Registro completo
Títol:     La tutoria i el tutor avui
Autor/es Giner Tarrida, Antoni
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Resum:  L’article pretén abordar la necessitat que hi ha avui en dia de què l’acció tutorial que es porta a terme als centres educatius sigui consistent i treballi per al creixement de l’alumnat, propiciant-li referents que l’orientin en el seu camí. S’han fet avenços, doncs la majoria dels docents i tècnics ho recolzen i les lleis també van en aquest sentit; ara queda el més difícil, que és fer arribar la pràctica a tota la comunitat. Aquesta ha de ser basada en la qualitat, és a dir, que el treball tutorial sigui real i proper, i en el compromís de treball de tot l’equip docent. ; Este articulo pretende abordar la necesidad que existe hoy en dia de que la acción tutorial que se lleva a cabo en los centros educativos sea consistente y trabaje para el crecimiento del alumno, propiciándole referentes que le orienten en su camino. Se han hecho avances, pues a mayoría de los docentes y técnicos lo apoyan así como las leyes que avanzan en este sentido; pero ahora queda lo más difícil, que es el hecho de hacer llegar la práctica a toda la comunidad. Esta debe basarse en la calidad, es decir, que el trabajo tutorial sea real y próximo, y en el compromiso de trabajo de todo el equipo docente.
Font:  IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 095-102
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess