Registro completo
Títol:     Promoció i educació per a la salut en el medi escolarles escoles promotores de salut
Autor/es Bennàssar, Miquel
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Resum:  L’article revisa la conceptualització teòrica actual de l’educació per a la salut (EpS). Es presenta el projecte de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre les escoles promotores de la salut i es defineixen els seus objectius d’intervenció. Així mateix, s’analitzen quines són les principals dificultats per dur a terme programes d’EpS a l’àmbit escolar i quines es pensa que han de ser les estratègies que facilitin la implantació adequada del projecte i l’èxit de la intervenció. Es presenten els criteris per a la realització d’un projecte d’EpS segons la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut (XEEPS) a Espanya i es descriu la Consulta Jove, com a exemple d’una experiència d’intervenció en EpS als instituts de secundària ; El artículo revisa la conceptualización teórica actual de la educación para la salud (EPS). Se presenta el proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las escuelas promotoras de la salud y se definen sus objetivos de intervención. Así mismo, se hace un análisis de cuáles son las principales dificultades para llevar a cabo programas de EPS en el ámbito escolar y de cuales tienen que ser las estrategias que faciliten la implantación adecuada del proyecto y del éxito de la intervención. Se presentan los criterios para la realización de un proyecto de EPS según la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS) en España y se describe la Consulta Jove, como ejemplo de una experiencia de intervención en EPS en los institutos de secundaria
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, pp. 237-246
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess