Registro completo
Títol:     Aproximació a la mesura ECTS i disseny de mecanismes d’avaluació de les competències socio-profesionals a l’Enginyeria Tècnica Industrial
Autor/es Alorda, Tomeu ; Verd Martorell, Jaume ; Rodríguez-Navas González, Guillermo
Matèries en català: Educació ; Ensenyament universitari
Matèries en anglès: Education ; Education, Higher
Resum:  Aquest treball és el resultat d'una primera experiència de coordinació entre professors per a la millora de la qualitat de la docència a les enginyeries tècniques de la Universitat de les Illes Balears, com també una experiència en la valoració qualitativa i quantitativa del crèdit ECTS. El treball vol mostrar els mecanismes per quantificar el nombre d’hores reals que l’alumne ha dedicat als estudis, i contrastar-lo amb el rendiment que n’ha tret en el procés d’avaluació de totes les assignatures participants en el projecte, com també l’estimació de la càrrega que suposa per al professor. Combinat amb l’aproximació al crèdit ECTS, es mostren experiències en l’avaluació de competències socioprofessionals, sobretot per establir mecanismes objectivables per aconseguir una avaluació coherent per al professor i per a l’alumne ; Este trabajo es el resultado de una primera experiencia de coordinación entre profesores para la mejora de la calidad de la docencia dentro de las ingenierías técnicas de la Universitat de les Illes Balears, así como una experiencia en la valoración cualitativa y cuantitativa del crédito ECTS. El trabajo quiere mostrar los mecanismos para cuantificar el número de horas reales que el alumno ha dedicado en contraste con el rendimiento que ha obtenido a través del proceso de evaluación de todas las asignaturas participantes en el proyecto, así como la estimación de la carga que supone para el profesor. Combinado con la aproximación al crédito ECTS, se muestran experiencias en la evaluación de competencias socio-profesionales i sobretodo establecer mecanismos no subjetivos para conseguir una evaluación coherente para el profesor i para el alumno.
Font:  IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 3-24
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess