Registro completo
Títol:     L’educació intercultural al CEIP Elionor Boschun estudi de cas
Autor/es Aguiló, Laura
Matèries en català: Educació ; Ciències Socials
Matèries en anglès: Education ; Social sciences
Resum:  En aquest article s’exposen els resultats obtinguts en una recerca realitzada en un grup de tercer de primària del CEIP Elionor Bosch de Santa Margalida (Mallorca). El treball, que s’emmarca en l’educació intercultural i la didàctica de les ciències socials, intenta comprovar si treballar una seqüència didàctica intercultural a l’àrea de coneixement del medi social i cultural aconsegueix minvar les actituds racistes de l’alumnat i augmentar l’acceptació i el respecte d’aquest pels nens i nenes immigrants (sobretot els que provenen del Nord d’Àfrica) i la seva cultura ; En este artículo se exponen los resultados obtenidos en una investigación realizada con un grupo de 3º de Primaria del CEP Elionor Bosch de Santa Margalida (Mallorca). El trabajo, que se enmarca dentro de la educación intercultural y la didáctica de las ciencias sociales, intenta comprobar si trabajar una secuencia didáctica intercultural en el área de conocimiento del medio social y cultural consigue reducir las actitudes racistas de los alumnos y aumentar la aceptación y el respeto de éstos hacia los niños y niñas inmigrantes (sobretodo los que provienen de África) y su cultura
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 171-202
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess