Registro completo
Títol:     Infants sota pressió
Autor/es Esser, Marion ; Cohn, Stefan ; Hausch, Christine ; Ladwein, Ulla
Resum:  Cada vegada els pares pressionen més els fills per por davant un futur que es presenta amb poques possibilitats. La formació, la cultura, segueix semblant una garantia d’èxit. L’estimulació cognitiva ha de començar tan aviat com sigui possible. L’educació ha de ser adquirida al més aviat possible. Cal ensenyar ben aviat calma, ordre i disciplina —principis del món dels adults— perquè després puguin ser competitius. No importa allò que sóc, sinó allò que tinc. La Pràctica Psicomotriu Aucouturier, representada per les escoles de l’ASEFOP (Associació Europea d’Escoles de Formació en Pràctica Psicomotriu), s’oposa a aquesta evolució social: l’objectiu dels nostres esforços no és l’estimulació cognitiva, sinó la maduració psicològica del nen com a resultat d’un desenvolupament personal harmònic. Encara que a Alemanya l’educació preventiva està molt endarrere en relació amb altres països d’Europa, ZAPPA (Zentrum für Aus- und Fortbildung in Psychomotorischer Praxis Aucouturier – Centre de formació i educació en pràctica psicomotriu Aucouturier), escola membre de l’ASEFOP, promou iniciatives d’educació preventiva que mostren com pot ser el futur. ; Cada día los padres presionan más a sus hijos por temor a un futuro que se presenta con pocas posibilidades. La formación, la cultura, sigue pareciendo una garantía de éxito. La estimulación cognitiva tiene que comenzar cuanto antes. La educación debe ser adquirida tan pronto como sea posible. Hay que enseñar, rápidamente, calma, orden y disciplina —principios del mundo de los adultos— para que después puedan ser competitivos. No importa lo que soy sino lo que tengo. La Práctica Psicomotriz Aucouturier, representada por las escuelas de la ASEFOP (Asociación Europea de Escuelas de Formación en Práctica Psicomotriz), se opone a esta evolución social: el objetivo de nuestros esfuerzos no es la estimulación cognitiva, sino la maduración psicológica del niño, como resultado de un desarrollo personal armónico. Aunque en Alemania la educación preventiva está muy atrasada en comparación con otros países de Europa, ZAPPA (Zentrum für Aus- und Fortbildung in Psychomotorischer Praxis Aucouturier –Centro de formación y educación en práctica psicomotriz Aucouturier), escuela miembro de la ASEFOP, promueve iniciativas de educación preventiva que muestran cómo puede ser el futuro. ; Every day parents are putting more pressure on their children because of their own fear of a future with little chance. Training, culture, is still a guarantee of success. Cognitive stimulation must begin as soon as possible. Education must be obtained the sooner the better. We must teach quickly, calm, order and discipline —principles of grownups world— so they can then be competitive. It doesn’t matter who I am but what I have. The Psychomotor Practice of Aucouturier, represented by the ASEFOP schools, opposes this social evolution: the aim of our efforts is not cognitive stimulation, but the psychological maturity of the child, as a result of a harmonious personal development. Although preventive education is way behind compared with other European countries in Germany, ZAPPA, school member of the ASEFOP, promotes preventive education initiatives that show how future might be.
Font:  IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 047-059
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess