad, un reto para el mundo de la educación., The intervention has as a main goal to prove the connections between the process of the child’s maturation at the psychomotor therapy room and the adult’s personal growth through the process of learning psychomotor skills. The contribution of psychomotor activity to these processes operates through creativity as the main aspect of the process, the attainment of one’s identity, the importance of symbolic world: the value of metaphor and the word born from a gesture, from an emotion. The pleasure of movement, of a playtime together. The body within the relationship. The group’s role. The social complexity: difference, diversity, a challenge for the educational world.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9071164 - 13 p. - Ver registro completo