Registro completo
Títol:     La tutoria a l’educació superior. Exemples i reflexions
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Resum:  Aquest article narra i analitza una experiència realitzada en el marc de les tutories de carrera amb els alumnes del grau d’educació infantil a la Seu de la UIB a Menorca. En primer lloc s’analitza la tasca realitzada a través de les tutories de carrera i la tipologia de demandes realitzades per la diversitat d’alumnes, tenint en compte que a la Seu de la UIB a Menorca gestionam grups de devers 30 persones. En segon lloc s’explica, analitza i documenta una experiència concreta realitzada durant el primer semestre de tercer curs, que consistí en una gran exposició que recollia la majoria de materials, treballs, propostes didàctiques, racons i ambients de feina realitzats com a activitats en el marc de diferents assignatures del grau d’educació infantil. L’objectiu era donar a conèixer i apropar la tasca que es fa a la universitat amb la realitat viscuda a les escoles infantils ; El presente artículo narra y analiza una experiencia realizada en el marco de las tutorías de carrera con los alumnos del grado de educación infantil en la sede de la UIB en Menorca. En primer lugar se analiza la labor realizada a través de las tutorías de carrera y la tipología de demandas realizadas por la diversidad de alumnos, teniendo en cuenta que en la sede de la UIB en Menorca gestionamos grupos de, aproximadamente, 30 personas. En segundo lugar se explica, analiza y documenta una experiencia concreta realizada durante el primer semestrte de tercer curso, que consistió en una gran exposición que recogía la mayoría de materiales, trabajos, propuestas didácticas, rincones y ambientes de trabajo realizados como actividades en el marco de distintas asignaturas de educación infantil. El objetivo era dar a conocer y acercar la labor que se realiza en la universidad con la realidad vivida en las escuelas infantiles ; This paper analyses and focuses on an experience within the framework of tutorial sessions with students majoring in Early Childhood Education at the satellite UIB campus of Menorca. Firstly, we’ll take a look at the work of some tutorial sessions and type of demands made by the diversity of students, bearing in mind that in the satellite campus of Menorca we are managing over 30 people’s groups. Secondly, it explains, analyzes and documents on a specific experience during the first semester of third year, which consisted of a major exhibition that included most of the materials, work, educational activities, places and working environment as activities performed in the context of different subjects within the degree of Early Childhood Education. The aim was to raise awareness and bring the work being done at the University to the reality experienced at schools
Font:  IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 217-249
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess