Registro completo
Títol:     Les primícies de la intimitat: una filigrana de la Pràctica Psicomotriu Aucouturier
Autor/es Michaux, Danielle
Resum:  Avui dia la intimitat s’exposa: mitjans de comunicació en línia, identitats i amistats virtuals en les quals tot està permès, un sentit dels límits difuminat tant en el camp social com privat. L’extimitat s’imposa, amb les seves incerteses i riscos. Remuntem-nos en el temps per intentar comprendre com construeix el nen la intimitat, aquesta relació tan peculiar amb si mateix, o bé amb un altre en ressonància amb si mateix, sense fusió ni confrontació. En les sessions de pràctica psicomotriu, el nen evoluciona des d’una vivència sensorial i concreta d’embolcall corporal cap a una representació de si-mateix, unificada i diferenciada de l’altre. Aquest recorregut de maduració li obre la possibilitat de la intimitat. En el camp de la psicologia clínica, això s’articula amb les problemàtiques anomenades límit, on es veu sovint que l’íntim s’esvaeix o explota. S’il·lustra amb dues situacions de teràpia psicomotriu individual, a partir de les quals es pot veure la possible evolució d’aquesta problemàtica infantil a l’adolescència. Aquest treball interpel·la el terapeuta de psicomotricitat amb relació als propis límits, atès que per a comprendre bé el nen, se li ha d’apropar molt, amb una ressonància física i emocional, que corre el perill de perdre’s. Vet aquí la necessitat d’una formació personal que l’ajudarà a situar millor la pròpia vivència íntima per distanciar-se’n millor i poder estar plenament disponible per al nen. ; Hoy en día la intimidad se expone: medios de comunicación en línea, identidades y amistades virtuales en las que todo está permitido, un sentido de los límites difuminado tanto en el campo social como privado. La “extimidad” se impone con sus incertidumbres y riesgos. Vamos a remontar en el tiempo para intentar comprender como el niño construye su intimidad: esta relación tan peculiar consigo mismo, o bien con otro en resonancia consigo mismo, sin fusión, ni confrontación. En las sesiones de práctica psicomotriz, el niño evoluciona desde una vivencia sensorial y concreta de envoltura corporal hacia una representación de si mismo, unificada y diferenciada del otro. Este recorrido de maduración le abre la posibilidad de la intimidad. En el campo de la psicología clínica, esto se articula con las problemáticas llamadas límite, donde se ve a menudo que lo íntimo se desvanece o explota. Se ilustra con dos situaciones de terapia psicomotriz individual. A partir de éstas puede verse la posible evolución de esta problemática infantil en la adolescencia. Este trabajo interpela al terapeuta de psicomotricidad en relación con sus propios límites, ya que para comprender bien al niño debe acercársele mucho, con una resonancia física y emocional, que corre el riesgo de perderse. De aquí la necesidad de una formación personal que le ayudará a situar mejor su propia vivencia íntima para distanciarse mejor y poder estar plenamente disponible para el niño. ; These days intimacy is exposed: online media, online virtual identities and friendships in which anything goes, a feeling that limits are socially and individually blurred... “Ex-timacy” imposes with its doubts and its risks. Let’s go back in time to try to understand how the child builds his/her own intimacy, that particular relationship with him-/herself or with anybody else together with his/her own self, without melting or colliding. At psychomotor sessions, the child makes some progress from a sensory and body wrap experience towards a unified and differential representation of him/herself. This journey of maturation gives him/her the access to intimacy. From the clinical psychology field, it is articulated with the problems called limit, where we often see that intimacy either fades or bursts. This is illustrated by two situations of psychomotor individual therapy. By these sessions we can see the possible evolution of children’s problems in adolescence. This paper addresses the psychomotor therapist in relation to his/her own limits as well: to understand the child he might get closer to him with a physical and emotional resonance, which is in danger of being lost. Hence the need of personal training that will help him/her to set his/her own intimate experience in order to get some distance that will make him-/ herself fully available to the child.
Font:  IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 084-094
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess