Registro completo
Títol:     Les grafies no convencionals: una eina d’estructuració del pensament musical i de composició a l’aula d’Educació Infantil
Autor/es Carrasco Pascual, Inés
Resum:  L’evolució de l’escriptura musical és el resultat d’una progressió lingüística que s’ha anat forjant durant anys com a resposta a la necessitat de plasmar gràficament el nostre entorn sonor. Refer els passos de recerca seguits per l’home occidental, per tal de representar per escrit els sons, i utilitzar com a principal eina d’anàlisi cadascun dels dibuixos aportats pels infants com a resposta gràfica a diferents estímuls sonors (intensitat, altura, durada i timbre), ha permès als alumnes d’educació infantil acostar-se al món de la composició, al llenguatge i la sonoritat contemporanis, i a la conjunció de diferents arts plàstiques, com el dibuix i la música ; La evolución de la escritura musical es el resultado de una progresión lingüística que se ha ido forjando durante años como respuesta a la necesidad de plasmar gráficamente nuestro entorno sonoro. Rehacer los pasos de búsqueda seguidos por el hombre occidental, para representar por escrito los sonidos, y utilizar como principal herramienta de análisis cada uno de los dibujos aportados por los niños como respuesta gráfica a diferentes estímulos sonoros (intensidad, altura, duración y timbre), ha permitido al alumnado de educación infantil acercarse al mundo de la composición, al lenguaje y sonoridad contemporáneos y a la conjunción de diferentes artes plásticas, como el dibujo y la música ; The evolution of musical composition is the outcome of linguistic progression for many years shaping as a response for the need to embody our sound environment. Rebuilding the steps forward of research followed by the Western man, written in order to represent the writing sounds, and using as a primary tool of analysis each one of the drawings made by children as a response to different sound stimuli (height, length and intensity, tone), has allowed students from primary school to approach the composition world of modern language and sonority, and the combination of plastic arts such as drawing and music
Font:  IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 127-150
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess